/

VDU SA studentams rengs darbo teisės mokymus

Vasario 13 d. parlamentas priėmė šauksmininkų Studentų darbo programą, svarstė atstovybės valdymo reformą, išklausė finansų ataskaitos, diskutavo apie studijų trukmę, aptarė europiečių iniciatyvą už prieinamą būstą ir gedulingai tylėjo viešosios valgyklos klausimu.

Po­sė­džio ak­cen­tu ta­po Šauks­mo teik­ta Stu­den­tų dar­bo prog­ra­ma (SDP), ku­rią po ke­lių tech­ni­nių ko­rek­ci­jų par­la­men­tas pa­tvir­ti­no vien­bal­siai. Prog­ra­ma įpa­rei­go­ja VDU SA biu­rą ne va­sa­ros ato­sto­gų me­tu uni­ver­si­te­to stu­den­tams or­ga­ni­zuo­ti dar­bo tei­sės mokymus.

Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas Pau­lius Vai­tie­kus tei­gė, kad ban­do­ma­sis mo­ky­mų lai­ko­tar­pis truks kovą–gegužę, o pir­muo­sius re­zul­ta­tus par­la­men­tas ga­lės ap­tar­ti jau ge­gu­žės 14 d. po­sė­dy­je. Šauks­mi­nin­kė Mo­ni­ka Vi­šnevk­sa pa­reiš­kė lū­kes­tį, kad at­sto­vy­bė rems mo­ky­mų or­ga­ni­za­vi­mą ir skirs lė­šų, ku­rių su­lau­kia ki­ti kas­me­ti­niai at­sto­vy­bės projektai.

Do­ku­men­tas taip pat įpa­rei­go­jo pre­zi­den­tą rem­ti vals­ty­bės re­mia­mos pra­gy­ve­ni­mo pas­ko­los stu­den­tams są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mą. Šiuo me­tu Vals­ty­bi­nio stu­di­jų fon­do pas­ko­la per mė­ne­sį ga­li pa­deng­ti tik iki 158 Eur stu­den­to pra­gy­ve­ni­mo išlaidų.

SDP nu­ro­do, kad mak­si­ma­lus mė­ne­si­nės iš­mo­kos dy­dis tu­ri bū­ti pa­di­din­tas iki ei­na­mo­sios mi­ni­ma­laus mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo (MMA) ver­tės ir tu­ri bū­ti pa­ge­rin­tos kre­di­to grą­ži­ni­mo są­ly­gos. Pa­gal SDP kre­di­to ga­vė­jas bū­tų at­lei­džia­mas nuo grą­ži­ni­mo įmo­kų, kol jo pa­ja­mos ne­vir­šy­tų MMA, o ją per­ko­pus ga­vė­jas tu­rė­tų grą­žin­ti 15 proc. nuo su­mos, vir­ši­jan­čios MMA.

Vai­tie­kus pri­sta­tė pra­ėju­sia­me po­sė­dy­je su­bur­tos dar­bo gru­pės na­rių reng­tas at­sto­vy­bės dar­bo reg­la­men­to ko­rek­ci­jas. Ne­pai­sant tech­ni­nių pa­tai­sų, nau­ja reg­la­men­to re­dak­ci­ja aiš­kiau įtvir­ti­na VDU SA įsta­tuo­se api­brėž­tą par­la­men­to kaip aukš­čiau­sio­jo SA val­dy­mo or­ga­no rolę.

Ker­ti­nis šauks­mi­nin­ko Dau­man­to Skin­kio pa­siū­ly­tas pa­kei­ti­mas – steig­ti par­la­men­to pir­mi­nin­ko pos­tą – stu­den­tų at­sto­vų opo­zi­ci­jos ne­su­lau­kė. Pa­tai­sa už­ker­ta ke­lią spren­di­mų vyk­dy­to­jų ir pri­ėmė­jų ga­lių su­tel­ki­mui vie­na­me at­sto­vy­bės or­ga­ne, kai ap­ri­bo­da­mas par­la­men­to sa­va­ran­kiš­ku­mą, jo po­sė­džius šau­kia ir jiems pir­mi­nin­kau­ja at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas. Be to, įsi­ga­lio­jus reg­la­men­to pa­tai­soms, pre­zi­den­tas ka­den­ci­jos pra­džio­je pri­va­lės teik­ti par­la­men­tui svars­ty­ti ir tvir­tin­ti de­ta­lų­jį at­sto­vy­bės veik­los pla­ną ir biu­dže­to projektą. 

Su­lau­kęs Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pa­sta­bos, kad dar­bo gru­pės pa­ruoš­ta reg­la­men­to re­dak­ci­ja prieš­ta­rau­ja at­sto­vy­bės įsta­tams, par­la­men­tas pra­tę­sė gru­pės veik­lą su­teik­da­mas įga­lio­ji­mus pa­reng­ti rei­ka­lin­gas įsta­tų pa­tai­sas. Nau­jie­ji įsta­tai ir dar­bo reg­la­men­tas bus tvir­ti­na­mi ata­skai­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos me­tu ko­vo 12 d.

Dar­bo gru­pės na­riai šauks­mi­nin­kai Mar­ty­nas But­kus, Au­ri­mas Ka­va­liaus­kas ir Dau­man­tas Skin­kys dar­bo reg­la­men­to ir įsta­tų pa­tai­so­mis sieks įtvir­tin­ti vi­suo­ti­nius pre­zi­den­to rin­ki­mus, ne­leis­ti pre­zi­den­tui bū­ti par­la­men­to na­riu ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis to­liau de­cent­ra­li­zuo­ti at­sto­vy­bės val­dy­mą, šiuo me­tu su­telk­tą pre­zi­den­to ir val­dy­bos rankose.

Vai­tie­kus par­la­men­to na­rius su­pa­žin­di­no su at­sto­vy­bės 2019 m. fi­nan­si­ne ata­skai­ta ir 2020 m. biu­dže­to pla­nu. Pra­ėju­siais me­tais at­sto­vy­bė dau­giau­siai lė­šų sky­rė pir­ma­kur­sių sto­vyk­lai (7 168 Eur), pa­va­sa­rio fes­ti­va­liui (6 784) ir rep­re­zen­ta­ci­nėm iš­lai­dom (2 343). 2020 m. biu­dže­to pro­jek­te dau­giau­sia pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti pa­va­sa­rio fes­ti­va­liui (9 000), pir­ma­kur­sių sto­vyk­lai (8 000) ir tei­si­nės ba­zės kur­sams „Ap­švie­ti­mas“ (6 500).

Į Mo­ni­kos Vi­šnevs­kos pa­sta­bą, kad 2020 m. biu­dže­to iš­klo­ti­nė­je rei­kia nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mą SDP, pre­zi­den­tas at­sa­kė, kad ga­li­my­bė prog­ra­mai skir­ti ei­lu­tę biu­dže­te bus.

VDU alum­nas šauks­mi­nin­kas Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas po­sė­dy­je da­ly­va­vęs sve­čio tei­sė­mis pa­brė­žė, kad pra­ėju­sių me­tų fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je „ki­tos iš­lai­dos“ su­da­ro ne­pro­por­cin­gai di­de­lę vi­sų iš­lai­dų da­lį. Į Šauks­mo na­rio klau­si­mą, kuo re­mian­tis at­sto­vy­bė ren­ka­si, į ku­riuos pro­jek­tus teik­ti pa­raiš­kas, pre­zi­den­tas neatsakė.

Pre­zi­den­tas tei­gė, kad konk­re­tūs fi­nan­si­niai duo­me­nys ne­bu­vo pa­teik­ti, nes pri­trū­ko lai­ko pa­si­tei­rau­ti at­sto­vy­bės bu­hal­te­rės. Vai­tie­kus dekla­ra­vo, kad par­la­men­tas „ne­tu­ri įga­lio­ji­mų“ for­muo­ti biu­dže­tą, o į pre­zi­den­to pa­rei­gas esą ne­įei­na bu­hal­te­rio kom­pe­ten­ci­jos. In­for­ma­ci­jos apie fi­nan­sus pa­si­ge­du­si šauks­mi­nin­kų frak­ci­ja iš­siun­tė at­sto­vy­bės pre­zi­den­tui ir jo biu­rui laiš­ką su smul­kiais fi­nan­si­niais klau­si­mais.

Taip pat pre­zi­den­tas tei­ra­vo­si par­la­men­to nuo­mo­nės dėl uni­ver­si­te­to se­na­te vy­ku­sios dis­ku­si­jos apie stu­di­jų vyk­dy­mo lai­ko­tar­pio trum­pi­ni­mą. Pa­sak jo, se­na­te bu­vo už­si­min­ta, kad toks žings­nis kirs­tų­si su uni­ver­si­te­to ar­tes li­be­ra­les prin­ci­pu, pa­lik­da­mas ma­žiau lai­ko stu­den­tams rink­tis įvai­rius stu­di­jų dalykus.

Šauks­mi­nin­kų po­zi­ci­ją iš­reiš­kė Au­ri­mas Ka­va­liaus­kas ir Be­nas Ba­ra­nov­skis (pa­si­sa­kė prieš trum­pi­ni­mą) ir Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas, pa­siū­lęs par­la­men­tui at­mes­ti­nai ne­si­im­ti šio su­dė­tin­go klau­si­mo. Par­la­men­tas pri­ta­rė pre­zi­den­to pa­siū­ly­mui – Vai­tie­kus for­mu­luos pir­mi­nę po­zi­ci­ją pa­gal stu­den­tų at­sto­vų pa­sta­bas, ku­rią vė­liau teiks uni­ver­si­te­to senatui.

Šauks­mo na­rys Be­nas Ba­ra­nov­skis trum­pai in­for­ma­vo par­la­men­tą apie Eu­ro­pos pi­lie­čių ini­cia­ty­vą už pri­ei­na­mą būs­tą. Ši ini­cia­ty­va vie­ni­ja nuo­mi­nin­kų aso­cia­ci­jas, pro­fe­si­nes są­jun­gas, so­cia­li­nių pa­slau­gų ir lab­da­ros, žmo­gaus tei­sių, stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jas, pen­si­nin­kų sam­bū­rius, mies­tų tink­lų at­sto­vus ir pri­va­čius as­me­nis, pa­si­ry­žu­sius ko­vo­ti už tai, kad būs­tas Eu­ro­po­je tap­tų pri­ei­na­mes­nis. Iš­klau­sę pra­ne­ši­mo par­la­men­to na­riai pri­ta­rė, kad at­sto­vy­bė in­for­muo­tų uni­ver­si­te­to stu­den­tus apie šią iniciatyvą. 

Šauks­mi­nin­kas Emil Sta­ro­du­bov par­la­men­tui pri­sta­tė vie­šo­sios uni­ver­si­te­to val­gyk­los klau­si­mo rai­dą: 1 000 pra­ėju­sį pa­va­sa­rį Šauks­mo su­rink­tų VDU bend­ruo­me­nės na­rių pa­ra­šų, uni­ver­si­te­to prof­są­jun­gos pa­lai­ky­mą, at­sto­vy­bės bei ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ta­ri­mus ir pas­ku­ti­nį at­sa­ky­mą į par­la­men­to užklausą.

Po ke­lių žo­džių, pa­si­keis­tų su at­sto­vy­bės pre­zi­den­tu, Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka pa­si­tei­ra­vo, ko­kia yra par­la­men­ta­rų nuo­mo­nė apie vie­šą­ją val­gyk­lą. Po 10 se­kun­džių ty­los ir Vai­tie­kaus pri­mi­ni­mo, kad par­la­men­to na­riai pri­si­ima at­sa­ko­my­bę už val­gyk­los klau­si­mą, nė vie­nas par­la­men­to na­rys juo nepasisakė.

Šauks­mo at­sto­vams pa­siū­lius, par­la­men­tas nu­spren­dė de­le­guo­ti gru­pę na­rių dar kar­tą su­si­tik­ti su uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja. Gru­pės, ku­ri de­rėsis su ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl vie­šo­sios val­gyk­los sta­tu­so ir jos pa­ruo­šia­mų­jų dar­bų, pag­rin­dą su­da­rė šauks­mi­nin­kai Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka, Emil Sta­ro­du­bov, Mil­da Gi­ne­i­kai­tė ir Be­nas Ba­ra­nov­skis. Prie jų pri­si­jun­gė Ie­va Ven­grovska­ja, Gab­rie­lė Štur­mai­tė, To­mas Ba­ce­vi­čius, Pau­lius Vai­tie­kus ir Ta­das Juodgudis.

Par­la­men­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo 31 iš 40 stu­den­tų at­sto­vų, tarp jų – 14 iš 15 Šauks­mi­nin­kų blo­ko na­rių. Ko­vo 12 d. VDU stu­den­tų par­la­men­tas rink­sis į va­di­na­mą­ją ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją. Jos me­tu par­la­men­to na­riai svars­tys at­sto­vy­bės fi­nan­si­nes ir veik­los ata­skai­tas bei rinks at­sto­vy­bės val­dy­bą ir pre­zi­den­tą.

Daumantas Skinkys

Daumantas yra tarpautinės politinės ekonomijos magistrantas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE). Vienas iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais ėjo VDU studentų parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk