/

VU įvyko Aukštojo mokslo bendruomenės asamblėja

Asamblėja svarstė pasipriešinimo formas ir organizavimosi būdus, leisiančius išspręsti finansines aukštojo mokslo problemas.

© Paulius Karlonas

Asamb­lė­jo­je da­ly­va­vo per 50 aka­de­mi­nių, ne­a­ka­de­mi­nių ir ki­tų vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų, stu­den­tų ir at­sto­vų iš Ge­gu­žės 1‑osios pro­fe­si­nės są­jun­gos, Pas­ku­ti­nio pri­o­ri­te­to, Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­džio, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos, Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cent­ro ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų. Tie­sio­gi­nę asamb­lė­jos trans­lia­ci­ją ir jos įra­šą iš vi­so ste­bė­jo per sep­ty­nis tūks­tan­čius žiūrovų.

Asamb­lė­jo­je svars­ty­ti aukš­to­jo moks­lo dar­buo­to­jų ir stu­den­tų ma­te­ria­li­nės būk­lės, stu­den­tų krep­še­lių, vals­ty­bės mo­kes­čių po­li­ti­kos, strei­ko ir prof­są­jun­gų, ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės, pro­tes­to ak­ci­jų ren­gi­mo klau­si­mai. Dau­giau­siai dė­me­sio skir­ta pa­sta­rie­siems trims.

Pla­čiau­siai ap­tar­tos prof­są­jun­gos. Asamb­lė­jos da­ly­viai pri­pa­ži­no, kad šian­dien prof­są­jun­gos ko­lek­ty­vi­nė­se de­ry­bo­se su vy­riau­sy­be de­ra­mai ne­at­sto­vau­ja dir­ban­čių­jų. To­kia iš­va­da ne­reiš­kia, kad prof­są­jun­gos kaip to­kios yra ne­nau­din­gos ar ne­veiks­nios ins­ti­tu­ci­jos. Vi­sų pir­ma, prof­są­jun­gas rei­kia at­gai­vin­ti nau­jais nariais.

Prof­są­jun­gų stip­ri­ni­mas su­si­jęs su ge­riau­siu dar­buo­to­jų sver­tu ko­lek­ty­vi­nė­se de­ry­bo­se su vy­riau­sy­be – strei­ku. Šiuo me­tu aukš­to­jo moks­lo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos ne­vie­ni­ja pa­kan­ka­mai dar­buo­to­jų ir ne vi­sa­da ga­li jiems už­tik­rin­ti kom­pen­sa­ci­jas už strei­ko lai­ko­tar­pį. Šie veiks­niai įvar­din­ti kaip pag­rin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl šian­dien tik ma­žu­ma dar­buo­to­jų yra pa­si­ry­žu­si streikuoti.

Al­ter­na­ty­vios ak­ci­jos ir ko­va dėl vie­šo­sios nuo­mo­nės ne­su­ku­ria pa­sto­vaus vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų ge­ro­vės kė­li­mo me­cha­niz­mo ir pras­tai pa­nau­do­ja men­kus dar­buo­to­jų iš­tek­lius. Tel­ki­ma­sis į prof­są­jun­gas su­kur­tų ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios leis­tų at­lik­ti dar­bus, ne­įvei­kia­mus pa­vie­niai sa­va­no­riš­kai an­ga­žuo­tiems individams.

Asamb­lė­ja nu­spren­dė, kad da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis ge­riau­sia stra­te­gi­ja yra jung­tis į esa­mas prof­są­jun­gas ir, jei­gu jos ne­rep­re­zen­tuo­ja sa­vo dar­buo­to­jų, re­for­muo­ti jas iš vi­daus. Pa­brėž­ta, kad prof­są­jun­gų plėt­rai ir re­or­ga­ni­za­vi­mui rei­ka­lin­gi stip­rūs vie­ti­niai ir na­cio­na­li­niai ly­de­riai. Vie­na iš pag­rin­di­nių agi­ta­vi­mo į prof­są­jun­gas part­ne­rių – And­riaus Na­vic­ko va­do­vau­ja­ma LŠDPS. Ši prof­są­jun­ga pa­si­prie­ši­no už aukš­to­jo moks­lo bend­ruo­me­nės nu­ga­ros pa­si­ra­šy­tai at­nau­jin­tai ko­lek­ty­vi­nei sutarčiai.

Kaip al­ter­na­ty­va ko­lek­ty­vi­niam or­ga­ni­za­vi­mui­si ir strei­kui siū­ly­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja, ku­ri kel­tų spau­di­mą vy­riau­sy­bei ir sta­ty­tų aukš­to­jo moks­lo klau­si­mą į vie­šo­jo dis­kur­so cent­rą. Šiam po­žiū­riui bu­vo iš da­lies pri­tar­ta – ko­mu­ni­ka­ci­ja ga­li vyk­ti gre­ta ko­lek­ty­vi­nio or­ga­ni­za­vi­mo­si. Vis dėl­to ke­li asamb­lė­jos da­ly­viai pa­brė­žė, kad ma­žai iš­tek­lių tu­rin­ti an­ga­žuo­ta aukš­to­jo moks­lo bend­ruo­me­nė tu­rė­tų juos in­ves­tuo­ti į il­ga­lai­kę or­ga­ni­za­vi­mo­si stra­te­gi­ją, ku­ri iš­spręs­tų fi­nan­sų klausimą.

Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu siū­ly­ta or­ga­ni­zuo­ti pro­tes­tus, ak­ci­jas, insta­lia­ci­jas, pa­si­ro­dy­mus, vyk­dy­ti sa­bo­ta­žą. Iš­skir­ta di­džiau­sios aukš­to­jo moks­lo bend­ruo­me­nės gru­pės – stu­den­tų – po­li­ti­nė apa­ti­ja. Kaip ir di­džio­ji da­lis vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų, di­džio­ji dau­gu­ma stu­den­tų gre­ta stu­di­jų dir­ba, to­dėl ne­tu­ri nei lai­ko, nei jė­gų dalyvauti.

Asamb­lė­jos da­ly­vių pa­si­sa­ky­muo­se mi­nė­ta, kad dirb­ti stu­den­tams lei­džia pa­tys uni­ver­si­te­tai, ku­rie dėl krep­še­lių sis­te­mos sten­gia­si iš­gy­ven­ti ir pri­trauk­ti bet ko­kios mo­ty­va­ci­jos stu­den­tus. Nuo stu­den­tų krep­še­lių pri­klau­so ir dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mai, ir ki­tų pa­slau­gų, su­si­ju­sių su stu­di­jų ap­rū­pi­ni­mu, fi­nan­sa­vi­mas. Tai­gi, bend­ras stu­den­tų, aka­de­mi­nių ir ne­a­ka­de­mi­nių dar­buo­to­jų tiks­las tu­rė­tų bū­ti krep­še­lių sis­te­mos panaikinimas.

Asamb­lė­jos iš­kel­ti tiks­lai to­liau bus vyk­do­mi sa­va­no­rių dar­bo grupėse.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk