/

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir mūsų laimės suvokimą?

Filmo „Bėgikė“ stopkadras

Kny­go­je „The Bur­nout So­cie­ty“ (2010) fi­lo­so­fas By­ung-Chul Ha­nas pa­sa­ko­ja, kad mes ne­be­gy­ve­na­me pa­sau­ly­je, ku­ria­me vis­kas drau­džia­ma ir pri­žiū­rima, ku­ria­me esa­me pri­vers­ti elg­tis vie­naip ir jo­kiu bū­du ne ki­taip. Prie­šin­gai – mū­sų pa­sau­lis yra ne­be nei­gi­mo (drau­di­mo), o po­zi­ty­vu­mo pa­sau­lis. Tu­ri­me bū­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ant­rep­re­ne­riai, vi­sa­da pa­si­ry­žę pa­da­ry­ti dau­giau, dirb­ti stip­riau ir šok­ti aukš­čiau. To­kia­me pa­sau­ly­je ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti „ne“, ne­ga­li­me sau leis­ti kaž­ko ne­ga­lė­ti, ne­ga­li­me su­sto­ti at­si­kvėp­ti, ne­tu­ri­me lai­ko ženg­ti žings­nio at­gal ir ref­lek­tuo­ti sa­vo po­jū­čius ir ap­lin­ką. Pa­sak Ha­no, ne­iš­ven­gia­mas to­kio pa­sau­lio pa­da­ri­nys yra per­de­gi­mas ir su juo su­si­ję psi­chi­kos svei­ka­tos sutrikimai.

Ste­bė­ti­nai tiks­lias per­de­gi­mo vi­suo­me­nės iliust­ra­ci­jas ga­li­me at­ras­ti dvie­juo­se nau­juo­se lie­tu­viš­kuo­se fil­muo­se: „Man vis­kas ge­rai“ (2021) ir „Bė­gi­kė“ (2022). Abie­jų juos­tų pag­rin­di­nė vei­kė­ja yra šiuo­lai­ki­nia­me Vil­niu­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris, var­du Ma­ri­ja. „Bė­gi­kė­je“ Ma­ri­ja laks­to po vi­są Vil­nių ieš­ko­da­ma sa­vo bi­po­li­nį su­tri­ki­mą tu­rin­čio vai­ki­no, ku­riam pra­si­dė­jo ma­ni­jos fa­zė. O Ma­ri­ja iš „Man vis­kas ge­rai“ yra ka­rje­rą ban­dan­ti iš­sau­go­ti moks­li­nin­kė, nuo ap­lin­ki­nių sle­pian­ti jai pra­si­dė­ju­sias pa­ni­kos atakas.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ne­ban­dy­siu už­si­im­ti ki­no kri­ti­ka ir ne­ver­tin­siu šių fil­mų vai­dy­bos bei sce­na­ri­jaus ko­ky­bės. Dvie­jų vei­kė­jų Ma­ri­jų pa­sa­ko­ji­mai at­lie­pia psi­chi­kos svei­ka­tos ak­tu­ali­jas, to­dėl jais pa­si­rem­da­mas iš­skir­siu mū­sų psi­chi­kos svei­ka­tą le­mian­čius in­di­vi­dua­lius ir sis­te­mi­nius veiksnius.

Laimė per prievartą 

„Man vis­kas ge­rai“ moks­li­nin­kė Ma­ri­ja dėl pra­si­dė­ju­sių pa­ni­kos prie­puo­lių fil­mo pra­džio­je at­si­du­ria psi­chiat­ri­nė­je li­go­ni­nė­je. Siek­da­ma iš­veng­ti kal­bos apie sa­vo sun­ku­mus su ar­ti­mai­siais ir ko­le­go­mis, vei­kė­ja su­ku­ria is­to­ri­ją ne­va šį lai­ko­tar­pį ji pra­lei­do spon­ta­niš­ko­se ato­sto­go­se Indijoje.

Me­lo ke­lią ji pa­si­ren­ka ne be rei­ka­lo. Kaip ra­šo fi­lo­so­fė Sa­ra Ahmed kny­go­je „The Pro­mi­se of Hap­pi­ness“ (2010), mū­sų vi­suo­me­nė­je tvy­ro spau­di­mas vi­sa­da bū­ti lai­min­giems, o jei to­kiais ne­si­jau­čia­me, ap­lin­ki­niams ar mums pa­tiems ima at­ro­dy­ti, kad kaž­kas su mu­mis ne­ge­rai. Jaus­da­mi liū­de­sį ne­ga­li­me bū­ti to­kie pat pro­duk­ty­vūs ir en­tu­zias­tin­gi, to­dėl ne­iš­pil­do­me pri­me­ta­mo žmo­gaus idealo.

Nuo vai­kys­tės gir­di­me, kad kiek­vie­no žmo­gaus tiks­las yra bū­ti sėk­min­gam. Sėk­mė su­pran­ta­ma kaip ka­rje­ros pa­sie­ki­mai, tur­tas, tra­di­ci­nė šei­ma ir vai­kai. Šie idea­lai rep­ro­dukuo­ja tra­di­ci­nes ly­čių ro­les ir he­te­ro­nor­ma­ty­vu­mą. Taip pat to­kiai lai­mei pa­siek­ti rei­kia itin daug dirb­ti ir kiek įma­no­ma grei­čiau lip­ti ka­rje­ros laip­tais. Ga­liau­siai šie im­pe­ra­ty­vai įtvir­ti­na ka­pi­ta­lis­ti­nes ga­lios sis­te­mas. Ima­me dirb­ti dau­giau, efek­ty­viau ir pro­duk­ty­viau, net jei dėl to ten­ka au­ko­ti sa­vo psi­chi­kos svei­ka­tą. Ne­be­krei­pia­me dė­me­sio į au­gan­čią eko­no­mi­nę ne­ly­gy­bę. Esa­me ska­ti­na­mi vi­sa­da sa­ky­ti „taip“ ir ieš­ko­ti au­gi­mo ga­li­my­bių, net jei pa­sie­kė­me sa­vo ribą.

Ši pa­sau­lė­žiū­ra iš as­mens rei­ka­lau­ja ir nuo­la­ti­nio sa­vęs dis­ci­p­li­na­vi­mo bei prie­žiū­ros, o tai le­mia sa­vi­pla­ką ir kal­tę, kai ne­iš­ven­gia­mai ne­iš­pil­do­me to­kių aukš­tų lū­kes­čių. In­ter­na­li­za­vus šią lo­gi­ką, mū­sų sa­vi­ver­tė tam­pa pri­klau­so­ma nuo to, kiek da­ly­kų nu­vei­kė­me, pa­ga­mi­no­me ar su­kū­rė­me, ir kiek skir­tin­gų veik­lų ga­li­me žong­li­ruo­ti vie­nu me­tu – net jei nė vie­na iš jų ne­ga­li­me mė­gau­tis dėl vi­siš­ko lai­ko ar jė­gų trūkumo. 

Iš­ties, daug kam tra­di­ci­nė šei­ma, vai­kai ir ka­rje­ra at­ne­ša lai­mę ir džiaugs­mą. Ta­čiau to­kia siau­ra sėk­mės sam­pra­ta tu­ri ir ki­tą me­da­lio pu­sę. Ne­ga­lin­tys ar ne­no­rin­tys siek­ti šių tiks­lų žmo­nės prak­tiš­kai pra­ran­da ga­li­my­bę gau­ti ap­lin­ki­nių pri­pa­ži­ni­mą ir pa­lai­ky­mą, to­dėl jiems sun­kiau bū­ti lai­min­giems. Pa­vyz­džiui, tos pa­čios ly­ties po­ros ne­ga­li su­si­tuok­ti, kai ku­rios šei­mos ne­ga­li ar ne­no­ri tu­rė­ti vai­kų, o ki­ti dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­ga­li dirb­ti il­gų va­lan­dų ar siek­ti aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo. Žmo­nės, ku­riems tra­di­ci­niai lai­mės sie­ki­mo ke­liai už­tver­ti, ga­li pa­tir­ti dau­giau so­cia­li­nės at­skir­ties ir psi­chi­kos svei­ka­tos sunkumų.


  • „Grąžinkite pinigus už mokslą“ – švietimo sistemos distopija

    „Grąžinkite pinigus už mokslą“ – švietimo sistemos distopija

    Nau­jas mi­ni se­ria­las, vaiz­duo­jan­tis ab­sur­diš­ką ir dis­to­pi­nę švie­ti­mo sis­te­mą, ne­bū­ti­nai yra nu­to­lęs nuo dabarties. 


Spau­di­mas siek­ti ste­reo­ti­pi­nės lai­mės itin nei­gia­mai vei­kia mar­gi­na­li­zuo­tas gru­pes. Ahmed mi­ni fe­mi­nis­tes džiaugs­mo ga­din­to­jas, ne­pa­ten­kin­tus qu­eer žmo­nes ir me­lan­cho­liš­kus mig­ran­tus (angl. fe­mi­nist kill­jo­ys, un­hap­py qu­eers ir me­lan­cho­ly mig­rants). Fe­mi­nis­tės ga­li bū­ti ap­kal­tin­tos nuo­tai­kos ga­di­ni­mu, kai prie­ši­na­si sek­sis­ti­niams ko­men­ta­rams, qu­eer žmo­nės – kai pri­me­na, kad jų qu­eer ta­pa­ty­bė ne­pri­pa­žįs­ta­ma ir nu­ver­ti­na­ma, o mig­ran­tai – kai įvar­di­ja ra­si­nės di­s­kri­mi­na­ci­jos ap­raiš­kas. Šie žmo­nės jau­čia­si sve­ti­mi, nes vien sa­vo eg­zis­ta­vi­mu vi­suo­me­nei pri­me­na, kad vy­rau­jan­čios nor­mos yra di­s­kri­mi­nuo­jan­čios ir ku­rian­čios at­skir­tį. „Man vis­kas ge­rai“ vei­kė­ja Ma­ri­ja taip pat jau­čia­si sve­ti­ma, kai su­si­du­ria su sek­sis­ti­nė­mis ma­mos rep­li­ko­mis: „Gal tu ge­riau vai­kus gim­dyk, nes moks­li­nin­kės iš ta­vęs ne­bus. Nėr duomenų.“

Šios prie­žas­tys le­mia, kad Ma­ri­ja jau­čia gė­dą dėl ją iš­tin­kan­čių pa­ni­kos prie­puo­lių. Vei­kė­ja vi­so­mis iš­ga­lė­mis ban­do iš­sau­go­ti sėk­min­gos moks­li­nin­kės įvaiz­dį, ku­ris, at­ro­do, iš­syk su­duž­tų į ši­pu­lius, jei apie tai su­ži­no­tų ir taip ja ne­pa­si­ti­kin­tys ar­ti­mie­ji. Ne­pai­sant Ma­ri­jos pa­stan­gų, fil­mo pa­bai­go­je jos bai­mės iš­si­pil­do, kai iš sa­vo bro­lio iš­girs­ta kal­ti­ni­mus: „Tu bro­kas esi. Bro­kas! Vat yra ge­ri daik­tai ir yra bro­kuo­ti daik­tai. Tu bro­kas, su­pran­ti? Brokas!“

Lai­min­go žmo­gaus kau­kę nu­si­ėmu­siam žmo­gui ne­re­tai kli­juo­ja­ma su­ge­du­sio­jo eti­ke­tė. „Ką, vėl kaž­kas ne­ge­rai? Tu ne­mo­ki džiaug­tis gy­ve­ni­mu!“ – to­kią lo­gi­ką įgar­si­na ne­iš­ti­ki­mas Ma­ri­jos part­ne­ris. Ne­ga­lė­ji­mas bū­ti lai­min­gam ta­da yra ne tik emo­ci­nė, bet ir mo­ra­li­nė ne­sėk­mė – „aš jau­čiuo­si blo­gai“ tam­pa „aš esu blo­gas žmo­gus“. Iš to ky­lan­tis kal­tės jaus­mas ga­li ska­tin­ti ne­vil­tį ir ves­ti į depresiją.

„Bė­gi­kė­je“ pa­lie­čia­mos pa­na­šios prob­le­mos, tik ne taip tie­sio­giai. Pag­rin­di­nė fil­mo vei­kė­ja ieš­ko sa­vo vai­ki­no Vy­to, nes jam lai­ku ne­su­teik­ta rei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. Tai su­si­ję ir su sis­te­mi­nė­mis prob­le­mo­mis, ir su in­ter­na­li­zuo­tu gė­dos jaus­mu. Ne­pai­sy­da­mas sa­vo im­pul­sy­vaus ir smur­ti­nio el­ge­sio prob­le­mų, Vy­tas at­si­sa­ko sa­vo drau­gės pa­gal­bos. Vai­ki­nas no­ri, kad vi­si jį pa­lik­tų ra­my­bė­je. Anot Ame­ri­kos psi­cho­lo­gų aso­cia­ci­jos, tu­rint bi­po­li­nį su­tri­ki­mą ir ga­vus rei­kia­mą pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą, ga­li­ma su­val­dy­ti ky­lan­čius simp­to­mus ir gy­ven­ti pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą. Ta­čiau dėl psi­chi­kos svei­ka­tos stig­mos ir mas­ku­li­nis­ti­nio ne­mo­kė­ji­mo pri­pa­žin­ti sa­vo pa­žei­džia­mu­mo, pa­gal­bos pa­pra­šy­ti Vy­tas ne­su­ge­ba. Tok­siš­kas mąs­ty­mas su­ku­ria at­mos­fe­rą, ku­rio­je psi­chi­kos svei­ka­tos sun­ku­mai tu­ri bū­ti pa­slėp­ti, už­g­niauž­ti ir ig­no­ruo­ja­mi, o ap­lin­ki­nių ska­ti­ni­mai kreip­tis pa­gal­bos au­to­ma­tiš­kai atmetami.

Sisteminės problemos

„Bė­gi­kė­je“ ma­to­me, kaip mū­sų ap­lin­ko­je įsi­tvir­ti­nu­sios ins­ti­tu­ci­jos ga­li dar la­biau pri­si­dė­ti prie jau eg­zis­tuo­jan­čių psi­chi­kos svei­ka­tos sun­ku­mų. Sa­vo vai­ki­no ban­dan­čiai ieš­ko­ti bė­gi­kei Ma­ri­jai sun­kiai se­ka­si at­si­pra­šy­ti iš dar­bo, nes nė­ra, kas ją pa­va­duo­tų. Vei­kė­ja pa­ti yra pa­ty­ru­si fi­zi­nių su­ža­lo­ji­mų, ta­čiau jai ne­pa­vyks­ta ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją dėl di­de­lių ei­lių. Vie­na­me in­ter­viu fil­mo re­ži­sie­rius And­rius Bla­že­vi­čius pa­sa­ko­ja, kad Ma­ri­jos „kū­nas ją var­žo ir po tru­pu­tį dings­ta, tirps­ta ran­ka. Ma­ri­ja ne­ga­li jos val­dy­ti, o pas­kui dar pra­de­da šlu­buo­ti. Ji yra vi­siš­kai su­spaus­ta. No­rė­jo­si šiek tiek at­skleis­ti vals­ty­bi­nio apa­ra­to ne­ge­bė­ji­mą.“ Ma­to­me, kad ir dar­bas, ir svei­ka­tos sis­te­ma ga­li truk­dy­ti mums rū­pin­tis tuo, kas iš tie­sų svar­bu. Ban­dy­da­ma pa­dė­ti sa­vo vai­ki­nui, bė­gi­kė at­sklei­džia, ką reiš­kia prie sa­vo kas­die­nių var­gi­nan­čių veik­lų tu­rė­ti ir psi­chi­kos svei­ka­tos sunkumų.

„Man vis­kas ge­rai“ fil­mo stopkadras

Bė­gi­kė Ma­ri­ja ne tik ne­tu­ri lai­ko nė se­kun­dei at­si­kvėp­ti, ta­čiau ir su­lau­kia krū­vos siū­ly­mų, kaip ji tu­rė­tų elg­tis. Šei­ma ir drau­gai ska­ti­na tie­siog pa­si­duo­ti, ne­be­ban­dy­ti pa­dė­ti psi­chi­kos sun­ku­mus pa­ti­rian­čiam ar­ti­ma­jam ir pra­dė­ti rū­pin­tis sa­vi­mi. Kaip mėn­raš­čiui „370“ ra­šo Dei­man­tė De­men­ta­vi­čiū­tė-Stan­ku­vie­nė, „Vi­si [Ma­ri­jai] siū­lo sa­vą­ją ver­si­ją, kaip ji tu­rė­tų ar ne­tu­rė­tų elg­tis šio­je su­dė­tin­go­je si­tu­aci­jo­je, kaip tu­rė­tų žvelg­ti į sa­vo my­li­mą­jį. Jei ji jų bū­tų pa­klau­siu­si, iš kar­to bū­tų nu­trau­ku­si san­ty­kius su Vy­tu ir ne­be­si­rū­pin­tų, kur jis ir kas jam ga­li nu­tik­ti. Nie­kas iki ga­lo jos ne­su­pran­ta ir net at­stu­mia, tad ji lie­ka vie­na su sa­vi­mi.“ To­kie pri­myg­ti­niai siū­ly­mai pri­me­na anks­čiau ap­tar­tą prie­var­ti­nę lai­mę. Ma­ri­jai pa­sau­lis siū­lo lai­mę, ta­čiau tam, kad ją gau­tų, vei­kė­ja tu­ri pa­au­ko­ti kaž­ką jai svar­baus – sa­vo mylimąjį.

Mi­li­jo­nas da­ly­kų, ku­riuos rei­kia nu­veik­ti, ir mi­li­jo­nas pa­siū­ly­mų, ką da­ry­ti to­liau. To­kią ap­lin­ką By­ung- Chul Ha­nas va­di­na hi­per­s­ti­mu­lia­ci­ja. Prie­šin­gai nei ga­li at­ro­dy­ti iš pir­mo žvilgs­nio, sti­mu­lų ir in­for­ma­ci­jos pri­so­tin­tos ap­lin­kos re­zul­ta­tas yra pa­sy­vu­mas. Kaip tei­gia „Bė­gi­kės“ re­ži­sie­rius, Ma­ri­ja yra tar­si su­pa­ra­ly­žiuo­ta. Hi­per­s­ti­mu­lia­ci­nė­je ap­lin­ko­je ne­tu­ri­me lai­ko nu­spręs­ti, kaip no­ri­me elg­tis, ir pa­žvelg­ti į sa­vo gy­ve­ni­mą iš šo­no. Tam­pa­me au­to­pi­lo­to re­ži­mu vei­kian­čiais ro­bo­tais ir aklai rep­ro­dukuo­ja­me į šią si­tu­aci­ją mus pa­sta­čiu­sias sis­te­mas. Bū­tent tai nu­tin­ka bė­gi­kei. Ne­pai­sy­da­ma vi­sų iš­ori­nių sti­mu­lų ji bė­ga to­liau – iš da­lies dėl rū­pes­čio, mei­lės ir pa­rei­gos, iš da­lies ir dėl to, nes ne­ži­no, kas bus, jei nu­stos bėgti.

Kaip ištrūkti?

Abu fil­mai siū­lo ga­li­mus ap­tar­tų prob­le­mų spren­di­mo bū­dus. „Man vis­kas ge­rai“ pa­ro­do, kaip ga­li­me iš­si­lais­vin­ti in­di­vi­dua­lia­me lyg­me­ny­je, o „Bė­gi­kė“ pa­de­da su­pras­ti, ko­kius struk­tū­ri­nius rei­ka­la­vi­mus tu­rė­tu­me kel­ti svar­bias pa­slau­gas tei­kian­čioms institucijoms.

Fil­mo „Man vis­kas ge­rai“ ap­ogė­ju­je Ma­ri­ja yra ap­im­ta pa­ni­kos ir iš ne­ži­nios, ką da­ry­ti, au­to­mo­bi­liu įle­kia į Ne­rį. Vei­kė­ja iš­si­gel­bė­ja su mi­ni­ma­liais su­žei­di­mais. Kai at­ro­do, kad jau ne­be­tu­ri ką pra­ras­ti, ji ima ne­be­jaus­ti to mil­ži­niš­ko ją slė­gu­sio spau­di­mo. Spau­di­mo bū­ti tuo, kuo ji nė­ra, da­ry­ti tai, ko ji ne­no­ri, ir jaus­tis taip, kaip ji ne­si­jau­čia. Ma­ri­ja ne­be­bi­jo at­ro­dy­ti kvai­lai ir nu­sto­ja bėg­ti nuo sa­vo jaus­mų. To pa­sek­mė – la­bai keis­tas, bet au­ten­tiš­kas bei ka­tar­siš­kas me­no kūrinys.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Ma­ri­ja iš­reiš­kia vi­sus su­si­kau­pu­sius jaus­mus ant sta­lo tėkš­da­ma mais­tą ste­bint ša­lia sė­din­tiems ar­ti­mie­siems. Ma­ri­ja duo­da sau lei­di­mą elg­tis keis­tai, ne­pai­sy­ti pri­mes­tų prie­vo­lių. Šios sce­nos me­tu Ma­ri­ja pa­ga­liau gar­siai ir vie­šai pri­pa­žįs­ta, kad ne, jai ne vis­kas ge­rai! Ta­čiau da­bar tai tik emo­ci­nis, o ne mo­ra­li­nis klau­si­mas. Fil­mas bai­gia­si Ma­ri­jai ir jos gi­mi­nai­tei Anai ra­miai kal­ban­tis prie lan­go, nie­ko ne­vei­kiant, tik bū­nant kartu.

„Man vis­kas ge­rai“ pa­bai­gą pui­kiai pa­pil­do „Bė­gi­kės“ iš­va­dos. Fil­mo pa­bai­go­je ma­to­me ra­miai pa­la­to­je mie­gan­tį Vy­tą, ap­sup­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­čių. Toks vi­siš­kai ei­li­nis vaiz­das su­grau­di­na po vi­są mies­tą jį gau­džiu­sią Ma­ri­ją, nes ge­rai psi­chi­kos svei­ka­tai daž­nai pa­kan­ka pa­pras­tų da­ly­kų: rū­pes­čio, su­pra­tin­gu­mo, sau­gu­mo (fi­zi­nio ir psi­cho­lo­gi­nio) ir po­il­sio. Ta­čiau fil­mo ei­go­je at­skleis­tos prob­le­mos – dar­bo krū­viai, me­di­ci­nos sis­te­mos trū­ku­mai, ne­iš­pil­do­mi ap­lin­ki­nių ir mū­sų pa­čių lū­kes­čiai sau, ne­ga­lė­ji­mas kreip­tis pa­gal­bos ar ap­skri­tai to­kios pa­gal­bos ne­bu­vi­mas – mums truk­do gau­ti šiuos pa­pras­tus, ei­li­nius, bet bū­ti­nus dalykus. ■

Kęs­tu­tis Grumo­das, „Lai­min­gi per prie­var­tą“, Šauks­mas, 2023 nr. 2 (ru­duo), p. 37–40.

Kęstutis Grumodas

Kęstutis Grumodas yra sociologijos magistrantas VU, Šauksmo narys, mėgėjas debatuotojas.

Taip pat skaityk

Komedijos saulėlydis

Aistė Brazdžiūnaitė po 16 metų vėl peržiūrėjo „Saulėlydį“. Ką filmas liudija apie santykius, ideologiją ir mėgavimąsi