/

„Grąžinkite pinigus už mokslą“ – švietimo sistemos distopija

Naujas mini serialas, vaizduojantis absurdišką ir distopinę švietimo sistemą, nebūtinai yra nutolęs nuo dabarties.

Mini serialo stopkadras – aktorė Fausta Semionovaitė. Aktas.jpg Facebooko paskyros nuotrauka

Kiek iš mū­sų esa­me bu­vę ne­pa­ten­kin­ti nu­si­pirk­ta pre­ke ar pa­slau­ga? Kiek kar­tų dėl ne­ko­ky­biš­ko pro­duk­to be­mat pa­virs­da­vo­me įsta­ty­mų eks­per­tais, var­to­to­jų tei­sių ži­no­vais bei­gi įky­riais klien­tais, rei­ka­lau­jan­čiais pa­kvies­ti va­dy­bi­nin­ką? Šian­dien įpras­ta pa­rei­ka­lau­ti pi­ni­gų už bet ką, kas bent kiek ne­ati­tin­ka mū­sų lū­kes­čių, ne­svar­bu, ar tai po pir­mo skal­bi­mo lyg po­pie­rius su­iręs rū­bas, ar odon­to­lo­go pro­ce­dū­ra, po ku­rios bur­no­je tu­ri ne nau­ją, ko­ky­biš­ką plom­bą, o grei­čiau po sa­vai­tės iš­kri­sian­tį mil­tų ir van­dens mi­ši­nį. To­kiais at­ve­jais aiš­ku, kur kreip­tis ir kam skam­bin­ti. Vis dėl­to, ką da­ry­ti, jei­gu stai­ga su­vo­ki, jog no­ri su­si­grą­žin­ti pi­ni­gus už ne­ko­ky­biš­ką moks­lą? Į ku­rios ins­tan­ci­jos du­ris bels­tis? Ir, svar­biau­sia, kaip įro­dy­ti, kad pir­mū­nu sa­vęs va­din­ti ne­ga­li ne dėl sa­vo, o dėl mo­kyk­los kaltės?

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Jus­ti­nos Burš­kai­ty­tės re­ži­suo­to tri­jų da­lių mi­ni se­ria­lo „Grą­žin­ki­te pi­ni­gus už moks­lą“, pa­rem­to veng­rų sa­ty­ri­ko ir dra­ma­tur­go Fri­tzo Ka­rint­hy 1938-ai­siais pa­ra­šy­ta ab­sur­do pje­se „Re­fund“, pag­rin­di­nis he­ro­jus Va­ser­kop­fas (ak­to­rius Man­tas Bar­vi­čius) ži­no, nuo ko pra­dė­ti tie­sos pa­ieš­kas. Jis pa­si­bel­džia į sa­vo mo­kyk­los du­ris ir pri­ver­čia di­rek­torę bei mo­ky­to­jus jaus­tis taip, lyg jie pa­tys sto­vė­tų ant ki­li­mė­lio ir tu­rė­tų mo­ki­niui įro­dy­ti sa­vo kompetenciją.

Veiksmas

Šio mi­ni se­ria­lo siu­že­tą ga­li­ma ap­ra­šy­ti vos ke­liais sa­ki­niais. Bu­vęs mo­ki­nys, pir­mū­nas nuo ga­lo, Rug­sė­jo pir­mą­ją pa­si­ro­do sa­vo tuš­čio­je, iš pir­mo žvilgs­nio ap­leis­to­je mo­kyk­lo­je. Jis pa­rei­ka­lau­ja pi­ni­gų už moks­lą ir lie­pia mo­ky­to­jams, sa­ve va­di­nan­tiems švie­ti­mo liū­tais, su­reng­ti jam eg­za­mi­ną tam, kad pa­sta­ra­sis ga­lė­tų įro­dy­ti sa­vo ži­nių trū­ku­mą, ku­rį, anot jo, tu­rė­jo pa­nai­kin­ti ket­ve­ri me­tai mo­kyk­lo­je. O ta­da pra­si­de­da eg­za­mi­nai. Ar su­ge­bės Va­ser­kop­fas ne­at­sa­ky­ti į pa­pras­čiau­sius fi­zi­kos mo­ky­to­jos Ne­me­tės (Gied­rė Ke­de­ry­tė), am­ži­nai su­si­jau­di­nu­sios pa­ne­lės is­to­ri­jos mo­ky­to­jos Re­ce­gės (Ive­ta Rau­ly­nai­ty­tė) ir už­an­ty­je šam­pa­no bu­te­lį bei han­te­lį sle­pian­čio ma­te­ma­ti­ko Kiau­lia­snu­kio (Gy­tis Lem­kys) klau­si­mus? Siu­že­tas pa­pras­tas, ta­čiau pa­lie­kan­tis klau­si­mą: ko­dėl mo­kyk­la be­ne svar­biau­sią moks­lo me­tų die­ną at­ro­do kaip be­na­mių lan­dy­nė ir ko­dėl jo­je nė­ra nie­ko apart ke­tu­rių mo­ky­to­jų ir dvie­jų ad­mi­nist­ra­ci­jos darbuotojų?

Mi­ni se­ria­lo stop­kad­ras. Aktas.jpg Fa­ce­bo­o­ko pa­sky­ros nuotrauka

Problema

Ne­pai­sant to, kad vi­sos trys da­lys su­si­žiū­ri kaip ge­ra mo­kyk­los, jos švie­ti­mo liū­tų bei bu­vu­sio dve­je­tu­ki­nin­ko pa­ro­di­ja, ta­čiau kū­ri­nio ap­ra­šy­me mi­ni­ma dis­to­pi­jos są­vo­ka lei­džia su­pras­ti, jog vaiz­duo­ja­ma si­tu­aci­ja yra ne tik ge­ro­kai per­sū­dy­tų švie­ti­mo sis­te­mai pri­klau­san­čių per­so­na­žų dra­ma, bet ir į gan di­de­lio mas­to prob­le­mų liū­ną ko­jas įmer­kian­ti ki­no juos­ta. Už ab­sur­diš­kų sce­nų ga­li­me įžvelg­ti dar Fran­zo Kaf­kos pra­dė­tą biu­ro­kra­ti­nio vi­suo­me­nės me­cha­niz­mo ydų de­ma­s­ka­vi­mą. Kū­rė­jai pro pa­di­di­na­mą­jį stik­lą ste­bi de­g­ra­duo­jan­čią švie­ti­mo sis­te­mą ir su ge­ra hu­mo­ro do­ze mums pa­sa­ko­ja, kaip pa­sta­ro­ji evo­liu­cio­nuo­ja į monst­rą, ku­ris dar ge­ba veik­ti pa­kan­ka­mai ge­rai tam, kad už­mas­kuo­tų sa­vo ne­įga­lu­mą at­lik­ti tik­rą­sias pa­rei­gas, bet yra pa­jė­gus tar­nau­ti tik kaip vie­nas iš sraig­te­lių biu­ro­kra­ti­jos mės­ma­lė­je, pa­si­glem­žian­čio­je vi­sus švie­ti­mo liū­tus, rek­to­rius, di­rek­to­rius bei vaserkopfus.

Už kiek kli­ši­nių, bet vel­nio­niš­kai juo­kin­gų ir pa­trauk­lių per­so­na­žų, sly­pi ne­ko­ky­biš­kos ug­dy­mo prog­ra­mos, ku­rios ne tik ap­sun­ki­na pas­ku­ti­nius ket­ve­rius ar vi­sus dvy­li­ka me­tų mo­kyk­lo­je, bet ne­ma­žai da­liai jau­nuo­lių pri­krau­na į gal­vas įvai­rių dis­ci­p­li­nų teo­ri­jų, for­mu­lių, ta­čiau taip ir ne­pa­de­da iš­siug­dy­ti bū­si­ma­me gy­ve­ni­me pra­var­čių įgūdžių.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Se­ria­las „Grą­žin­ki­te pi­ni­gus už moks­lą“ vaiz­duo­ja tik vie­ną ma­žo mies­te­lio mo­kyk­lė­lę, ta­čiau kiek­vie­nos se­ri­jos pra­džio­je ta­ry­tum pa­tei­kia jau su­griu­vu­sios švie­ti­mo sis­te­mos vaiz­dą. Žiū­ro­vai nu­ke­lia­mi į at­ei­tį, kai vi­si ban­dy­mai iš­ju­din­ti už jau­nų­jų pro­tų au­gi­ni­mą at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas tam­pa dar di­des­ne švie­ti­mo sis­te­mos destruk­ci­ja, o ug­dy­mas eg­zis­tuo­ja tik for­ma­liuo­se raš­tuo­se, ug­dy­mo pla­nuo­se, va­do­vė­liuo­se, tei­sės ak­tuo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, bet ne kla­sė­se. Ži­no­ma, prob­le­my­tė gra­žiai pa­sle­pia­ma, nes kaip sa­ko mo­kyk­los sek­re­to­rius (Faus­ta Se­mio­no­vai­tė), „jei­gu tu tu­ri ge­rą bu­hal­te­rį, tai tas bu­hal­te­ris ga­li vis­ką taip su­for­min­ti, kad gal ne pa­mo­kos vyks­ta, bet, kaip sa­ko­ma, ta veik­la vis tiek vyk­do­ma.“ Tai­gi klau­si­mas, ko­dėl mo­kyk­la to­kia, o ne ki­to­kia, nebekyla.

Vanitas

Žiū­rint se­ri­jas vie­ną po ki­tos at­ro­dė, jog to­kie kaip Va­ser­kop­fas, nag­li ir sa­vo tei­sę į ko­ky­biš­ką moks­lą gi­nan­tys as­me­nys, iš tik­rų­jų ga­li iš­sprog­din­ti dis­to­pi­nę švie­ti­mo sis­te­mą. Tik­rai ma­niau, kad jie ga­lė­tų it fe­nik­są iš pe­le­nų pri­kel­ti po­pie­riz­mu už­si­ver­tu­sią, ug­dy­mu ne­su­in­te­re­suo­tą ir rug­sė­jo pir­mą­ją mo­ki­nių ne­lau­kian­čią pe­da­go­gų bend­ruo­me­nę. Vis dėl­to dis­to­pi­ja, su­pran­ta­ma kaip kaž­kas, kas ga­li įvyk­ti, bet ge­riau ne­įvyk­tų, ne­ga­li stai­ga tap­ti kū­ri­niu su lai­min­ga pa­bai­ga. Va­ser­kop­fų ar­mi­ja ne­iš­ras nau­jos sis­te­mos, o gal net ir ne­pa­ju­dins se­no­sios. Kodėl?

Mi­ni se­ria­lo stop­kad­ras – ak­to­rė Gied­rė Ke­de­ry­tė. Aktas.jpg Fa­ce­bo­o­ko pa­sky­ros nuotrauka 

Ši dis­to­pi­ja – tai tuš­ty­bės mu­gė, ku­rio­je vi­sa, kas da­ro­ma, yra pa­rem­ta sa­va­nau­diš­ku­mu bei ma­lo­nu­mų sie­ki­mu, o mo­ky­to­jas, sa­vo ug­dy­mo įstai­gos gar­bę gelbs­tin­tis as­muo, tam­pa pa­pras­tu pės­ti­nin­ku, au­ko­ja­mu dėl ver­tin­ges­nės fi­gū­ros ly­gio­sio­mis pa­si­bai­gian­čio­je šach­ma­tų par­ti­jo­je tarp mo­ki­nio ir mo­kyk­los administracijos.

Nors dis­to­pi­nė vi­zi­ja at­ro­do kaip ma­žai ti­kė­ti­na at­ei­tis, ta­čiau są­sa­jų su šian­die­na yra. Am­ži­nas klau­si­mas, kas kal­tas dėl pras­tų pa­žy­mių – mo­ky­to­jas ar mo­ki­nys, ku­rio pu­sėn daž­niau­siai sto­ja ne tik tė­vai, bet ir ad­mi­nist­ra­ci­ja, no­rin­ti iš­sau­go­ti kiek­vie­no mo­ki­nio krep­še­lį, ne­nor­ma­liu ta­pęs ir tik­rų­jų švie­ti­mo prob­le­mų spręs­ti ne­pa­de­dan­tis su­si­rū­pi­ni­mas eu­ro­pi­niais mok­s­lei­vių ži­nių rei­tin­gais bei­gi me­tai iš me­tų gvil­de­na­mas eg­za­mi­nų ir per pla­čių prog­ra­mų re­bu­sas. Tai ar­ti­na dis­to­pi­ją prie da­bar­ties, ku­rio­je ne tik mo­ki­nys, daž­niau ruo­šia­mas eg­za­mi­nui, o ne gy­ve­ni­mui, bet ir mo­ky­to­jas, be nu­kly­di­mų tu­rin­tis iš­dės­ty­ti prog­ra­mą, yra gul­do­mas į Prok­rus­to lo­vą, pri­krau­tą bliz­gan­čių at­esta­tų bei daž­niau­siai tik ant po­pie­riaus ge­rėjan­čios mo­ky­mo ko­ky­bės analizių.

Nostalgija

Na, o da­bar apie tech­ni­nę se­ria­lo pu­sę. Ati­džiau ste­bint sce­no­gra­fi­ją dė­me­sį pa­trau­kia keis­to­ki, ne itin su li­ku­sia ap­lin­ka de­ran­tys at­ri­bu­tai, iš pa­žiū­ros, pi­gūs ir pa­sku­bo­mis su­ras­ti pa­kai­ta­lai ko­ky­biš­koms deko­ra­ci­joms. Tar­si no­rė­tų­si pirš­tu pagrū­mo­ti sce­no­gra­fams, ta­čiau se­ria­las juk ab­sur­do žan­ro, tad sce­no­gra­fi­jos ek­lek­ti­ka grei­čiau­siai yra są­mo­nin­gas pasirinkimas.

Mi­ni se­ria­lo stop­kad­ras – ak­to­rė Ive­ta Rau­ly­nai­ty­tė. Aktas.jpg Fa­ce­bo­o­ko pa­sky­ros nuotrauka 

Vis dėl­to rei­kia pri­pa­žin­ti, kad me­tai iš me­tų mo­ki­nius su Moks­lo ir ži­nių šven­te svei­ki­nan­ti nu­šiu­ru­si iš­ka­ba, Mo­nos Li­zos port­re­tas ir graikiš­kos ko­lo­nos, puo­šian­čios di­rek­to­rės ka­bi­ne­tą, po­pie­ri­nės gir­lian­dos, įvai­rio­se sce­no­se suš­mė­žuo­jan­tis už pa­čią ne­pri­klau­so­mą Lie­tu­vą tur­būt se­nes­nis Vy­tis, ku­rį mo­kyk­la tu­ri vos vie­ną, tad jis spė­ja ir pa­ra­di­nį įėji­mą už­rem­ti, ir di­rek­to­rės ka­bi­ne­te pa­ka­bė­ti, bei ki­tos deko­ra­ci­jos ta­ry­tum nu­ke­lia žiū­ro­vus į 2000-uo­sius ar pas­ku­ti­nį dvi­de­šim­to am­žiaus de­šimt­me­tį. O juk tuo­met pa­na­šiai ir at­ro­dė ne­ma­ža da­lis ug­dy­mo įstai­gų, ku­rių pri­si­mi­ni­mai da­bar tik ke­lia nostal­gi­ją bei ver­čia ža­vė­tis sce­no­gra­fų dar­bu. Se­ria­lą be­ne dvi­de­šim­čia me­tų sen­di­na ir spal­vų ko­rek­ci­ja bei 4:3 vaiz­do kraš­ti­nių san­ty­kis, su­ku­rian­tis iliu­zi­ja, jog vis­kas bu­vo fil­muo­ta 35 mi­li­met­rų fo­to­juos­ta. Tai­gi, iš­ties ge­ras tech­ni­nės se­ria­lo pu­sės iš­pil­dy­mas pa­ver­čia kū­ri­nį sa­vo­tiš­ka lai­ko ma­ši­na, o už tai kū­ry­bi­nę gru­pę ver­ta pagirti.

Verdiktas

„Grą­žin­ki­te pi­ni­gus už moks­lą“ – tai tra­gi­ko­miš­kas, gal­būt ne vi­siems su­pran­ta­mas ar pri­im­ti­nas jau­nų te­at­ra­lų žvilgs­nis į už­leis­tas švie­ti­mo prob­le­mas. Ma­nau, kad ši dis­to­pi­nė dra­ma ne tik ne­pra­si­len­kia su nū­die­nos prob­le­mo­mis, bet ir ku­ria grės­min­gą at­ei­ties vi­zi­ją. To­dėl nė kiek ne­abe­jo­da­ma siū­lau vi­siems, net ir se­niai per­žen­gu­siems mo­kyk­los slenks­tį, už­mes­ti akį į at­ei­ty­je mū­sų lau­kian­tį krachą, ti­kė­da­ma­si, jog se­ria­le ta­ria­mi mo­ky­to­jų žo­džiai „Tu pa­kly­dai, ma­no mie­las /​ Ne tuo ke­liu pa­trau­kei /​ Tu pa­kly­dai ma­no mie­las /​ Ta­vęs ten nieks ne­lau­kia“ pa­sieks au­sis tų, ku­rie ga­li at­ves­ti į ke­lią pa­kly­du­sią švie­ti­mo sistemą.


Kū­ry­bi­nės gru­pės „Ak­tas“ mi­ni se­ria­las „Grą­žin­ki­te pi­ni­gus už moks­lą“ nuo rug­sė­jo 2 d. pri­ei­na­mas per Go3 platformą.

Gabrielė Čičelytė

Gabrielė Čičelytė yra VDU lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos bakalaurantė. Šauksmo draugijos VDU narė ir viena iš jos žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir