/

Studentijos socialinės problemos

Apie studentų socialinius klausimus Vakarė Mackonytė kalbina Lietuvos studentų sąjungos Kokybės užtikrinimo vadovą Paulių Kučą.

Kaip Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gai se­ka­si spręs­ti stu­den­tams skir­tų pas­ko­lų, so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės uni­ver­si­te­tuo­se ir už­sie­nio stu­den­tų prob­le­mas? Apie stu­den­tų so­cia­li­nius klau­si­mus Va­ka­rė Mac­ko­ny­tė kal­bi­na LSS Ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo va­do­vą Pau­lių Kučą.

Išrinktas naujas VDU Studentų parlamentas

Po lap­kri­čio pra­džio­je vy­ku­sių rin­ki­mų par­la­men­tą su­da­rys 51 stu­den­tų at­sto­vas. Šauks­mo frak­ci­ją kol kas su­da­rys 9 par­la­men­ta­rai. Rin­ki­mų ak­ty­vu­mas sie­kė 6,4 % vi­sų VDU stu­den­tų, tuo tar­pu per­nai jis sie­kė 12 %.

Net 8 fa­kul­te­tuo­se par­la­men­ta­rai bu­vo iš­rink­ti be jo­kios kon­ku­ren­ci­jos. Tai reiš­kia, jog pa­tek­ti į par­la­men­tą jiems bū­tų už­te­kę net ir vie­no bal­so, pa­vyz­džiui, bal­suo­jant už sa­ve. Stu­den­tų at­sto­vų vie­tų skai­čius par­la­men­te aki­vaiz­džiai yra per di­de­lis. Be to, tai le­mia nuo­la­ti­nius ne­sklan­du­mus rin­ki­mų me­tu. Prieš rin­ki­mus ne­su­rin­kus net 50 % kan­di­da­tų nuo vi­sų vie­tų par­la­men­te, VDU SA Val­dy­ba pa­kei­tė pa­raiš­kų ter­mi­nus ir nu­kė­lė bal­sa­vi­mą. Tai ypač ap­sun­ki­na rin­ki­mi­nę agi­ta­ci­ją tarp studentų.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ar­ti­miau­siu me­tu Šauks­mas siū­lys ma­žin­ti par­la­men­to vie­tų skai­čių, įves­ti pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę bal­suo­ti ne tik už pa­vie­nius kan­di­da­tus, bet ir už stu­den­tų są­ra­šus. Ma­žes­nis vie­tų skai­čius ga­ran­tuo­tų rea­lią po­li­ti­nę kon­ku­ren­ci­ją ir ap­sau­go­tų nuo rin­ki­mų da­ly­vių „tik dėl skai­čiaus“. Są­ra­šų at­si­ra­di­mas pa­dė­tų ska­tin­ti idė­ji­nę kon­ku­ren­ci­ją ir su­da­ry­tų ga­li­my­bę bal­suo­ti net ir tų fa­kul­te­tų, kur ne­at­si­ra­do pa­vie­nių kan­di­da­tų, stu­den­tams. Pro­por­ci­nė rin­ki­mų sis­te­ma už­tik­rin­tų, kad ak­ty­viau­sių fa­kul­te­tų, ku­riuo­se yra dau­giau kan­di­da­tų nei vie­tų, stu­den­tų bal­sai ne­bū­tų ati­duo­da­mi tuščiai.

Rezidentūros tvarka artimiausiu metu nesikeis

Nors Sei­mas dar 2018-ai­siais su­ti­ko su Lie­tu­vos re­zi­den­tū­rų sis­te­mos kei­ti­mu, pro­ce­są iš es­mės ža­da­ma pra­dė­ti tik 2023-aisiais.

Šiuo me­tu re­zi­den­tams sun­ku įgy­ti pa­tir­ties, nes dau­gu­ma jų yra su­si­tel­kę dve­jo­se li­go­ni­nė­se. Re­zi­den­tai ne­si­ryž­ta vyk­ti į li­go­ni­nes pe­ri­fe­ri­jo­je. Ko­le­gos ne­si­da­li­ja pa­tir­ti­mi, ski­ria­mi su re­zi­den­tū­ra ne­su­si­ję dar­bai. Re­zi­den­tai pa­ti­ria vy­res­nių­jų ko­le­gų pa­ty­čias, net mobingą.

Pa­gal nau­ją, Va­ka­ruo­se tai­ko­mą sis­te­mą, bū­tų iš­plės­tas re­zi­den­tus pri­iman­čių li­go­ni­nių tink­las, re­zi­den­tai kom­pe­ten­ci­jas ga­lė­tų įgy­ti pa­laips­niui, pri­tai­ky­ti jas sa­va­ran­kiš­kai, gau­ti už tai at­ly­gį, dirb­ti re­gio­ni­nė­se li­go­ni­nė­se. Uni­ver­si­te­tai jau yra pa­tei­kę at­nau­jin­tų re­zi­den­tū­ros prog­ra­mų pla­nus, ta­čiau jie iki šiol nė­ra per­žiū­rė­ti. Pa­sak Vil­niaus Uni­ver­si­te­to Li­go­ni­nės San­ta­rų kli­ni­kų gy­dy­to­jos re­zi­den­tės Mig­lės Ge­dmi­nės, prob­le­ma ky­la iš fak­to, kad už re­zi­den­tū­ras šiuo me­tu yra at­sa­kin­gos dvi ministerijos.

Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ka­ro­lis Kil­čaus­kas ma­no, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri tin­ka­mų kom­pe­ten­ci­jų ver­tin­ti re­zi­den­tū­ros prog­ra­mas, o Svei­ka­tos Ap­sau­gos Mi­nis­te­ri­ja ne­su­pran­ta, ką reiš­kia mo­ky­ti. veiks­mų im­tis ne­lei­džia ne­ži­no­ji­mas kaip svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma at­ro­dys at­ei­ty­je. Dėl to sun­ku ap­skai­čiuo­ti kiek ir ko­kių spe­cia­lis­tų reiks.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Vil­niaus uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos fa­kul­te­to po­dip­lo­mi­nių stu­di­jų ir ino­va­ci­jų pro­deka­nas, pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Ka­siu­le­vi­čius yra įsi­ti­ki­nęs, kad Stu­di­jų ver­ti­ni­mo cent­ras ne­ran­da tin­ka­mų eks­per­tų įver­tin­ti 64 prog­ra­mas. Tam taip pat nė­ra finansavimo.

Dar viena streikų žiema Jungtinės Karalystės universitetuose

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se nuo gruo­džio pir­mos die­nos pra­si­dės strei­kai, gre­sian­tys nu­si­tęs­ti ir į ki­tus me­tus, pra­ne­ša The Gu­ar­dian. Uni­ver­si­te­tų ir ko­le­džų są­jun­ga pas­kel­bė, kad jos na­riai 58 ins­ti­tu­ci­jo­se ne­dirbs tris die­nas iš ei­lės, siek­da­mi su­stab­dy­ti pen­si­jų ma­ži­ni­mą, pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus ir pa­ge­rin­ti dar­bo sąlygas. 

Mi­nė­to­sios 58 aukš­to­sios mo­kyk­los kar­tu su dar še­šio­mis nu­spren­dė dirb­ti tik dar­bo su­tar­ty­je nu­ro­dy­to­mis va­lan­do­mis ir ne­be­ap­si­im­ti pa­pil­do­mų at­sa­ko­my­bių. Ši ko­lek­ty­vi­nė in­te­re­sų gy­ni­mo ini­cia­ty­va taip pat pra­si­dės gruo­džio pir­mą­ją, ta­čiau, są­jun­gos tei­gi­mu, truks ne­ri­bo­tą laiką. 

Uni­ver­si­te­tų ir ko­le­džų są­jun­gos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Jo Gra­dy tei­gia: „Kol mes siū­lo­me prag­ma­tiš­kus spren­di­mus, ku­rie su­stab­dy­tų aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se au­gan­čias prob­le­mas, uni­ver­si­te­tų va­do­vai at­si­sa­ko at­šauk­ti ne­bū­ti­ną, ne­pa­grįs­tą pen­si­jų ma­ži­ni­mą ar bent jau de­rė­tis dėl aukš­tą­jį moks­lą už­krė­tu­sių prob­le­mų, to­kių kaip trum­pa­lai­kės dar­bo su­tar­tys ir ne­pa­ke­lia­mai aukš­tas dar­bo krūvis.“

Nors strei­kuo­jan­čio­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se mo­ky­mo­si pro­ce­sas bus nu­trauk­tas, na­cio­na­li­nės stu­den­tų są­jun­gos ap­klau­sa pa­ro­dė, jog iš 1 600 ap­klaus­tų stu­den­tų 73 % yra už ir tik 9 % – prieš streiką.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.