/

Studentai netyli dėl klimato

Pasaulio jaunimas ruošiasi protestams per Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferenciją. Lapkričio 6-tą eisena už klimato teisingumą vyks ir Vilniuje.

Lap­kri­čio 1–12 die­no­mis Glaz­ge vyks Jung­ti­nių Tau­tų Kli­ma­to kai­tos kon­fe­ren­ci­jai (COP26). Jau­ni­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je jos me­tu ruo­šia­si pro­tes­tams už kli­ma­to tei­sin­gu­mą. Vie­nas jų – lap­kri­čio 6‑ąją Vil­niu­je vyk­sian­ti Fri­da­ys for Fu­tu­re ir Ex­tinc­tion Re­bel­lion ei­se­na už kli­ma­to tei­sin­gu­mą. Apie pro­tes­tų tiks­lus ir skir­tin­gus jau­ni­mo ju­dė­ji­mus už kli­ma­tą šauks­mi­nin­kė Emi­li­ja Kai­ry­tė kal­bi­na FFF ir XR na­rę, bio­lo­gi­jos stu­den­tę VU Ga­bi­ją Gorobecaitę.

Ex­tinc­tion Re­bel­lion ra­gi­na vi­sus pi­lie­čius ir bend­ruo­me­nes vie­ny­tis, at­ei­ti iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją apie juos ka­muo­jan­čius klau­si­mus. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Ex­tinc­tion Re­bel­lion veiks­mus ir rei­ka­la­vi­mus ga­li­ma ras­ti sve­tai­nė­je xr​lie​tu​va​.org ir Fac­bo­o­ko an­ke­to­je Ex­tinc­tion Re­bel­lion Lie­tu­va; apie Fri­da­ys for Fu­tu­re veik­lą Fac­bo­o­ko an­ke­to­je Fri­da­ys for Fu­tu­re Vil­nius ir Fri­da­ys for Fu­tu­re Kau­nas ir apie Fri­da­ys for Fu­tu­re Cli­ma­te Edu­ca­tion Te­am veik­lą ir rei­ka­la­vi­mus pus­la­py­je fffc​li​ma​te​e​du​.com.

VU paskelbė lyčiai jautrios kalbos gaires

Vil­niaus Uni­ver­si­te­tas pas­kel­bė ly­čiai jaut­rios kal­bos gai­res. Tai – do­ku­men­tas uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nei, api­brė­žian­tis re­ko­men­duo­ja­mus ly­čiai jaut­rios kal­bos nau­do­ji­mo va­rian­tus ra­šy­ti­nė­je ir sa­ky­ti­nė­je kal­bo­je. Gai­rės yra vie­na iš Se­na­to nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tų VU įvai­ro­vės ir ly­gių ga­li­my­bių stra­te­gi­jos 2020–2025 me­tams veik­lų. Šias gai­res pa­ren­gė Bend­ruo­me­nes vys­ty­mo sky­rius, bend­ra­dar­biau­da­mas su uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kė­mis Na­ta­li­ja Ar­lauskai­te, Lo­re­ta Vai­ce­kau­skie­ne, Jur­giu Pa­ke­riu, Vu­ku Vu­ko­tic ir Akvi­le Giniotaite.

Do­ku­men­te tei­gia­ma, kad „uni­ver­si­te­to val­dy­mo, moks­lo, stu­di­jų ir kas­die­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kal­ba yra ne­at­sie­ja­ma nuo es­mi­nės ly­gy­bės nuo­sta­tos“. To­dėl ly­gy­bė ly­ties at­žvil­giu ir įvai­ro­vė tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti pa­čia­me kal­bi­nia­me el­ge­sy­je. Tai­gi, anot gai­rių, „kon­ven­ci­ja var­to­ti gra­ma­ti­nę vy­riš­ką­ją gi­mi­nę kaip neut­ra­lią yra at­gy­ve­nu­si ir daž­nu at­ve­ju di­s­kri­mi­na­ci­nė“. Kaip al­ter­na­ty­vos siū­lo­mi nuo­sek­lus dvie­jų gi­mi­nių žy­mė­ji­mas, mo­te­riš­kos gi­mi­nės kaip ba­zi­nės for­mos var­to­ji­mas ar­ba nuo­ro­dų į ly­tį ven­gi­mas. Pa­vyz­džiui, vie­toj „ger­bia­mi stu­den­tai“ re­ko­men­duo­ja­ma var­to­ti “ger­bia­mos stu­den­tės ir stu­den­tai” ar­ba vie­toj „vi­si mo­ky­to­jai“ ra­šy­ti „vi­sos mo­ky­to­jos“, o ly­tį nu­ro­dan­čių for­mų ga­li­ma iš­veng­ti var­to­jant be­as­me­nes formuluotes.

Nors gai­rės yra tik re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, jos yra postū­mis uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­riams mo­ky­tis kal­bi­nio sąmoningumo.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ministerijos planuose – naujos studijų prieinamumo galimybės 

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ren­gia pla­ną, ku­ria­me nu­ma­ty­ta nau­ja ga­li­my­bė pa­tek­ti į ba­ka­lau­ro stu­di­jas. Trum­po­sios stu­di­jos esą pa­dė­tų jau­nuo­liams iš so­cia­liai pa­žei­džia­mų gru­pių pa­pras­čiau pa­tek­ti į aukš­to­jo moks­lo sis­te­mą. Tar­pi­nio tarp pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir ba­ka­lau­ro mo­de­lio stu­di­jos truk­tų pu­san­t­rų me­tų, o no­rint į jas pa­tek­ti už­tek­tų že­mes­nio kon­kur­si­nio balo.

„Šiuo me­tu sto­ji­mo į aukš­tą­ją mo­kyk­lą sis­te­ma Lie­tu­vo­je yra iš­skir­ti­nai grįs­ta tik aka­de­mi­niais re­zul­ta­tais. Tai reiš­kia, kad tam tik­ro so­cia­li­nio jaut­ru­mo, at­si­žvel­giant į jo [stu­den­to] si­tu­aci­ją, dėl ku­rios jis gal­būt ir tu­rė­jo tuos pras­tes­nius re­zul­ta­tus, mes ne­tu­ri­me“, – ma­no Stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Ku­čin­s­kas. So­cia­liai pa­žei­džia­mų gru­pių, iš ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų, tu­rin­tiems in­di­vi­dua­lių po­rei­kių ar tau­ti­nėms ma­žu­moms ga­li­my­bės pa­tek­ti į aukš­to­jo moks­lo sis­te­mą, pa­sak eks­per­tų, yra men­kes­nės. Ne­įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mo daž­niau su­si­du­ria ir su įsi­dar­bi­ni­mo sun­ku­mais. Šiuo me­tu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je iš ieš­kan­čių­jų dar­bo maž­daug 40 pro­cen­tų ne­tu­ri vi­sai jo­kios pro­fe­si­nės kvalifikacijos.

Už­sie­ny­je trum­po­sios stu­di­jos – ne nau­jie­na. Ny­der­lan­dai ir Da­ni­ja tu­ri il­ga­me­tę prak­ti­ką ir pla­tų to­kių stu­di­jų prog­ra­mų są­ra­šą. Ar į to­kias stu­di­jas ar­ti­miau­siais me­tais bus ga­li­ma sto­ti ir Lie­tu­vo­je, ti­ki­ma­si, pa­aiš­kės nau­jo­je Sei­mo sesijoje.

Prisijunk prie mūsų komandos:

VDU galerijoje atidaryta studentų fotografijų paroda

Spa­lio 12-tą ati­da­ry­ta VDU Nau­jų­jų me­di­jų me­no prog­ra­mos stu­den­tų pa­ro­da „Na­tū­ra“. Fo­to­gra­fi­jų pa­ro­do­je da­ly­vau­ja še­ši skir­tin­gų kur­sų stu­den­tai. Fo­to­gra­fi­jos dar­bus vie­ni­jan­ti li­ni­ja – na­tū­ra­lu­mo ir tikro­vės der­mė, ku­rią api­bū­di­na žo­dis „na­tū­ra“. Pa­ro­do­je na­tū­ra su­vo­kia­ma kaip rea­ly­bė, ku­rio­je pi­na­si kin­tan­tys gam­tos pro­ce­sai. Pa­ro­do­je nars­to­mos žmo­gaus san­ty­kio su gy­vą­ja ir ne­gy­vą­ja gam­ta te­mos, o vie­nos au­to­rių fo­to­gra­fi­jo­se at­sklei­džia­mas kri­tiš­kas žvilgs­nis į miš­kų po­li­ti­ką Lietuvoje.

Lapkritį VDU vyks darbo teisės mokymai studentams

Ke­tu­rių ne­mo­ka­mų su­si­ti­ki­mų me­tu mo­ky­mų da­ly­viai su­ži­nos pa­ma­ti­nius dar­bo tei­sės prin­ci­pus ir gaus prak­ti­nių pa­ta­ri­mų, kaip ap­gin­ti sa­vo tei­ses ir už­si­tik­rin­ti sau­gią dar­bo vie­tą. Stu­den­tai su­si­pa­žins su dar­bo lai­ko skai­čia­vi­mo, at­lei­di­mo, at­ly­gi­ni­mo mo­kė­ji­mo klau­si­mais ir daž­nais dar­bo tei­sės pa­žei­di­mais. Mo­ky­mų me­tu vyks at­ve­jų ana­li­zės, o stu­den­tai ga­lės pa­si­kon­sul­tuo­ti jiems rū­pi­mais klausimais. 

Mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja stu­den­tų ju­dė­ji­mas „Šauks­mas” kar­tu su Ge­gu­žės 1‑osios pro­fe­si­ne są­jun­ga. Su­si­ti­ki­mai vyks lap­kri­čio ket­vir­ta­die­niais 19 val., Ge­di­mi­no gat­vė­je 44, Kaune. 

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.