/

Reklamos kovos dėl studentų

Kodėl kiekvienais metais universitetai yra priversti ne pačiais etiškiausiais būdais varžytis dėl stojančiųjų?

Pas­ku­ti­nia­me šio se­zo­no ži­nių epi­zo­de Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka ir Jus­tas Mun­dei­kis aiš­ki­na­si, ko­dėl kiek­vie­nais me­tais uni­ver­si­te­tai yra pri­vers­ti ne pa­čiais etiš­kiau­siais bū­dais var­žy­tis dėl stojančiųjų.

Va­sa­rai – rug­pjū­tį kvie­čia­me da­ly­vau­ti mū­sų drau­gų iš Ge­gu­žės pir­mo­sios prof­są­jun­gos ir ki­tų ini­cia­ty­vų ren­gia­ma­me fes­ti­va­ly­je „Kom­bi­na­tas“.

Nau­ją Stu­den­tų ži­nių se­zo­ną pra­dė­si­me 2021-ųjų rugsėjį.

„Apie artėjančią Lietuvos aukštojo mokslo mirtį“

Jei­gu ku­ria­me nors uni­ver­si­te­to ko­ri­do­riu­je su­tik­tą, į pro­fe­so­rių pa­na­šų, as­me­nį pa­klau­si­te, kas Lie­tu­vo­je sug­rio­vė švie­ti­mo sis­te­mą, įta­riu ko­kių 99% ti­ki­my­be iš­gir­si­te at­sa­ky­mą – krep­še­liai. Ir ta­me yra daug tie­sos. Li­ber­ta­ri­nė idė­ja ska­tin­ti kon­ku­ren­ci­ją tarp uni­ver­si­te­tų, sa­vai­me, t. y. kaip idė­ja, ar sie­ki­nys, kad uni­ver­si­te­tai kon­ku­ruo­tų tar­pu­sa­vy­je ko­ky­bės pras­me, tik­rai ne­bu­vo blo­ga. Ta­čiau tai, kas vei­kia teo­ri­jo­je (lais­va rin­ka, to­bu­la kon­ku­ren­ci­ja) ne­bū­ti­nai tu­ri ką nors bend­ro su realybe.


Vi­są Jus­to Mun­dei­kio teks­tą, pir­mą kar­tą pub­li­kuo­tą li​thu​anian​-eco​no​my​.net, ra­si čia.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.