/

LGBT+ studentai – prieš neapykantą

Kas yra Vilniaus universiteto LGBT+ grupė ir nuo ko reikėtų detoksikuotis pasakoja skandinavistiką studijuojanti grupės narė Aurelija Palaimaitė.

Ge­gu­žės 15-tą Vil­niaus uni­ver­si­te­to LGBT+ gru­pė su­ren­gė ak­ci­ją pa­va­di­ni­mu „De­tok­si­ka­ci­ja“. Ren­gi­nys Vil­niu­je vy­ko tą pa­čią die­ną kaip ir „Di­dy­sis šei­mos gy­ni­mo mar­šas“. Kas yra Uni­ver­si­te­to LGBT+ gru­pė ir nuo ko rei­kė­tų de­tok­si­kuo­tis pa­sa­ko­ja skan­di­na­vis­ti­ką stu­di­juo­jan­ti gru­pės na­rė Au­re­li­ja Palaimaitė

Vyriausybė didins nemokamų rezidentūros vietų skaičių

Me­di­ci­nos re­zi­den­tū­ros vie­tų skai­čiaus di­di­ni­mas iki 365-ių – 45-io­mis dau­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta iki šiol. Vy­riau­sy­bė bu­vo su­kė­lu­si me­di­ci­nos stu­den­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kuo­met pas­kel­bė, kad ne­mo­ka­mų re­zi­den­tū­ros vie­tų bus ma­žiau nei ti­kė­jo­si stu­den­tai. Ka­dan­gi me­di­ci­nos gy­dy­to­jams re­zi­den­tū­ra yra pri­va­lo­ma, stu­den­tams yra itin svar­bu, jog ne­mo­ka­mų re­zi­den­tū­ros vie­tų bū­tų dau­giau nei me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gian­čių studentų.

Iš pra­džių stu­den­tų at­sto­vai bu­vo pa­ša­lin­ti iš Vals­ty­bės už­sa­ky­mo ko­mi­te­to, ku­ria­me ir pla­nuo­ja­mas vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų skai­čius, bet po ofi­cia­laus stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jų krei­pi­mo­si – grą­žin­ti. Spren­di­mas pa­di­din­ti ne­mo­ka­mų re­zi­den­tū­ros vie­tų skai­čių pri­im­tas po anks­čiau šį pa­va­sa­rį iš­sa­ky­tos Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­jos kri­ti­kos. Taip pat LSMU Stu­den­tų at­sto­vy­bės pre­zi­den­tė Eve­li­na Alū­zai­tė tei­gia, kad su ki­to­mis me­di­ci­nos kryp­ties stu­den­tams at­sto­vau­jan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms siun­tė krei­pi­mo­si raš­tus ir da­ly­va­vo su­si­ti­ki­muo­se tiek su Sei­mo ko­mi­te­tais, tiek su Vyriausybe.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Arabų studentai išvyksta iš Izraelio universitetų

Pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis įkai­tęs Iz­ra­e­lio ir Pa­les­ti­nos konf­lik­tas su­kė­lė dar di­des­nę įtam­pą Iz­ra­e­lio uni­ver­si­te­tuo­se tarp ara­bų ir žy­dų. Ara­bai stu­den­tai tei­gia ne­be­si­jau­čian­tys sau­gūs – esą jie pa­ti­ria pro­vo­ka­ci­jas ir smur­tą tiek uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­jo­je, tiek gat­vė­se, pra­ne­ša dien­raš­tis Haaretz.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ara­bai stu­den­tai Ben-Gu­rio­no uni­ver­si­te­te Ne­ge­ve ren­gė so­li­da­ru­mo su Pa­les­ti­na de­monst­ra­ci­ją. Pro­tes­to me­tu dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta pa­les­ti­nie­čių iš­kel­di­ni­mams Je­ru­za­lė­je ir po­li­ci­jos smur­tui. Iš anks­to su uni­ver­si­te­tu su­de­rin­tą de­monst­ra­ci­ją nu­trau­kė kraš­tu­ti­nės de­ši­nės ak­ty­vis­tai. Pa­sak pro­tes­to da­ly­vių, jie bu­vo ap­mė­ty­ti ak­me­ni­mis ir kal­ti­na­mi pa­ra­ma te­ro­riz­mui, jiems bu­vo gra­si­na­ma mirtimi.

Iš­si­skirs­tę, ta­čiau tą pa­čią die­ną su­ži­no­ję apie pul­di­nė­ja­mus ara­bus, ara­bai stu­den­tai su­si­rin­ko prie vie­no iš uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čių. Ap­sau­gos dar­buo­to­jai ne­įlei­do stu­den­tų į bend­ra­bu­čius, o at­vy­ku­si po­li­ci­ja ke­lis iš jų su­ėmė. Tai vie­nas iš dau­ge­lio ne­apy­kan­tos prieš ara­bus iš­puo­lių pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis. Stu­den­tai pik­ti­no­si uni­ver­si­te­to per­so­na­lo ne­veiks­nu­mu ir pa­si­kar­to­jan­čiais ekst­re­mis­ti­niais iš­puo­liais, ne­ma­ža da­lis jų dėl sau­gu­mo nu­spren­dė pa­lik­ti uni­ver­si­te­to mies­te­lius ir iš­vy­ko at­gal pas sa­vo šeimas.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Baltarusija represuoja opozicinių pažiūrų studentus

Prieš ke­lias sa­vai­tes pra­si­dė­jo teis­mo pro­ce­sas, ke­lian­tis stip­rias emo­ci­jas net pri­pra­tu­siems prie su­fab­ri­kuo­tų by­lų žmo­gaus tei­sių gy­nė­jams, pra­ne­ša len­kų dien­raš­tis „Ga­ze­ta Wy­borc­za“. Tei­sia­mų­jų suo­le vie­ni jau­niau­sių Bal­ta­ru­si­jos po­li­ti­nių ka­li­nių – 10 stu­den­tų iš ge­riau­sių ša­lies uni­ver­si­te­tų. Jiems gre­sia iki tri­jų me­tų ka­lė­ji­mo dėl rim­tų tvar­kos pa­žei­di­mų dir­bant or­ga­ni­zuo­tai ir kon­sul­tuo­jan­tis su Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­re Svet­la­na Cichanouskaja.

Stu­den­tai su­lai­ky­ti jau nuo lap­kri­čio 12 die­nos, o kai ku­rių jų vei­dai ka­lė­ji­muo­se bu­vo pa­žy­mė­ti rau­do­nais da­žais – pri­žiū­rė­to­jams lei­džiant ži­no­ti, kad šie as­me­nys ga­li bū­ti mu­ša­mi ir kan­ki­na­mi stipriau.

To­kiu bū­du sie­kia­ma pa­lauž­ti vie­ną ak­ty­viau­sių pra­ėju­sių me­tų pro­tes­to gru­pių – stu­den­tus. Jie val­džią su­pyk­dė stu­den­tų mar­šais, strei­kais uni­ver­si­te­tuo­se, pe­ti­ci­jo­mis, at­vi­rais laiš­kais uni­ver­si­te­tų va­do­vy­bėms, fil­mais su lais­vės šū­kiais, lanks­ti­nu­kais, lais­vės dai­no­mis gat­vė­se. Po­li­tiš­ki stu­den­tai ir jų dės­ty­to­jai ma­siš­kai ša­li­na­mi iš uni­ver­si­te­tų. Kaip pra­ne­ša Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų są­jun­ga, nuo 2020-ųjų rug­sė­jo bent 153 as­me­nys bu­vo pa­ša­lin­ti iš stu­den­tų są­ra­šų, o vi­daus struk­tū­ros su­lai­kė bent 466, ku­rių dau­gu­ma at­li­ko areš­to laiką.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.