/

Kai du procentai kalba už šimtą

Pastarąjį mėnesį VU studentų rinkimus stebėjęs šauksmininkas Gustas Lukoševičius epizode pasakoja apie mažo studentų aktyvumo priežastis ir galimus jo sprendimus.

VU kiek­vie­ną pa­va­sa­rį vyks­ta stu­den­tų rin­ki­mai. Vis­gi jų tvar­ka ir ak­ty­vu­mas ro­do, kad šia­me uni­ver­si­te­te de­mo­kra­ti­jos šven­tė skir­ta ne vi­siems. Pa­sta­rą­jį mė­ne­sį rin­ki­mus ste­bė­jęs VU stu­den­tas šauks­mi­nin­kas Gus­tas Lu­ko­še­vi­čius epi­zo­de pa­sa­ko­ja apie ma­žo stu­den­tų ak­ty­vu­mo prie­žas­tis ir ga­li­mus jo sprendimus.

Studentų žurnalo redakcijos krata Rusijoje

Ru­si­jos val­džia dar at­kak­liau sie­kia už­g­niauž­ti ne­pri­klau­so­mą ži­nias­klai­dą: ba­lan­džio mė­ne­sį įvyk­dy­ta vir­ti­nė kra­tų Mask­vos aukš­to­sios eko­no­mi­kos mo­kyk­los Stu­den­tų žur­na­lo DOXA re­dak­ci­jo­je ir jos na­rių bu­tuo­se, pra­ne­ša Am­ne­sty International.

Re­dak­ci­jos kra­tų pre­teks­tas – sau­sio 23 d. žur­na­lo pas­kelb­tas pa­lai­ky­mas Alek­sė­jui Na­val­nui ir ra­gi­ni­mas pro­tes­tuo­ti. Vaiz­do įra­še stu­den­tai pa­si­sa­kė prieš Na­val­no įka­li­ni­mą ir krei­pė­si į val­džios or­ga­nus rei­ka­lau­da­mi nu­sto­ti gąs­din­ti stu­den­tus dėl da­ly­va­vi­mo jo pa­lai­ky­mo pro­tes­tuo­se. Jie taip pat kvie­tė jau­nus žmo­nes gin­ti su­si­rin­ki­mų tei­sę, or­ga­ni­zuo­tis ir ko­vo­ti už žmo­gaus teises.

Vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius ir trys DOXA žur­na­lis­tai ap­kal­tin­ti dėl ne­pil­na­me­čių įtrau­ki­mo į an­tik­rem­liš­kus pro­tes­tus, kas ne­va kė­lė grės­mę pa­sta­rų­jų gy­vy­bei. Teis­mo nu­ro­dy­mu žur­na­lis­tams tai­ko­mas na­mų areš­tas, ne­lei­džia­ma nau­do­tis in­ter­ne­tu ir ko­mu­ni­kuo­ti su iš­ori­niu pa­sau­liu. Jiems gre­sia iki 3 me­tų kalėjimo.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Kinija ketina statyti universitetą Budapešte

Vik­to­ro Or­bá­no vy­riau­sy­bė no­ri ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kel­ti ap­leis­tą aikš­tę Bu­da­peš­to cent­re. Tiks­lui pa­siek­ti ji ra­do ne­įp­ras­tą part­ne­rį. Pa­gal su­si­ta­ri­mus su Ven­gri­jos vy­riau­sy­be Šan­cha­jaus Fu­da­no uni­ver­si­te­tas ruo­šia­si iki 2024 me­tų ten pa­sta­ty­ti sa­vo padalinį.

Tai bū­tų pir­ma­sis ki­niš­ko uni­ver­si­te­to fi­lia­las, ku­ria­me, kaip ir ki­tuo­se uni­ver­si­te­tuo­se Ki­ni­jo­je, bū­tų dės­to­mas pri­va­lo­mas mark­siz­mo-le­ni­niz­mo kursas.

Bu­da­peš­to me­ras pro­tes­tuo­ja – to­je pa­čio­je vie­to­je jis pla­nuo­ja sta­ty­ti vie­ti­nių stu­den­tų bend­ra­bu­čius. Tuo tar­pu ša­lies opo­zi­ci­ja bai­mi­na­si ki­nų šni­pi­nė­ji­mo ir po­li­ti­nės įtakos.

Žur­na­lis­tų ty­ri­mai at­sklei­dė, kad pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mas iš­lie­ka Ki­ni­jos kont­ro­lė­je. Ven­gri­jos vy­riau­sy­bės su­tar­ty­se nu­ma­to­ma, kad Bu­da­peš­to mies­tas Ki­ni­jo­je pa­si­sko­lins 1,5 mlrd. eu­rų ir kad sta­ty­bos dar­bus prie Du­no­jaus vyk­dys Ki­ni­jos dar­bi­nin­kai, pa­si­tel­kę dau­giau­siai ki­niš­kas sta­ty­bos medžiagas.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.