/

Studentai, vežantys tau pietus

LSE studentas Daumantas Skinkys apie kurjerių darbo sąlygas kalbina Kurjerių asociacijos narį, VDU studentą Liną Mazgeiką.

Su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria ku­rje­riai? Ir ko­kias bū­dais ima­si juos spręs­ti? LSE stu­den­tas Dau­man­tas Skin­kys apie ku­rje­rių dar­bo są­ly­gas kal­bi­na Ku­rje­rių aso­cia­ci­jos na­rį, VDU stu­den­tą Li­ną Mazgeiką.

Epi­zo­do da­lis apie Ku­rje­rių aso­cia­ci­ją pra­si­de­da nuo 5:42. Dau­giau apie Li­no ir jo ko­le­gų įkur­tas dvi­ra­čių dirb­tu­ves „Ride&Mend“ Kau­no cent­re ga­li su­ži­not čia.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Įsibėgėja studentų rinkimų sezonas

Ko­vo 6 d. LSS kon­fe­ren­ci­jo­je po ga­na ne­tu­ri­nin­gos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos iš­rink­tas nau­jas LSS pre­zi­den­tas. Juo ta­po LSS Val­dy­bos na­rys, VDU stu­den­tas Vy­tau­tas Kučinskas.

Ku­čin­skui LSS biu­re kom­pa­ni­ją pa­lai­kys pa­žįs­ta­mi vei­dai – ką tik sa­vo dvie­jų me­tų pre­zi­den­ta­vi­mą VDU SA bai­gęs Pau­lius Vai­tie­kus, VDU SA ve­te­ra­nės Gab­rie­lė Štur­mai­tė ir Li­na Stumb­ry­tė. Nau­jo LSS pre­zi­den­to dar­bą su ko­le­go­mis Prie­žiū­ros ko­mi­te­te re­vi­zuos da­bar­ti­nis VDU Stu­den­tų par­la­men­to pir­mi­nin­kas Da­niel Mačichin.

Kau­ne ko­vo 12 d. vy­ko VDU SA kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu iš­rink­ta nau­ja at­sto­vy­bės pre­zi­den­tė Ie­va Ven­grovska­ja. Rin­ki­muo­se prieš ją var­žė­si šauks­mi­nin­kų kan­di­da­tas, dok­to­ran­tas ir Stu­den­tų par­la­men­to na­rys Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas. Tai jau ant­ri me­tai iš ei­lės, kai VDU SA vyks­ta rea­lūs rin­ki­mai į pre­zi­den­to postą.

Taip pat ko­vo 12 d. vy­ko Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stu­den­tų są­jun­gos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je iš­rink­ta nau­ja pre­zi­den­tė Dia­na Šar­kai­tė. Vie­nin­te­lę kan­di­da­tę į pre­zi­den­to pa­rei­gas kon­fe­ren­ci­ja pa­tvir­ti­no be­veik vien­bal­siai. Po dvie­jų Ir­mos Vi­lu­ty­tės pre­zi­den­ta­vi­mo me­tų Šar­kai­tei ten­ka pa­vel­dė­ti prob­le­mas dėl KUSS pra­ras­to 1,2 proc. pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so ir ne­veiks­nios se­niū­nų rin­ki­mų sistemos.

Galimai nutekinti Vilniaus kolegijos studentų duomenys

Apie ga­li­mai įvy­ku­sį duo­me­nų nu­te­kė­ji­mą stu­den­tus in­for­ma­vo pa­čios aukš­to­sios ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ga­li­mai nu­te­kin­ti stu­den­tų as­me­ni­niai duo­me­nys yra stu­den­tų var­dai, pa­var­dės, as­mens ko­dai ir na­mų adresai.

Pa­sak ko­le­gi­jos at­sto­vo, kol kas nė­ra at­sklei­džia­ma, iš kur ir kaip nu­te­kė­jo duo­me­nys, ko­le­gi­ja pra­dė­jo ty­ri­mą. Duo­me­nys bu­vo nu­te­kin­ti ne iš pa­čios ko­le­gi­jos, bet iš jai pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės sis­te­mų. At­sto­vas at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti, ar ko­le­gi­ja krei­pė­si į policiją.

VIKO at­ve­jis yra tik pas­ku­ti­nis at­ve­jis pa­sta­ruo­ju me­tu ša­ly­je pla­čiai nu­skam­bė­ju­sių duo­me­nų ap­sau­gos pa­žei­di­mų vir­ti­nė­je. Iš jų di­džiau­sio at­gar­sio su­lau­kė pra­ne­ši­mas apie 110 tūks­tan­čių Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tų au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­gos „Ci­ty­Bee“ var­to­to­jų duo­me­nis vasarį.

Kaip darbininkų vaikai studentai kovoja prieš elitizmą

Bri­tė Sop­hie Pen­der pir­mo­ji sa­vo šei­mo­je pa­te­ko į uni­ver­si­te­tą ir ti­kė­jo ma­mos po­sa­kiu – me­ri­to­kra­ti­jo­je ga­li pa­si­nau­do­ti švie­ti­mu, kad pa­kil­tum aukš­čiau sa­vo šei­mos aplinkybių.

Pen­der toks su­pra­t­i­mas bu­vo svar­bes­nis nei dau­gu­mai stu­den­tų, iš­vyks­tan­čių iš na­mų į uni­ver­si­te­tą. Mat jos vai­kys­tę la­bai pa­vei­kė tė­vo pri­klau­so­my­bė nuo nar­ko­ti­kų ir al­ko­ho­lio, sa­kė ji bri­tų dien­raš­čiui The Guardian.

Kai 24-ių Pen­der mo­kė­si vi­du­ri­nėj, jos tė­vas mi­rė nuo pikt­nau­džia­vi­mo nar­ko­ti­kais. Ji nu­spren­dė at­si­duo­ti moks­lams – tai pa­dė­jo jai įgy­ti kont­ro­lės po­jū­tį. Jos mo­kyk­lo­je la­bai ne­daug mo­ki­nių pa­sie­kė pui­kios re­zul­ta­tus. Ne­pai­sant to, jai pir­ma­jai mo­kyk­lo­je pa­vy­ko gau­ti ge­riau­sius įver­ti­ni­mus tri­juo­se skir­tin­guo­se dalykuose.

Ta­čiau uni­ver­si­te­te ją iš­ti­ko šo­kas. Ji pa­ste­bė­jo, kad bend­ra­am­žiams svar­biau jos kil­mė ir kla­sė, o ne aka­de­mi­niai pa­sie­ki­mai. Stu­den­tai, bai­gę pri­va­čias mo­kyk­las, šai­pė­si iš jos ak­cen­to ir ji pir­mą kar­tą su­si­dū­rė su va­ka­rė­liais, ku­riuo­se stu­den­tai da­bi­na­si dar­bi­nin­kų kla­sę pa­ro­di­juo­jan­čiais drabužiais.

Po su­si­dū­ri­mo su pri­va­čių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tais Pen­der nu­spren­dė im­tis veiks­mų. Re­zul­ta­tas – įkur­tas pir­ma­sis „93 pro­cen­tų“ klubas.

Per pa­n­de­mi­ją ju­dė­ji­mas iš­pli­to: nuo vos dvie­jų klu­bų 2020 m. pra­džio­je iki 36 uni­ver­si­te­tų šian­dien ir per 10 000 ap­tar­nau­ja­mų Jung­ti­nės ka­ra­lys­tės studentų.

Nuotolinių atsiskaitymų metu galima stebėti ir įrašyti studentus, nusprendė Vokietijos teismas

Nuo­to­li­nių at­si­skai­ty­mų me­tu stu­den­tai ga­li bū­ti ste­bi­mi uni­ver­si­te­to per kom­piu­te­rio ka­me­rą ir mik­ro­fo­ną, o vaiz­das ir gar­sas – įrašomas.

Taip nu­spren­dė Vo­kie­ti­jos ad­mi­nist­ra­ci­niai teis­mai Ky­lio ir Ha­ge­no uni­ver­si­te­tų stu­den­tams pa­tei­kus skun­dus dėl uni­ver­si­te­tų vyk­do­mų ste­bė­ji­mų eg­za­mi­nų me­tu, pra­ne­ša vo­kie­čių žur­na­las der Spiegel.

Į teis­mą be­si­krei­pu­sių stu­den­tų tei­gi­mu, prie­vo­lė įjung­ti vaiz­do ka­me­rą ir mik­ro­fo­ną at­si­skai­ty­mų me­tu yra stu­den­tų pri­va­tu­mo pa­žei­di­mas. Anot jų, tai pri­ly­gin­ti­na uni­ver­si­te­to įsi­lau­ži­mui į as­me­ni­nę erd­vę. Stu­den­tai pri­pa­ži­no nuo­to­li­nį ste­bė­ji­mą kaip prie­mo­nę suk­čia­vi­mui už­kar­dy­ti, ta­čiau griež­tai ne­su­ti­ko, kad vaiz­das ir gar­sas bū­tų įrašomi.

Pi­lie­čių tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja par­ėmė stu­den­tų skun­dus ir iš­reiš­kė ne­ri­mą dėl per­tek­li­nio ste­bė­ji­mo ta­p­imo nor­ma. Vis dėl­to, toks uni­ver­si­te­tų rei­ka­la­vi­mas teis­mų pri­pa­žin­tas tei­sė­tu, sie­kiant už­tik­rin­ti nuo­to­li­niu bū­du vyk­do­mų eg­za­mi­nų sąžiningumą.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.