/

Dėstytojų darbo užkulisiai

Kaip dėstytojai dirba viršvalandžius ir gauna tik minimalią algą? Kodėl tai turėtų rūpėti studentams? Politikos mokslų daktarą ir VDU profsąjungos narį Mantą Davidavičių kalbina Monika Višnevska.

Kaip dės­ty­to­jai dir­ba vir­š­va­lan­džius ir gau­na tik mi­ni­ma­lią al­gą? Ko­dėl tai tu­rė­tų rū­pė­ti stu­den­tams? Po­li­ti­kos moks­lų dak­ta­rą ir VDU pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rį Man­tą Da­vi­da­vi­čių kal­bi­na Mo­ni­ka Višnevska.

  • 02:50 Ką dės­ty­to­jas vei­kia, kai ne­ve­da paskaitų
  • 10:05 Dės­ty­to­jų dar­bo ap­skai­ta ir užmokestis
  • 16:35 Pra­de­dan­čių­jų dar­buo­to­jų iššūkiai
  • 22:45 Il­ga­lai­kės trum­pa­lai­kio įdar­bi­ni­mo pasekmės
  • 32:44 Blo­gų dar­bo są­ly­gų prie­žas­tys, stu­di­jų ko­ky­bė ir studentai
  • 41:00 At­si­nau­ji­nu­si VDU prof­są­jun­ga ir kaip prisijungti

Pod­cas­te ap­ta­ria­mą iš­sa­mų straips­nį apie dės­ty­to­jų būk­lę Lie­tu­vo­je pa­va­di­ni­mu „Ne­nu­stebk pa­ma­tęs dės­ty­to­ją dar­bo bir­žo­je“ ga­li­ma ras­ti Gy­ve­ni­mas per bran­gus platformoje.

Dės­ty­to­jai ir stu­den­tai pri­si­jung­ti prie VDU pro­fe­si­nės są­jun­gos bei sek­ti jos veik­lą ga­li per prof­są­jun­gos Fa­ce­bo­ok pa­sky­rą.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.