/

Universitetų reforma Austrijoje

Martynas Butkus kalbina Domą Lavrukaitį apie Austrijos konservatorių ir žaliųjų koalicinės vyriausybės inicijuotą universitetų reformą ir dėl jos kilusią studentų protestų bangą.

Kol vyko teismai, Sporto universitetas prarado pinigus bendrabučio rekonstrukcijai

Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tui teis­mas lei­do tęs­ti bend­ra­bu­čio re­konst­ruk­ci­ją, ta­čiau kol vy­ko teis­mai, pro­jek­tas žlu­go – jam skir­ti pi­ni­gai grą­žin­ti į biu­dže­tą, o pra­dė­tas re­mon­tuo­ti bend­ra­bu­tis ta­po ne­be­tin­ka­mas gy­ven­ti, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė LRT.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas sau­sio 22 die­ną pa­nai­ki­no per­nai lap­kri­tį Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­tai­ky­tas lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes ir lei­do tęs­ti bend­ra­bu­čio at­nau­ji­ni­mo darbus.

Uni­ver­si­te­to va­do­vė tei­gia, kad įstai­ga iš es­mės lai­mė­jo gin­čą, ta­čiau pro­jek­tas ne­be­ga­li bū­ti įgy­ven­din­tas. Anot jos, bend­ra­bu­ty­je pra­dė­jus grio­vi­mo dar­bus po ke­lių die­nų kon­kur­są teis­mui ap­skun­dė tre­čią­ją vie­tą lai­mė­ju­si įmonė.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Dėl il­go teis­mo pro­ce­so bai­gė­si pi­ni­gų re­konst­ruk­ci­jos pa­nau­dos lai­ko­tar­pis ir jie tu­rė­jo bū­ti grą­žin­ti mi­nis­te­ri­jai, o bend­ra­bu­tis uni­ver­si­te­tui net ir lai­mė­jus gin­čą li­ko ne­be­gy­ve­na­mos būklės. 

Uni­ver­si­te­tas per­nai va­sa­rą iš Vy­riau­sy­bės ga­vo fi­nan­sa­vi­mą ir nu­spren­dė su­re­mon­tuo­ti ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ne­ma­čiu­sį vie­ną iš dvie­jų bend­ra­bu­čių Kau­ne, Per­kū­no alėjoje.

Be­veik 1,13 mln. eu­rų bu­vo skir­ta iš Co­vid-19 kri­zės pa­sek­mių lik­vi­da­vi­mo fon­do, pi­ni­gus uni­ver­si­te­tas tu­rė­jo pa­nau­do­ti iki 2020 me­tų pa­bai­gos. Iki teis­mų pra­džios at­lik­ta dar­bų už 142 tūkst. eu­rų, li­kę 986 tūkst. eu­rų grą­žin­ti į biudžetą.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas sau­sio vi­du­ry­je at­me­tė kon­kur­są ap­skun­du­sios bend­ro­vės rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau įpa­rei­go­jo Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tą su­mo­kė­ti 10 tūkst. eu­rų baudą.

Ke­tu­rių aukš­tų bend­ra­bu­ty­je gy­ve­no 272 studentai.

Vyriausybė didins norminę studijų kainą ir valstybės finansuojamose vietose nebenumatys tuščių vietų

Nuo 2022 iki 2027 me­tų bus skir­ta apie 35 mln. eu­rų aukš­to­jo moks­lo fi­nan­sa­vi­mui pa­di­din­ti. To­kiems Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mams pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė, pa­tvir­tin­da­ma nau­ją nor­mi­nių stu­di­jų kai­nų skai­čia­vi­mo tvarką.

Nor­mi­nės kai­nos bus nu­sta­ty­tos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu. Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, di­di­na­mos lė­šos uni­ver­si­te­ti­nėms stu­di­joms ma­ži­nant kai­nų gru­pių skai­čių nuo 8 iki 5, tiks­li­na­mas kai­nų pri­sky­ri­mas gru­pėms. Nor­mi­nių stu­di­jų kai­nų ba­zi­nis dy­dis uni­ver­si­te­tuo­se augs nuo 1363,31 iki 1375,55 EUR, ko­le­gi­jo­se – nuo 1193,45 iki 1275,33 EUR. Uni­ver­si­te­tų stu­di­jų kai­nų gru­pės su­si­ly­gins su kolegijų.

Nu­ma­to­ma, kad šie­met vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų skai­čius aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se sieks 11,8 tūkst. Per­nai jų bu­vo 16,5 tūkst., ta­čiau apie tris tūks­tan­čius vie­tų li­ko ne­už­im­ta, be to, da­lis už­im­tų­jų ati­te­ko į pir­mą kur­są pa­no­ru­siems per­s­to­ti vy­res­niems stu­den­tams ir taip gau­ti ne­mo­ka­mą vietą.

To­kias per­mai­nas kri­ti­kuo­ja Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­ga. Anot jos at­sto­vų, nors spren­di­mas pa­kel­ti nor­mi­nę stu­di­jų kai­ną yra ge­ras, ma­ži­nant vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų skai­čių stu­di­jos taps ma­žiau pri­ei­na­mos da­liai jaunuolių.

Tuo tar­pu tri­jų di­džiau­sių uni­ver­si­te­tų – VU, VDU ir KTU – va­do­vai spren­di­mą ver­ti­na ver­ti­na pa­lan­kiai ir pa­žy­mi, kad spren­di­mas pa­di­din­ti nor­mi­nes stu­di­jų kai­nas yra su­dė­tin­gas po­li­ti­ne pras­me ir tai yra in­ves­ti­ci­ja į švie­ti­mo kokybę. 

Prancūzijos studentai gavo vieno euro vertės maitinimo paramą

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nu­elis Mac­ro­nas pa­ža­dė­jo vi­siems uni­ver­si­te­to stu­den­tams su­teik­ti mais­to du kar­tus per die­ną už vie­ną eurą, kad pa­dė­tų jiems su­si­tvar­ky­ti ka­ran­ti­no metu.

„Tu­ri­me su­ge­bė­ti su­teik­ti ge­res­nę pa­ra­mą“, – sa­kė jis už­pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį Pa­ry­žiu­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su studentais.

Pre­zi­den­tas į stu­di­juo­jan­čius dė­me­sį at­krei­pė po jų pro­tes­tų, ku­rių me­tu stu­den­tai rei­ka­la­vo dau­giau pa­ra­mos spren­džiant at­skir­tį ir fi­nan­si­nes problemas.

Pran­cū­zi­jo­je šiuo me­tu ga­lio­ja ko­men­dan­to va­lan­da nuo še­šių va­ka­ro iki še­šių ry­to. Ta­čiau ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų skai­čius pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis nuo­lat auga.

Mac­ro­nas, ku­ris krei­pė­si į stu­den­tus iš Pa­ry­žiaus-Sac­lay uni­ver­si­te­to, taip pat tei­gė, kad vy­riau­sy­bė skirs sub­si­di­jas už psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą ir ki­tas svei­ka­tos paslaugas.

Sub­si­di­jos bū­tų ski­ria­mos kaip če­kis, ku­rį stu­den­tai ga­li iš­leis­ti, jei jau­čia po­rei­kį pa­si­kal­bė­ti su psi­chi­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tu, sa­kė prezidentas.

Jis pri­dū­rė, kad mais­tą su nuo­lai­da bus ga­li­ma įsi­gy­ti uni­ver­si­te­to val­gyk­lo­se ir ki­to­se ne­to­lie­se esan­čio­se pre­ky­bos vie­to­se, ku­rios tei­kia mais­tą išsinešimui.

Pre­zi­den­tas kal­bė­jo pra­ėjus die­nai po to, kai stu­den­tai iš­ėjo į gat­ves rei­ka­lau­da­mi dau­giau vy­riau­sy­bės dė­me­sio. Pro­tes­tuo­to­jai sie­kė iš­kel­ti jiems ky­lan­čių psi­chi­nės svei­ka­tos prob­le­mų klausimą.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.