/

Netolerancija išnaudojimui

Sausio 21 d. įvyko šauksmininkų ir Tolerantiško jaunimo asociacijos organizuota diskusija apie siekį studentams užtikrinti apmokamas praktikas.

Be­veik kiek­vie­na stu­di­jų prog­ra­ma nu­ma­to pri­va­lo­mą stu­den­tų prak­ti­ką. Ir nors prak­ti­ka yra ne­iš­ven­gia­ma stu­di­jų da­lis, re­tai kal­ba­ma apie jos pri­va­lu­mus ir trūkumus.

To­li gra­žu ne vi­si prak­ti­kan­tai įgy­ja ne­įkai­no­ja­mą pa­tir­tį ir tu­ri tvir­tą fi­nan­si­nį už­nu­ga­rį. Ne­kom­pen­suo­tas prak­ti­kan­tų triū­sas ne­re­tai su­da­ro są­ly­gas iš­nau­do­ji­mui ir dar la­biau ap­sun­ki­na dir­ban­čių bei men­kas sti­pen­di­jas gau­nan­čių studijas.

Dis­ku­si­jo­je apie stu­den­tų iš­nau­do­ji­mą prak­ti­kų me­tu ir šios prob­le­mos spren­di­mo bū­dus dalyvavo:

  • Sei­mo na­rė Do­vi­lė Šakalienė,
  • eko­no­mis­tas Ro­mas Lazutka,
  • so­cio­lo­gas Ar­vy­das Matulionis,
  • Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sarkanas.

Po­kal­bį mo­de­ra­vo VDU dok­to­ran­tas Žy­gi­man­tas Menčenkovas.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.