Bendruomeninė psichiatrija: kaip mokslas keičia socialinę politiką

Psichologijos studentės perspektyva, kaip mokslininkai gali inicijuoti socialinės politikos pokyčius.

Gizem Vural, „Illustration about Psychology of Resilience for The New Yorker“

2020 m. va­sa­rą avan­tiū­ri­s­tiš­kai iš­vy­kau į Vo­kie­ti­ją pa­ra­gau­ti Era­smus prak­ti­kos. Tris mė­ne­sius pra­lei­dau Drez­de­ne, or­ga­ni­za­ci­jo­je sun­kiai į lie­tu­vių kal­bą iš­ver­čia­mu pa­va­di­ni­mu – „Psy­cho­so­zia­ler Träger­ver­ein Sach­sen“. Pa­ban­džius iš­vers­ti skam­bė­tų taip: „Sak­so­ni­jos Psi­cho­so­cia­li­nė /​ psi­cho­so­cia­li­nių pa­slau­gų aso­cia­ci­ja“. Ji tei­kia bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos pa­slau­gas sun­kių psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmonėms.

Ko­dėl kam nors tu­rė­tų rū­pė­ti vie­nos psi­cho­lo­gi­jos stu­den­tės prak­ti­ka? Įpras­tai ti­kė­tu­mė­tės įspū­džių apie tai, kaip aš pa­ži­nau nau­ją kul­tū­rą, pa­ke­lia­vau ar su­si­pa­ži­nau su nau­jais žmo­nė­mis. No­riu pa­si­da­lin­ti sa­vo ži­nio­mis apie Lie­tu­vo­je rei­ka­lin­gą, ta­čiau men­kai pa­žįs­ta­mą sri­tį – bend­ruo­me­ni­nę psi­chiat­ri­ją. Jos pa­slau­gos Lie­tu­vo­je nė­ra tei­kia­mos ir, re­mian­tis Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to ata­skai­ta „Žmo­gaus tei­sės Lie­tu­vo­je 2018–2019 m.“, jų sty­gius mū­sų ša­ly­je yra di­džiau­sia psi­chi­kos svei­ka­tos sis­te­mos prob­le­ma. Ant­ro­ji paska­ta – no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į pui­kų moks­li­nin­kų bei prak­ti­kų bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­vyz­dį sie­kiant so­cia­li­nės po­li­ti­kos pokyčių.

Mokslininkai kuria naujus pagalbos modelius

Prak­ti­kos me­tu pri­si­dė­jau prie moks­li­nės stu­di­jos „Bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos ba­zi­nis ap­rū­pi­ni­mas“ (vok. „Ge­m­ein­dep­sy­chiat­ris­che Ba­si­sver­sor­gung“, GBV). Tai ban­do­ma­sis pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma pa­ge­rin­ti sun­kių psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Šis mo­de­lis re­mia­si ko­or­di­nuo­tu skir­tin­gų spe­cia­lis­tų ir įstai­gų dar­bu: da­ly­viai gau­na pri­ei­gą prie pa­pil­do­mų pa­slau­gų, o pro­ce­se da­ly­vau­ja ir jų ar­ti­mie­ji. Vo­kie­ti­jo­je jau ke­lis de­šimt­me­čius sie­kia­ma psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čius žmo­nes gy­dy­ti jų gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je įtrau­kiant jų ar­ti­muo­sius. Tai pa­de­da ma­žin­ti psi­chi­kos svei­ka­tos prob­le­mas pa­ti­rian­čių žmo­nių atskirtį.

Stu­di­jai pa­si­se­kus vie­nas iš Vo­kie­ti­jos so­cia­li­nių ko­dek­sų bū­tų pa­pil­dy­tas nau­ju pa­rag­ra­fu. Tai reiš­kia, kad ša­lia jau esan­čių ir tei­siš­kai ga­li­mų pa­slau­gų bei te­ra­pi­jos for­mų (psi­cho­te­ra­pi­ja, dar­bo te­ra­pi­ja, er­go­te­ra­pi­ja, so­cia­li­nė te­ra­pi­ja, am­bu­la­to­ri­nė psi­chiat­ri­nė prie­žiū­ra ir t. t.) bū­tų įtei­sin­tas dar vie­nas pa­gal­bos tei­ki­mo mo­de­lis – ba­zi­nis ap­rū­pi­ni­mas. Juo re­mian­tis psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­tų gau­ti vi­są jiems rei­ka­lin­gą gy­dy­mą, re­abi­li­ta­ci­nę pa­gal­bą, slau­gos ir ki­tas so­cia­li­nes-te­ra­pi­nes pa­slau­gas, t. y. jiems bū­tų ga­li­ma pa­skir­ti pa­slau­gų komp­lek­tą iš ku­rio jie, kar­tu su at­sa­kin­gais dar­buo­to­jais, ga­lė­tų rink­tis jiems nau­din­giau­sias. Tai bū­tų tam tik­ras pro­ver­žis, ka­dan­gi įga­lin­tų psi­chi­kos svei­ka­tos sis­te­mos pa­ci­en­tus ak­ty­viai da­ly­vau­ti sa­vo svei­ki­mo pro­ce­se ir jį pla­nuo­ti at­si­žvel­giant į jų po­rei­kius bei į pri­ei­na­mas ga­li­my­bes. Be to, ko­or­di­nuo­tas pa­slau­gų tei­ki­mas bū­tų fi­nan­suo­ja­mas li­go­nių ka­sų lė­šo­mis. Bū­tent šis stu­di­jos sie­kis for­muo­ti so­cia­li­nę po­li­ti­ką įkvė­pė pa­si­da­lin­ti prak­ti­kos patirtimi.

Aukš­čiau pa­teik­tas stu­di­jos tiks­lų api­bend­ri­ni­mas ga­li at­ro­dy­ti sun­kiai su­pran­ta­mas, dėl to svar­bu trum­pai ap­tar­ti psi­chiat­ri­nę prie­žiū­rą Vo­kie­ti­jo­je for­ma­vu­sius pro­ce­sus ir prin­ci­pus, grin­džian­čius bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos (vok. „Ge­m­ein­dep­sy­chiat­rie“) sąvoką.

Bendruomeninė psichiatrija ir psichiatrijos reforma Vokietijoje

Pla­tus psi­chiat­ri­nių pa­slau­gų spekt­ras Vo­kie­ti­jo­je – il­go is­to­ri­nio ir po­li­ti­nio pro­ce­so re­zul­ta­tas. Prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą ir jo me­tu psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tys žmo­nės bu­vo už­da­ro­mi vi­siš­kai izo­liuo­tuo­se sta­cio­na­ruo­se, kan­ki­na­mi, o ga­liau­siai – žu­do­mi. Šio­se nu­si­kals­ta­mo­se vei­ko­se da­ly­va­vo ir psi­chiat­rai bei me­di­ci­nos per­so­na­las. Pa­si­bai­gus ka­rui psi­chiat­ri­nis gy­dy­mas ir prie­žiū­ra bu­vo tei­kia­mos to­se pa­čio­se už­da­ro­se izo­liuo­to­se įstai­go­se. Pa­sta­ro­sio­se trū­ko dar­buo­to­jų, įran­gos, prie­mo­nių il­ga­lai­kei te­ra­pi­jai ir re­abi­li­ta­ci­jai. Nau­do­ti gy­dy­mo me­to­dai – elekt­ro­šo­ko te­ra­pi­ja, le­di­nės vo­nios – taip pat by­lo­ja apie že­mą dar­buo­to­jų mo­ra­lę ir na­cio­nal­so­cia­lis­ti­nį pa­li­ki­mą. Vis dėl­to, šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je Va­ka­ruo­se pra­si­dė­jo po­ky­čiai: psi­chiat­ri­nia­me gy­dy­me im­ta tai­ky­ti ne­u­ro­lep­ti­nius prep­a­ra­tus, ėmė for­muo­tis antip­si­chiat­ri­nis ju­dė­ji­mas. Aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je ėmė kur­tis ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, pra­bi­lu­sios apie psi­chiat­ri­jos sis­te­mos prob­le­mas ir na­cis­ti­nės psi­chiat­ri­jos nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui. Vo­kie­ti­jos par­la­men­to nu­ro­dy­mu bu­vo su­for­muo­ta 200 spe­cia­lis­tų gru­pė, tu­rė­ju­si pa­reng­ti ata­skai­tą apie psi­chiat­ri­nių pa­slau­gų sis­te­mos būk­lę ša­ly­je. 1975 m. jų re­ko­men­da­ci­jos re­for­moms (vok. „Psy­chiat­rie-Enqu­ete“) bu­vo tei­gia­mai pri­im­tos par­la­men­te, ini­ci­juo­ta psi­chiat­ri­jos per­tvar­ka: at­si­sa­ko­ma pri­vers­ti­nio gy­dy­mo izo­liuo­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­ria­mi pla­tes­ni, įvai­res­ni, efek­ty­viau fi­nan­suo­ja­mi pa­gal­bos tinklai.

Vie­nas iš šios re­for­mos re­zul­ta­tų – bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos pa­slau­gos ir jas tei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos. Ši psi­chiat­ri­nės pa­gal­bos kon­cep­ci­ja ak­cen­tuo­ja so­cia­li­nius psi­chi­kos su­tri­ki­mų as­pek­tus ir prie­žas­tis, prob­le­mų gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je spren­di­mą ir so­cia­li­nių ry­šių plė­to­ji­mą. Šian­dien Vo­kie­ti­jos bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos or­ga­ni­za­ci­jos su­da­ro vi­są ša­lį ap­iman­tį tink­lą ir sie­kia pa­dė­ti psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms in­te­gruo­tis į vie­tos bend­ruo­me­nę ir už­tik­rin­ti jų oru­mą grin­džian­čias žmo­gaus teises.

GBV vykdymas ir vykdytojai

Stu­di­ja vyk­do­ma dvy­li­ko­je Vo­kie­ti­jos vie­to­vių. Nors ją fi­nan­suo­ja ir vyk­do įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, pag­rin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius – „Bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos aso­cia­ci­ja“ (vok. „Dach­ver­band Ge­m­ein­dep­sy­chiat­rie“). Ji vie­ni­ja bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos pa­slau­gas tei­kian­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ren­gia moks­li­nes pub­li­ka­ci­jas, dir­ba lo­bis­ti­nį dar­bą, taip pat sa­vo na­rėms sis­te­mi­na nau­jau­sias da­ly­ki­nes ži­nias bei ver­ty­bi­nių stan­dar­tų gaires.

Moks­li­nę stu­di­jos da­lį at­lie­ka Ul­mo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai. Jie ste­bi da­ly­vių būk­lės kai­tą pro­jek­to me­tu ir moks­liš­kai ver­ti­na jo efek­ty­vu­mą. Da­ly­vius at­ren­ka mi­nė­tos bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­riuo­se vyks­ta pir­mie­ji po­kal­biai ir da­ly­viai su­pa­žin­di­na­mi su projektu.

Gi­zem Vu­ral, „Il­lust­ra­tion for New York Ti­mes Bo­ok Re­view of Pa­ra­dise Lod­ge by Ni­na Stibbe“

Bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos or­ga­ni­za­ci­jos at­lie­ka be­ne svar­biau­sią vaid­me­nį pro­jek­te – tei­kia pa­slau­gas. Kiek­vie­nas da­ly­vis įgy­ja kon­tak­ti­nį as­me­nį, su ku­riuo su­da­ro pa­gal­bos pla­ną kri­zės at­ve­ju, pa­de­dan­čiu grei­tai ir efek­ty­viai gau­ti rei­ka­lin­gą te­ra­pi­nę pa­gal­bą. Jis bend­rau­ja su da­ly­vio gy­dy­to­ju psi­chiat­ru, psi­cho­te­ra­pe­utu, jo so­cia­li­niais dar­buo­to­jais ir ar­ti­mai­siais. Vi­sus šiuos žmo­nes sten­gia­ma­si įtrauk­ti į pro­ce­są ir kar­tu ieš­ko­ti tin­ka­miau­sių pa­gal­bos būdų.

Iš pra­džių ne­ga­lė­jau pri­pras­ti prie sa­vo men­to­rės žo­džių po­ten­cia­liems da­ly­viams: „Šuo pro­jek­tu no­rima pa­ge­rin­ti žmo­nių su sun­kiais psi­chi­kos su­tri­ki­mais gy­ve­ni­mo ko­ky­bę“. Pa­sta­rą­ją fra­zę in­for­ma­ci­niuo­se po­kal­biuo­se ji iš­tar­da­vo ke­lis kar­tus. Ste­bė­jau­si, jog kal­ba­ma ne užuo­jau­tos ku­pi­nu bal­su, fa­ta­lis­ti­ne in­to­na­ci­ja, o drą­siai ir konst­ruk­ty­viai. Nuo­sta­bu, kad bū­tent šis prie­šais sė­din­tis žmo­gus yra sa­vo gy­ve­ni­mo šei­mi­nin­kas: ge­riau­siai ži­nan­tis, ko jam iš tie­sų rei­kia, ge­riau­siai su­pran­tan­tis, ko­kios prob­le­mos jį ka­muo­ja. Dar­buo­to­jai, nors ir pro­fe­sio­na­lai, tė­ra tik pa­ta­rė­jai, ku­rie jo­kiu bū­du ne­dir­ba di­rek­ty­viai, o su­vo­kia sa­vo kli­en­tus kaip orius asmenis.

GBV kaip mokslinė studija

Siek­da­mi GBV įtei­sin­ti kaip pa­gal­bos tei­ki­mo mo­de­lį, ty­rė­jai nu­spren­dė stu­di­ją vyk­dy­ti dvy­li­ko­je so­cia­liai skir­tin­gų Vo­kie­ti­jos re­gio­nų. Juo­se ga­lio­ja skir­tin­gi fe­de­ra­li­nės tei­sės ak­tai, yra su­si­da­rę skir­tin­gi pa­gal­bos psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms tink­lai, o pa­slau­gos yra ne­vie­no­dai pri­ei­na­mos. Taip sie­kia­ma su­rink­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie GBV kaip pa­gal­bos mo­de­lio efek­ty­vu­mą skir­tin­guo­se Vo­kie­ti­jos vietovėse.

Pla­nuo­ja­ma, jog stu­di­ja bus vyk­do­ma ket­ve­rius me­tus. Šiuo me­tu vi­so­se dvy­li­ko­je vie­to­vių vyks­ta po­ten­cia­lių da­ly­vių at­ran­ka. Vis dėl­to, Drez­de­ne jau pra­de­da­mas dar­bas su stu­di­jos po­vei­kio gru­pe, ku­riai dve­jus me­tus bus tei­kia­mos bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos pa­slau­gos. Vi­si ty­ri­mo da­ly­viai (ir kont­ro­li­nė, ir po­vei­kio gru­pė) bei pa­gal­bą tei­kian­tys jų ar­ti­mie­ji kas še­šis mė­ne­sius tu­ri už­pil­dy­ti ke­le­tą klau­si­my­nų. Vė­liau jų duo­me­nis nau­dos Ul­mo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, siek­da­mi nu­sta­ty­ti, ar esa­ma po­ky­čių, skir­tu­mų tarp dvie­jų ty­ri­mo gru­pių. Kont­ro­li­nės gru­pės na­riai to­liau gy­ve­na įpras­tą gy­ve­ni­mą ir nau­do­ja­si jau pri­ei­na­mo­mis svei­ka­tos prie­žiū­ros bei te­ra­pi­jos galimybėmis.

GBV dalyviai

Stu­di­jos da­ly­viai ga­li bū­ti pil­na­me­čiai as­me­nys, tu­rin­tys sun­kių psi­chi­kos su­tri­ki­mų, to­kių kaip ši­zof­re­ni­ja ir klie­de­si­niai su­tri­ki­mai, įvai­rios dep­re­si­jos for­mos, bi­po­li­nis su­tri­ki­mas, įvai­rūs ne­ri­mo, so­ma­to­for­mi­niai, val­gy­mo, mie­go, st­re­so su­ke­lia­mi su­tri­ki­mai, fo­bi­jos, as­me­ny­bės sutrikimai.

In­te­re­san­tus įvar­din­čiau kaip ga­na įvai­rią ir ne­vie­na­ly­tę gru­pę. Ty­ri­mu do­mi­si bei ja­me da­ly­vau­ja ir dir­ban­tys, ir šiuo me­tu dėl tu­ri­mų psi­chi­kos svei­ka­tos prob­le­mų ne­dar­bin­gi žmo­nės; ir nie­ka­da ne­bu­vę psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nių pa­cien­tais, ir il­gai, dau­giau nei ke­le­tą kar­tų, juo­se be­si­gy­dę; ir bu­vę ar esa­mi šios or­ga­ni­za­ci­jos klien­tai, ir iki šiol jo­kių am­bu­la­to­ri­nių ar bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos pa­slau­gų ne­ga­vę žmo­nės. Kai ku­rie yra su­kū­rę šei­mas ar­ba tu­ri ki­to­kius so­cia­li­nius ry­šius, ki­ti yra la­bai so­cia­liai izo­liuo­ti ir ne­tu­ri be­veik jo­kių kon­tak­tų. Ta­čiau es­mi­nis mo­ty­vas, dėl ku­rio žmo­nės at­ei­na į pir­muo­sius po­kal­bius, yra ypa­tin­gi ir dau­gy­bei „svei­kų“ žmo­nių ne­su­pran­ta­mi sun­ku­mai – ėji­mas pirk­ti mais­to, ke­lio­nės vie­šuo­ju trans­por­tu yra ne­be­įma­no­mos, nes ke­lia ne­pa­ke­lia­mą ne­ri­mą ir bai­mę. Dep­re­si­jos su­ke­lia­ma ener­gi­jos sto­ka taip se­ki­na, jog sun­ku iš­ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti. Dar­be pa­ti­ria­mas st­re­sas su­ke­lia so­ma­to­for­mi­nius su­tri­ki­mus, dėl ku­rių il­gus mė­ne­sius žmo­gus ne­ga­li dirb­ti. Ne­svar­bu, kur jie gy­ven­tų, sun­kių psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų ka­muo­ja­miems žmo­nėms tai – ne­sve­ti­ma ir itin ap­čiuo­pia­ma tikrovė.

GBV kaip pagalbos teikimo modelis

Vi­si stu­di­jos kont­ro­li­nės gru­pės da­ly­viai ga­li nau­do­tis ke­tu­rių ly­gių pa­gal­bos kri­zės at­ve­ju sis­te­ma. Ją sudaro:

  1. Vi­są pa­rą vei­kian­ti te­le­fo­no li­ni­ja, ku­ria yra pa­sie­kia­mas vie­nas iš or­ga­ni­za­ci­jo­se dir­ban­čių profesionalų;
  2. Kri­zi­nė in­ter­ven­ci­ja, kai kri­zės at­ve­ju į da­ly­vio gy­ve­na­mą­ją vie­tą ga­li at­vyk­ti su juo dir­ban­tis darbuotojas;
  3. Ga­li­my­bė lai­ki­nai ap­si­sto­ti ir per­nak­vo­ti spe­cia­lio­se tam skir­to­se pa­tal­po­se, kuo­met psi­chi­kos būk­lė la­bai pa­blo­gė­ja ir klien­tas ne­be­ga­li il­giau lik­ti namuose;
  4. Vi­są pa­rą bu­din­tys gy­dy­to­jai psi­chiat­rai, su ku­riais ga­li­ma su­si­siek­ti, jei gy­dan­tis gy­dy­to­jas nė­ra pasiekiamas.

Šiais pa­gal­bos bū­dais sie­kia­ma anks­ti at­pa­žin­ti kri­ti­nes si­tu­aci­jas ir iš­veng­ti sta­cio­na­raus gy­dy­mo psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Pa­sta­ra­sis trun­ka il­gai, at­ski­ria žmo­gų nuo jo kas­die­ny­bės ir yra su­vo­kia­mas kaip pas­ku­ti­nė iš­ei­tis kri­zės atveju.

Be šių kri­zės val­dy­mui skir­tų prie­mo­nių pro­jek­to da­ly­viai ga­li gau­ti il­ga­lai­kes bend­ruo­me­ni­nės psi­chiat­ri­jos pa­slau­gas. Prak­ti­kos me­tu te­ko su­si­pa­žin­ti su ke­le­tu šių pa­slau­gų mo­de­lių, ku­rie ski­ria­si in­ten­sy­vu­mu, truk­me, tiks­lais bei tai­ky­mo ap­lin­ky­bė­mis. Ke­lis jų ap­tar­siu toliau.

Bendruomeninės psichiatrijos paslaugos: keli eskizai

Or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je at­li­kau prak­ti­ką, tei­kia gau­sy­bę skir­tin­gų pa­slau­gų sun­kių psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms. Tai – ir te­ra­pi­nės pa­slau­gos (er­go­te­ra­pi­ja, me­no te­ra­pi­ja), sa­vi­pa­gal­bos gru­pės, įvai­rios lais­va­lai­kio gru­pės (rank­dar­bių, mais­to ruo­ši­mo, žy­gia­vi­mo), psi­cho­e­du­ka­ci­ja ir spe­cia­lios am­bu­la­to­ri­nės pa­slau­gos. Dir­bau am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų sky­riu­je su 20 dar­buo­to­jų bei prak­ti­kan­tų, ku­rie rū­pi­na­si maž­daug 500 kli­en­tų. Dar­buo­to­jai dir­ba pen­kio­se ko­man­do­se, ku­rių kiek­vie­na at­sa­kin­ga už skir­tin­gą pa­slau­gų tipą.

Pa­ti in­ten­sy­viau­sia pa­gal­bos for­ma – am­bu­la­to­ri­nė psi­chiat­ri­nė prie­žiū­ra (vok. „Am­bu­lan­te psy­chiat­ris­che Pf­le­ge“, APP). Ji trun­ka ke­tu­ris mė­ne­sius, per ku­riuos klien­tas ke­lis kar­tus per sa­vai­tę su­si­tin­ka su sa­vo dar­buo­to­ju (daž­niau­siai kli­en­to na­muo­se). Iš pra­džių yra su­da­ro­mas pla­nas, ko per šį lai­ką no­rima pa­siek­ti, taip pat – in­di­vi­dua­li­zuo­tas veiks­mų pla­nas kri­zės at­ve­ju. Šis pa­gal­bos ti­pas su­tei­kia­mas sun­kių psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms, ku­riems tam tik­ru gy­ve­ni­mo mo­men­tu yra itin su­dė­tin­ga pa­tiems iš­spręs­ti kas­die­ny­bė­je ky­lan­čias prob­le­mas. Pa­sta­ro­sios ga­li bū­ti itin įvai­rios: na­mų ruo­ša, mais­to ga­mi­ni­mas, ėji­mas iš na­mų, fi­zi­nė bei as­mens hi­gie­nos prie­žiū­ra, kas­die­ny­bės pla­na­vi­mas. Daž­niau­siai ją gau­na klien­tai, ne­se­niai gy­dę­si li­go­ni­nė­je – ji yra reikš­min­ga iš nau­jo mo­kan­tis gy­ven­ti įpras­to­je ap­lin­ko­je. Po ke­tu­rių mė­ne­sių APP ga­li­ma pra­tęs­ti; tai nu­spren­džia klien­tas drau­ge su darbuotoju.

Gi­zem Vu­ral, „Da­ys of Scat­te­red Memories“

Ne to­kia in­ten­sy­vi, ta­čiau tre­jų me­tų truk­mės yra so­cia­li­nė te­ra­pi­ja. Pra­džio­je taip pat su­da­ro­mi tiks­lų ir kri­zės pla­nai. Klien­tas su­si­tin­ka su dar­buo­to­ju kar­tą per sa­vai­tę ir, pri­klau­so­mai nuo iš­si­kel­tų tiks­lų, kar­tu at­lie­ka tam tik­ras veiklas.

Prak­ti­kos me­tu dau­giau­siai dir­bau su so­cia­li­nės te­ra­pi­jos pa­slau­gas gau­nan­čiais klien­tais. Jie, kaip dau­gu­ma psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čių žmo­nių, ken­čia ir so­cia­li­nę izo­lia­ci­ją. Vie­na iš klien­čių dėl ne­ri­mo su­tri­ki­mo il­gą lai­ką ne­ga­lė­da­vo va­žiuo­ti vie­šuo­ju trans­por­tu, ei­ti nu­si­pirk­ti mais­to, taip pat  bend­rau­ti su ki­tais žmo­nė­mis. Dėl tu­ri­mo ne­dar­bin­gu­mo ji gau­na men­kas pa­ja­mas, ku­rios ap­ri­bo­ja ga­li­my­bes, pa­vyz­džiui, nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu. Jos tiks­lo – su­ma­žin­ti so­cia­li­nę izo­lia­ci­ją bei gy­ven­ti kuo „nor­ma­les­nį“ gy­ve­ni­mą – te­ko siek­ti itin komp­lek­siš­kai. Tai at­si­spin­dė­jo ir man pa­ti­kė­to­se už­duo­ty­se. Be sie­kio su­ma­žin­ti bai­mę ir tre­ni­ra­vi­mo­si va­žiuo­ti tram­va­ju­mi, vie­nas iš tiks­lų bu­vo gau­ti spe­cia­lią Drez­de­no gy­ven­to­jams tei­kia­mą so­cia­li­nių pa­slau­gų kor­te­lę. Ji su­tei­kia žen­klias nuo­lai­das trans­por­tui, kul­tū­ros ren­gi­niams, spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­goms. Ga­vus pa­sta­rą­ją, mo­te­ris pa­ga­liau ga­lė­jo nu­vyk­ti į ki­ta­me mies­to ga­le esan­tį cent­rą ir da­ly­vau­ti sa­vi­pa­gal­bos gru­pė­se psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms, už­megz­ti taip rei­ka­lin­gų so­cia­li­nių kon­tak­tų. Kai žvel­gia­me į šių žmo­nių kas­die­ny­bę, ti­kiuo­si, aiš­kė­ja, kad gy­ve­ni­mas su psi­chi­kos su­tri­ki­mu ga­li tap­ti iš­ties su­dė­tin­gu – kiek­vie­nas įpras­tas tiks­las ar no­ras daž­nai at­si­sklei­džia kaip itin komp­li­kuo­tas pro­ce­sas. Dėl šios prie­žas­ties ir rei­ka­lin­ga il­ga­lai­kė, pro­fe­sio­na­li, pa­gar­ba žmo­gui grįs­ta pagalba.

Vietoj išvadų

Sa­vo trum­pa­me gy­ve­ni­me pir­mą kar­tą su­si­du­riu su to­kiu moks­li­nin­kų an­ga­ža­vi­mu­si pa­pil­dy­ti ša­lies įsta­ty­mus. Psi­cho­lo­gi­jos dis­ci­p­li­nos is­to­ri­jo­je gau­su pa­vyz­džių, kai psi­cho­lo­gi­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi iš prak­ti­nių paska­tų, pa­vyz­džiui, ku­riant te­ra­pi­nes in­ter­ven­ci­jas ar įro­dant jų nau­dą, sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti dar­bą ar pa­di­din­ti jo na­šu­mą fab­ri­kuo­se, pa­ge­rin­ti bend­ra­vi­mo kli­ma­tą or­ga­ni­za­ci­jo­se, dar­buo­to­jų at­ran­kos pro­ce­sus, spor­ti­nin­kų ar net­gi ka­rei­vių ren­gi­mą. Toks sis­te­min­gas dar­bas sie­kiant for­muo­ti pro­g­re­sy­vią tei­sė­kū­rą, ko ge­ro, re­te­ny­bė ne tik moks­li­nin­kų psi­cho­lo­gų veikloje.

No­ri­si ne tik da­lin­tis ži­nio­mis apie bend­ruo­me­ni­nę psi­chiat­ri­ją, bet ir uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės su­si­do­mė­ji­mą. Lie­tu­vo­je ne­tei­kia­mos, ta­čiau itin rei­ka­lin­gos pa­slau­gos yra di­džiu­lė psi­chi­kos svei­ka­tos sis­te­mos prob­le­ma. Ne tik Vo­kie­ti­jo­je, bet ir ki­to­se Va­ka­rų Eu­ro­pos, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se pla­čiai tai­ko­mų bend­ruo­me­ni­nių pa­slau­gų po­ten­cia­las įro­dy­tas moks­li­niais ty­ri­mais, to­dėl svar­bu siek­ti po­ky­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je ir mū­sų šalyje.

Miglė Puikytė

Miglė Puikytė studijuoja psichologijos bakalaurą Chemnico technikos universitete Vokietijoje, viena iš „Šauksmo“ steigėjų.

Taip pat skaityk

Antisemitizmas masėms

Kaip vienas populiariausių pasaulio atlikėjų Kanye Westas socialinėse medijose skleidžia radikalias politines nuomones – ir pasiekia

Aš bijau savo baimės

Rusijos karas prieš Ukrainą prikaustė Lietuvos visuomenės dėmesį. Visgi pabūti kovojančių ukrainiečių kailyje sunku. Prie jų