/

Naujos Vyriausybės aukštojo mokslo programa

Paskutiniame šio semestro epizode trumpai aptariame naujosios Vyriausybės programos aukštojo mokslo dalį. Naujas mūsų podcasto sezonas prasidės vasario 1 d.

Įvyko pirmasis naujai išrinkto VDU Studentų parlamento posėdis

Fa­kul­te­tų at­sto­vai rin­ko par­la­men­to pir­mi­nin­ką bei sek­re­to­rių, at­sto­vus Se­na­te ir at­sto­vy­bės Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­rį. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie uni­ver­si­te­to restruk­tū­ri­za­ci­jos ir stra­te­gi­jos pla­nus bei to­li­mes­nę par­la­men­to ko­mu­ni­ka­ci­ją ir po­sė­džių tvarkaraštį.

Į par­la­men­to pir­mi­nin­ko pos­tą kan­di­da­ta­vo trys stu­den­tai: šauks­mi­nin­kas Emil Sta­ro­du­bov, at­sto­vy­bės Val­dy­bos na­rys Da­niel Ma­či­chin ir Mar­ty­nas Ma­tu­se­vi­čius. Dau­giau­siai pa­lai­ky­mo su 30 bal­sų su­lau­kė Mačichin.

Iš­rink­tas pir­mi­nin­kas pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ėjo par­la­men­to na­rio pa­rei­gas. Ta­čiau šiais me­tais par­la­men­to rin­ki­muo­se Ma­či­chin sėk­mė ne­ly­dė­jo – jam pa­vy­ko su­rink­ti vos tri­jų Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to stu­den­tų bal­sus. Ta­čiau at­sto­vy­bės reg­la­men­tas ne­nu­ro­do, kad par­la­men­to pir­mi­nin­kas tu­ri bū­ti par­la­men­to narys.

Ne­pai­sant pa­tir­ties par­la­men­te ir at­sto­vy­bė­je, šauks­mi­nin­kų frak­ci­ja pa­reiš­kė abe­jo­nę dėl Ma­či­chin kan­di­da­tū­ros. Vi­sų pir­ma, val­dy­bos na­rys va­do­vau­da­mas par­la­men­tui ga­lė­tų da­ry­ti įta­ką šio or­ga­no ne­pri­klau­so­mu­mui. Kan­di­da­tas taip pat yra pa­gar­sė­jęs sa­vo kri­tiš­kais pa­si­sa­ky­mais apie stu­den­tų par­la­men­to veik­los prasmę.

Šauks­mi­nin­kų frac­ki­ja par­la­men­te kaip ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos pir­ma­me po­sė­dy­je siū­lė su­si­pla­nuo­ti par­la­men­to po­sė­džių gra­fi­ką, ku­rie, anot frak­ci­jos, tu­rė­tų vyk­ti bent kar­tą per mė­ne­sį. Šis pa­siū­ly­mas pra­ėju­siais me­tais bu­vo iš­vien at­mes­tas, o šiais taip pat ne­pri­im­tas sa­vo pir­mi­ne for­ma. Vis dėl­to komp­ro­mi­sas par­la­men­te bu­vo pa­siek­tas ir nuo šiol jis į po­sė­džius rink­sis daž­niau nei bet ka­da iki šiol – kas ant­rą mėnesį.

Mančesterio universiteto studentai po protestų laimėjo 30 % mažesnę bendrabučių nuomos kainą

Po siau­tu­lin­go pro­tes­tų ir nuo­mos strei­kų mė­ne­sio dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­n­de­mi­jos val­dy­mo Man­čes­te­rio uni­ver­si­te­tas su­ti­ko sa­vo stu­den­tams 30 % su­ma­žin­ti nuo­mos mo­kes­tį pir­ma­jam aka­de­mi­nių me­tų pusmečiui.

Uni­ver­si­te­tas tre­čia­die­nį pas­kel­bė pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad vi­siems uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tiems stu­den­tams bus su­teik­ta nuo­lai­da, ly­gi ke­tu­rių sa­vai­čių nuo­mai, kaip kom­pen­sa­ci­ja už pras­tą stu­di­jų ko­ky­bę nuo rug­sė­jo iki sau­sio pa­bai­gos. Pa­reiš­ki­me taip pat iš­dės­ty­ti pla­nai at­nau­jin­ti stu­di­jų erd­ves, iš­spręs­ti prie­žiū­ros prob­le­mas ir pa­ge­rin­ti saugą.

Uni­ver­si­te­tas tei­gė, kad bend­ra nuo­lai­dos ver­tė yra 4 mln. sva­rų ster­lin­gų. Ma­no­ma, kad tai yra di­džiau­sia nuo­lai­da, ku­rią stu­den­tai iš­ko­vo­jo po sa­vo strei­ko kampanijos.

Uni­ver­si­te­tas šį žings­nį žen­gė be­veik mė­ne­sį po to, kai stu­den­tai be iš­anks­ti­nės ži­nios nug­rio­vė tvo­ras, ku­rios per nak­tį bu­vo pa­sta­ty­tos ap­link jų bend­ra­bu­čius. Pro­tes­tą, ku­ria­me da­ly­va­vo šim­tai, su­ren­gė stu­den­tų nuo­mos strei­ko gru­pė, ku­ri tei­gė, kad įvy­kis pas­ka­ti­no ki­tus pri­si­jung­ti prie jų judėjimo.

Stu­den­tų ne­ra­mu­mai bai­gė­si tuo, kad 15 stu­den­tų už­ėmė uni­ver­si­te­to pa­sta­tą uni­ver­si­te­to mies­te­ly­je. Pas­kel­bus nuo­lai­dą, nuo­mos strei­kų gru­pė, ku­rią su­da­ro apie 200 stu­den­tų, pa­reiš­kė, kad tai pa­ga­liau nu­trauks pa­sta­to okupaciją.

Be­nas Mc­Go­wa­nas, po­li­ti­kos ir so­cio­lo­gi­jos stu­den­tas ir vie­nas iš „Rent Stri­ke Man­ches­ter“ or­ga­ni­za­to­rių, tei­gė, kad gru­pė, iš pra­džių pra­šė 40 proc. nuo­lai­dos ir su uni­ver­si­te­tu de­rėjo­si ne­tie­sio­giai per sa­vo stu­den­tų są­jun­gą. Jis pri­dū­rė, kad gru­pė pla­nuo­ja at­nau­jin­ti strei­kus sau­sio mė­ne­sį, kad bū­tų už­tik­rin­tos to­les­nės nuo­lai­dos ant­rai moks­lo me­tų pusei.

Vokietijos studentai vaizdo konferencijoje informavo Merkel apie problemas covid-19 krizės metu

Mer­kel dia­lo­go me­tu ra­gi­no nuo­sek­liai ko­vo­ti su są­moks­lo ideo­lo­gi­jo­mis Vo­kie­ti­jo­je. „Tai iš es­mės yra vi­so mū­sų gy­ve­ni­mo bū­do ata­ka“, – sa­kė Kanc­le­rė in­ter­ne­ti­nia­me po­kal­by­je su stu­den­tais Ber­ly­ne. „Nuo Ap­švie­tos lai­kų Eu­ro­pa nu­ėjo ke­liu, taip sa­kant, pa­gal  pa­sau­lė­žiū­rą pa­rem­tą fak­tais. Ir jei pa­sau­lė­žiū­ra stai­ga ati­trūks­ta ar­ba yra ne­pa­rem­ta fak­tais, tai, ži­no­ma, la­bai sun­ku ją su­de­rin­ti su vi­su mū­sų gy­ve­ni­mo būdu.“

Ki­ta svar­bi te­ma po­kal­bio me­tu bu­vo stu­den­tų su­si­rū­pi­ni­mas dėl co­vid-19 kri­zės. Dau­ge­lis jų įvar­di­jo ri­bo­tą ar ne­įp­ras­tą prak­ti­kos pa­tirt kaip vie­ną iš ypač ak­tu­alių prob­le­mų dėl pa­n­de­mi­jos. La­bo­ra­to­ri­jos, me­no dirb­tu­vės ir kul­tū­ros įstai­gos li­ko už­da­ry­tos dėl pa­n­de­mi­jos, o dau­ge­lis įmo­nių šiuo me­tu ne­be­sam­do prak­ti­kan­tų. Tai ypač prob­le­ma tiems, ku­riems prak­ti­ka yra bū­ti­na są­ly­ga no­rint sėk­min­gai baig­ti studijas.

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai taip pat kri­ti­ka­vo tai, kad dau­ge­liui stu­di­jų lai­kas pra­si­tę­sė, o tai sa­vo ruož­tu su­kė­lė pa­pil­do­mą fi­nan­si­nę naš­tą. Kri­zės me­tu kri­to ne­pil­no eta­to dar­bo vie­tų pa­siū­la, o dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių bu­vo at­mes­tos pa­raiš­kos pa­ra­mai, tu­rė­ju­siai pa­dė­ti per­ei­na­muo­ju laikotarpiu.

Mer­kel pa­ža­dė­jo stu­den­tų rū­pes­čiais pa­si­rū­pin­ti – be ki­ta ko, po­kal­bio su fe­de­ra­li­ne švie­ti­mo mi­nist­re An­jai Kar­lic­zek metu.

Seimas pritarė Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės programai

Nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės pa­rei­gas eis kon­ser­va­to­rė Jur­gi­ta Šiugž­di­nie­nė. Mi­nist­rė yra bu­vu­si Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to rek­to­rė ir dir­bo anks­tes­nio kon­ser­va­to­rių pre­mje­ro Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė­je bei vie­nus me­tus bu­vo Kau­no mies­to ta­ry­bos narė.

Prog­ra­mos pri­o­ri­tais nu­ro­do­mos bio- ir svei­ka­tos tech­no­lo­gi­jų, IT, žie­di­nės eko­no­mi­kos, jū­ros ty­ri­mų ir ug­dy­mo sri­tys. Mi­ni­mos ir hu­ma­ni­ta­ri­nės bei so­cia­li­nės kryp­ties stu­di­jos bei moks­lo ty­ri­mai, ta­čiau pri­o­ri­te­tas vis dėl­to ski­ria­mas anks­čiau minėtosioms.

Stu­di­jų pri­ei­na­mu­mo klau­si­mu prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta su­siau­rin­ti pri­ėji­mą prieš aukš­to­jo moks­lo ke­liant sto­ji­mų į uni­ver­si­te­tą kar­te­lę. Taip pat prog­ra­mo­je yra ir prieš­ta­ra­vi­mų. Stu­di­jų pri­ei­na­mu­mo da­lies pra­džio­je nu­ro­do­ma, kad Vy­riau­sy­bė sieks su­vie­no­din­ti sto­ji­mo rei­ka­la­vi­mus vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­moms ir ne­fi­nan­suo­ja­moms vie­toms. Ta­čiau prog­ra­mos pa­bai­go­je nu­ro­do­ma, kad bus ban­do­ma su­teik­ti dau­giau ga­li­my­bių pa­čioms aukš­to­sioms mo­kyk­loms pri­im­ti spren­di­mus dėl stu­den­tų priėmimo.

Ki­ta ver­tus stu­di­jų pri­ei­na­mu­mą Vy­riau­sy­bė di­dint ke­ti­na di­din­da­ma pa­ra­mą stu­den­tams, pa­ti­rian­tiems so­cia­li­nę at­skir­tį, per­žiū­rė­da­ma sti­pen­di­jų dy­džius ir keis­da­ma vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų tei­ki­mo tvar­ką. Anot prog­ra­mos, Vy­riau­sy­bė už­tik­rins, kad stu­di­jas to­liau tę­sian­čiam as­me­niui ar esan­čiam aka­de­mi­nė­se ato­sto­go­se ne­rei­kė­tų iš kar­to grą­žin­ti pas­ko­los. To­kie tiks­lai Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­gu­lė pra­ėjus me­tams po to, kai šauks­mi­nin­kai pa­tei­kė šiuos pa­siū­ly­mus aukš­to­jo moks­lo bendruomenei.

Vy­riau­sy­bė taip pat iš da­lies ke­ti­na keis­ti krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sus sie­ti su veik­los ko­ky­bės ro­dik­liais ir kad iki 20 proc. stu­di­joms ski­ria­mų lė­šų bū­tų tie­sio­giai su­sie­ta su veik­los rezultatais.

Kas lie­čia aka­de­mi­nių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas, Vy­riau­sy­bė sieks, kad aka­de­mi­nių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis su­da­ry­tų ne ma­žiau 150 proc. vi­du­ti­nio ša­lies dar­bo užmokesčio.

Vis­gi prog­ra­ma nu­ty­li ko ne svar­biau­sią klau­si­mą: bend­rą­jį aukš­to­jo moks­lo fi­nan­sa­vi­mą. Apart moks­lo ty­ri­mų fi­nan­sa­vi­mo ka­den­ci­jos pa­bai­go­je, nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė Sei­mui ne­įsi­pa­rei­go­jo siek­ti, kad aukš­to­jo moks­lo fi­nan­sa­vi­mas pa­di­dė­tų ir pa­siek­tų konk­re­čią da­lį nuo BVP.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.