/

Lenkijos studentai protestuose prieš abortų draudimą

Apie Lenkijoje vykstančius protestus dėl uždraustų abortų – Varšuvoje studijuojančio Martyno Butkaus komentaras.

Šauksmininkai VDU Studentų parlamento rinkimuose

Šian­dien šauks­mi­nin­kai pas­kel­bė sa­vo prog­ra­mą šių me­tų VDU stu­den­tų par­la­men­to rinkimuose. 

Ju­dė­ji­mas prog­ra­mo­je dau­giau­siai dė­me­sio ski­ria stu­di­jų rū­py­bai, stu­den­tų sa­vi­val­dos klau­si­mams bei stu­den­ti­jos vaid­me­niui na­cio­na­li­nė­je politikoje.

Rū­py­bo­je iš­skir­ti bend­ra­bu­čių klau­si­mai, vie­ša­sis su­si­sie­ki­mas tarp skir­tin­gų uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­jų ir vie­šo­sios val­gyk­los projektas.

Šauks­mi­nin­kai su VDU prof­są­jun­ga sieks, kad uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai tu­rė­tų ge­res­nes dar­bo są­ly­gas ir taip ga­lė­tų už­tik­rin­ti aukš­tą stu­di­jų kokybę.

Prog­ra­mo­je taip pat dė­me­sio ski­ria­ma dir­ban­tiems stu­den­tams – kal­ba­ma apie jų in­te­re­sus dar­bo vie­to­je, ge­res­nes vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų są­ly­gas ir ap­mo­ka­mas pri­va­lo­mas praktikas.

Keis­ti nu­ma­ty­ta ir stu­den­tų sa­vi­val­dos pag­rin­dus: kiek­vie­nas VDU stu­den­tas tu­ri tu­rė­ti sa­vi­val­dos na­rio tei­ses ir pa­rei­gas, o at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mas vi­suo­ti­niuo­se rinkimuose.

Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta per­tvar­ky­ti at­sto­vy­bės fi­nan­sus taip, kad jie leis­tų jai fi­nan­suo­ti klu­bų veik­lą, teik­ti efek­ty­ves­nes pa­slau­gas ir už­tik­rin­ti at­sto­vy­bės dar­buo­to­jų profesionalumą.

Šauks­mi­nin­kai nu­ro­do ir VDU stu­den­tų vaid­me­nį na­cio­na­li­nė­je po­li­ti­ko­je: pa­lai­ky­ti aukš­to­jo moks­lo dar­buo­to­jų rei­ka­la­vi­mus di­des­niam fi­nan­sa­vi­mui, teik­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, bend­ra­dar­biau­ti su po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, ku­rios už­tik­rins ge­res­nes pas­ko­lų są­ly­gas ir di­dins aukš­to­jo moks­lo finansavimą.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie šauks­mi­nin­kus rin­ki­muo­se ras­ti nau­ja­me mū­sų pus­la­py­je sauks​mas​.net.

Kvie­čia­me stu­den­tus, no­rin­čius pa­dė­ti šauks­mi­nin­kams įgy­ven­din­ti šią prog­ra­mą, da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se su Šauks­mo kan­di­da­tų są­ra­šu ir iki lap­kri­čio 16 d. su­si­siek­ti su mu­mis dėl kan­di­da­tū­ros pateikimo.

O už šauks­mi­nin­kus sa­vo bal­są ga­lė­si ati­duo­ti lap­kri­čio 18 d. Bal­sa­vi­mas vyks VDU Out­lo­ok plat­for­mo­je ir truks 48 val.

Studentai aktyviai rinko naująjį JAV prezidentą

Stu­den­tų ak­ty­vu­mas rin­ki­muo­se au­go, ne­pai­sant pa­stan­gų jį nu­mal­šin­ti – apie JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bal­suo­jan­čius stu­den­tus spa­lio 29 pra­ne­šė „The New York Times“.

Po­li­tiš­kai ak­ty­vūs stu­den­tai sa­vo bal­sa­vi­mo pa­stan­gas šiais me­tais per­kė­lė į in­ter­ne­tą, reng­da­mi de­ba­tų per­žiū­ras per „Zo­om“, dirb­da­mi rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riais per „Ins­tag­ram“ ir ra­gin­da­mi stu­den­tus da­lin­tis sa­vo bal­sa­vi­mo pla­nais per „Snap­chat“.

Ne­pai­sant su­si­dū­ri­mo su nau­jo­mis kliū­ti­mis bal­sa­vi­mo me­tu, jau­nie­ji rin­kė­jai šiuo­se rin­ki­muo­se de­monst­ra­vo itin re­tą en­tu­ziaz­mą. Kai ku­rios jų prob­le­mos ki­lo dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­n­de­mi­jos, ta­čiau ki­tos – dėl val­džios at­sto­vų no­ro su­trik­dy­ti bal­sa­vi­mo procesą. 

Su­si­dū­rę su di­dė­jan­čiu bal­sų skai­čiu­mi už De­mo­kra­tų par­ti­ją, dau­ge­ly­je vals­ti­jų res­pub­li­ko­nų įsta­ty­mų lei­dė­jai ėmė­si veiks­mų, ku­rie, jų tei­gi­mu, ne­va bu­vo skir­ti už­kirs­ti ke­lią rin­kė­jų suk­čia­vi­mui. As­mens ta­pa­ty­bės iden­ti­fi­ka­vi­mą ap­ri­bo­jan­čios tai­syk­lės ir biu­ro­kra­tiš­ki rin­kė­jų re­gist­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mai žen­kliai ap­sun­ki­no stu­den­tų da­ly­va­vi­mą balsavime. 

Kai ku­rie val­džios at­sto­vai taip pat sie­kė su­ma­žin­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų įta­ką rin­ki­muo­se keis­da­mi ir ap­ri­bo­da­mi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo vie­tas, trum­pin­da­mi rin­kė­jų są­ra­šus ar ne­leis­da­mi bal­suo­ti stu­den­tų mies­te­liuo­se esan­čio­se rin­ki­mų apylinkėse.

Ti­mes pra­ne­ši­mo me­tu dau­giau nei pen­ki mi­li­jo­nai rin­kė­jų iki 30 me­tų am­žiaus jau bu­vo ati­da­vę sa­vo bal­sus pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio­se rin­ki­muo­se, įskai­tant ir tris mi­li­jo­nus 14-oje ker­ti­nių vals­ti­jų, ga­lin­čių iš es­mės pa­keis­ti Se­na­to ir pre­zi­den­to rin­ki­mų eigą.

Toks JAV jau­nų­jų rin­kė­jų ak­ty­vu­mas yra be­veik dvi­gu­bai di­des­nis pa­ly­gi­nus su 2016 metais.

Paskutiniai išeinančių valdančiųjų sprendimai studentų labui

Spa­lio 28 die­ną Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui di­din­ti fi­nan­si­nės pa­ra­mos ne­įga­liems stu­den­tams pri­ei­na­mu­mą. Sei­mui siū­lo­ma pa­keis­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą ir nu­ma­ty­ti stu­den­tams su 45 pro­cen­tų ar ma­žes­niu dar­bin­gu­mu ar­ba sun­kiu ar vi­du­ti­niu ne­įga­lu­mu, skir­ti 520 eu­rų per mėnesį.

Sei­mui pa­kei­tus įsta­ty­mą bū­tų reg­la­men­tuo­tas fi­nan­si­nės pa­ra­mos ne­įga­lie­siems stu­den­tams sky­ri­mo pag­rin­das, dy­dis bei są­ly­gos. Vie­to­je da­bar mo­ka­mų ke­tu­rių iš­mo­kų bū­tų mo­ka­ma vie­na Vals­ty­bi­nio stu­di­jų fon­do stipendija.

Mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mu sti­pen­di­jas pa­skir­ti 620 as­me­nims kas­met rei­kė­tų 3,2 mln. eu­rų. Šiuo me­tu iš­mo­koms ski­ria­ma apie 2,2 mln. eu­rų. Šiuo me­tu apie 2 mln. eu­rų den­gia­mi ES lė­šo­mis, ku­rios baig­sis 2022 m. rug­sė­jį. Siū­lo­ma, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos ne­įga­lie­siems stu­den­tams įsi­ga­lio­tų 2022 m. rugsėjį.

Taip pat tą pa­čią die­ną Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kad bū­tų iš­plės­ta gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­ta už studijas.

Nuo 2021 me­tų siū­lo­ma leis­ti su­si­grą­žin­ti da­lį GPM už ne pir­mas pro­fe­si­nio ar aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas. Taip sie­kia­ma pas­ka­tin­ti žmo­nes grei­čiau per­si­kva­li­fi­kuo­ti ar keis­ti pro­fe­si­ją. Ti­ki­ma­si, kad leng­va­ta pa­si­nau­do­tų ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Da­bar GPM leng­va­ta lei­džia su­si­grą­žin­ti iš­lai­das už pro­fe­si­nį mo­ky­mą ar stu­di­jas, bet tik įgy­jant pir­mą aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ar­ba pro­fe­si­nę kvalifikaciją.

Ko­mi­te­tas, tre­čia­die­nį ap­svars­tė Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są ir jai pri­ta­rė. Sei­mas ją svars­tys rytoj. 

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.