/

Paskutinis VDU Studentų parlamento posėdis

Spalio 8 d. įvyko paskutinis šios kadencijos VDU Studentų parlamento posėdis.

Išaugo studijų paskolas nespėjančių grąžinti studentų skaičius

„Cre­di­tin­fo Lie­tu­va“ duo­me­ni­mis kas­met Lie­tu­vo­je apie 5,5 tūkst. stu­den­tų pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be gau­ti stu­di­jų kai­ną pa­den­gian­čią pas­ko­lą. Pri­kau­so­mai nuo stu­di­jų prog­ra­mos, stu­den­tai kas­met ga­li gau­ti nuo 1500 iki 16 tūkst. eu­rų vals­ty­bės re­mia­mų paskolų. 

Nuo 2019 m. vė­luo­jan­čių­jų grą­žin­ti stu­di­jų pas­ko­las as­me­nų skai­čius ko­ne pa­tri­gu­bė­jo ir da­bar sie­kia be­veik 3 tūks­tan­čius. Šie bu­vę stu­den­tai ne­spė­jo lai­ku grą­žin­ti per 2,5 mi­li­jo­nų eu­rų pas­ko­lų. Tai­gi, maž­daug kas de­šim­tas ab­sol­ven­tas su­si­du­ria su prob­le­mo­mis grą­ži­nant stu­di­jų paskolą.

Re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tys bu­vę stu­den­tai pa­ti­ria dau­giau sun­ku­mų grą­ži­nant pas­ko­lą. Sko­li­nin­kų tar­pe geo­gra­fiš­kai iš­si­ski­ria Šiau­lių ir Pa­nė­ve­žio ap­skri­čių gy­ven­to­jai, ku­rių di­džiau­sia ne­grą­žin­ta vi­du­ti­nė su­ma sie­kia apie 1800 eu­rų. Did­mies­čių – Kau­no ir Vil­niaus – ap­skri­čių gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mai vi­du­ti­niš­kai sie­kia nuo 1400 iki 1500 eurų.

Mančesterio studentai virusu sergančiųjų vakarėliuose

Bri­tų dien­raš­tis „The Gu­ar­dian“ ant­ra­die­nį pra­ne­šė apie Man­čes­te­rio stu­den­tų va­ka­rė­lius, skir­tus ser­gan­tiems koronavirusu. 

Iš­skir­ti­nis va­ka­rė­lių ap­ran­gos ko­das be­si­links­mi­nan­tiems Man­čes­te­rio stu­den­tams nė­ra nau­jie­na, bet no­rin­tie­ji pa­tek­ti į šį stu­den­tų pa­si­bu­vi­mą tu­rė­jo ati­tik­ti ypa­tin­gą rei­ka­la­vi­mą – sirg­ti koranavirusu. 

Pir­ma­kur­sis iš Man­čes­te­rio uni­ver­si­te­to dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo, kad pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį (spa­lio 3) va­ka­rė­lis pa­va­di­ni­mu „Co­vid Po­si­ti­ve“ bu­vo nu­trauk­tas bend­ra­bu­čio ap­sau­gos. Tai tik vie­nas iš daž­nė­jan­čių ri­zi­kin­go stu­den­tų el­ge­sio pa­vyz­džių įve­dus ka­ran­ti­no apribojimus. 

Man­čes­te­ry­je 17–21 me­tų am­žiaus gru­pės už­si­krė­ti­mų san­ty­kis yra še­šis kar­tus di­des­nis nei ki­tų am­žiaus gru­pių. Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį per tūks­tan­tis Man­čes­te­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tų tu­rė­jo tei­gia­mą co­vid te­sto rezultatą.

Di­de­li in­fek­ci­jos ži­di­niai ste­bi­mi dau­gu­mo­je Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės uni­ver­si­te­tų mies­te­lių. Ne­pai­sant ša­ly­je siau­tė­jan­čios ant­ro­sios vi­ru­so ban­gos, ne­ma­žai pa­ža­dų apie gy­vus už­si­ėmi­mus su­vi­lio­tų stu­den­tų moks­lo me­tus pra­dė­jo ap­si­gy­ve­nę bend­ra­bu­čiuo­se. Ta­čiau per­ėjus prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si, kai ku­rie bend­ra­bu­čiai vir­to ne­si­bai­gian­čių va­ka­rė­lių erdvėmis.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.