/

Kaip leidžiami studentų pinigai

Kiekvienas studentas mokesčiu už Lietuvos studento pažymėjimą tampa studentų savivaldos dalininku. Tačiau Lietuvos studentų sąjungos ir studentų atstovybių finansai rodo, kad studentų sumokėti pinigai nebūtinai panaudojami jų labui.

Kiek­vie­nas stu­den­tas mo­kes­čiu už Lie­tu­vos stu­den­to pa­žy­mė­ji­mą tam­pa stu­den­tų sa­vi­val­dos da­li­nin­ku. Ta­čiau Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos ir stu­den­tų at­sto­vy­bių fi­nan­sai ro­do, kad stu­den­tų su­mo­kė­ti pi­ni­gai ne­bū­ti­nai pa­nau­do­ja­mi jų labui.

Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas apie stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­sų ty­ri­mą kal­bi­na Dau­man­tą Skinkį.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.