/

Rašyti baigiamąjį per karantiną

Į judėjimą kreipėsi baigiamuosius rašančios Filologijos fakulteto magistrantės. Anot jų, pateikti kokybišką darbą šiandien iškyla pernelyg sudėtingi iššūkiai.

KTU rekonstruos dvylikaaukštį bendrabutį

Gri­čiu­pio g. 13 esan­čio pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai nu­ma­to­ma skir­ti apie 3 mln. Eur. Ti­ki­ma­si, kad re­konst­ruk­ci­ja bus baig­ta kitąmet.

„Kal­bė­jo­mės su stu­den­tais ir jie aiš­kiai pa­sa­kė, kad la­biau­siai no­rė­tų vien­vie­čių kam­ba­rių – to­kių, ko­kius jau se­no­kai tu­ri stu­den­tai Va­ka­rų Eu­ro­po­je, tad taip ir nu­spręs­ta da­ry­ti. Ne­di­de­lė da­lis kam­ba­rių bus dvi­vie­čiai, kur ga­lės gy­ven­ti stu­den­tų po­ros.“ – sa­kė KTU Tur­to val­dy­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Sva­jū­nas Jakutis.

Vie­na­me 385 kv. m. ti­pi­nia­me bend­ra­bu­čio aukš­te nu­ma­to­ma įreng­ti ke­tu­rių ti­pų kam­ba­rių blo­kus, ku­rie bus vien­vie­čiai ir dvi­vie­čiai, bei laip­ti­nes ir bal­ko­nus. Kiek­vie­na­me aukš­te pla­nuo­ja­ma įreng­ti bend­rą vir­tu­vę ir po­il­sio erdvę.

Per pen­ke­rius me­tus KTU ke­ti­na mo­der­ni­zuo­ti 5 iš 12 tu­ri­mų bend­ra­bu­čių. Kiek tai ga­lė­tų kai­nuo­ti, uni­ver­si­te­tas dar nė­ra tiks­liai su­skai­čia­vęs. Pa­sak KTU rek­to­riaus Euge­ni­jaus Va­lat­kos, da­lį mo­der­ni­za­ci­jai rei­ka­lin­gų pi­ni­gų uni­ver­si­te­tas ga­vo pa­gal Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą par­da­vę ne­nau­do­ja­mus uni­ver­si­te­to pastatus.

Nors nuo šios va­sa­ros to­li­mes­nis stu­den­tų ap­gy­ven­di­ni­mas Gri­čiu­pio g. esan­čia­me bend­ra­bu­ty­je dėl mo­der­ni­za­ci­jos ne­bus ga­li­mas, jiems bus pa­siū­ly­ta ga­li­my­bė pa­si­rink­ti sau tin­ka­mą vie­tą ki­tuo­se bend­ra­bu­čiuo­se, kur, prieš ap­gy­ven­di­nant, pla­nuo­ja­ma at­lik­ti ne­eks­p­lo­a­tuo­ja­mų kam­ba­rių re­mon­to darbus.

Šauksmininkai kreipėsi į VU Filologijos fakulteto administracijos ir studentų atstovus dėl baigiamuosius rašančiųjų reikalavi

Į ju­dė­ji­mą pa­gal­bos šauks­mu krei­pė­si bai­gia­muo­sius dar­bus ra­šan­čios Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to ma­gist­ran­tės. Anot stu­den­tų, pa­teik­ti ko­ky­biš­ką dar­bą šian­dien iš­ky­la per­ne­lyg su­dė­tin­gi iš­šū­kiai. VU bi­b­lio­te­ka kny­gų stu­den­tams ne­iš­da­vė dau­giau nei še­šias sa­vai­tes. Be to, daž­nas stu­den­tas ka­ran­ti­no me­tu ne­te­ko dar­bo, pa­li­ko sa­vo stu­di­jų mies­tą, dėl ma­te­ria­li­nių veiks­nių pa­ty­rė psi­cho­lo­gi­nių prob­le­mų ir sun­ku­mų šeimoje.

Fa­kul­te­to stu­den­tams at­sto­vau­ti tu­rin­ti fa­kul­te­to stu­den­tų at­sto­vy­bė ne­ži­no­da­ma, kaip pa­dė­ti stu­den­tams, pra­ėjus sa­vai­tei po krei­pi­mo­si pas­kel­bė stu­den­tų ap­klau­są. At­sto­vy­bei del­siant im­tis veiks­mų, tą pa­čią die­ną fa­kul­te­to deka­nė Ine­sa Šeš­kau­skie­nė 10 die­nų ati­dė­jo dar­bų pa­tei­ki­mo ter­mi­ną iki bir­že­lio 4 d. Fa­kul­te­to at­sto­vy­bės pir­mi­nin­kės ka­den­ci­ją pa­bai­gu­si Ag­nė Lė­ve­ry­tė del­si­mo klai­dą pri­pa­ži­no, ta­čiau at­sa­ko­my­bę per­da­vę vie­ną die­ną nau­jas pa­rei­gas ei­nan­čiai Ele­nai Pranevičiūtei.

Fa­kul­te­to ma­gist­ran­tai at­sa­kė, kad pri­im­tas ter­mi­no pra­tę­si­mas yra per trum­pas. Ke­lio­mis die­no­mis ati­dė­tas ter­mi­nas ne­gel­bė­ja ir tų, ku­rie jau yra iš­nau­do­ję ga­li­my­bę su­stab­dy­ti stu­di­jas ir yra li­kę be al­ter­na­ty­vių pasirinkimų.

Vė­les­nia­me su­si­ti­ki­me su fa­kul­te­to stu­den­tais ir ad­mi­nist­ra­ci­ja deka­nė tei­gė, kad spren­di­mą nu­kel­ti dar­bų pa­tei­ki­mo ter­mi­ną pri­ėmė be stu­den­tų at­sto­vų. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­siam bu­vu­siam VU SA pre­zi­den­tui Klau­di­jui Me­liui taip pri­im­tas spren­di­mas ne­už­kliu­vo. Prie­šin­gai, deka­nės pa­pra­šy­tas Me­lys ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą ban­dė už­tar­ti. Ma­gist­ran­tei pa­klau­sius, ar pre­zi­den­tas ir­gi pen­kias sa­vai­tes lau­kė kny­gų sa­vo­jo ma­gist­ri­nio ra­šy­mui, jis at­sa­kė to­kios prob­le­mos ne­tu­rįs. Ne­pai­sant stu­den­tų ape­lia­ci­jų, pre­zi­den­tas sto­ti jų in­te­re­sų pu­sėn nesiryžo.

Šauks­mi­nin­kai fa­kul­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tei­kė siū­ly­mą stu­den­tams, ku­rie ne­tu­rė­jo tin­ka­mų są­ly­gų pa­ra­šy­ti bai­gia­mą­jį dar­bą, su­teik­ti ga­li­my­bę su­stab­dy­ti stu­di­jas ir dar­bus gin­tis ru­dens se­mest­rą pa­pil­do­mos gy­ni­mo se­si­jos me­tu. Stu­den­tams, ku­rie jau iš­nau­do­jo ga­li­my­bę su­stab­dy­ti stu­di­jas, iš­im­ties tvar­ka tu­ri bū­ti leis­ta jas su­stab­dy­ti dar kartą.

VU SA išrinko naują organizacijos prezidentą Justą Kvedaravičių

Nuo­to­li­nį ren­gi­nį ste­bė­jo apie 800 žiūrovų.

Kaip pag­rin­di­nius veik­los sie­kius Kve­da­ra­vi­čius nu­ro­do stu­den­tų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų už­tik­ri­ni­mą: stu­di­jų pas­ko­lų sis­te­mos ge­ri­ni­mą, di­des­nių sti­pen­di­jų sie­ki­mą ir są­ly­gų pa­si­nau­do­ti pa­n­de­mi­jos me­tu at­si­ra­du­sioms ga­li­my­bė­mis ge­rin­ti stu­di­jų ko­ky­bę ir aplinką.

Už Kve­da­ra­vi­čių sa­vo bal­są ati­da­vė 99 iš 132 kon­fe­ren­ci­jos delegatų.

So­cia­li­nį ir ma­te­ria­li­nį stu­den­tų ap­rū­pi­ni­mą sa­vo prog­ra­mo­je pa­brė­žęs Kve­da­ra­vi­čius klau­si­mų se­si­jos me­tu tei­gė, kad sa­vo lais­vu lai­ku stu­den­tai dirb­ti ne­tu­rė­tų ir ši prob­le­ma tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­ta. Jiems tu­rė­tų bū­ti su­teik­tos ga­li­my­bės ne­dirb­ti ir dau­giau­sia dė­me­sio skir­ti sa­vo studijoms. 

Pa­sak jo, vie­na iš prie­mo­nių, kaip at­sto­vy­bė ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie dir­ban­čių stu­den­tų pa­ra­mos, bū­tų pa­gal po­rei­kį or­ga­ni­zuo­ti stu­den­tų dar­bo tei­sės mokymus.

Pa­klaus­tas apie ga­li­mą na­rys­tės stu­den­tų sa­vi­val­do­je iš­plė­ti­mą ir jos ap­mo­kes­ti­ni­mą, Kve­da­ra­vi­čius tei­gė, kad ne­ga­li pri­si­im­ti jo­kios po­zi­ci­jos. To­kį klau­si­mą jis pa­lik­tų stu­den­tų nuomonei. 

Bu­vu­si VU Jau­nų­jų ener­ge­ti­kų klu­bo pir­mi­nin­kė Mi­li­ta Už­gi­ry­tė Kve­da­ra­vi­čiaus pa­klau­sė, ar šis ne­ma­nan­tis, kad VU stu­den­tų klu­bai, ku­rie for­ma­liai yra at­sto­vy­bės pa­da­li­niai ir ku­rie ne­tu­ri jo­kių at­sto­vų at­sto­vy­bės val­dy­mo or­ga­nuo­se, yra ne­tei­sin­gai ne­at­sto­vau­ja­mi jos val­dy­me. Iš­rink­tas kan­di­da­tas to­kio­je si­tu­aci­jo­je prob­le­mos ne­įžvel­gė. Anot jo, stu­den­tiš­kų klu­bų na­riai ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos svars­ty­ti VU SA val­dy­mo klausimų.

VU SA pre­zi­den­to ka­den­ci­ja trun­ka vie­ne­rius me­tus. Kve­da­ra­vi­čius eis VU stu­den­tų at­sto­vo pa­rei­gas ir uni­ver­si­te­to, ir at­sto­vy­bės val­dy­mo organuose.

KTU SA išrinko naują prezidentę Kristė Skaudaitė

Nuo­to­li­nę kon­fe­ren­ci­jos trans­lia­ci­ją ste­bė­jo apie du tūks­tan­čiai žiūrovų.

Ne­pai­sant stu­den­tų at­sto­vy­bė­se nu­si­sto­vė­ju­sios įpras­tos tvar­kos iš­rink­tam pre­zi­den­tui pa­rei­gas ei­ti dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, o rin­ki­muo­se ne­su­lauk­ti ant­rų kan­di­da­tų, Skau­dai­tė bal­sa­vi­me su­rin­ko 57 bal­sus ir nurun­gė pa­rei­gas ėju­sį pre­zi­den­tą Au­gus­ti­ną Lai­mo­ną By­tau­tą, ku­riam pa­vy­ko su­rink­ti 20 kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tų balsų.

Skau­dai­tė anks­čiau vy­ku­sio­se de­ba­tuo­se sa­kė, kad di­džiau­sia at­sto­vy­bės prob­le­ma yra tai, kad il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je jai ne­si­se­ka iš­lai­ky­ti na­rių. Jos dė­me­sys nu­kreip­tas jau į esan­čius na­rius ir jų ug­dy­mą. Vis dėl­to ir per kon­fe­ren­ci­jos klau­si­mų se­si­ją ji ne­nu­ro­dė, ko­kios prie­žas­tys truk­do stu­den­tams do­mė­tis at­sto­vy­be ir įsi­trauk­ti į jos veik­lą ir ką at­sto­vy­bė tu­rė­tų da­ry­ti, kad pa­si­da­ry­tų ak­tu­ali studentams.

Nau­jo­ji pre­zi­den­tė sa­vo prog­ra­mo­je pa­žy­mė­jo, kad at­sto­vy­bė tu­rė­tų ap­si­im­ti stu­den­tų švie­ti­mu, o kaip ak­tu­a­lios jiems te­mos pa­vyz­dį pa­tei­kė as­me­ni­nius fi­nan­sus. Anot jos, at­sto­vy­bė tu­rė­tų reng­ti mo­ky­mus stu­den­tams pa­na­šio­mis temomis.

Tuo tar­pu pa­rei­gų ne­te­kęs By­tau­tas prog­ra­mo­je tarp ki­tų tiks­lų bu­vo nu­ma­tęs siek­ti, kad at­sto­vy­bė ad­mi­nist­ruo­tų vi­sus su stu­den­tais su­si­ju­sius rei­ka­lus ir kad KTU SA la­biau įsi­trauk­tų į vie­ti­nio ir į na­cio­na­li­nio lyg­mens stu­den­tų politiką. 

Tiks­lin­da­mas sa­vo sa­vi­val­dos vi­zi­ją, ko­kių veiks­mų at­sto­vy­bė tu­rė­tų im­tis, kad ga­lė­tų po tru­pu­tį ju­dė­ti link su stu­den­tais su­si­ju­sios inf­rastruk­tū­ros ad­mi­nist­ra­vi­mo By­tau­tas nu­ro­dė, kad KTU SA vi­sų pir­ma tu­rė­tų pri­si­jung­ti ki­tas uni­ver­si­te­to stu­den­tiš­kas organizacijas.

Kon­fe­ren­ci­jos me­tu taip pat pri­im­ti KTU SA įsta­tų pa­kei­ti­mai. Jų tar­pe pa­nai­kin­ta ga­li­my­bė par­la­men­tui at­sta­ty­din­ti at­sto­vy­bės pre­zi­den­tą. Tuo tar­pu aukš­čiau­sia­sis val­dy­mo or­ga­nas – at­sto­vy­bės kon­fe­ren­ci­ja – ne­su­si­rin­kus kvo­ru­mui pa­kar­to­ti­nai ga­lės bū­ti šau­kia­ma pra­ėjus bent va­lan­dai po ne­įvy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos. Anks­tes­nė re­dak­ci­ja nu­ma­tė, kad pa­kar­to­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja tu­ri vyk­ti ne anks­čiau kaip sa­vai­tė po ne­įvy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos. Iš šio val­dy­mo or­ga­no taip pat at­im­ta tei­sė ga­lu­ti­nai aiš­kin­ti įsta­tus. Pa­sta­ro­ji per­duo­ta re­vi­zi­jos komitetui.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.