/

Studentai, pragyvenimas ir karantinas

Jau ilgiau kaip mėnesį nemaža dalis bendrabučiuose kambarius besinuomojančių studentų karantiną leidžia namuose, tačiau VDU administracija savo galutiniu balandžio 24 dienos sprendimu jų nuo apgyvendinimo mokesčio neatleido.

LSS kreipėsi į aukštąsias dėl baigiamųjų terminų pavėlinimo

Krei­pi­me­si į ša­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vus tei­gia­ma, kad pri­vers­ti­nis stu­di­jų pro­ce­so per­kė­li­mas dau­giau­sia keb­lu­mų su­ke­lia pas­ku­ti­nių kur­sų stu­den­tams, ku­rie ren­gia sa­vo bai­gia­muo­sius dar­bus. LSS skai­čia­vi­mais šie­met Lie­tu­vo­je bai­gia­muo­sius dar­bus pla­nuo­ja ap­si­gin­ti apie 25 tūks­tan­čiai studentų.

Są­jun­ga mi­ni ne­pa­sie­kia­mas bi­b­lio­te­kas ir la­bo­ra­to­ri­jas kaip pag­rin­di­nius veiks­nius, ne­lei­džian­čius stu­den­tams pa­reng­ti ko­ky­biš­ko ir pil­nos ap­im­ties bai­gia­mo­jo dar­bo. Pa­sta­ra­sis, anot do­ku­men­to, sa­vo ruož­tu tu­rės įta­kos jų stu­di­jų re­zul­ta­tams ir pla­nams stu­di­juo­ti aukš­tes­nė­se pakopose.

Krei­pi­ma­sis bai­gia­mas LSS pra­šy­mu uni­ver­si­te­tams ir ko­le­gi­joms vė­lin­ti bai­gia­mų­jų dar­bų gy­ni­mo, ga­lu­ti­nio pa­ren­gi­mo ir pa­tei­ki­mo terminus.

Ke­lios aukš­to­sios mo­kyk­los jau iki LSS krei­pi­mo­si pas­kel­bė gai­res, pa­gal ku­rias ka­ran­ti­no są­ly­go­mis ver­tins stu­den­tų bai­gia­muo­sius dar­bus. An­tai VU yra pas­kel­bęs, kad „ka­ran­ti­no nu­lem­tos pa­pil­do­mos iš­ori­nės ap­lin­ky­bės, su­trik­džiu­sios bai­gia­mų­jų dar­bų ren­gi­mą, ne­tu­ri da­ry­ti le­mia­mos įta­kos bai­gia­mų­jų dar­bų gy­ni­mo ir ver­ti­ni­mo procesams.“

Tuo tar­pu VDU skel­bia, kad „bai­gia­mų­jų dar­bų ir eg­za­mi­nų ter­mi­nai bus pra­tęs­ti, gy­ni­mai vyks vė­liau nei nu­ma­ty­ta, da­tos bus pas­kelb­tos, kai bus at­nau­jin­tas stu­di­jų pro­ce­sas Uni­ver­si­te­to pa­tal­po­se. Esant po­rei­kiui, bus su­da­ry­tas in­di­vi­dualus stu­di­jų planas.“

VU toliau vyksta rinkimai į SA parlamentą

Ba­lan­džio 29 die­nos duo­me­ni­mis at­sto­vy­bės rin­ki­mi­nės-ata­skai­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos yra įvy­ku­sios še­šiuo­se iš ke­tu­rio­li­kos uni­ver­si­te­to aka­de­mi­nių pa­da­li­nių. Šiuo me­tu į stu­den­tų par­la­men­tą yra iš­rink­ta 18 na­rių, tarp jų – vie­nas šauks­mi­nin­kų at­sto­vas. Iš vi­so VU SA par­la­men­tą su­da­ro 43 nariai.

Dėl ka­ran­ti­no nuo­to­li­niu elekt­ro­ni­niu bū­du per uni­ver­si­te­to MS Te­ams sis­te­mą pir­mą kar­tą vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos ne­pra­ėjo be ne­sklan­du­mų. Ba­lan­džio 22 die­ną vyks­tant kon­fe­ren­ci­jai Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­te, dėl per trum­po bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rai at­lik­ti skir­to lai­ko 11 stu­den­tų ne­ga­lė­jo ati­duo­ti sa­vo bal­sų už stu­den­tų at­sto­vus į par­la­men­tą. Šio­je kon­fe­ren­ci­jo­je iš vi­so da­ly­va­vo apie 50 studentų.

Bal­so ati­duo­ti ne­spė­ję stu­den­tai at­sto­vy­bei iš­siun­tė skun­dą, ku­ria­me nu­ro­do, kad nu­ma­ty­tų pen­kių mi­nu­čių ne­už­te­ko pir­mą kar­tą nau­do­jan­tis elekt­ro­ni­ne bal­sa­vi­mo sis­te­ma. Raš­te pra­šo­ma at­si­žvelg­ti į šią ap­lin­ky­bę or­ga­ni­zuo­jant at­ei­nan­čias konferencijas.

Ta­čiau skun­dą svars­tant VU SA par­la­men­te Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to stu­den­tai už­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. Par­la­men­to na­rys nuo Tei­sės fa­kul­te­to Ar­tū­ras Ani­si­men­ka par­la­men­tui sa­kė, kad „nuo­sek­liai kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­jan­tys stu­den­tai spė­ja ap­si­spręs­ti ir per to­kį laiką“.

Šauks­mi­nin­kų at­sto­vo siū­ly­mai prail­gin­ti bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ros lai­ką par­la­men­to na­riai įver­ti­no skeptiškai.

Tuo tar­pu šauks­mi­nin­kai to­liau da­ly­vaus vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se. Šauks­mo kan­di­da­tai iš­kel­ti Fi­zi­kos, Eko­no­mi­kos ir vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo, Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­tuo­se bei Po­li­ti­kos moks­lų ir tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ins­ti­tu­te. Šių pa­da­li­nių rin­ki­mai vyks ati­tin­ka­mai ge­gu­žės penk­tą, sep­tin­tą, try­lik­tą ir dvy­lik­tą dieną.

Šauks­mo par­la­men­to rin­ki­mų prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta re­for­muo­ti stu­den­tų sa­vi­val­dą, įgy­ven­din­ti Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mą, pa­ge­rin­ti stu­den­tų ma­te­ria­li­nį ir so­cia­li­nį ap­rū­pi­ni­mą, rei­ka­lau­ti uni­ver­si­te­to už­tik­rin­ti pri­va­lo­mų prak­ti­kų ap­mo­kė­ji­mą bei pa­lai­ky­ti švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nės rei­ka­la­vi­mus ko­lek­ty­vi­nė­se de­ry­bo­se su vy­riau­sy­be. Dau­giau apie rin­ki­mus ir šauks­mi­nin­kų prog­ra­mą ra­si­te mū­sų sve­tai­nė­je shauks​mas​.ho​me​.blog.

Ki­ta VU SA rin­ki­mi­nė ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja vyks Kau­no fa­kul­te­te, šian­dien 17 val. Vi­sų fa­kul­te­tų kon­fe­ren­ci­jas ga­li­te ste­bė­ti tie­sio­giai, o nuo­ro­das į jų trans­lia­ci­ją ir ki­tą in­for­ma­ci­ją ra­si­te ati­tin­ka­mo fa­kul­te­to at­sto­vy­bės Fa­ce­bo­ok pa­sky­ro­je.

VDU administracija priėmė sprendimą dėl lengvatų gyvenantiems bendrabučiuose

Jau il­giau kaip mė­ne­sį ne­ma­ža da­lis bend­ra­bu­čiuo­se kam­ba­rius be­si­nuo­mo­jan­čių stu­den­tų ka­ran­ti­ną lei­džia na­muo­se, ta­čiau VDU ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo ga­lu­ti­niu ba­lan­džio 24 die­nos spren­di­mu jų nuo ap­gy­ven­di­ni­mo mo­kes­čio neatleido.

Uni­ver­ma­gas pri­me­na, kad ba­lan­džio 8 d. Šauks­mas pir­mą kar­tą vie­šai iš­kė­lė bend­ra­bu­čių klau­si­mą ir krei­pė­si į VDU ad­mi­nist­ra­ci­ją, rei­ka­lau­da­mas vi­sam nuo­to­li­nių stu­di­jų lai­ko­tar­piui bend­ra­bu­ty­je ne­gy­ve­nan­čius stu­den­tus at­leis­ti nuo nuo­mos mo­kes­čio ir už­tik­rin­ti jų gy­ve­na­mų­jų vie­tų išsaugojimą.

Tą pa­čią die­ną, po šauks­mi­nin­kų pas­kelb­tų rei­ka­la­vi­mų, VDU stu­den­tų at­sto­vy­bė Rek­to­ra­to po­sė­dy­je nu­si­lei­do de­ry­bo­se su ad­mi­nist­ra­ci­ja ir at­si­sa­kė sa­vo pir­mi­nio rei­ka­la­vo su­ma­žin­ti bend­ra­bu­čio mo­kes­tį 50 proc. vi­siems studentams.

Dėl to ba­lan­džio 10 d. Šauks­mas su­ren­gė nuo­to­li­nę pro­tes­to ak­ci­ją. Stu­den­tai, ma­siš­kai siųs­da­mi laiš­kus VDU ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­kar­to­jo šauks­mi­nin­kų rei­ka­la­vi­mus bend­ra­bu­čiuo­se ne­gy­ve­nan­čius stu­den­tus at­leis­ti nuo ap­gy­ven­di­ni­mo mokesčio.

Ki­tą die­ną po pas­kelb­tos pro­tes­to ak­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­si­lei­do ir pas­kel­bė komp­ro­mi­si­nę 25 proc. ap­gy­ven­di­ni­mo mo­kes­čio nuolaidą. 

Lai­ky­da­mi to­kį spren­di­mą ne­pa­kan­ka­mu ba­lan­džio 14 d. šauks­mi­nin­kai pas­kel­bė bu­rian­tys stu­den­tus bend­ra­bu­čių nuo­mos strei­kui. Po ke­lių die­nų kam­pa­ni­jos pri­ta­ri­mą strei­kui pa­reiš­kė 150 VDU stu­den­tų, o ži­nios apie strei­kuo­ti be­si­ruo­šian­čius stu­den­tus pa­sie­kė na­cio­na­li­nę spau­dą ir ki­tus universitetus.

Ba­lan­džio 22 d. VU pas­kel­bė tai­kan­tis 25 proc. nuo­lai­dą ka­ran­ti­no me­tu bend­ra­bu­čiuo­se ne­gy­ve­nan­tiems stu­den­tams. Vie­šo­sios nuo­mo­nės spau­di­mas pa­sie­kė ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą. Ja­me stu­den­tų at­sto­vy­bė at­nau­ji­no anks­čiau ne­sėk­min­gas de­ry­bas su uni­ver­si­te­to administracija.

Ga­lų ga­le ba­lan­džio 24 d. VDU ad­mi­nist­ra­ci­ja pas­kel­bė, kad stu­den­tai, nuo ba­lan­džio 1 die­nos nu­trau­kę ap­gy­ven­di­ni­mo su­tar­tį, tu­rės tei­sę pra­šy­ti su­grįž­ti gy­ven­ti į tą pa­čią gy­ve­na­mą­ją vie­tą bend­ra­bu­ty­je, ku­rio­je gy­ve­no iki su­tar­ties nu­trau­ki­mo. Iki lie­pos 31 stu­den­tai tu­ri už­pil­dy­ti nu­sta­ty­tos for­mos elekt­ro­ni­nį pra­šy­mą pas­kelb­tą pus­la­py­je ap​gy​ven​di​ni​mas​.vdu​.lt.

Vis dėl­to kai ku­rie stu­den­tai pa­brė­žia iš­si­kraus­ty­mo be­pra­smiš­ku­mą ir ne­pa­to­gu­mą. Dėl ka­ran­ti­no iš bend­ra­bu­čio iš­vy­ku­sios VDU stu­den­tės Lau­ros tei­gi­mu „gy­ve­nant pa­kan­ka­mai to­li nuo Kau­no šis su­tar­ties nu­trau­ki­mas ir vė­les­nis jos at­nau­ji­ni­mas su­kel­tų dau­giau ne­pa­to­gu­mų nei jų yra dabar.“

Mer­gi­na iš­reiš­kė lū­kes­tį, kad „uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­liau­siai su­pras, kad ši si­tu­aci­ja pa­lie­tė kiek­vie­ną ir su­teiks ga­li­my­bę stu­den­tams jaus­ti nuo­šir­dų pa­lai­ky­mą ir pa­ra­mą iš uni­ver­si­te­to, o ne tik „tru­pi­nių mė­ty­mą”, ku­ris at­ne­ša dar di­des­nių neaiškumų.“

Šauks­mi­nin­kai ba­lan­džio 30 d. pas­kel­bė, kad ga­lu­ti­nis VDU ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas yra komp­ro­mi­si­nis ir ne­at­lie­pia stu­den­tų lū­kes­čių. Vis dėl­to, Šauks­mas ti­ki­no, kad šiuo me­tu ju­dė­ji­mas ir jo pa­lai­ky­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bių strei­kuo­ti ir šauks­mi­nin­kai steng­sis už­tik­rin­ti, kad kuo dau­giau stu­den­tų pa­si­nau­do­tų uni­ver­si­te­to su­teik­to­mis lengvatomis.

Anot ju­dė­ji­mo na­rių, nors nuo­mos strei­ko pas­kelb­ti ne­pa­vy­ko, jo klau­si­mo kė­li­mas ir or­ga­ni­za­vi­mas lei­do iš uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­si­de­rė­ti ge­res­nes (nors ir komp­ro­mi­si­nes) są­ly­gas stu­den­tams bei iš­kel­ti šią stu­den­tų prob­le­mą ne tik vie­ti­niu, bet ir na­cio­na­li­niu lygmeniu.

ESU vykdomojo komiteto kadencija pratęsiama šešiems mėnesiams

Ba­lan­džio 27 die­nos po­sė­dy­je dėl vi­ru­so su­kel­tos kri­zės to­kį spren­di­mą pri­ėmė or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­ba. Są­jun­gos pre­zi­den­to, vi­ce­pre­zi­den­tų ir ki­tų sep­ty­nių vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­rių ka­den­ci­ja baig­sis šių me­tų gruo­džio mėnesį.

ESU val­dy­mo struk­tū­ros pag­rin­das yra 46 na­cio­na­li­nės stu­den­tų są­jun­gos iš 40 skir­tin­gų Eu­ro­pos vals­ty­bių. Or­ga­ni­za­ci­jos aukš­čiau­sias val­dy­mo or­ga­nas (Ta­ry­ba) ren­ka­si du kar­tus per me­tus ir iš­ren­ka vie­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai ren­ka są­jun­gos vyk­do­mą­jį ko­mi­te­tą, ku­rį su­da­ro su­da­ro pre­zi­den­tas, du vi­ce­pre­zi­den­tai ir sep­ty­ni nariai.

Vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas yra at­sa­kin­gas už ESU veik­los gai­res ir su jos veik­la su­si­ju­sius po­li­ti­nius ir fi­nan­si­nius spren­di­mus. Ko­mi­te­tas taip pat at­sa­kin­gas už ta­ry­bos spren­di­mų vykdymą.

Eu­ro­pos stu­den­tų są­jun­go­je Lie­tu­vos stu­den­tus at­sto­vau­ja Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­ga, ku­riai nuo 2017 me­tų me­tu va­do­vau­ja Ei­gir­das Sarkanas.

JK parlamentarai pareikalavo vyriausybės studentams suteikti neatidėliotinas pragyvenimo stipendijas

Par­la­men­ta­rai iš įvai­rių par­ti­jų vyk­do kam­pa­ni­ją, ku­rios tiks­las at­kreip­ti JK kanc­le­rio, at­sa­kin­go už vals­ty­bės biu­dže­tą, dė­me­sį į pras­tą stu­den­tų pa­dė­tį ir rei­ka­lau­ti fi­nan­si­nės pa­ra­mos dar­bo ne­te­ku­siems ir ne­ati­tin­kan­čių uni­ver­sa­laus kre­di­to su­tei­ki­mo sąlygų. 

La­y­la Mo­ran, Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vė švie­ti­mo klau­si­mais, va­do­vau­jan­ti kam­pa­ni­jai, sa­kė, kad la­biau­siai eko­no­mi­niu po­žiū­riu pa­žei­džia­mi yra tie stu­den­tai, ku­rie ne­ga­li kreip­tis į sa­vo šei­mas dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos. To­dėl jiems rei­ka­lin­ga vy­riau­sy­bės parama.

Iš ne­pa­si­tu­rin­čios ap­lin­kos ki­lę ir pras­tai ap­mo­ka­muo­se ir ne­ter­mi­nuo­to­se dar­bo vie­to­se dėl pra­gy­ve­ni­mo dir­ban­tys stu­den­tai yra la­biau­siai nu­ken­tė­ję dėl ki­lu­sios kri­zės. Dau­gu­ma jų ne­te­ko dar­bo, kai dėl pa­n­de­mi­jos už­si­da­rė juos dar­bi­nę verslai. Tuo tar­pu jie vis dar pri­vers­ti mo­kė­ti nuo­mos ir ki­tus mokesčius.

Kol dau­gu­ma JK uni­ver­si­te­tų įkū­rė stu­den­tų pa­ra­mos fon­dus, Ško­ti­jos vy­riau­sy­bė pas­kel­bė pen­kių mi­li­jo­nų sva­rų pa­ra­mos pa­ke­tą kri­zės iš­tik­tiems stu­den­tams. Kam­pa­ni­ją pra­dė­ję par­la­men­ta­rai to pa­ties ti­ki­si ir iš Bo­riso John­so­no va­do­vau­ja­mos vyriausybės.

Par­la­men­ta­rų laiš­kas kanc­le­riui Rishi’ui Su­na­kui per­spė­ja, kad vėl pra­dė­jus veik­ti nuo stu­den­tų dar­bo pri­klau­so­moms par­duo­tu­vėms, ba­rams ir res­to­ra­nams pa­sta­rie­siems bus leng­viau nu­sam­dy­ti nau­ją at­ei­nan­čią stu­den­tų lai­dą nei da­bar iš­leis­ti ap­mo­ka­mų ap­mo­ka­mų da­bar įdar­bin­tus studentus.

Par­la­men­ta­rai kam­pa­ni­ją pra­dė­jo die­ną po to, kai Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Na­cio­na­li­nė stu­den­tų są­jun­gą (NUS) pa­rei­ka­la­vo leis­ti stu­den­tams pa­kar­to­ti pas­ku­ti­nius stu­di­jų me­tus ne­mo­kant jo­kio mo­kes­čio už stu­di­jas ar­ba grą­žin­ti su­mo­kė­tus pi­ni­gus už tą pa­tį lai­ko­tar­pį, kaip ba­lan­džio 22 d. pra­ne­šė bri­tų dien­raš­tis The Gu­ar­dian.

NUS pre­si­den­tė Zam­za­ma Ibra­hi­ma tei­gė, kad ky­la pa­vo­jus, jog stu­den­tų in­te­re­sai kri­zės me­tu bus ig­no­ruo­ti ir pa­mirš­ti. Ji vy­riau­sy­bės pa­rei­ka­la­vo su­da­ry­ti 60 mi­li­jo­nų sva­rų dy­džio stu­den­tų pa­ra­mos fon­dą tiems, ku­rie su­si­dū­rė su fi­nan­si­nė­mis bėdomis.

NUS ap­klau­so­je, ku­rio­je da­ly­va­vo 10 tūks­tan­čių JK stu­den­tų, 85 pro­cen­tai dir­ban­čių stu­den­tų tei­gė, kad jiems rei­kės pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės pa­ra­mos, ka­dan­gi jie bu­vo at­leis­ti iš dar­bo dėl epi­de­mi­jos su­kel­tų užsidarymų.

Be­veik trys ket­vir­ta­da­liai stu­den­tų tei­gė, kad at­šau­kus įpras­tus eg­za­mi­nus ir ver­ti­ni­mo pro­ce­sui per­si­ke­liant į elekt­ro­ni­nę erd­vę jie ne­ri­mau­ja dėl sa­vo stu­di­jų bai­gi­mo. Treč­da­lis sa­kė ne­ri­mau­jan­tys dėl ga­li­my­bės tęs­ti stu­di­jas ki­to­je pakopoje.

95 pro­cen­tai ne­ri­ma­vo dėl vi­ru­so įta­kos eko­no­mi­kai, 81 pro­cen­tas bu­vo su­si­rū­pi­nęs dėl sa­vo įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bių at­ei­ty­je, 71 pro­cen­tas per­gy­ve­no dėl vi­ru­so su­kel­tos re­ce­si­jos, jo įta­kos stu­di­jų bai­gi­mui ir jų sam­do­mu­mui po studijų.

Vokietijos partijų jaunimo organizacijos kreipėsi į vyriausybę dėl paskolų studentams suteikimo sąlygų

Jau­no­sios są­jun­gos, Jau­nų­jų so­cia­lis­tų, Ža­lio­jo jau­ni­mo ir Jau­nų­jų li­be­ra­lų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai sa­vo rei­ka­la­vi­mus fe­de­ra­li­nei švie­ti­mo mi­nist­rei krikš­čio­nei de­mo­kra­tei An­jai Kar­lic­zek ir so­cial­de­mo­kra­tui fi­nan­sų mi­nist­rui Ola­fui Schol­zui iš­dės­tė bend­ra­me laiške.

Po­li­ti­nių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ly­de­riai Kar­lic­zek ir Schol­zo rei­ka­lau­ja teik­ti vals­ty­bi­nes pas­ko­las vi­siems dėl vi­ru­so su­kel­tos kri­zės dar­bo ne­te­ku­siems stu­den­tams. Taip pat rei­ka­lau­ja­ma, kad fe­de­ra­li­nė vy­riau­sy­bė at­kreip­tų dė­me­sį į pro­fe­si­nių stu­di­jų stu­den­tus, pa­meis­t­rius ir kad mi­nė­tos pas­ko­los bū­tų tei­kia­mos ir jiems, o jų dy­dis bū­tų su­ly­gin­tos su aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų gau­na­mo­mis paskolomis.

„Vi­ru­so su­kel­ta kri­zė pa­lie­tę vi­sus gy­ven­to­jus, ta­čiau yra vie­na jų gru­pė, ku­ri ne­su­si­lau­kė de­ra­mų sku­bių veiks­mų iš vy­riau­sy­bės“, ra­šo­ma laiš­ke. „Jau­ni žmo­nės, ku­rie stu­di­jas daž­niau­siai fi­nan­suo­ja dirb­da­mi ba­ruo­se, ka­vi­nė­se ir mu­gė­se ir ku­rie tu­ri rū­pin­tis sa­vo prak­ti­kos vie­ta – įpras­ti stu­den­tai, pa­meis­t­riai ir dvi­gu­bo (prak­ti­nio ir teo­ri­nio) iš­si­la­vi­ni­mo sie­kian­tys stu­den­tai – iki šiol ne­su­si­lau­kė pa­kan­ka­mos paramos.“

Švie­ti­mo mi­nist­rė Kar­lic­zek at­me­tė anks­tes­nį so­cial­de­mo­kra­tų, ža­lių­jų ir li­be­ra­lų par­ti­jų pa­siū­ly­mą teik­ti vals­ty­bi­nes pas­ko­las di­des­niam stu­den­tų skai­čiui pas­ko­lų at­vė­ri­mą. Vie­to­je jų krikš­čio­nė de­mo­kra­tė siū­lo stu­den­tams teik­ti pas­ko­las su nu­li­nė­mis palūkanomis.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.