/

Pandeminiai užsienio studentų laimėjimai

Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Belgijos studentų savivaldos organizacijos stato sėkmingus reikalavimus savo vyriausybėms dėl paramos studentams per covid-19 krizę.

Kauno universitetai delsia atleisti mėnesį bendrabučiuose negyvenančius studentus nuo nuomos

Ba­lan­džio 8 die­ną šauks­mi­nin­kai krei­pė­si į VDU ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl leng­va­tų bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tiems stu­den­tams. Bu­vo pra­šo­ma at­leis­ti nuo ap­gy­ven­di­ni­mo mo­kes­čio nuo­to­li­nių stu­di­jų me­tu iš bend­ra­bu­čių iš­vy­ku­sius stu­den­tus. Sa­vo ruož­tu, VDU stu­den­tų at­sto­vy­bė ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­ka­la­vo vi­siems bend­ra­bu­čių gy­ven­to­jams mo­kes­tį su­ma­žin­tį per pusę.

VDU ap­gy­ven­di­ni­mo po­li­ti­ka lei­džia stu­den­tams vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tis. Ta­čiau tai reiš­kia, kad pa­si­bai­gus ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piui, stu­den­tas grįž­tų į ap­gy­ven­di­ni­mo lau­kian­čių­jų eilę.

Ba­lan­džio 10 d. šauks­mi­nin­kai ini­ci­ja­vo laiš­kų siun­ti­mo ak­ci­ją VDU ad­mi­nist­ra­ci­jai rei­ka­lau­jant at­leis­ti stu­den­tus nuo bend­ra­bu­čio mo­kes­čio. Tą pa­čią die­ną ad­mi­nist­ra­ci­ja ir stu­den­tų at­sto­vy­bė pa­sie­kė su­si­ta­ri­mą, kad bend­ra­bu­čių gy­ven­to­jams nuo ba­lan­džio 1 iki bir­že­lio 30 d. bus tai­ko­ma 25 % mo­kes­čio leng­va­ta. Be to, uni­ver­si­te­to  gau­ta 2 % GPM pa­ra­ma bus skir­ta dėl vi­ru­so sun­ku­mus pa­ti­rian­čių stu­den­tų rė­mi­mo fondui.

Ki­taip į si­tu­aci­ją pa­žvel­gė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir Kau­no ko­le­gi­ja. KTU stu­den­tams, ku­rie ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu iš­vy­ko iš bend­ra­bu­čių, iki ba­lan­džio 30 die­nos yra at­leis­ti nuo ap­gy­ven­di­ni­mo mo­kes­čio. To­kį pa­tį nu­ta­ri­mą vi­sam ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piui pri­ėmė ir Kau­no kolegija.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Kau­no die­no­je pa­si­ro­dė LSMU stu­den­tų laiš­kas. Stu­den­tai iš­reiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą, kad iš­vy­kus iš uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čių ten­ka mo­kė­ti vi­są nuo­mos kainą.

Kaip ir ki­tur LSMU stu­di­jų pro­ce­sas ka­ran­ti­no me­tu vyk­do­mas nuo­to­li­niu bū­du, to­dėl dau­gu­ma stu­den­tų grį­žo na­mo. Uni­ver­si­te­to va­do­vy­bė ig­no­ra­vo stu­den­tų už­klau­sas ir pa­reiš­kė, kad kai­nų keis­ti ne­ke­ti­na. LSMU stu­den­tų pre­zi­den­tė Eve­li­na Alū­zai­tė pa­ti­ki­no, kad klau­si­mas bus spren­džia­mas to­liau, ta­čiau ne­nu­ro­dė, ko­kius stu­den­tų rei­ka­la­vi­mus ad­mi­nist­ra­ci­jai iš­kels atstovybė.

Prasideda VU fakultetų rinkimų konferencijos 

Šie­met dėl ka­ran­ti­no 14 aka­de­mi­nių pa­da­li­nių stu­den­tų kon­fe­ren­ci­jos vyks nuo­to­li­niu bū­du. Fa­kul­te­tų stu­den­tų at­sto­vy­bės pa­da­li­nių kon­fe­ren­ci­jų me­tu pri­sta­to­mos ir tvir­ti­na­mos veik­los ata­skai­tos ir ren­ka­mi stu­den­tų at­sto­vai į at­sto­vy­bės, fa­kul­te­to ir uni­ver­si­te­to val­dy­mo or­ga­nus. Šio­se kon­fe­ren­ci­jo­se ga­li da­ly­vau­ti ir bal­suo­ti vi­si to fa­kul­te­to studentai.

Kon­fe­ren­ci­jo­se šauks­mi­nin­kų kan­di­da­tai į stu­den­tų par­la­men­tą pri­sta­tys prog­ra­mą, ku­ria sieks pa­lai­ky­ti švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nės rei­ka­la­vi­mus ko­lek­ty­vi­nė­se de­ry­bo­se su vy­riau­sy­be, re­for­muo­ti stu­den­tų sa­vi­val­dą, or­ga­ni­zuo­ti stu­den­tams dar­bo tei­sės mo­ky­mus ir ge­rin­ti stu­di­jų pas­ko­lų, stu­den­tų ap­gy­ven­di­ni­mo bei mai­ti­ni­mo są­ly­gas. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja apie šauks­mi­nin­kų kan­di­da­tus ir prog­ra­mą bus pas­kelb­ta netrukus.

Ge­gu­žės 23 d. vyks pag­rin­di­nė VU SA ata­skai­ti­nė-rin­ki­mi­nė kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu bus ren­ka­mas nau­jas at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas, tvir­ti­na­mos veik­los ir fi­nan­si­nės ata­skai­tos ir ren­ka­ma re­vi­zi­jos komisija.

KTU SA studentams nepranešusi atidėjo savo konferenciją

Sau­sį KTU stu­den­tų at­sto­vy­bė pas­kel­bė, kad šie­met ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją or­ga­ni­zuos ko­vo 28 die­ną. Jos me­tu uni­ver­si­te­to at­sto­vy­bė įpras­tai tvir­ti­na veik­los ir fi­nan­si­nes at­skai­tas, ren­ka stu­den­tų pre­zi­den­tą, stu­den­tus se­na­to­rius ir at­sto­vy­bės kont­ro­lės komitetą.

Kan­di­da­tais į pre­zi­den­to pos­tą iš­si­kė­lė pra­mo­ni­nio di­zai­no in­ži­ne­ri­jos stu­den­tė Kri­s­tė Skau­dai­tė ir at­sto­vy­bės pre­zi­den­to pa­rei­gas ei­nan­tis nau­jų­jų me­di­jų kal­bos stu­den­tas Au­gus­ti­nas Lai­mo­nas Bytautas.

Vis dėl­to nuo ko­vo 16 die­nos ša­ly­je ga­lio­jant vy­riau­sy­bės įves­tam ka­ran­ti­nui ir KTU kaip ir ki­toms aukš­to­sioms mo­kyk­loms pas­kel­bus nuo­to­li­nių stu­di­jų pra­džią, uni­ver­si­te­to stu­den­tų par­la­men­tas ko­vo 22 die­nos po­sė­dy­je nu­spren­dė aukš­čiau­sio at­sto­vy­bės val­dy­mo or­ga­no su­si­rin­ki­mą ati­dė­ti iki ka­ran­ti­no pabaigos.

Pra­ėjus be­veik mė­ne­siui uni­ver­si­te­to stu­den­tai iki šiol nė­ra in­for­muo­ti apie spren­di­mą ati­dė­ti kon­fe­ren­ci­ją. Toks nu­ta­ri­mas taip pat prieš­ta­rau­ja at­sto­vy­bės įsta­tų 4.7 punk­tui, ku­ris nu­ro­do, kad „ei­li­nę Kon­fe­ren­ci­ją ne re­čiau kaip vie­ną kar­tą per me­tus šau­kia Prezidentas.“

Ati­dė­ti kon­fe­ren­ci­ją pa­siū­lęs at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas By­tau­tas, tei­gė, kad „ata­skai­ti­nė vyks dvi sa­vai­tės po Vy­riau­sy­bės pas­kelb­tos ka­ran­ti­no pa­bai­gos die­nos, šeš­ta­die­nį.“ Vie­nam iš par­la­men­to na­rių pa­si­tei­ra­vus, kas bus, jei­gu ka­ran­ti­nas už­truks iki va­sa­ros, pre­zi­den­tas nu­ro­dė, „kad to­kiu at­ve­ju ata­skai­ti­nė bū­tų ren­gia­ma va­sa­rą“, nors po to pri­pa­ži­no, kad „ka­ran­ti­no me­tu yra drau­džia­ma reng­ti bet ko­kius ren­gi­nius.“ Šiuo me­tu ša­lies vy­riau­sy­bė nė­ra nu­ro­džiu­si nei tiks­lios, nei pre­li­mi­na­rios ka­ran­ti­no pa­bai­gos datos.

Į tech­ni­nius moks­lus ori­en­tuo­tos aukš­to­sios mo­kyk­los stu­den­tus at­sto­vau­jan­tis pre­zi­den­tas taip pat ar­gu­men­ta­vo, kad „elekt­ro­ni­nis bal­sa­vi­mas šiuo at­ve­ju ir­gi yra ne­pa­lan­kus, nes ne­įma­no­ma už­tik­rin­ti ano­ni­miš­ku­mo ir kad bal­suo­ja as­muo, tu­rin­tis bal­sa­vi­mo tei­sę.“ Tuo tar­pu Vil­niaus uni­ver­si­te­to Stu­den­tų at­sto­vy­bė elekt­ro­ni­nę kon­fe­ren­ci­ją rengs ge­gu­žės 23 d. Ne­pai­sant KTU stu­den­tų par­la­men­to na­riams ki­lu­sių klau­si­mų, spren­di­mą ati­dė­ti kon­fe­ren­ci­ją de­vy­ni po­sė­dy­je da­ly­va­vę par­la­men­to na­riai pa­tvir­ti­no vienbalsiai.

Belgijos frankofonų studentų federacijos apklausos dėl karantino pasekmių dirbantiems studentams rezultatai

Re­mian­tis anks­tes­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, ži­no­ma, kad kas ant­ras Bel­gi­jos stu­den­tas dir­ba stu­di­jų me­tu. Daž­nam stu­den­tui tai yra pag­rin­di­nis pa­ja­mų šal­ti­nis su­si­mo­kė­ti už stu­di­jas. Pa­sta­ro­sios FEF ap­klau­sos re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad net 85 pro­cen­tai dir­ban­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų nuo ka­ran­ti­no pra­džios pra­ra­do dar­bo vie­tą ir kar­tu pag­rin­di­nį stu­di­jų fi­nan­sa­vi­mo bei pra­gy­ve­ni­mo šaltinį.

Pa­si­ta­ru­si su stu­den­tų prof­są­jun­go­mis, FEF Bel­gi­jos fe­de­ra­li­nei vy­riau­sy­bei iš­siun­tė bend­rą pra­šy­mą įsteig­ti fon­dą, skir­tą kom­pen­suo­ti dir­ban­čių stu­den­tų pa­tir­tus nuostolius.

Ba­lan­džio sep­tin­tą die­ną dien­raš­tis Le So­ir [Lio su­ah] pra­ne­šė, kad vy­riau­sy­bė siek­da­ma pa­dė­ti nuo vi­ru­so su­kel­tų ap­lin­ky­bių nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams ski­ria 2 285 000 eu­rų. Ši su­ma pri­dė­ta prie so­cia­li­nių sub­si­di­jų, jau ski­ria­mų aukš­to­jo moks­lo įstaigoms.

Dėl viruso netekusiems darbo ir pajamų Vokietijos vyriausybė teiks finansinę pagalbą

Ša­lies švie­ti­mo mi­nist­rė krikš­čio­nė-de­mo­kra­tė An­ja Kar­lic­zek tei­gė, kad dar­bo ne­te­kę stu­den­tai tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę kreip­tis dėl vals­ty­bi­nių pas­ko­lų be pa­lū­ka­nų, ku­rios pa­dė­tų jiems pra­gy­ven­ti epi­de­mi­jos me­tu. Iki vi­ru­so pro­trū­kio Vo­kie­ti­jos aukš­tų­jų ir aukš­tes­nių­jų mo­kyk­lų stu­den­tai tu­rė­jo ga­li­my­bę gau­ti vals­ty­bi­nę pra­gy­ve­ni­mo pas­ko­lą, nuo ku­rios grą­ži­ni­mo at­lei­džia­ma ma­žo mo­ku­mo ar­ba ne­mo­ku­mo at­ve­jais. Ta­čiau ši pas­ko­la ski­ria­ma tik stu­den­tams iš sun­kiau ar sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų. Ja nau­do­ja­si apie 25 pro­cen­tai vi­sų Vo­kie­ti­jos studentų.

Anot Kar­lic­zek, rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti tais stu­den­tais, ku­rie dėl vi­ru­so ne­te­ko pa­ja­mų ir iki šiol ne­ga­lė­jo kreip­tis dėl pa­ra­mos, nes ne­ati­ti­ko vals­ty­bės tei­kia­mų pas­ko­lų kri­te­ri­jų. Pa­sak švie­ti­mo mi­nist­rės, svar­biau­sias jos tiks­las yra, kad „nė vie­nas stu­den­tas ne­tu­rė­tų nu­trauk­ti stu­di­jų dėl vi­ru­so su­kel­tų fi­nan­si­nių sun­ku­mų.“ Lais­ves­niais kri­te­ri­jais tei­kia­mos vals­ty­bi­nės pas­ko­los tu­rė­tų už­tik­rin­ti stu­den­tų pragyvenimą.

Ant­ra­die­nį Ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas švie­ti­mo klau­si­mais Vo­kie­ti­jos par­la­men­te Kai Geh­ring pa­pra­šė vy­riau­sy­bės su­teik­ti pa­gal­bą dėl vi­ru­so nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams. Pen­kių punk­tų do­ku­men­te nu­ro­dy­ta, kad įpras­ta tvar­ka tei­kia­mos vals­ty­bės re­mia­mos pas­ko­los tu­rė­tų bū­ti pri­ei­na­mos vi­siems stu­den­tams ar­ba vy­riau­sy­bė jiems tu­rė­tų įkur­ti ne­ati­dė­lio­ti­nos pa­gal­bos fondą.

Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je ko­vo mė­ne­sį pa­tvir­tin­tas eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nių pla­nas už bent 2,5 mlrd. Eur. Pla­nu sie­kia­ma už­tik­rin­ti rei­kia­mus re­sur­sus efek­ty­viai svei­ka­tos ir vi­suo­me­nės ap­sau­gos sis­te­mų veik­lai, dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mui, eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui ir vals­ty­bės iž­do lik­vi­du­mo užtikrinimui.

Kol kas Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė nė­ra pas­kel­bu­si jo­kių prie­mo­nių, skir­tų bū­tent stu­den­tų pa­ra­mai. Sa­vo ruož­tu Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­ga vy­riau­sy­bei nė­ra pas­kel­bu­si jo­kių reikalavimų.

Prancūzijos Generalinės studentų asociacijų federacijos prezidentė Macronui piktinosi vyriausybės atsaku į studentų socialinę krizę

Laiš­ke pa­brėž­ta, kad dar prieš įve­dant ka­ran­ti­no ap­ri­bo­ji­mus, 20 proc. Pran­cū­zi­jos stu­den­tų gy­ve­no že­miau skur­do ri­bos, o kri­zė dar la­biau pa­aštri­no stu­den­tų skur­dą. Anot FAGE pre­zi­den­tės, da­bar­ti­niai 10 mln. eu­rų, ski­ria­mi rem­ti stu­den­tiš­kus mies­te­lius ne­ati­tin­ka rea­lių po­rei­kių. Pran­cū­zi­jos vy­riau­sy­bė iki šiol ne­si­ėmė nau­jų fi­nan­si­nių priemonių.

Tuo tar­pu FAGE skel­bia tę­sian­ti pro­jek­tą AGORA – mais­to ir hi­gie­nos pre­kių iš­ve­žio­ji­mą skur­džiau­siai gy­ve­nan­tiems stu­den­tams. Kai ku­rie stu­den­tų fe­de­ra­ci­jos pa­da­li­niai ka­ran­ti­no me­tu iš­plė­tė veik­lą ir pra­dė­jo pa­gal­bą tiek­ti ne tik stu­den­tams, bet ir ki­tiems kri­zės stip­riai pa­veik­tiems gyventojams.

Pran­cū­zi­jos na­cio­na­li­nės stu­den­tų są­jun­gos (UNEF), at­sto­vau­jan­čios 36 000 na­rių, pre­zi­den­tė Li­lâ Le Bas ba­lan­džio 11 d. pe­ti­ci­jo­je at­krei­pė dė­me­sį į sta­tis­ti­ką, kad bent de­šim­ta­da­lis Pran­cū­zi­jos stu­den­tų ne­tu­ri pri­ėji­mo prie kom­piu­te­rio ir ne­ga­li tęs­ti stu­di­jų nuo­to­li­nių bū­du. Be­ne stip­riau­siai šios prob­le­mos pa­lies­tas Pa­ry­žiaus Sor­bo­nos uni­ver­si­te­tas, ku­ria­me 30 proc. stu­den­tų ne­tu­ri pri­ėji­mo prie kom­piu­te­rio, ba­lan­džio 16 d. pra­ne­šė, kad nu­spren­dė at­šauk­ti eg­za­mi­nų se­si­ją ir vi­siems stu­den­tams užskai­ty­ti pa­va­sa­rio semestrą.

JK susibūrė studentų protesto judėjimas, nukreiptas prieš studentų apgyvendinimo bendrovę

TSHC pas­kel­bė stu­den­tų pa­ra­mos prog­ra­mą, teig­da­ma, kad vi­si at­ve­jai bus spren­džia­mi in­di­vi­dua­liai. Stu­den­tai tei­gia, kad nuo­mi­nin­kai van­giai ima­si veiks­mų, o dau­gu­ma jų gau­na ano­ni­mi­nius pa­siū­ly­mus, ku­rie vi­siš­kai ne­at­si­žvel­gia į rea­lią situaciją.

Siau­čiant pa­n­de­mi­jai daug Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės stu­den­tų su­si­dū­rė su fi­nan­si­niais sun­ku­mais. Jie bu­vo at­leis­ti iš dar­bo, įstri­go ka­ran­ti­ne ar šiuo me­tu rū­pi­na­si sa­vo šei­mų na­riais. At­si­žvel­giant į si­tu­aci­ją to­kie TSHC pa­siū­ly­mai, kaip kvie­ti­mas da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je dėl bi­lie­tų į 2021 m. To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes, stu­den­tų ak­ty­vis­tams pa­si­ro­dė ciniški. 

NoS­ta­y­No­Pay rei­ka­lau­ja leis­ti nuo­mi­nin­kams nu­trauk­ti su­tar­tis be jo­kių pa­sek­mių šiems ir ki­tiems aka­de­mi­niams me­tams; grą­žin­ti nuo­mos mo­kes­tį, ku­ris bu­vo su­mo­kė­tas į prie­kį; grą­žin­ti pas­ku­ti­nę įmo­ką stu­den­tams, ku­rie iš­vy­ko iš TSHC būs­tų dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­n­de­mi­jos; su­teik­ti nuo­lai­dą dir­ban­tiems stu­den­tams, ku­rie ne­ga­lė­jo su­grįž­ti na­mo dėl ri­zi­kos už­krės­ti šei­mos narius. 

Rei­ka­la­vi­mų stu­den­tų ju­dė­ji­mas sie­kia or­ga­ni­zuo­da­mas ap­gy­ven­di­ni­mo mo­kes­čio strei­ką, krei­pi­mai­siais į sa­vo at­sto­vus JK par­la­men­te ir stu­den­tų at­sto­vy­bė­se, straips­niais žiniasklaidoje.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.