/

Populiariosios poezijos fenomenas

Anot filologijos studentės, yra esminis skirtumas tarp populiarios ir populiariosios poezijos.

Populiarioji poezija. Mantvydo Leknico nuotrauka

Į ran­kas at­si­tik­ti­nai pa­te­ko nu­šiu­ru­si Pau­liaus Šir­vio po­e­zi­jos rink­ti­nė „Ber­žai bal­tie­ji bro­liai“. Už­kliu­vo ant vir­še­lio be­si­pui­kuo­jan­tis už­ra­šas „Po­pu­lia­rio­ji po­e­zi­ja“. Su­pran­ta­ma, Šir­vys bu­vo itin po­pu­lia­rus ir skai­to­mas au­to­rius, bet vis­gi po­pu­lia­rio­sios po­e­zi­jos są­vo­ka at­ro­dė kaip bai­sus ne­su­si­pra­t­i­mas. Po­e­zi­ja tik­rai ga­li bū­ti po­pu­lia­ri. Tai įro­do pra­ei­ties poe­tai, daž­nai va­di­na­mi tau­tos šauk­liais, ra­šę ver­ty­bė­mis dvel­kian­čią, įkve­pian­čią, skam­bią po­e­zi­ją. Jų klau­sy­tis su­si­rink­da­vo mi­nios, kny­gos spaus­din­tos di­de­liais ti­ra­žais, o jų ei­lės skam­ba iki šiol (Mai­ro­nis, Braz­džio­nis, Mar­cin­ke­vi­čius). Ma­no kuk­liu su­pra­t­imu, šių po­pu­lia­rių au­to­rių kū­ry­ba ne­ga­li bū­ti va­di­na­ma po­pu­lia­rią­ja. Ir toks už­ra­šas ant Šir­vio rink­ti­nės lei­di­mo – ne­su­si­pra­t­i­mas. Bet klau­si­mas ne­a­p­lei­do: kas yra po­pu­lia­rio­ji poezija?

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Dau­ge­lis šį lai­ką va­di­na poe­ti­nio raš­tin­gu­mo am­žiu­mi. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad po­e­zi­ją ra­šy­ti ga­li kiek­vie­nas. Anks­čiau net už­kie­tė­ję gra­fo­ma­nai pri­va­lė­jo lai­ky­tis ri­mo tai­syk­lių, iš­ma­ny­ti li­te­ra­tū­ros ka­no­ną, bū­ti su­si­pa­ži­nę su kla­si­kų kū­ry­ba. O ir pla­tin­ti sa­vo gra­fo­ma­niš­ką­ją kū­ry­bą bu­vo daug su­dė­tin­giau. Šis am­žius mus ap­do­va­no­jo ne­įti­kė­ti­na sa­vi­lai­dos kny­gų gau­sa ir, ži­no­ma, ga­li­my­be po­e­zi­ją tal­pin­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, kur pa­sta­ro­ji iš­plin­ta ir ga­li pa­siek­ti įvai­rių so­cia­li­nių sluoks­nių as­me­nis. Li­te­ra­tū­ros kri­ti­kė Vir­gi­ni­ja Ci­ba­rauskė api­brėž­da­ma pa­sta­ruo­ju de­šimt­me­čiu iš­ryš­kė­ju­sius po­e­zi­jos bruo­žus už­si­me­na, kad po­pu­lia­rio­ji po­e­zi­ja ir vir­tu­a­lio­je erd­vė­je tal­pi­na­ma po­e­zi­ja daž­nai sie­ja­mos ar net ta­pa­ti­na­mos. Kri­ti­kai nu­ro­do, kad daž­niau­siai to­kia po­e­zi­ja yra be­ver­tė, ta­čiau jos au­to­riai vis sie­kia, kad jų po­e­zi­ja įgau­tų ir po­pie­ri­nį pa­vi­da­lą „mū­sų kul­tū­ro­je sim­bo­li­zuo­jan­tį pres­ti­žą ir ne­šan­tį pel­ną“. Tad per­ka­miau­sių­jų kny­gų są­ra­šuo­se pui­kuo­ja­si „pop­poe­tai ir jų popfragmentai“.

Yra nuo­mo­nių, kad ge­ras ra­šy­to­jas vi­suo­met gra­fo­ma­nas, ne­ga­lin­tis ne­ra­šy­ti. Bet šį­kart no­rė­tų­si kal­bė­ti apie ki­tus gra­fo­ma­ni­jos as­pek­tus, t. y. kū­ry­bi­nio pro­ce­so im­pul­so si­mu­lia­ci­ją, sa­viapgau­lę, ku­ria nau­do­ja­si kai ku­rie ra­šan­tie­ji. „Mat sa­ko, jog „tik­ras“ me­ni­nin­kas at­pa­žįs­ta sa­vy me­ni­nin­ką. Gra­fo­ma­nas me­ni­nin­ko sa­vy bū­tent ir ne­at­pa­žįs­ta. Me­ni­nin­ką jis si­mu­liuo­ja – taip ap­gau­di­nė­da­mas sa­ve“. Ra­šan­čio­jo pre­ten­zi­ja, bū­ties si­mu­lia­ci­ja, ra­di­ka­liai kont­ras­tuo­ja su po­e­zi­jos es­me – au­ten­tiš­kai liu­dy­ti apie žmo­gaus bu­vi­mą, su­teik­ti ko­ky­biš­ką es­te­ti­nę pa­tir­tį ir nu­tvieks­ti tik­ru­mu. O šian­die­nos po­pu­lia­rio­ji po­e­zi­ja to tik­rai stokoja.

Mant­vy­do Lek­nic­ko Ins­tag­ra­mo nuo­trau­kų koliažas

Pir­miau­sia de­rė­tų ap­tar­ti ti­pin­giau­sią po­pu­lia­rio­sios po­e­zi­jos at­sto­vą – Mant­vy­dą Lek­nic­ką. Šis au­to­rius tu­ri pla­čią au­di­to­ri­ją so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, o jo po­e­zi­jos kny­gas drą­siai ga­li­ma va­din­ti be­st­se­le­riais. Ta­čiau pir­ma au­to­riaus kny­ga bu­vo iš­leis­ta jo pa­ties – lei­dyk­los at­si­sa­kė ją leis­ti, teig­da­mos, kad jo po­e­zi­ja at­gy­ve­na, jis pats nie­kam ne­ži­no­mas ir pro­jek­tas bū­siąs ne­sėk­min­gas. Au­to­rius tei­gia, kad jo kny­gos sėk­mė yra sp­jū­vis į vei­dą bohemai:

„O aš bū­tent juos lai­kau vi­siš­ku pop­su, ne­no­rin­čiu [sic] į sa­vo ter­pę įsi­leis­ti šiuo­lai­ki­nių ra­šy­to­jų, nes jų ne­pri­pa­žįs­ta. Tik klau­si­mas, ar juos pa­čius kas ver­ti­na? Pa­sa­ky­ki­te man, koks da­bar­ti­nis lie­tu­vių ra­šy­to­jas tu­ri di­de­lę žo­di­nę ga­lią? Jei­gu pa­klaus­čiau, kas yra jū­sų mėgs­ta­miau­sias šiuo­lai­ki­nis ra­šy­to­jas, ką man at­sa­ky­tu­mė­te? Nieko?“

Au­to­rius sau lei­džia pa­šiep­ti ki­tus ra­šy­to­jus ir pla­čiai kri­ti­kuo­ja Ra­šy­to­jų są­jun­gą, eli­ti­nę li­te­ra­tū­rą ir bo­he­mos au­to­rius. „At­si­mer­ki­te, vi­sas pa­sau­lis tai da­ro, o in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ama​zon​.com to­kios po­e­zi­jos kny­gos, ku­rias pa­ra­šė so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­gar­sė­ję ra­šy­to­jai, pa­čios per­ka­miau­sios“, – pro­ti­na kri­ti­kus ir bo­he­mą Lek­nic­kas. Jis ne­ven­gia ir skam­bių fra­zių: „Jei­gu aš – pop­sas, ta­da Leo­nar­do da Vin­ci – ir­gi: juk vi­si ži­no Mo­ną Li­zą ar­ba Quen­ti­ną Ta­ran­ti­no – jo fil­mai yra be­ne pa­tys po­pu­lia­riau­si“. Aki­vaiz­du, kad Lek­nic­kui skir­tis tarp po­pu­lia­raus ir po­pu­lia­rio­jo tu­ri­nio neegzistuoja.

Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ne į šią po­le­mi­ką, bet į Lek­nic­ko kū­ry­bos tu­ri­nį. Ci­ba­rauskė tei­gia, kad „[b]analūs M. Lek­nic­ko teks­tai apie mei­lę, jaus­mus pri­me­na epi­g­ra­mas ar at­mi­ni­mo są­siu­vi­niuo­se ra­šo­mus pa­aug­liš­kus ke­tu­rei­lius, ta­čiau jo sėk­mė įkve­pia“. Ir iš tie­sų, šio au­to­riaus Fa­ce­bo­o­ko pa­sky­ra mir­ga nuo­trau­ko­mis po­pie­ri­nių puo­de­lių ar už­ra­šų su itin pri­mi­ty­vio­mis, kar­tais sa­vai­me su­pran­ta­mo­mis fra­zė­mis: „jei ma­nai, /​ kad Tu man – /​ vis­kas, /​ klys­ti. /​ Tu – /​ dau­giau.“, „ir kai ge­rai /​ pa­gal­vo­ji – /​ tų ge­rų die­nų – /​ žy­miai dau­giau, /​ nei blo­gų“, „ma­no mei­lė /​ ypa­tin­ga – /​ vos gi­mus /​ jau tu­rė­jo var­dą“. Šios fra­zės įvel­ka­mos į tai, kas su­pran­ta­ma kaip poe­ti­nė for­ma. Daž­niau­siai fra­zė ske­lia­ma į ke­tu­rias-pen­kias ei­lu­tes, kiek­vie­no­je jų – nuo vie­no iki ke­tu­rių žo­džių. Ei­lu­tės ski­li­mas daž­niau­siai vi­sai ne­mo­ty­vuo­tas, var­giai su­tei­kia ei­lė­raš­čiui są­skam­bių ar pra­smi­nių niu­an­sų. Tie­sa, dėl žo­džių kė­li­mo at­si­ran­da fra­zės, ku­rios su­tei­kia teks­tams ly­riš­ku­mo jaus­mą. Apie vis­ką mąs­to­ma ga­nė­ti­nai pa­vir­šu­ti­niš­kai – teks­tai ne­tu­ri gel­mės. Pag­rin­di­nės te­mos – mei­lė, vie­na­t­vė; pag­rin­di­niai da­ly­viai – Aš, Tu, mes; daž­nai var­to­ja­mi žo­džiai – am­ži­nas, lauk­ti, nie­kad, iš tie­sų, šyp­so­tis, lai­min­ga, ti­kė­ti, pa­sau­lis, ras­ti, ieš­ko­ti, ran­kos, ke­lias. Teks­tai daž­nai pra­de­da­mi to­mis pa­čio­mis struk­tū­ro­mis, ku­rios virs­ta kli­šėmis: „kar­tais…“, „ir kar­tais…“, „ne­bi­jok…“, „ir jei…“, „jei at­vi­rai“. Tai ro­do tam tik­rą lek­si­nį ribotumą.

Li­no Ša­po­kos Ins­tag­ra­mo nuo­trau­kų koliažas

Vie­na­me in­ter­viu Lek­nic­kas ra­gi­no skai­ty­to­jus pa­bus­ti – už­sie­ny­je yra daug to­kių, ku­rie ra­šo kaip jis. Bet ir Lie­tu­vo­je at­si­ra­do daug ana­lo­giš­kai ra­šan­čių poe­tų. Kiek ki­toks ko­ky­bės pras­me yra Li­nas Ša­po­ka. Šis au­to­rius skel­bia sa­vo po­e­zi­ją so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir yra iš­lei­dęs tris kny­gas (dvi iš jų – sa­vi­lai­dos, o nau­jau­sią­ją iš­lei­do „Obuo­lys“). Lek­nic­ko pro­fi­lis nu­mar­gin­tas puo­de­lių ir la­pe­lių nuo­trau­ko­mis, o štai Ša­po­ka sa­vo teks­tus ren­ka ma­ši­nė­le ir fo­to­gra­fuo­ja spaus­din­to teks­to vaiz­dą. Ir jo ei­lės vi­sai ki­to­kios. Vi­sų pir­ma – for­ma. Teks­tai skirs­to­mi į pos­me­lius (daž­niau­siai tai trys pos­me­liai), vie­no­je ei­lu­tė­je su­tal­pi­na­ma nuo vie­no iki tri­jų žo­džių. Teks­tai pra­de­da­mi di­džią­ja rai­de, o pa­bai­go­je de­da­mas taš­kas. Bū­tent dėl to ky­la jaus­mas, kad tai tik pro­za įspraus­ta į poe­ti­nę for­mą – „ei­lė­raš­ty­je“ ne­ko­duo­ja­ma poe­ti­nė pa­tir­tis. Ne­ven­gia­ma aki­vaiz­džių tie­sų, vi­suo­me­nės kli­šių: „Tie­są /​ yra /​ leng­va /​ duo­ti /​ bet /​ sun­ku /​ pri­im­ti.“, „Pa­leisk /​ nė­ra /​ pra­s­mės /​ lai­ky­ti /​ to /​ ku­ris /​ ne­no­ri /​ pa­si­lik­ti“, „Ir /​ kaip /​ daž­nai /​ ty­la /​ mes /​ iš­sa­ko­me /​ dau­giau /​ nei /​ su­ge­bė­tu­me /​ pa­sa­ky­ti /​ žo­džiais.“ Au­to­rius reiš­kia pre­ten­zi­ją į fi­lo­so­fi­nę plot­mę, teks­tuo­se gau­su svars­ty­mų apie gy­ve­ni­mą, ti­kė­ji­mą ki­tu, san­ty­kio kū­ri­mą, įsi­klau­sy­mą. Mei­lės te­ma čia nė­ra tiek pos­tu­luo­ja­ma, la­biau ryš­kė­ja kaip sub­ti­li, rei­ka­lau­jan­ti puo­se­lė­ji­mo, abi­pu­sės pa­stan­gos, pa­si­ti­kė­ji­mo. Nors tai – pa­pras­ti teks­tai, sun­kiai va­din­ti­ni po­e­zi­ja, vis­gi jie nė­ra to­kie rė­kian­tys kaip Lek­nic­ko ir tu­ri dau­giau sub­ti­lu­mo. Kai ku­rie jų at­ro­do vi­sai mie­lai: „Žo­džiai /​ ge­lia /​ it /​ bi­tės /​ kai /​ po /​ mū­sų /​ vi­dų /​ kap­sto­si /​ per daug.“, „kva­pai /​ lyg /​ pra­ei­ties /​ sar­gai /​ mums /​ pri­si­mi­ni­mai dvel­kia.“ Ta­čiau iš­lie­ka jaus­mas, kad tai tik poe­ti­nis si­mu­lia­kras. Ša­po­kos po­e­zi­jo­je svar­bus vi­zu­alas. Jau­čia­ma der­mė tarp te­mų ir vi­zu­a­li­za­ci­jos – spaus­din­to teks­to, ku­ris pa­stip­ri­na jo efektą.

VDU dės­ty­to­jas Jus­ti­nas Ki­sie­liaus­kas yra iš­lei­dęs dvi po­e­zi­jos kny­gas ana­lo­giš­kais pa­va­di­ni­mais – „Gy­ve­ni­mas etc.“ ir „Mei­lė etc“. Ki­taip nei aukš­čiau mi­nė­tais at­ve­jais, Ki­sie­liaus­kas nė­ra sa­vi­lai­dos au­to­rius. Jo kny­gas iš­lei­do stam­bi lei­dyk­la „Al­ma litte­ra“. Ki­sie­liaus­kas teks­tus skel­bia so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir yra ypač ak­ty­vus ins­tag­ra­me. Vė­l­gi, pa­ste­bi­mi šiam po­e­zi­jos ti­pui įpras­ti bruo­žai – glaus­tu­mas (še­šios-aš­tuo­nios ei­lu­tės, kiek­vie­no­je vos žo­dis ar ke­li) ir ma­žo­sios rai­dės. Ta­čiau kai bū­ti­nos pau­zės at­si­ran­da sky­ry­bos žen­klai – taš­kai ir kab­le­liai. Teks­tai pa­tei­kia­mi juo­da­me, bal­ta­me ar­ba rau­do­na­me fo­ne. Pats au­to­rius tei­gia, kad ra­šo apie tai, „ką šia­me grei­čio am­žiu­je pa­mirš­tam, apie tai, ką ne­jus­da­mi iš­gy­ve­nam, bet ne vi­sa­da ap­mąs­tom ir įver­ti­nam, apie tai, kas lei­džia nors ir trum­pam su­sto­ti, įkvėp­ti ir įsi­są­mo­nin­ti vi­sa di­džia esy­be – gy­ve­nu!“. Ir tai jus­ti jo teks­tuo­se. Ke­lia­mi gy­ve­ni­miš­ki klau­si­mai, kar­tais virs­tan­tys di­dak­ti­niais pa­moks­lais apie ry­to­jų, šian­die­ną, gy­ve­ni­mą ir lai­mės pa­ieš­kas („nu­sto­kim /​ pi­ni­gais /​ ma­tuo­ti /​ lai­mę. /​ ma­tuo­kim ją /​ ge­rais dar­bais.“). Au­to­rius mėgs­ta žais­ti kur­da­mas prieš­ta­ras: „žmo­nės /​ it daik­tai /​ ir daik­tai /​ it žmo­nės“, „kiek­vie­nas /​ pra­lai­mė­ji­mas – tru­pu­tį /​ per­ga­lė /​ ir /​ per­ga­lė – tru­pu­tį pra­lai­mė­ji­mas“, „vi­si /​ drau­gai /​ tru­pu­tį prie­šai /​ ir /​ prie­šai /​ tru­pu­tį /​ drau­gai“, „bus /​ leng­va, /​ bet pir­ma /​ bus sun­ku“, „vis­kas /​ kas /​ skrai­di­na /​ ga­li /​ nu­skan­din­ti“. Tai – nu­spė­ja­mi ša­blo­nai, ku­rie skai­tan­čia­jam ne­su­tei­kia au­ten­tiš­ko jaus­mo ir pri­me­na so­fiz­mus. At­si­ran­da alo­giz­mų bei pa­ra­dok­sų: „pa­ti­ko /​ vi­siems. /​ bet ne /​ sau“, „ge­riau­siai /​ pa­slap­tis /​ iš­sau­go tie /​ ku­rie /​ ne­gir­di“, „įklim­pę /​ sa­vo­se tikro­vė­se /​ ne vi­sad tik­ro­se /​ bet vi­sad – mū­sų“. Kar­to­ja­si nu­val­kio­ti, tarp žmo­nių sklan­dan­tys tei­gi­niai: „my­li­me /​ vos kar­tą. /​ ki­tus kar­tus /​ tik /​ ban­dom“, „pri­trau­kia /​ iš­orės /​ įtrau­kia /​ vi­dūs“, „vi­si /​ mes /​ bė­gam /​ į sa­ve /​ ar­ba /​ nuo sa­vęs“. Nors ne­ra­dau konk­re­taus ei­lė­raš­čio, ku­ris bū­tų itin at­lie­pęs ma­no bū­se­ną, vis­gi ma­nau, kad šių teks­tų ko­ky­bė ste­bė­ti­nai ge­ra (bent jau ge­res­nė nei anks­čiau mi­nė­tų) – nau­do­ja­ma pau­zė, nu­ty­lė­ji­mai ir ki­ti tro­pai, sten­gia­ma­si min­tį pa­teik­ti sub­ti­liai. Taip au­to­rius lei­džia skai­ty­to­jui pa­tir­ti bent žiups­nį ma­lo­nu­mo ir dva­si­nio jaus­mo, ku­rį tu­rė­tų teik­ti po­e­zi­ja. Pa­ra­dok­sais at­ve­ria­ma ki­to­kia plot­mė, vis­kas nė­ra tiek ties­mu­ka ir lėkš­ta kiek Lek­nic­ko atveju.

Jus­ti­no Ki­sie­liaus­ko Ins­tag­ra­mo nuo­trau­kų koliažas

Yra ga­ly­bė ana­lo­giš­kų au­to­rių, va­di­nan­čių sa­ve šiuo­lai­ki­niais so­cia­li­nių tink­lų šeks­py­rais. Tai „Be­ga­ly­bės frag­men­tų“ ko­man­da (To­mas Taš­kaus­kas, To­mas Nor­kai­tis) ma­nan­tys, kad po­e­zi­ja tu­ri bū­ti pri­ei­na­ma ir su­pran­ta­ma vi­siems; Mar­ty­nas Lu­ko­šiū­nas ir jo ra­šo­mos „Nu­g­lu­din­tos min­tys“, vul­ga­rus ir pse­udo­as­me­ny­bę su­kū­ręs Lu­kas Pet­raus­kas. Kas juos sie­ja? Vi­si jie yra vai­ki­nai, for­muo­jan­tys pa­trauk­lų įvaiz­dį, daž­nai ra­šan­tys sen­ti­men­ta­lias nuo­tru­pas su pre­ten­zi­ja į gy­lį, sa­vo­tiš­ką ro­man­ti­ką. Jie ra­šo ma­žo­sio­mis raidė­mis, ne­daug­žo­džiau­ja, ven­gia sky­ry­bos ženk­lų. Au­to­riai su­ku­ria pa­to­gų da­lin­tis vi­zu­a­lą (nuo­trau­ką, ma­šin­raš­čio la­pe­lį, ran­ka už­ra­šy­tą teks­tą, teks­tą ant puo­de­lio ar tie­siog teks­tą vienspal­via­me fo­ne), o kiek­vie­no ei­lė­raš­čio apa­čio­je bū­ti­nai pa­ra­šo sa­vo var­dą, pa­var­dę ar bent ini­cia­lus. Tai pa­pras­tas rin­ko­da­ros žings­nis, už­tik­ri­nan­tis au­di­to­ri­jos plėt­rą. Įdo­mu, kad dau­gu­ma jų dir­ba re­kla­mos ar par­da­vi­mų sri­ty­je. Tai tik įtvir­ti­na ir taip kir­ban­čią min­tį, kad to­kia po­e­zi­ja tė­ra ko­mer­ci­nis mi­ra­žas. Taip pat įdo­mu, kad dau­gu­ma jų (Lek­nic­kas, Pet­raus­kas, Lu­ko­šiū­nas) pa­brė­žia lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų in­de­lį jų gy­ve­ni­me. Vi­si už­si­me­na, kad la­bai svar­bus yra po­ten­cia­las, ku­ris ka­dai­se bu­vo pa­ste­bė­tas. Taip mis­ti­nės lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos tam­pa jų kū­ry­bos motyvacija.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Me­tas iš­va­doms. Koks po­pu­lia­rio­sios po­e­zi­jos re­cep­tas ir es­mė? Šie au­to­riai re­mia­si fun­da­men­ta­lio­mis tie­so­mis ir sa­vai­me su­pran­ta­mais tei­gi­niais. Daž­nas skai­ty­to­jas (ver­čiau – skai­ty­to­ja) mi­nė­jo, kad ei­lė­raš­čiai pri­mi­na sa­vą­sias min­tis: „skai­tai ir at­ran­di sa­vo min­tis“, „tai, kas daž­nai su­ka­si mū­sų gal­vo­se“, „lyg tai ta­vo pa­čios min­tys“. Ga­li­ma su­pras­ti to­kias re­ak­ci­jas. Di­dis džiaugs­mas, kai kaž­kas tar­si pra­by­la ta­vuo­ju bal­su – per ta­pa­tu­mą at­ran­da­ma pra­s­mė, at­lie­pian­ti ta­vo es­mę. Net jei ta pra­s­mė plū­du­riuo­ja pa­vir­šiu­je. Gal­būt to­kia kū­ry­ba yra skai­to­ma, nes žmo­nės įsi­su­pę į kas­die­ny­bę gei­džia pa­pras­to pri­mi­ni­mo apie mei­lę, kas­die­ny­bę ir gy­ve­ni­mą. Pa­trauk­liai įvilk­to trum­po frag­men­to ant Fa­ce­bo­o­ko sie­nos, ku­ris sub­ti­liai at­ve­ria, ką, ro­dos, ži­no­jai, bet pri­mir­šai tėk­mė­je. Na, o dar­bą baig­ti ke­ti­nu Lek­nic­ko „ei­lė­raš­čiu“:

kol visas pasaulis
ginčijasi,
kas yra poezija,
o kas ne,
dar kartą
parašysiu
Tau
ir apie Tave.

To­kia ta po­pu­lia­rio­ji po­e­zi­ja. Ir toks jos pa­ra­šy­mo re­cep­tas – „Tau /​ ir apie Tave“.

Ineta Šuopytė

Ineta Šuopytė yra VU paveldosaugos magistrantė. VDU baigė lietuvių filologijos ir leidybos bakalauro studijas. Viena iš Šauksmo žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk

Komedijos saulėlydis

Aistė Brazdžiūnaitė po 16 metų vėl peržiūrėjo „Saulėlydį“. Ką filmas liudija apie santykius, ideologiją ir mėgavimąsi

Vienišumo triukšmas

Užklupta vienišumo mūsų autorė jį laikė problema. Visgi išeitį galiausiai pasiūlė nuoširdesnis požiūris į jį ir

Proga ištrūkti

Ką senas kompiuterijos gedimas liudija apie vis didėjantį mūsų realybės ir virtualybės persipynimą ir apie galimybes

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir