/

Armandos Klimavičiūtės slenkstis į skenografijos pasaulį

Jaunosios kartos menininkės ir sąlyginai naujos fotografijos meno technikos duetas.

Rugpjūčio 12 dieną Kaune, erdvėje „Bundu“, atidaryta Armandos Klimavičiūtės skenografijos paroda Rėva“.

Ar­man­da Kli­ma­vi­čiū­tė – jau­no­sios kar­tos me­ni­nin­kė, gi­mu­si 1998 me­tais Ši­mo­ny­se (Ku­piš­kio raj.). Nuo 2017 me­tų gy­ve­na Kau­ne ir šiuo me­tu stu­di­juo­ja gra­fi­nį di­zai­ną Kau­no ko­le­gi­jo­je, Me­nų ir ug­dy­mo fa­kul­te­te. Ske­no­gra­fi­ja Ar­man­dos gy­ve­ni­me at­si­ra­do ne­ti­kė­tai – dar 2019 me­tais vi­siš­kai in­tui­ty­viai ji pa­ban­dė na­muo­se nu­ske­nuo­ti ke­le­tą au­ga­lų. Po tre­jų me­tų au­to­rė vėl su­grį­žo prie šios pa­slap­tin­gos, bet vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čios fo­to­gra­fi­jos ša­kos bei pra­dė­jo kur­ti dar­bų seriją.

Ske­no­gra­fi­ja – fo­to­gra­fi­jos me­no tech­ni­ka, at­si­ra­du­si 1990 me­tais pra­dė­jus nau­do­ti skai­ty­tu­vus (angl. scan­ner) kaip me­ni­nę prie­mo­nę. Ši ga­na nau­ja me­no kryp­tis pa­si­žy­mi tiek vaiz­duo­ja­ma­jam me­nui, tiek gra­fi­kos di­zai­nui, iliust­ra­ci­joms ar re­kla­mai bū­din­go­mis es­te­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis. Skait­me­ni­nį fo­to­a­pa­ra­tą šio­je tech­ni­ko­je at­sto­ja di­de­lės raiš­kos skai­ty­tu­vas, ge­ban­tis už­fik­suo­ti ko­ne mik­ro­s­ko­pi­nes ob­jek­tų da­le­les, jų tekstū­ras ir gra­fiš­kus ele­men­tus. Tie­sa, skai­ty­tu­vo tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis ši me­ni­nė kryp­tis ne­ap­si­ri­bo­ja. Ne ma­žiau svar­bus ir me­ni­nin­ko min­čių bei idė­jų in­dė­lis. Bū­tent au­to­riaus ge­bė­ji­mas įvai­riai ap­do­ro­ti, ma­ni­pu­liuo­ti ir kon­cep­tu­aliai plė­to­ti ske­nuo­tus vaiz­dus su­tei­kia ske­no­g­ra­moms (ske­nuo­tiems ir kom­piu­te­riu ap­do­ro­tiems vaiz­dams) uni­ka­lu­mo. Šio­je al­ter­na­ty­vio­je fo­to­gra­fi­jos ša­ko­je skai­ty­tu­vas tam­pa me­ni­nin­ko įran­kiu ty­ri­nė­ti, o pats kū­rė­jas pri­ar­tė­ja prie ty­rė­jo, ty­ri­nė­to­jo amplua.

De­biu­ti­nė­je Kli­ma­vi­čiū­tės pa­ro­do­je „Rė­va“ (Erd­vė „Bun­du“, E. Ožeš­kie­nės g. 11, Kau­nas) pri­sta­to­mi 8 dar­bai: 4 spal­vo­tos ir dar tiek pat ne­spal­vo­tų A1 for­ma­to spau­dos vie­ne­tų. Me­ni­nin­kės pa­si­ren­ka­mas skait­me­ni­zuo­ja­mas ob­jek­tas – gė­lės. Iš­ties, au­ga­lai ske­no­gra­fi­jo­je yra pla­čiai nau­do­ja­ma me­džia­ga. Tai uni­ver­sa­lus ir dau­gy­bę aso­cia­ci­jų ke­lian­tis sim­bo­lis. Užuot fik­suo­da­ma to­bu­lą gė­lių gro­žį, au­to­rė at­si­grę­žia į žie­dų tra­pu­mą ir glež­nu­mą. Su­telk­to­se, mi­ni­ma­lis­ti­nė­se kom­po­zi­ci­jo­se esa­me kvie­čia­mi dė­me­sin­gai ty­ri­nė­ti gam­tą iš la­bai ar­ti ir kur­ti in­ty­mų ry­šį su ja. Čia ir sly­pi ske­no­gra­fi­jos gro­žis – ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti pa­sau­lį ki­tu kam­pu, ko ne­ga­li su­teik­ti tra­di­ci­nė fo­to­gra­fi­ja. Tie­sa, pa­sta­ruo­ju me­tu jau­no­ji ske­no­gra­fė tols­ta nuo au­ga­li­nių mo­ty­vų bei dau­giau eks­per­i­men­tuo­ja su įvai­rio­mis bui­tiš­ko­mis tekstūromis.

Int­ri­guo­jan­tis pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas nu­ro­do į re­to­kai nau­do­ja­mą lie­tu­viš­ką žo­dį „rė­va“, reiš­kian­tį upės slenks­tį, sek­lu­mą ak­me­nuo­tu dug­nu. Slink­ties mo­ty­vas Kli­ma­vi­čiū­tės ske­no­g­ra­mo­se iš­gau­na­mas įvai­riai ma­ni­pu­liuo­jant švie­so­tam­sa, ju­di­nant pa­čius ob­jek­tus bei kei­čiant fo­nus ske­na­vi­mo pro­ce­so me­tu. Tai ne tik cha­rak­te­rin­gas vi­zu­a­li­nis efek­tas, bet ir me­ta­fo­ra, nu­sa­kan­ti au­to­rės kū­ry­bos star­tą, bai­mių per­žen­gi­mą ir reikš­min­gą po­ky­tį Lie­tu­vos ske­no­gra­fi­jos me­no kontekste.

Kur­da­ma ske­no­g­ra­mas au­to­rė pri­tai­ko gra­fi­nio di­zai­no stu­di­jo­se įgy­ja­mas ži­nias, kruopš­čiai ap­do­ro­ja vaiz­dus „Pho­to­shop“ prog­ra­ma. Prog­ra­mi­nė įran­ga daž­niau­siai nau­do­ja­ma iš­va­ly­ti vi­zu­a­li­niam triukš­mui – įvai­rioms dul­ke­lėms, taip pat spal­vų ir tekstū­rų fil­t­rams už­dė­ti. Ta­čiau to­kio po­bū­džio in­ter­ven­ci­ja yra mi­ni­ma­li. Kli­ma­vi­čiū­tės ku­ria­mos ske­no­gra­fi­jos es­mė yra vaiz­di­niai ir spal­vi­niai „de­fek­tai“, le­mian­tys šios me­ni­nės tech­ni­kos ža­ve­sį bei ky­lan­čias pra­smin­gas asociacijas.

Pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Cent­re – Ar­man­da Kli­ma­vi­čiū­tė. Or­ga­ni­za­to­rių nuotrauka

Nors dar­buo­se ob­jek­tai yra dvi­ma­čiai ir plokš­ti, me­ni­nin­kė su­ge­ba iš­gau­ti gy­lio iliu­zi­ją. Kli­ma­vi­čiū­tė mak­si­ma­liai iš­nau­do­ja ri­bo­to ske­nuo­ja­mo lau­ko plo­tį ir įvai­riai keis­da­ma fo­nus bei ske­nuo­ja­mų ob­jek­tų at­stu­mus su­ku­ria mis­tiš­ką, ne­pa­ži­nią ir smal­su­mą ska­ti­nan­čią erd­vę. Žiū­ro­vas, žvelg­da­mas į au­to­rės dar­bus, ga­li pa­si­jus­ti taip, lyg žiū­rė­tų į „sek­re­tus“ – erd­vė­je su­spaus­tus, lai­ke su­stab­dy­tus, gro­žio lai­ki­nu­mą per­tei­kian­čius reliktus.

Nors pa­sau­ly­je ši eks­per­i­men­ti­nė fo­to­gra­fi­jos ša­ka vis la­biau po­pu­lia­rė­ja dėl jos pri­ei­na­mu­mo, eko­no­miš­ku­mo ir pla­čių kū­ry­bi­nių ga­li­my­bių, Lie­tu­vo­je tai prak­tiš­kai ne­ži­no­ma me­no kryp­tis. Tad Kli­ma­vi­čiū­tė ima­si iš­ties reikš­min­go vaid­mens – ne tik in­di­vi­dua­liai kur­ti, bet ir su­pa­žin­din­ti bei įtrauk­ti vi­suo­me­nę į kū­ry­bi­nį veiks­mą. Me­ni­nin­kė or­ga­ni­zuo­ja ske­no­gra­fi­jos dirb­tu­ves, ska­ti­na da­ly­vių kū­ry­biš­ku­mą per im­pro­vi­zuo­tą ske­no­g­ra­mų kū­ri­mo veiks­mą bei po tru­pu­tį tel­kia ske­no­gra­fi­jos en­tu­zias­tų bendruomenę.

Vis dėl­to, nors ske­no­gra­fi­ja ga­li už­si­im­ti kiek­vie­nas, ta­čiau vi­zu­a­liai tur­tin­gų, įvai­riai niu­an­suo­tų ir kon­cep­tu­aliai pa­grįs­tų ske­no­g­ra­mų kū­ri­mas rei­ka­lau­ja kom­po­zi­ci­jos iš­ma­ny­mo, me­ni­nio po­lė­kio ir tech­ni­nių bei prak­ti­nių įgū­džių. Jau­no­ji me­ni­nin­kė Kli­ma­vi­čiū­tė žen­gia dar tik pir­muo­sius žings­nius ske­no­gra­fi­jo­je, ta­čiau ne­abe­jo­ju, jog tai bus sva­rus in­dė­lis, pra­p­lė­sian­tis uni­ver­sa­lią me­no kal­bą Lie­tu­vos vi­zu­a­li­nia­me me­no lauke.


Ar­man­dos Kli­ma­vi­čiū­tės ske­no­gra­fi­jos pa­ro­da „Rė­va“ erd­vė­je „Bun­du Kau­nas“ (E. Ožeš­kie­nės g. 11) veiks iki rug­sė­jo 9 d. 

Taip pat skaityk

Kūryba, palaikanti viltį

Jauna menininkė Urtė Jasenka grafikos parodoje „Atmintis“ viltingus savo paminklus skiria drąsiai kovojantiems ukrainiečiams.

Būti jaunąja tapytoja

Jaunieji tapytojai šiuolaikybėje susiduria su tapybos prasmės klausimu. Tokios iniciatyvos kaip „Jaunojo tapytojo prizas“ jauniems kūrėjams