/

Urtės Jasenkos proceso poetika

Jaunos grafikės miniatiūrose – viltinga laiko, kasdienybės ir stebuklų samprata.

Urtė Jasenka. Domo Rimeikos nuotrauka

Ur­tė Ja­sen­ka yra me­ni­nin­kė, gy­ve­nan­ti prie jū­ros. Ne­pai­sant to, ar daž­nai nu­ke­liau­ji į Smil­ty­nę ar Meln­ra­gę ir at­gal, jū­ra vi­sa­da iš­lie­ka ša­lia. Kar­tais ji lė­ti­na ir komp­li­kuo­ja grei­tus me­ni­nin­ko (–ės) ban­dy­mus pa­siek­ti me­ni­nį tiks­lą, ap­siaus­da­ma ją ar­bą jį abe­jo­nė­mis, su­si­mąs­ty­mu, o gal­būt at­im­da­ma iš žmo­gaus pas­ku­ti­nius va­lios li­ku­čius. Bet daž­niau jū­ra tam­pa ne tik at­si­kvė­pi­mo vie­ta, bet ir po­kal­bio part­ne­riu. Ri­bą, kai at­si­tren­kia­ma į to, kas di­din­ga, abe­jin­gu­mą, čia ga­li pa­siek­ti dau­giau nei daž­nai, to­dėl jū­ra tam­pa sa­vo­tiš­ka an­ti­te­ze ta­vo tei­gi­niams, taip pa­g­im­dy­da­ma bū­si­mo­jo kū­ri­nio for­mą – ta­vo kū­ri­nys tam­pa ta­vo va­lios ir abe­jin­gos ap­lin­kos sinteze.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Kur­da­ma sa­vo mi­nia­tiū­rų au­di­nį, Ja­sen­ka iš­ven­gia tiek be­vil­tiš­ko­jo, tiek pom­pa­stiš­ko sce­na­ri­jaus. Jos kū­ri­nį su­da­ro 250 mi­nia­tiū­rų, ku­rias, kaip ji pri­si­pa­žįs­ta, ji pir­miau­siai lai­kė eski­zais di­des­niems pro­jek­tams, tam tik­ru di­des­nių dar­bų fo­nu, bet ga­liau­siai jie vir­to at­ski­ru kū­ri­niu „Vie­no pa­veiks­lo istorija“.

Pa­ti me­ni­nin­kė apie sa­vo kū­ri­nio gi­mi­mą pa­sa­ko­ja: „Pa­me­nu, prieš ko­kius ket­ve­rius me­tus ne­pa­vy­ku­sius pie­ši­nius su­si­ner­vi­nu­si su­plė­šy­da­vau ir iš­mes­da­vau. Sy­kį ma­no vy­ras pri­sė­do ša­lia ir švel­niai per­žiū­rė­jęs sku­te­lius pa­sa­kė: „Ši­tas nuo­sta­bus, pa­si­lik­siu.“ Ir iš tik­rų­jų. Il­gą lai­ką jį ne­šio­jo­si su sa­vi­mi pi­ni­gi­nė­je ir prie pro­gos iš­trauk­da­vo man pa­ro­dy­ti, kad jį vis dar sau­go ir brangina.“

Taip ji at­ra­do mi­nia­tiū­rą: „Ne­pa­vy­ku­sius pie­ši­nius ėmiau dė­ti į šo­ną ar­ba są­mo­nin­gai iš­plė­ši­nė­ti ir kaup­ti ja­me pa­tin­kan­čius frag­men­tus kaip me­džia­gą bū­si­miems dar­bams. Taip pat iš­kar­pi­nė­ti li­ku­sius šva­raus po­pie­riaus plo­tus. Juk ga­liu juos pa­nau­do­ti – pieš­ti eski­zus, už­si­ra­ši­nė­ti mintis.“

Ur­tės Ja­sen­kos pa­ro­da. Do­mo Ri­mei­kos nuotrauka

Ja­sen­kos mi­nia­tiū­ro­se vaiz­duo­ja­mos įvai­rios ant­ro­po­mor­fiš­kos bū­ty­bės. Net tu­rint ome­ny­je be­ga­li­nes sti­li­za­ci­jos ga­li­my­bes, pa­sie­kia­mas iš­la­vin­tai me­ni­nin­kės ran­kai, ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad tai – žmo­gus ir jo gy­ve­ni­mo si­tu­aci­jos. Klau­si­mas „Kaip gy­ven­ti?“ vi­sa­da bu­vo ir bus ker­ti­nė fi­lo­so­fi­nės eti­kos prob­le­ma. Ap­žvel­gus vi­sas mi­nia­tiū­ras tam­pa aiš­ku, kad au­to­rei gy­ve­ni­mas yra pro­ce­sas, kad apie jį ga­li­ma kal­bė­ti kaip apie nuo­sek­lų ko­pi­mą į kal­ną, bet to ne­pa­kan­ka. Me­ni­nin­kė siū­lo žval­gy­tis ap­link ir ver­tin­ti lai­ką: kiek­vie­nas aki­mirks­nis – džiaugs­mas ar nu­si­vy­li­mas, lai­mė ar siel­var­tas, kan­čia ar pa­leng­vė­ji­mas – tam­pa svar­bus. Kū­ry­bos ar gy­ve­ni­mo pro­ce­sas svar­bus tol, kol esa­me į jį pa­ni­rę. Pa­sie­kus tiks­lą at­ei­na tai, kas Bi­bli­jo­je va­di­na­ma ap­mi­ri­mu, kar­diog­ra­mos krei­vė tam­pa tuš­čia ir iš­tįs­ta į ne­bū­tį. Tad gy­ven­ti rei­kia kant­riai, ty­liai, ste­bint ap­lin­ką, bet nuo­lat ap­mąs­tant sa­ve ne tik mies­to ap­lin­kos fo­ne, bet ir žvel­giant į pra­nyks­tan­tį jū­ros horizontą.

Ur­tės Ja­sen­kos pa­ro­da. Do­mo Ri­mei­kos nuotrauka

Tad vie­toj nu­ga­lė­to žmo­gaus ne­vil­ties ir lai­min­čio­jo iš­di­du­mo mums siū­lo­ma rink­tis kas­die­ny­bę, ku­ri vie­nin­te­lė ne­me­luo­ja. Ver­gą nuo po­no iš­lais­vi­na ne tik dar­bas, ku­ria­me ma­to­ma bū­ti­ny­bė įveik­ti sa­vo prie­šą – lai­ką, bet ir su­vo­ki­mas, kad net ir sun­kiau­sias lai­kas nė­ra pra­ras­tas, jei ja­me at­ran­di švie­sos, ši­lu­mos ir vil­ties, drau­gų ir bend­rys­tės, jei bai­mę pra­lai­mė­ti ar žūt­bū­ti­nį no­rą lai­mė­ti kei­čia ap­si­spren­di­mas gy­ven­ti kas­dien, at­ran­dant nau­jus iš­gy­ve­ni­mus ar – kaip daž­nai, be­veik vi­sa­da nu­tin­ka Ja­sen­kos kū­ry­bo­je – ste­buk­lus. Ste­buklais šiuo­se dar­buo­se ti­ki­ma ne kaip tuo, kas aukš­tyn ko­jom ap­ver­čia si­tu­aci­ją, bet kaip tuo, kas su­tei­kia nau­jų vil­čių, nau­jų per­spek­ty­vų. Tar­si dro­nas, pa­ke­lian­tis mū­sų žvilgs­nį į ra­mų dan­gų virš bliz­gan­čios jūros.

Ur­tės Ja­sen­kos gra­fi­kos mi­nia­tiū­rų pa­ro­da Klai­pė­dos kul­tū­ros fab­ri­ke veiks iki ge­gu­žės 26 dienos.

Taip pat skaityk

Kūryba, palaikanti viltį

Jauna menininkė Urtė Jasenka grafikos parodoje „Atmintis“ viltingus savo paminklus skiria drąsiai kovojantiems ukrainiečiams.

Būti jaunąja tapytoja

Jaunieji tapytojai šiuolaikybėje susiduria su tapybos prasmės klausimu. Tokios iniciatyvos kaip „Jaunojo tapytojo prizas“ jauniems kūrėjams