/

Kūryba, palaikanti viltį

Jauna menininkė Urtė Jasenka grafikos parodoje „Atmintis“ viltingus savo paminklus skiria drąsiai kovojantiems ukrainiečiams.

Urtė Jasenka, „Šaukiantys laisvę“.

Nuo rug­sė­jo, jau še­šis mė­ne­sius iš ei­lės, kiek­vie­ną anks­ty­vą ry­tą prieš iš­ei­da­ma iš na­mų pri­si­pi­lu du tuos pa­čius plas­ti­ki­nius bu­te­lius karš­to van­dens, dar kar­tą ge­rai iš­plau­nu spe­cia­liai stik­lui va­ly­ti skir­tą me­džia­gą ir su­si­de­du daik­tus. Vos švin­tant drau­ge su sa­vo šu­niu­ku iš­ei­nu pro du­ris į Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ką, ku­ria­me eks­po­nuo­ja­ma ma­no gra­fi­kos dar­bų – stik­li­nių pa­mink­lų – pa­ro­da „At­min­tis“. Ry­tais daž­nai jau­čiuo­si lyg bū­čiau į ka­pi­nes tvar­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pų ke­liau­jan­ti se­nu­tė. Iš da­lies jaus­mas adekva­tus, nes Skulp­tū­rų par­kas – bu­vu­sios se­no­sios mies­to ka­pi­nės, ku­rias so­vie­tai su­ly­gi­no su že­me ir ant vir­šaus įkū­rė par­ką. Ma­nau, kad kur­da­ma šią eks­po­zi­ci­ją ge­rai ne­įver­ti­nau, kiek jė­gų ir lai­ko pa­rei­ka­laus šie pa­mink­lai, bei į ko­kį įdo­mų, keis­tą, gy­ve­ni­miš­ką ir kar­tais to­kį be­vil­tiš­ką, ki­tų akims ne­pa­sie­kia­mą, per­for­man­są pateksiu. 

Nuo 2023 m. rug­sė­jo 7 d. Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke eks­po­nuo­ja­ma Ur­tės Ja­sen­kos gra­fi­kos pa­ro­da „At­min­tis“.

Stik­las – be ga­lo tra­pi, skaid­ri ir leng­va me­džia­ga, rei­ka­lau­jan­ti prie­žiū­ros bei dė­me­sio, nes jei jo ne­bus, vos per ke­lias die­nas, gal net va­lan­das, kū­ri­nys ga­li pa­kis­ti ir su­si­bjau­ro­ti, o pla­nuo­tos stik­lo sa­vy­bės, rei­ka­lin­gos at­skleis­ti kū­ri­nio idė­ją, jau ne­be­su­vai­dins rei­kia­mo vaid­mens. Juk pa­ro­dos te­ma – šiuo me­tu vyks­tan­tis ka­ras Uk­rai­no­je, o Skulp­tū­rų par­ke at­si­ra­dę pa­mink­lai yra skir­ti pa­gerb­ti ten žu­vu­sius ir vis dar drą­siai ko­vo­jan­čius ka­rius ir ka­res, nu­ken­tė­ju­sias mo­te­ris, vy­rus ir vaikus.

Gra­fi­kos dar­bai pa­sa­ko­ja apie šian­die­ni­nę Uk­rai­ną, bet dėl stik­lo skaidru­mo ir spau­dos ypa­tu­mų per pie­ši­nius per­si­švie­čia mū­sų že­mė, kal­ban­ti apie Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Ši eks­po­zi­ci­ja kvie­čia su­si­mąs­ty­ti apie gre­ta vyks­tan­tį ka­rą, tai­kos ir gy­ve­ni­mo lai­ki­nu­mą, ska­ti­na ne­su­sto­ti rem­ti Uk­rai­nos. Tad kiek­vie­no stik­li­nio pa­mink­lo „su­pur­vi­ni­mas“, net ir na­tū­ra­lus bei nu­lem­tas gam­tos, vi­du­je man su­ke­lia di­džiu­lę ne­pa­gar­bą is­to­ri­jai, Uk­rai­nai, jos žmo­nėms ir pa­čiai kū­ry­bai. Ne­ga­liu sau leis­ti pa­lik­ti eks­po­zi­ci­jos li­ki­mo va­liai. Tuo pa­čiu vi­sa­da gal­vo­ju apie žmo­gų, ku­ris at­ei­na pa­ma­ty­ti pa­ro­dą. Man tik­rai la­bai svar­bu, kad jis ar ji iš­vys­tų ge­riau­sią jos ver­si­ją. Aiš­ku, ne­įma­no­ma vis­ko su­val­dy­ti, bet šiuo at­ve­ju steng­tis verta. 

Ur­tė Ja­sen­ka, „Ka­ro vaikai“.

Ei­da­ma į par­ką vis mąs­tau apie me­ni­nin­ko pa­šau­ki­mą, bū­vį šia­me pa­sau­ly­je, iš­ti­ki­my­bę sa­vo dar­bams, ti­kė­ji­mą, apie gy­ve­ni­mo ko­miš­ku­mą ir tra­giš­ku­mą. Kar­tais kei­kiuos ir gal­vo­ju, ko­kias ne­są­mo­nes čia da­rau, juk už tai ne­gau­nu jo­kio at­ly­gio. Jei nė­ra jo­kios as­me­ni­nės nau­dos, kam varg­ti, ne­jau­gi tik­rai nė­ra at­sa­kin­go par­ko pri­žiū­rė­to­jo, ku­ris ga­lė­tų nu­veik­ti šiuos dar­bus vie­toj ma­nęs? Tie­są sa­kant, net ma­no šu­niu­kas pra­dė­jo bai­dy­tis par­ko – ne­be­no­ri į jį ei­ti ir lau­kia ma­nęs, kol nu­va­ly­siu pa­mink­lus. Pa­me­nu, pra­džio­je va­ly­da­ma stik­lus jau­čiau gė­dą ir ne­pa­aiš­ki­na­mą ne­pa­to­gu­mą prieš ki­tus. Vė­liau pa­vy­ko pa­leis­ti šį jaus­mą, nu­trauk­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ku­pi­nas min­tis, nu­si­im­ti ka­rū­ną ir są­mo­nin­gai plau­nant dar­bus mąs­ty­ti apie vi­di­nę šva­rą. Tuo me­tu mąs­čiau ir apie Uk­rai­nos žmo­nes, siun­čiau jiems ge­ras min­tis, mal­das ir lin­kė­ji­mus: lais­vės, per­ga­lės, jė­gų, kles­tė­ji­mo, kad pro ka­rius kul­kos pra­švilp­tų jų nek­liu­džiu­sios, kad juos ly­dė­tų sėkmė. 

Kuo­met pa­vyks­ta at­si­ri­bo­ti nuo sa­vęs ir pa­žvelg­ti į vis­ką iš kos­mo­so aukš­ty­bės, gal­vo­ju, koks įdo­mus re­gi­nys. Ei­na žmo­gus pus­tuš­čia­me pa­jū­rio mies­te kiek­vie­ną mie­lą die­ną va­ly­ti stik­li­nių pa­mink­lų. Ne­ša­si iš na­mų van­dens ir sku­du­rė­lius šluos­ty­ti. Kiek­vie­nas pri­klau­pi­mas ir ju­de­sys skir­tas tai­kai. At­ro­do, kad šis veiks­mas tam­pa mal­da pa­čiam gy­ve­ni­mui, kū­ry­bai, gy­vy­bei, kas­die­ny­bei, ra­my­bei, tai­kai, dar­nai: vi­di­nei ir iš­ori­nei. O tuo pat me­tu vyks­ta ka­ras Uk­rai­no­je. Esu gir­dė­ju­si apie gar­baus am­žiaus uk­rai­nie­tę mo­te­rį, ku­ri nuo pat ka­ro pra­džios na­muo­se sa­vo pa­čios ran­ko­mis ir iš­tek­liais ga­mi­na ap­ka­sų žva­kes. Jų, sa­ko, ne­nu­sto­sian­ti ga­min­ti ir au­ko­ti iki pat per­ga­lės. Tai man la­bai gra­žu. Ir aki­mir­kai iš­vys­tu sa­ve jos šviesoje. 

Ur­tė Ja­sen­ka, „Ka­rys“.

Kar­tais ry­te at­ėju­si prie pa­mink­lų iš­vys­tu krū­vas iš­mė­ty­tų alaus skar­di­nių, bu­te­lių, ma­tyt, po ge­ro nak­ti­nio va­ka­rė­lio. Kar­tais dar­bus ran­du nu­klo­tus paukš­čių iš­ma­to­mis, kar­tais pa­mink­lai pa­ža­liuo­ja nuo su­ki­lu­sių pjau­na­mos žo­lės dul­kių, kar­tais juos iš­pur­vi­na lie­tus, o kar­tais nu­stem­bu, kai kū­ri­nius ne­ti­kė­tai pa­puo­šia šal­na ar rū­kas. Jau­čiu, kad tu­rint aukš­tes­nį tiks­lą da­ro­si vis leng­viau bū­ti. Ne­sun­ku nu­šluo­ti ru­de­ni­nius la­pus ar nu­brauk­ti snie­gą. Kant­ry­bė po tru­pu­tį tam­pa ge­le­ži­ne, kaip ir ma­no šu­niu­ko. Žiū­rė­si­me, kaip bus to­liau, nes pa­ro­dą pra­tę­siau iki pat va­sa­ros pra­džios. Be­je, sy­kį ša­li­mais ra­dau pa­lik­tą de­gan­čią žvakutę.


Ur­tės Ja­sen­kos pa­ro­da „At­min­tis“ Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke veiks iki 2024 m. ge­gu­žės 31 d.

Urtė Jasenka

Urtė Jasenka yra jaunosios kartos menininkė. Mokėsi Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriuje, vėliau studijavo ir 2014 m. Norvegijoje baigė Manger folkehøgskule muzikos, vokalo specialybę. Šiuo metu gyvena ir kuria Klaipėdoje. Jasenkos pasaulis – minimalistinis, kupinas simbolikos, raštų, gamtos motyvų, pasakojimų, minčių ir jausmų. Jos darbai kalba apie šviesią ir tamsią žmogaus prigimtį.

Taip pat skaityk

Būti jaunąja tapytoja

Jaunieji tapytojai šiuolaikybėje susiduria su tapybos prasmės klausimu. Tokios iniciatyvos kaip „Jaunojo tapytojo prizas“ jauniems kūrėjams