/

Pasiplokime ir pasidžiaukime

Gegužės 11 d. vyko VU SA konferencija. Atstovybės prezidentu antrai kadencijai išrinktas Klaudijus Melys bei patvirtinta nauja Revizijos komisijos sudėtis.

Ge­gu­žės 11 d. MKIC vy­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to Stu­den­tų at­sto­vy­bės (SA) Rin­ki­mi­nė-ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja. Ren­gi­nio pa­bai­go­je at­sto­vy­bės pre­zi­den­tu ant­rai ka­den­ci­jai iš­rink­tas Klau­di­jus Me­lys bei pa­tvir­tin­ta nau­ja Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos su­dė­tis. Ren­gi­nio įra­šą ga­li­ma ras­ti čia. To­liau teks­te skliaus­tuo­se pa­tei­kia­mi skai­čiai – nuo­ro­dos į įra­šo laiką.

Dėl kon­fe­ren­ci­jos truk­mės vie­na­me teks­te ne­tilp­tų vi­si jos me­tu pa­tir­ti kog­ni­ty­vi­niai diso­nan­sai, ku­rių bū­ta daug ir ku­rie daž­nai ne­tu­ri nie­ko bend­ra nei su stu­den­tais, nei su po­li­ti­ka. To­dėl čia bus pa­ban­dy­ta ati­džiau pa­žvelg­ti į svar­biau­sius pa­lies­tus (pra­leis­tus) klau­si­mus ir daž­niau­siai pa­si­kar­to­jan­čius SA nepo­li­ti­kos bruo­žus. Pa­sta­rie­ji, be­je, pie­šia liūd­no­ką at­sto­vy­bi­nin­kų, su­si­rū­pi­nu­sių tik įvaiz­džio bei na­rių pri­trau­ki­mo ir iš­lai­ky­mo prob­le­mo­mis, port­re­tą. Ne­nuo­sta­bu, kad di­džio­ji da­lis stu­den­tų ne tik ne­ži­no, bet ir ne­no­ri ži­no­ti, kas de­da­si SA kuluaruose.

Politika iš antrų rankų

Pir­mo­jo­je kon­fe­ren­ci­jos da­ly­je bu­vo pri­sta­ty­tos ir pa­tvir­tin­tos veik­los, re­vi­zi­jos ir fi­nan­sų ata­skai­tos. Pre­zi­den­tas at­si­skai­tė ne tik už sa­vo, bet už Par­la­men­to ir Ta­ry­bos veik­lą. Ki­taip ta­riant, Me­lys kal­bė­jo taip, tar­si šie or­ga­nai ne­tu­rė­tų sa­vų at­sa­ko­my­bių ir at­skai­tin­gų as­me­nų ir SA ne­ga­lio­tų val­džių at­sky­ri­mo prin­ci­pas, o Par­la­men­to ir Ta­ry­bos rei­ka­lus ves­tų iš­im­ti­nai Pre­zi­den­tas (0:35:57).

Par­la­men­tas yra svar­biau­sias spren­di­mų pri­ėmi­mo or­ga­nas tarp kon­fe­ren­ci­jų, ta­čiau šian­dien ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se svars­to­mi spren­di­mai, ku­rie pri­klau­so dar­bo gru­pių kom­pe­ten­ci­joms ar­ba spren­di­mų vyk­dy­mo or­ga­nams. Pa­žvel­gus į Par­la­men­to dar­bo­tvar­kę jis pa­na­šes­nis į re­dak­ci­nę ko­le­gi­ją, ku­ri gin­či­ja­si dėl do­ku­men­tų for­mu­luo­čių ir prog­ra­mų pa­va­di­ni­mų. Ar tik­rai vi­sas šio or­ga­no dar­bas su­si­de­da iš gin­čų dėl kablelių?

Pa­gal Įsta­tus Par­la­men­tas tu­ri „svars­ty­ti ir for­muo­ti or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­jas svar­biau­siais Aukš­to­jo moks­lo ir ki­tais klau­si­mais“. Tuo tar­pu dar­bo reg­la­men­tas nu­ro­do, jog „par­la­men­tas at­lie­ka vi­sas VU SA val­dy­mo funk­ci­jas, iš­sky­rus tas, ku­rios yra iš­im­ti­nė Kon­fe­ren­ci­jos kom­pe­ten­ci­ja“. Dar­bo reg­la­men­te nu­ro­dy­tos Par­la­men­to funk­ci­jos ne­su­tam­pa su Įsta­tų nuo­sta­to­mis. Vis­gi Įsta­tai yra pag­rin­di­nis veik­los do­ku­men­tas ir jam ne­tu­rė­tų prieš­ta­rau­ti ki­ti pri­im­ti ak­tai. Par­la­men­tui ant pe­čių už­si­krau­nant tik tech­ni­nius ir biu­ro­kra­ti­nius spren­di­mus ne­lie­ka lai­ko svars­ty­ti uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos stu­den­ti­jos klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Par­la­men­to dar­bo pla­ne ne­bu­vo svars­ty­tas nei vie­nas su aukš­tuo­ju moks­lu su­si­jęs klausimas.

Dar­bo reg­la­men­tas at­sto­vy­bi­nin­kams mai­šo ne tik val­džių ir dar­bo pa­si­da­li­ji­mo kor­tas, bet lau­žo ir ele­men­ta­rios par­la­men­ti­nės pro­ce­dū­ros nor­mas. Pa­vyz­džiui, Kon­fe­ren­ci­jos bal­sa­vi­me dėl Re­vi­zi­jos ata­skai­tos pa­tvir­ti­ni­mo da­ly­va­vo 135 bal­so tei­sę tu­rin­tys na­riai. Už bal­sa­vo 56, prieš 22, su­si­lai­kė 57. Bal­sai „už“ ne­su­da­rė dau­gu­mos, to­dėl ata­skai­ta tu­rė­jo bū­ti ne­pa­tvir­tin­ta (2:35:40).

Ta­čiau dėl ma­ni­pu­lia­ty­vių Dar­bo reg­la­men­to pa­kei­ti­mų (šiuo me­tu su­si­lai­ky­mo bal­sas Kon­fe­ren­ci­jo­je trak­tuo­ja­mas kaip ne­da­ly­va­vi­mas bal­sa­vi­me; to­kios ne­są­mo­nės nė­ra nei vie­na­me de­mo­kra­tiš­kai vei­kian­čia­me par­la­men­te, ta­me tar­pe ir LR Sei­me) kon­fe­ren­ci­jos klau­si­mui bu­vo pri­tar­ta. 57 stu­den­tų at­sto­vai stai­ga ta­po Sch­rödin­ge­rio ka­tėmis, t. y. tuo pat me­tu ir ati­da­vė sa­vo bal­sus, ir ne­da­ly­va­vo bal­sa­vi­me. Taip at­sto­vy­bė žūt­būt ven­gia dis­ku­si­jos ir yra pa­si­ry­žu­si an­ti­de­mo­kra­tiš­kai keis­ti ak­tus ir di­s­kre­di­tuo­ti sa­vo aukš­čiau­sio val­dy­mo or­ga­no veiklą.

Darbai ir varkės

Ga­lin­giau­sias gink­las šlip­suo­tų ir kos­tiu­mais pa­da­bin­tų at­sto­vy­bi­nin­kų ar­se­na­le yra są­ra­šų už­pil­dy­tos skaid­rės. Pa­žvel­gus į il­gas ata­skai­ti­nes ho­mi­li­jas ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad at­sto­vy­bi­nin­kai ap­si­kro­vę pra­smin­gais dar­bais. Ta­čiau net ir trum­pai ne­pri­sta­to­mas svars­ty­mų tu­ri­nys (kas konk­re­čiai bu­vo pa­siū­ly­ta, at­mes­ta ar pri­im­ta) su­ke­lia įta­ri­mą, jog jo dar­buo­se, kaip ir kal­bo­se, nė­ra. Vis dėl­to, pa­sak Me­lio, iš tie­sų, svar­biau­sia „ge­ri san­ty­kiai su mi­nistrais ir kad ne­pa­si­keis­tų Vy­riau­sy­bė“. Su­prask, kad nie­kas ne­truk­dy­tų su­da­ri­nė­ti ir pri­sta­ti­nė­ti vie­nin­go di­zai­no powerpointų.

Pa­vyz­džiui, vie­nas iš ata­skai­to­je nu­ro­dy­tų „dar­bų“ – Par­la­men­to dar­bo pla­no pa­tvir­ti­ni­mas. Švie­sus ry­to­jus ne už kal­nų, дорогие това́рищи! Ele­men­ta­rus do­ku­men­tas, ku­ris rei­ka­lin­gas ins­ti­tu­ci­jai vyk­dy­ti sa­vo veik­lą, pri­sta­to­mas kaip stu­den­tų po­li­ti­kos pa­sie­ki­mas. Tai dar vie­nas įro­dy­mas, jog Par­la­men­tas yra ap­kiau­tęs sa­vo­je be­pra­smiš­ko­je veik­lo­je (0:39:24).

Pa­na­šaus po­bū­džio yra dau­gu­ma punk­tų mi­nė­tuo­se są­ra­šuo­se. Pa­kei­tus 4 pa­da­li­nių at­sto­vy­bių nuo­sta­tus, pre­zi­den­tas pa­si­džiau­gė vie­nin­gu vi­zu­a­li­niu iden­ti­te­tu ir gra­žiu lo­go­ti­pu: „Vi­zu­alas pa­da­ro mus iš­skir­ti­niais ki­tų SA Lie­tu­vo­je tar­pe, nes mes tą iš tik­rų­jų sklan­džiai sten­gia­mės už­tik­rin­ti“ ir kaip­gi be „Pa­si­plo­ki­me sau už ši­tą dar­bą“ (0:38:00). Po­li­ti­kos ir tu­ri­nio ne­ras­ta, ta­čiau ge­ra ži­no­ti, kad at­sto­vy­bė ne­at­si­lie­ka pa­sta­ro­jo de­šimt­me­čio tar­pu­ni­ver­si­te­ti­nė­se vie­šų­jų ry­šių rung­ty­nė­se pri­trauk­ti kuo dau­giau stu­di­jų krep­še­lių ir kuo ma­žiau tik­rų studentų.

At­sto­vy­bi­nin­kai ne tik pui­kiai pri­si­tai­ko prie šian­die­nos Zeit­geis­to, bet ir aky­lai sau­go so­viet­me­čio pa­li­ki­mą – penk­me­čio grįž­ta­mo­jo ry­šio pry­mil­žio pla­ną (0:47:17). Me­tai iš me­tų be­si­kar­to­jan­čios prob­le­mos šį kar­tą mū­sų pir­mū­nų iš­spręs­tos 110 proc. na­šu­mu taip ir ne­nu­spren­dus, ko­dėl iš vi­so rei­ka­lin­gos stu­den­tų ap­klau­sos ir ko­kia jų prasmė.

„Ne­tu­ri­me to­kio džiu­gaus ir gra­žaus re­zul­ta­to, ta­čiau ko­ja ko­jon žen­giant ga­lė­si­me jį pa­siek­ti.“ – VU SA Pre­zi­den­tas Klau­di­jus Melys

Dar vie­nas be­ver­tis, bet są­ra­šiu­ką pa­pe­nė­jęs „pa­sie­ki­mas“ – pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų at­lais­vi­ni­mas (0:53:20). Ne­ži­nia, ar ver­ta džiaug­tis, ka­dan­gi stu­di­jų da­ly­kus lais­vai sa­vo pa­da­li­nio rė­muo­se bu­vo ga­li­ma rink­tis jau prieš šią ino­va­ci­ją tie­siog pa­si­nau­do­jus in­di­vi­dua­lių stu­di­jų pla­nu. Apart su­ma­žė­ju­sios do­ku­men­tų ap­im­ties, nie­kas iš es­mės ne­pa­si­kei­tė, o SA vis dar ne­tu­ri pa­siū­ly­mų, kaip su­da­ry­ti są­ly­gas stu­den­tams lais­vai rink­tis da­ly­kus ne tik iš sa­vo, bet ir iš iš ki­tų fakultetų.

Re­to­riš­kai įspū­din­gai skam­ba at­sto­vy­bės pa­sie­ki­mai dėl ne­mo­ka­mo aukš­to­jo moks­lo (1:02:02). Tik ky­la klau­si­mas, gal­būt prie to la­biau pri­si­dė­jo jau­ni­mo emig­ra­ci­jos mas­tai, ku­rie le­mia, jog ne­bė­ra kam už­pil­dy­ti vi­sų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų vie­tų? Ne­pai­sant to, pra­ėju­sių me­tų duo­me­ni­mis, įsto­ju­sių į mo­ka­mas stu­di­jas bu­vo dau­giau nei bet ku­riais ki­tais me­tais kaip ir ne­už­pil­dy­tų ne­mo­ka­mų stu­di­jų vie­tų. At­sto­vy­bė lau­rus da­bi­na­si ir dėl pa­di­dė­ju­sių sti­pen­di­jų, bet ven­gia už­si­min­ti apie šiai sri­čiai ŠMM ski­ria­mas lėšas.

Tai­gi at­sto­vy­bės nuo­pel­nai yra ak­ty­vus vei­ki­mas… vi­sur. Tar­si at­sa­kin­gai ei­ti sa­vo pa­rei­gas yra di­de­lis pa­sie­ki­mas, ver­tas „pa­si­plo­ji­mo ir pasidžiaugimo“.

Tvano metu… norisi pozityvo

Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ata­skai­to­je kar­to­ja­mos tos pa­čios re­ko­men­da­ci­jos iš (ne vie­ne­rių) pra­ėju­sių me­tų. Re­vi­zi­jos pa­sta­bos kai ka­da pa­si­da­ry­da­vo per­ne­lyg abst­rak­čios, o am­bi­cin­ges­nių pa­siū­ly­mų, ko­kio­mis spren­di­mų kryp­ti­mis ar gai­rė­mis ga­lė­tų va­do­vau­tis at­sto­vy­bė, ir­gi pa­teik­ta nebuvo.

SA ir vėl bu­vo pri­min­tos il­ga­lai­kės prob­le­mos dėl do­ku­men­tų vie­ši­ni­mo trū­ku­mo. At­sto­vy­bi­nin­kai net ne­si­ruo­šia at­si­žvelg­ti į pa­sta­bas, ka­dan­gi de­ta­li fi­nan­si­nė ata­skai­ta, pri­sta­ty­ta pa­čio­je Kon­fe­ren­ci­jo­je, ir ki­ti smul­kūs duo­me­nys vis dar ne­pri­ei­na­mi at­sto­vy­bės pus­la­py­je. Pre­zi­den­tas džiau­gia­si, kad kiek­vie­no pa­da­li­nio sky­rius tu­ri sa­vo pus­la­pį, ta­čiau jie, pa­si­ro­do, ver­tin­gi tik kaip vie­šų­jų ry­šių ir įvaiz­džio to­bu­li­ni­mo įran­kis, o ne do­ku­men­tų da­li­ni­mo­si plat­for­mos. Re­vi­zi­jos ata­skai­tos dis­ku­si­ją už­da­rė klau­si­mas, ku­ris pui­kiai tik­tų da­bar­ti­nės SA šūkiui:

„Tai­gi, už ką gi mus pa­gir­si­te? Man no­ri­si po­zi­ty­vo.“ – VU SA Cent­ro Ko­mi­te­to Biu­ro va­do­vė Ilo­na Žilinskytė

Turinio stoka ir logorėja

Da­bar­ti­nis SA Pre­zi­den­tas sa­vo pri­si­sta­ty­mo rin­ki­mams kal­bą [sic[k]!] pra­dė­jo taip:

„Pa­si­ti­kė­ji­mu ir dar­bu, ku­rį dė­jau ir bent jau sten­giau­si ne žo­džiais, o dar­bais… Iš tie­sų, tai ką mes vi­si da­rė­me kaip or­ga­ni­za­ci­ja, man at­ro­do, tai yra la­bai di­džiu­lis stip­ry­bės įro­dy­mas mum bend­rai, kad mes kar­tu ženg­da­mi ga­li­me pa­siek­ti be­ga­li­nius re­zul­ta­tus ir, man ro­dos, apie tai, ką šian­dien kal­bė­jo bi­b­lio­te­kos di­rek­to­rė, kad tas mak­si­mu­mas mu­my­se yra dar di­des­nis mak­si­mu­mas ne­gu mes įsi­vaiz­duo­ja­me, iš tie­sų, yra di­džio­ji tie­sa.“ – VU SA Pre­zi­den­tas Klau­di­jus Melys

Gal­būt, ir tik gal­būt, jei bū­tų ven­gia­ma be­let­ri­s­ti­kos apie nie­ką, stu­den­tų at­sto­vams lik­tų lai­ko už­duo­ti klau­si­mus, o ne sku­bė­ti už­da­ry­ti se­si­ją. Jei­gu bū­tų pa­sa­ko­ma dau­giau nei „di­džio­ji tie­sa“, vi­sa kon­fe­ren­ci­ja ne­bū­tų to­kia pa­na­ši į Pa­l­mi­ros prog­no­zes ar vie­ti­nio ko­mjau­ni­mo sky­riaus suvažiavimą.

Me­lys pri­sta­tė pag­rin­di­nius sa­vo prog­ra­mos punk­tus: ko­ky­biš­kos stu­di­jos ir jų ap­lin­ka, ap­klau­sų pa­ge­ri­ni­mas, stu­den­tų po­rei­kiais grįs­ti spren­di­mai, ap­gy­ven­di­ni­mo klau­si­mai, na­cio­na­li­nis at­sto­va­vi­mas, kom­pe­ten­ci­jų ke­li­mas, ren­gi­nu­kai, aka­de­mi­nės eti­kos kodeksas.

Ar iš to­kios ap­im­ties są­ra­šo ga­li bū­ti aiš­kūs or­ga­ni­za­ci­jos pri­o­ri­te­tai? Ar šios gai­rės, ra­cio­na­lios ir pa­sver­tos, ar su­for­mu­luo­tos taip, kad po me­tų bū­tų ga­li­ma vėl teik­ti il­gus są­ra­šus „ties kuo bu­vo dir­ba­ma“, bet ir vėl ne­mi­nė­ti, kas pa­da­ry­ta? Ar pre­zi­den­tas (kaip ir vi­sa at­sto­vy­bė) vėl dirbs prin­ci­pu „da­ro­me vis­ką, bet svar­biau­sia – ge­rai at­ro­dy­ti selfiuose“?

Ypa­tin­gą dė­me­sį šio­je ka­den­ci­jo­je Me­lys sa­ko skir­siąs ant­ros pa­ko­pos (ma­gist­ran­tū­ros) stu­di­joms. Ko­dėl? Pre­zi­den­tas at­sa­ko: „ma­gist­ran­tū­ra yra tar­pi­nė gran­dis tarp ba­ka­lau­ro ir dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ir tai at­ve­ria di­de­lę ga­li­my­bių sfe­rą pri­im­ti stu­den­tų po­rei­kiais grįs­tus spren­di­mus“. Ne pa­slap­tis, kad ma­gist­ran­tū­ra vi­sa­da ėjo po ba­ka­lau­ro ir prieš dok­to­ran­tū­rą, tai­gi kas stai­ga Pre­zi­den­tui at­vė­rė ga­li­my­bių ho­ri­zon­tus, pa­aiš­kin­ta ne­bu­vo. Taip pat li­ko ne­aiš­ku, ar tai reiš­kia, jog ba­ka­lau­ro ir dok­to­ran­tū­ros stu­di­jos yra ne­la­bai tin­ka­mos jo iš­ran­kiam skoniui.

„Apie tai kal­ba vi­sas uni­ver­si­te­tas,“ – sa­kė Me­lys apie nau­ją Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pę stu­den­tų ap­gy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo klau­si­mu. Kas tas „vi­sas uni­ver­si­te­tas“ ir ką jis kal­ba vė­l­gi li­ko ne­aiš­ku. Pre­zi­den­tas džiau­gė­si pa­kliu­vęs į šią dar­bo gru­pę, ta­čiau ko­kie VU SA pa­siū­ly­mai bus jo­je pri­sta­to­mi li­ko pa­slap­ti­mi. Aiš­ku, kad ši dar­bo gru­pė – dar vie­nas or­di­nas il­go­jo „ties ši­tuo dir­ba­ma“ są­ra­šo kolekcijoje.

At­kar­to­tos kli­ši­nės kiek­vie­nų stu­den­tų at­sto­vų rin­ki­mų fra­zės su to­kiais pat kli­ši­niais nu­ty­lė­tais klau­si­mais: stu­den­tų at­sto­va­vi­mas na­cio­na­li­niu mas­tu (VU SA vis dar ne LSS na­rė), kom­pe­ten­ci­jų kė­li­mas, mo­ky­mai (pa­sta­rie­ji vyks­ta kiek­vie­nais me­tais ir kol kas – jo­kio po­ky­čio, gal­būt to­dėl, kad ne­mok­šos mo­ko ir ug­do ki­tas ne­mok­šas?), rin­ko­da­ros stra­te­gi­ja (kam po vel­nių ji rei­ka­lin­ga stu­den­tus at­sto­vau­jan­čiai or­ga­ni­za­ci­jai?), kas­me­ti­niai ren­gi­nu­kai (dar vie­nas di­dis dar­bas, ku­rio nie­kas ne­pa­si­ges­tų uni­ver­si­te­to ka­len­do­riu­je) ir t. t.

Kiek­vie­nas iš mi­nė­tų punk­tų tu­rė­tų su­si­lauk­ti at­ski­ro ko­men­ta­ro ir smul­kių svars­ty­mų, ta­čiau ga­li­ma pa­mi­nė­ti bent ke­lis dės­nius, bend­rus Me­lio kal­bai ir vi­sam ren­gi­niui: pro­te­guo­ja­mas ir nek­ves­tio­nuo­ja­mas pa­vir­šu­ti­niš­kas dar­bų var­di­ji­mas, ne­ski­ria­ma nei dė­me­sio, nei lai­ko po­kal­biams apie tu­ri­nį. Svar­biau­sia – da­ly­vau­ti Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­jo­se, pil­dy­ti ata­skai­tas, žy­mė­tis var­ne­les, pro­fe­sio­na­liai at­ro­dy­ti ir, ži­no­ma, „pa­si­plo­ti ir pasidžiaugti“.

Pre­zi­den­tas, pa­klaus­tas, ką ma­no apie 3 me­tų truk­mės ba­ka­lau­ro stu­di­jas pa­mi­nė­jo vie­nin­te­lį da­ly­ką: tai la­bai ap­krau­na stu­den­tus ir at­sto­vy­bei sun­ku gal­vo­ti apie or­ga­ni­za­ci­jos tęs­ti­nu­mą, nes stu­den­tai ne­ran­da lai­ko veik­lai, ka­dan­gi in­ten­sy­viau mo­ko­si. Tai­gi, stu­den­te, ži­no­kis, kad Pre­zi­den­tui rū­pi tiek, kiek ga­li pa­si­tar­nau­ti at­sto­vy­bės tiks­lams, o stu­den­tus at­sto­vau­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja yra pro­duk­tas, ku­ris tu­ri bū­ti fai­nas vi­siems, bet tik ne tiems, ku­riems tu­ri tar­nau­ti. Tuo tar­pu po il­gos var­kių stū­mi­mo die­nos at­sto­vai už ta­ve at­si­tū­sins post-kon­fe­ren­ci­nia­me ba­liu­je. Jū­sų ma­lo­nu­mui, Pre­zi­den­to ir šio teks­to bai­gia­ma­sis žodis:

„Bet apie vi­sa tai yra… tai yra tiks­lai. Tiks­lai, ku­rių ve­di­ni mes kiek­vie­nas, ar ne?, at­si­ne­šam kaž­ko­kią idė­ją. Jie ko­re­guo­ja­si me­tų ei­go­je. Ko­re­guo­ja­si dėl to, kad at­si­ran­da ne­ti­kė­tų klau­si­mų, at­si­ran­da, į tai, ką rei­kia rea­guo­ti, tai, kas yra svar­bu stu­den­tams, į tai, kas svar­bu kiek­vie­nam mū­sų kaip or­ga­ni­za­ci­jos na­riui. Kad mes iš tie­sių kur­tu­mėm tą ge­rą, aiš­kų ir fai­ną pro­duk­tą, ku­riuo mes ga­lė­tu­mėm gy­ven­ti ir ku­riuo bū­tų ne­bai­su pa­sa­ky­ti, kad mes esa­me or­ga­ni­za­ci­ja, kur at­sto­vau­jam stu­den­tams, ku­rie gi­na jų po­rei­kius, ku­ri gi­li­na­si į jų po­rei­kius ir sten­gia­si tą iš­neš­ti vi­so uni­ver­si­te­to mas­tu. Tai aš ti­kiuo­si, kad mes vi­si at­ei­nan­čius me­tus bū­sim tie, ku­rie šiais tiks­lais (ir gal­būt ki­tais, ku­rie pa­si­pil­dys, nes nu nie­ka­da ne­ži­nai, ko ga­li at­si­ra­st) pul­suo­sim pir­myn.“ – VU SA Pre­zi­den­tas Klau­di­jus Melys

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk