Jaunas, pažangus… socialdemokratas?

Andrius Grumadas 19-os buvo išrinktas jauniausiu savivaldybių tarybų nariu. Pokalbis apie Prienų rajoną, LSDP atsinaujinimą ir jaunimo politiką.

Andrius Grumadas LSDP centrinėje būstinėje. R. Danisevičiaus, „Lietuvos ryto“ nuotrauka

ŠAUKSMAS: And­riau, nors pats at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus pra­lei­si Prie­nų ra­jo­no ta­ry­bo­je, ten­den­ci­jos jau il­gai ro­do, kad jau­ni­mas iš re­gio­nų trau­kia­si į mies­tus. Ar Lie­tu­vos re­gio­nai dar tu­ri ką pa­siū­ly­ti jaunimui?

GRUMADAS: Re­gio­nai yra – ir tu­rė­tų bū­ti – pa­trauk­lūs jau­ni­mui. Vie­šo­sioms įstai­goms čia rei­ka­lin­gi jau­ni kom­pe­ten­tin­gi dar­buo­to­jai. Re­gio­nai jau da­bar vyk­do įvai­rias prog­ra­mas, kad tą jau­ni­mą pritrauktų. 

Vil­niu­je da­lis jau­ni­mo ga­li pa­skęs­ti, mat čia su­si­ren­ka daug pro­fe­sio­na­lių, iš­si­la­vi­nu­sių jau­nų žmo­nių, ku­rie ge­rai ži­no, ko no­ri. Trum­pai ta­riant – čia esi vie­nas iš daugelio.

Vis­gi sos­ti­nė­je įgi­jus pa­tir­ties ir grį­žus į re­gio­ną ten ga­li­ma tap­ti ge­riau­siu iš ge­riau­sių. Jau­niems as­me­nims ir jau­noms šei­moms re­gio­nai yra ne­pra­len­kia­mi sa­vo pri­ei­na­mu­mu, ar­tu­mu ir saugumu.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

ŠAUKSMAS: Esi mi­nė­jęs, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu daug bend­ra­vai su vie­tos rin­kė­jais. Tai ko­kios di­džiau­sios Prie­nų ra­jo­no problemos?

GRUMADAS: Di­džiau­sią prob­le­mą nu­spė­jau dar prieš rin­ki­mus – tai ke­lių būk­lė. Iš vie­nos pu­sės, dau­gu­ma ke­lių pri­klau­so ne sa­vi­val­dy­bei, o Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Tai reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bės ga­li­my­bės tvar­ky­ti šiuos ke­lius yra la­bai ap­ri­bo­tos. Ke­lio žy­mė­ji­mo at­nau­ji­ni­mas, pės­čių­jų per­ėjų ar­ba vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lių įren­gi­mas – sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li im­tis net to­kių pa­pras­tų dar­bų. Tad pa­sta­rie­ji už­trun­ka la­bai ilgai.

Ant­ra prob­le­ma – per men­kas fi­nan­sa­vi­mas. Iki šiol ski­ria­mos lė­šos ne­aug­da­vo, o da­bar iš­au­gus kai­noms fak­tiš­kai net­gi ma­žė­ja. Žvyr­ke­liai ir se­niai as­fal­tuo­ti ke­liai ke­lia gy­ven­to­jams daug emo­ci­jų – kai grįž­tu į Prie­nus žmo­nės vi­sa­da krei­pia­si bū­tent tent dėl ši­tų klau­si­mų. Pa­na­šu, kad be ge­rų ke­lių sun­ku už­tik­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę regione.

ŠAUKSMAS: „Lie­tu­vos ry­tui“ sa­kei, kad pri­si­dė­jai prie LSDP Prie­nų ra­jo­no prog­ra­mos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Ku­riuos punk­tus tau pa­si­se­kė į ją įtraukti?

GRUMADAS: Prie įvai­rių klau­si­mų dir­bo­me vi­si kar­tu. Kal­bant apie jau­ni­mą, tai ma­no svar­biau­sios te­mos bu­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ska­ti­ni­mas. Sie­kia­me su­da­ry­ti ga­li­my­bes jų veik­lai Prienuose.

Jau po rin­ki­mų ma­to­me šio­kius to­kius re­zul­ta­tus. Šiais me­tais dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų pa­tei­kė pa­raiš­kas pro­jek­tų pa­ra­mai. Ma­no ini­cia­ty­va taip pat pa­vy­ko už­tik­rin­ti, kad jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­ras pa­raiš­kų tei­ki­mo ter­mi­nas, per ku­rį bū­tų iš­da­li­na­mi per pir­mą­jį eta­pą ne­pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai. Da­bar pa­raiš­kas ga­lės pa­teik­ti į pir­mą­jį eta­pą ne­su­spė­ju­sios or­ga­ni­za­ci­jos. Bend­rai – džiu­gu, kad lė­šos, ku­rios skir­tos jau­ni­mui, ir bus pa­nau­do­tos jaunimo.

ŠAUKSMAS: Sa­vo in­ter­viu LRT mi­nė­jai, kad par­ti­jo­je jau esi ma­tęs ir int­ri­gų. Ar pa­čiam ke­lią į vie­tą rin­ki­mų są­ra­še te­ko skin­tis alkūnėmis?

GRUMADAS: Ta­me in­ter­viu tu­rė­jau ome­ny, kad int­ri­gų te­ko ma­ty­ti ne par­ti­jo­je, o po­li­ti­ko­je ap­skri­tai. Pa­si­tai­ko ir ne­šva­rių da­ly­kų ir tarp opo­nen­tų, ir tarp ko­a­li­ci­jos part­ne­rių. At­ro­do, lyg ir dir­ba­me kar­tu, bet pa­si­tai­ko, kai po­sė­džių sa­lė­je kal­ba­ma vie­naip, o ko­ri­do­riuo­se – kitaip.

Aš į par­ti­ją at­ėjau ge­ro­kai prieš rin­ki­mus, sto­da­mas tik­rai ne­gal­vo­jau, kad po pu­san­t­rų me­tų at­sto­vau­siu LSDP sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Prieš tai pa­lai­kiau kon­tak­tus su bend­ruo­me­ne, Prie­nų vie­šo­sio­mis įstai­go­mis ir su įvai­riais ko­lek­ty­vais. Kar­tu dir­bo­me daug ir mums se­kė­si. Vis­kas bai­gė­si tuo, kad par­ti­jos Prie­nų ra­jo­no sky­riu­je vyks­tant slap­tam bal­sa­vi­mui dėl sa­vi­val­dos rin­ki­mų są­ra­šo rei­tin­go su­da­ry­mo ma­no bi­čiu­liai iš­rin­ko ma­ne į šeš­tą vietą.


  • Į užribį – savo noru

    Į užribį – savo noru

    Ne­ma­žai jau­nų kan­di­da­tų sėk­min­gai pa­si­ro­dė 2023 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Bet ko­dėl tai dar ne­reiš­kia pro­ver­žio jau­ni­mo politikoje? 


ŠAUKSMAS: Jau­niau­sias iš­rink­tas ta­ry­bų na­rys – so­cial­de­mo­kra­tas. Kai rin­kė­jai gal­vo­ja apie jau­ną ir verž­lią po­li­ti­ką, į gal­vą pir­miau­siai at­ei­na ki­tos par­ti­jos. Ar rink­da­ma­sis sa­vo na­rys­tę svars­tei, pa­vyz­džiui, Lais­vės partiją?

GRUMADAS: Man jau pa­si­rin­kus LSDP, Lais­vės par­ti­ja bu­vo tik be­pra­de­dan­ti steig­tis. Pa­me­nu ant­raš­tes, kad Ši­ma­šius ir Ar­mo­nai­tė svars­to apie nau­jos par­ti­jos stei­gi­mą. Vis­gi tik­rai ne – na­rys­tės ten nesvarsčiau. 

Aš ne­ma­nau, kad po­li­ti­ką ga­li­ma su­skal­dy­ti į pa­ski­rus klau­si­mus – ji vi­sa­da yra klau­si­mų vi­su­ma. Ir po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ir po­li­ti­kai tu­ri spręs­ti, iš­ma­ny­ti ir ap­rėp­ti vi­sus juos. Čia svar­bu ir so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė, ir so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, ir jau­ni­mo prob­le­mos, ir eko­no­mi­niai už­sie­nio bei vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mai. So­cial­de­mo­kra­tai su­ge­ba vi­sa tai.

ŠAUKSMAS: Vil­niu­je taip pat dar­buo­jie­si LSDP būs­ti­nė­je. Kuo sos­ti­nės so­cial­de­mo­kra­tai ski­ria­si nuo Prie­nų rajono?

GRUMADAS: Kiek­vie­nas ra­jo­nas tu­ri sa­vo spe­ci­fi­nes prob­le­mas. Na, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je pa­sta­ruo­ju me­tu daug dė­me­sio su­si­lau­kė pa­spir­tu­kų prob­le­ma. Ži­no­ma, to­kios prob­le­mos Prie­nuo­se ne­tu­ri­me. Di­des­nius skir­tu­mus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ten, kur ra­jo­ne me­rą iš­kė­lę so­cial­de­mo­kra­tai, o kur – ne. Vis­gi ne­pai­sant skir­tu­mų, vi­sur so­cial­de­mo­kra­tai dir­ba daug ir lai­ko­si tos pa­čios programos.

ŠAUKSMAS: Tarp sa­vo au­to­ri­te­tų so­cial­de­mo­kra­tų esi mi­nė­jęs Bra­zaus­ką, Blin­ke­vi­čiū­tę ir… Pa­luc­ką. Pas­ku­ti­ny­sis iš tri­jų ge­ro­kai iš­si­sky­rė ban­dy­mu pri­ar­tin­ti LSDP prie tra­di­ci­nės Va­ka­rų so­cial­de­mo­kra­ti­jos. Ar ma­nai, kad so­cial­de­mo­kra­tams tai bu­vo tei­sin­gas kelias?

GRUMADAS: Par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mą ver­ti­nu tei­gia­mai. As­me­niš­kai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu jis ne­bū­tų įvy­kęs, ma­nęs par­ti­jo­je ne­bū­tų. Gin­tau­tas Pa­luc­kas nu­dir­bo di­de­lį dar­bą. Tuo tar­pu Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir mes, da­bar­ti­niai par­tie­čiai, tę­sia­me jį to­liau. Kaip ge­gu­žės pa­bai­go­je sa­kiau per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą – ir il­ga­me­tis na­rys, ir ką tik į par­ti­ją at­ėjęs jau­nas žmo­gus ga­li vie­šai pa­si­džiaug­ti ir su pa­si­di­džia­vi­mu pa­reikš­ti, kad „Aš esu so­cial­de­mo­kra­tas.“ Be to, aš džiau­giuo­si, kad par­ti­ją pa­li­ko tie žmo­nės, ku­rie ne­lai­kė sa­vęs socialdemokratais.

„Par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mą ver­ti­nu tei­gia­mai. As­me­niš­kai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu jis ne­bū­tų įvy­kęs, ma­nęs par­ti­jo­je nebūtų.“

ŠAUKSMAS: Po Sei­mo rin­ki­mų fias­ko Pa­luc­kas at­si­sta­ty­di­no ir at­si­nau­ji­ni­mas bai­gė­si. Jo to­liau sie­kia su li­ku­sia par­ti­ja pa­ly­gi­nus ra­di­ka­les­nė jau­ni­mo gru­pė „Mo­men­tum“. Ką ma­nai apie ją?

GRUMADAS: „Mo­men­tum“ gru­pę aš ge­rai pa­žįs­tu ir mie­lai prie jos pri­si­jung­čiau. Tik bė­da, kad pa­gal par­ti­jos tai­syk­les ne­ga­liu pri­si­jung­ti prie ne ma­no sky­riu­je vei­kian­čios grupės.

Be­je, ne­rei­kė­tų iš­skir­ti šios vie­nos gru­pės. Pro­g­re­sy­vaus jau­ni­mo yra ne tik „Mo­men­tum“ gru­pė­je, bet ir vi­so­je par­ti­jo­je ir jos skyriuose.

ŠAUKSMAS: Lie­tu­vos jau­ni­mo ak­ty­vu­mas po­li­ti­ko­je – ypač že­mas ir ne­ro­do jo­kių tei­gia­mų po­ky­čių. LRT mi­nė­jai, kad šiuo me­tu jau­ni­mui ne­pa­kan­ka pi­lie­ti­nio švie­ti­mo. Prieš di­džią­ją po­li­ti­ką pats bu­vai mok­s­lei­vių pre­zi­den­tas, pri­klau­sei po­li­ti­nei jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jai. Iš as­me­ni­nės pa­tir­ties – kur yra silp­niau­sios mū­sų pi­lie­ti­nio švie­ti­mo vietos?

GRUMADAS: Vie­na vie­ta yra tai, kad pi­lie­ti­nio švie­ti­mo yra mo­ko­ma iš va­do­vė­lių, ne­re­tai ir iš pa­se­nu­sių. Ži­no­me, kad prog­ra­mos at­nau­ji­na­mos nuo­lat, o va­do­vė­liai kai­nuo­ja daug. Pi­lie­ti­nis švie­ti­mas čia taip pat ne pri­o­ri­te­ti­nis. Dau­giau dė­me­sio su­si­lau­kia ma­te­ma­ti­ka, lie­tu­vių ir ang­lų kal­bos. Tai­gi, iš vie­nos pu­sės senste­lė­ju­si yra in­for­ma­ci­ja ir jos pa­tei­ki­mas. Ki­tas da­ly­kas – po­li­ti­kai ir vi­suo­me­ni­nin­kai yra per re­tai kvie­čia­mi į mokyklas.

Aš tei­gia­mai žiū­riu į sa­višvie­tą. Pa­vyz­džiui, šią ge­gu­žę te­sė­da­mas pa­ža­dą sa­vo lė­šo­mis su­or­ga­ni­za­vau Prie­nų „Ži­bu­rio“ de­šim­to­kams ir vie­nuo­lik­to­kams eks­kur­si­ją į Sei­mą. Apie 50 žmo­nių su­si­pa­ži­no su par­la­men­to veik­la iš vi­daus. At­si­lie­pi­mai bu­vo tei­gia­mi – tai pa­ro­do, kad to­kių da­ly­kų šiuo me­tu trūks­ta ir at­ei­ty­je rei­kė­tų or­ga­ni­zuo­ti daugiau.

ŠAUKSMAS: And­riau, dė­kui už pokalbį.


Do­mas Lavru­kai­tis, „Jau­nas, pa­žan­gus… so­cial­de­mo­kra­tas?“, Šauks­mas, 2023, nr. 1 (pa­va­sa­ris), p. 7–8.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk

Partijų planas D

Prievolės rinkimų komitetams ir idėjų kalvės politinėms partijoms turėjo sustiprinti demokratiją Lietuvoje. Praėjus metams jų poveikis