/

Kai kritiškumą pakeičia cinizmas

Netikrais moksliniais straipsniais pagarsėję Helena Pluckrose ir James Lindsay knygoje „Ciniškos teorijos“ kritikuoja postmodernias teorijas.

Akivaizdu, kad jiems buvo smagu atskleisti savo pokštą: Jamesas Lindsay ir Helen Pluckrose 2018 m. Mike Nayna, YouTube nuotrauka

Prieš ke­le­rius me­tus ki­lo są­my­šis dėl ra­šy­to­jos Helena’os Pluck­ro­se, ma­te­ma­ti­ko Ja­me­so Lind­say ir fi­lo­so­fo Pe­te­rio Bog­hos­sia­no su­kel­to „so­cia­li­nių pre­ten­zi­jų skan­da­lo“. Trys au­to­riai pa­ren­gė apie 20 teks­tų, ku­riuos pa­siū­lė JAV aka­de­mi­niams žur­na­lams. Kab­liu­kas bu­vo tas, kad kiek­vie­nas iš tų teks­tų bu­vo me­la­gin­gas. Vie­na­me iš jų bu­vo kal­ba­ma apie tarp šu­nų pa­pli­tu­sią prie­var­ta­vi­mo kul­tū­rą, ki­ta­me skel­bia­mos qu­eer fe­mi­nis­tės per­ra­šy­tos Hit­le­rio „Mein Kampf“ iš­trau­kos. Iš vi­so moks­lo žur­na­lai pas­kel­bė ke­tu­ris jų teks­tus, o daug ki­tų bu­vo bent jau svars­to­mi pub­li­kuo­ti po moks­li­nių re­cen­zen­tų iš­va­dų. Sa­vo pro­jek­tu Pluck­ro­se, Lind­say ir Bog­hos­sia­nas no­rė­jo at­kreip­ti dė­me­sį į ne­re­tai rim­tus to­kių dis­ci­p­li­nų kaip ly­čių, fat ar post­ko­lo­ni­ji­nių stu­di­jų trūkumus.

Prieš po­rą me­tų pa­si­ro­dė Pluck­ro­se ir Lind­say kny­ga „Ci­niš­kos teo­ri­jos. Kaip ak­ty­vis­tų moks­las vis­ką pa­ver­tė ra­sės, ly­ties ir ta­pa­ty­bės te­ma – ir ko­dėl tai ken­kia vi­siems“. Be­si­ti­kin­tiems, kad kny­go­je bus iš­sa­miau ap­tar­tas jų eks­per­i­men­tas su me­la­gin­gais teks­tais, ga­li tek­ti nu­si­vil­ti. Vie­toj to au­to­riai su­tel­kia dė­me­sį į moks­li­nę ir po­li­ti­nę ge­ne­zę to, kas nuo XX a. sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio da­rė įta­ką hu­ma­ni­ta­ri­niams ir so­cia­li­niams moks­lams ir iš da­lies iš nau­jo juos api­brė­žė – post­mo­der­nioms teo­ri­joms ir jų raidai.

Pa­gal šias teo­ri­jas pa­sau­lis, vi­suo­me­nė, in­di­vi­das ir jų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai su­vo­kia­mi iš es­mės ki­taip nei anks­čiau. Jos la­bai skep­tiš­kai ver­ti­na pa­žan­gą ir vi­siš­kai at­me­ta va­di­na­muo­sius me­ta­na­ra­ty­vus – pa­sa­ko­ji­mus, ku­rie į vi­suo­me­nę ir pa­sau­lį žvel­gia pla­čia­me kon­teks­te ir su­ku­ria nuo­sek­lią pra­s­mės sis­te­mą. To­kių fi­lo­so­fų kaip Mi­che­lis Fou­cault, Jacques’as Der­ri­da ir Je­anas-Fra­nçois Lyotard’as po­žiū­ris ne tik pa­da­rė įta­ką moks­lui, bet ir for­ma­vo so­cia­li­nes ir po­li­ti­nes diskusijas.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Kny­gos vir­še­lis pa­ro­do, ką no­ri su­kri­ti­kuo­ti Pluck­ro­se ir Lind­say. Pa­va­di­ni­me pui­kuo­ja­si žo­džiai „kri­ti­nės teo­ri­jos“, iš ku­rių žo­dis „kri­ti­nės“ per­brauk­tas ir pa­keis­tas žo­džiu „ci­niš­kos“. Anot au­to­rių, kri­ti­ką pa­kei­tė cinizmas.

Tri­mis žings­niais Pluck­ro­se ir Lind­say pa­ro­do, kaip iš Pran­cū­zi­jos ki­lu­sios mi­nė­tos teo­ri­jos pa­da­rė įta­ką ne tik uni­ver­si­te­tams, bet ir po­li­ti­kai už jų ri­bų, pa­vyz­džiui, kal­bant apie kul­tū­ri­nę įvai­ro­vę ir so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą. Au­to­riai sie­kia at­kreip­ti dė­me­sį į jų pa­vo­jus li­be­ra­liam ir de­mo­kra­ti­niam mąs­ty­mui, ku­riuos, jų nuo­mo­ne, ke­lia šie po­ky­čiai. Sa­vo kny­ga jie krei­pia­si į tuos skai­ty­to­jus, ku­rie yra ne kar­tą pa­ste­bė­ję ko­kią keis­tą dis­ku­si­ją apie po­li­ti­nį ko­rek­tiš­ku­mą ar­ba vie­ną ki­tą šū­dų ma­lū­ną Twitte­ry­je, bet dar ne­su­ge­bė­ję tin­ka­mai kla­si­fi­kuo­ti šių reiškinių.

Pluck­ro­se ir Lind­say iš­ski­ria du pag­rin­di­nius post­mo­der­nias teo­ri­jas grin­džian­čius prin­ci­pus. Pir­mas prin­ci­pas ra­di­ka­liai abe­jo­ja ob­jek­ty­viu ži­no­ji­mu bei tie­sa ir sie­kia juos dekonst­ruo­ti. Ant­ras – po­li­ti­nis prin­ci­pas, pa­gal ku­rį vi­suo­me­nė ga­li bū­ti su­vo­kia­ma tik kaip ga­lios san­ty­kių ir hie­rar­chi­jų sis­te­ma, nu­sta­tan­ti, kaip ir ko­kios ži­nios yra įtvir­ti­na­mos. Šie du prin­ci­pai taip pat nu­le­mia te­mas, ku­rias lin­kę nag­ri­nė­ti post­mo­der­nis­ti­niai teks­tai. Kny­go­je tei­gia­ma, kad ypač pa­pli­tu­sios šios ke­tu­rios: iš­blu­ku­sios ri­bos, kal­bos įta­ka, kul­tū­ri­nis re­lia­ty­viz­mas, at­mes­tas in­di­vi­dualu­mas ir uni­ver­sa­lūs prin­ci­pai. Šiems bruo­žams dia­met­ra­liai prie­šin­gi yra li­be­ra­lios min­ties pag­rin­dai, pa­gal ku­riuos lai­ko­ma­si tie­sos ob­jek­ty­vu­mo, struk­tū­ruo­to, ra­cio­na­laus kei­ti­mo­si ar­gu­men­tais ir vi­suo­ti­nių žmo­gaus teisių.

Anot Pluck­ro­se ir Lind­say, aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je post­mo­der­niz­mo prin­ci­pai jau ne­be­bu­vo tai­ko­mi tik li­te­ra­tū­ros ar is­to­ri­jos moks­lams. To­liau jie bu­vo nu­kreip­ti į vi­sur pa­ste­bi­mus tar­pa­sme­ni­nius ga­lios san­ty­kius. Taip at­si­ra­do post­ko­lo­ni­ji­nė teo­ri­ja, qu­eer teo­ri­ja, ly­čių stu­di­jos, ne­ga­lios stu­di­jos, fat stu­di­jos ir in­ter­sek­cio­na­lu­mo sąvoka.

Post­ko­lo­ni­ji­nė teo­ri­ja da­ro prie­lai­dą, kad pa­si­bai­gus ko­lo­nia­liz­mo epo­chai ko­lo­ni­ji­niai mąs­ty­mo mo­de­liai iš­li­ko ir šian­dien le­mia pa­sau­lio Šiau­rės ir Pie­tų vals­ty­bių san­ty­kius. Tuo pa­čiu ji ne­be­si­va­do­vau­ja min­ti­mi, kad vi­si žmo­nės iš es­mės ge­ba mąs­ty­ti ir kad vi­siems rei­kia rei­ka­lau­ti vie­no­dų tei­sių. Prie­šin­gai, pro­tas ir moks­las skel­bia­mi „Va­ka­rų idė­jo­mis“, už­tik­ri­nan­čio­mis jų ga­lią. Iš to ga­liau­siai ki­lo po­li­ti­nis rei­ka­la­vi­mas pir­miau­sia „deko­lo­ni­zuo­ti“ kiek­vie­ną moks­lo ar po­li­ti­kos pa­sie­ki­mą – net­gi pa­čią dia­lek­ti­ką. Kaip George’as Cic­ca­riel­lo-Ma­he­ris skel­bė sa­vo kny­go­je „Deko­lo­ni­zuo­jant dia­lek­ti­ką“, ku­rio­je Fran­zo Fa­no­no „že­mės pra­keik­tie­ji“ (psi­cho­lo­gi­nę ko­lo­nia­liz­mo prie­var­tą pa­ty­rę in­di­vi­dai – vert. pa­st.) vėl pa­ver­čia­mi vie­nin­te­liu ver­tin­gu sub­jek­tu. Ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kaip stu­den­tai tei­sin­gu­mo var­dan skun­džia­si, kad stu­di­jų prog­ra­mo­je yra per daug „se­nų bal­tų vy­rų“. Taip pat ne­moks­li­nis, mis­ti­nis „ži­no­ji­mas“ čia pas­kel­bia­mas itin ori­gi­na­liu ir pri­ly­gi­na­mas ra­cio­na­liam ži­no­ji­mui. Tai­gi post­ko­lo­ni­ji­niai teo­re­ti­kai at­ve­ria du­ris an­ti­li­be­ra­lių ir an­ti­de­mo­kra­ti­nių ver­ty­bių at­sto­vams ir šlo­vi­na juos kaip tei­sė­to pa­si­prie­ši­ni­mo vieš­pa­tau­jan­tiems Va­ka­rams lyderius.

Ki­ta svar­bi šių teo­ri­jų tai­ky­mo sri­tis, pa­sak abie­jų au­to­rių, yra ly­tis ir ly­tiš­ku­mas, ku­rių bio­lo­gi­nius-fi­zio­lo­gi­nius pag­rin­dus nuo 1990 m., pa­si­ro­džius Ju­di­th But­ler kny­gai „Var­gas dėl ly­ties“, at­me­tė qu­eer teo­ri­ja. He­te­ro­sek­su­alu­mas ir dvi­ly­tiš­ku­mas bu­vo pas­kelb­ti dis­kur­sy­via prie­var­ta pa­rem­tais rė­mais. Pa­sak Pluck­ro­se ir Lind­say, qu­eer teo­ri­ja ga­li bū­ti lai­ko­ma vie­na iš aiš­kiau­sių post­mo­der­nios teo­ri­jos pri­tai­ky­mo for­mų. Su­ar­dy­ti įsi­ti­ki­ni­mus ir iš­trin­ti ri­bas tam­pa be­veik tiks­lu sa­vai­me. Tuo tar­pu ak­ty­viz­mo sri­ty­je tai ve­da prie kai ku­riuo­se ra­te­liuo­se vis daž­niau keis­tai per­ku­ria­mų ta­ria­mų sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos ir ly­ties ta­pa­ty­bių bei su kū­nu ne­be­su­si­ju­sios trans­sek­su­alu­mo są­vo­kos. Šiuo lai­ko­tar­piu taip pat at­si­ra­do Kim­ber­lé Crenshaw su­kur­ta in­ter­sek­cio­na­lu­mo są­vo­ka, skir­ta api­bū­din­ti įvai­rioms reikš­min­goms so­cia­li­nių skir­tu­mų ka­te­go­ri­joms bend­ra­me di­s­kri­mi­na­ci­jos fo­ne. Pa­sak Pluck­ro­se ir Lind­say, šiuo me­tu in­ter­sek­cio­na­lu­mas yra įta­kin­giau­sia są­vo­ka tarp aka­de­mi­kų ir aktyvistų.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Nuo 2010 m. au­to­riai iš­ski­ria tre­čią­jį post­mo­der­nių teo­ri­jų rai­dos eta­pą – va­di­na­mą­jį tai­ko­mą­jį so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, ku­rį at­spin­di vis au­gan­tis di­s­kri­mi­na­ci­ja už­si­iman­čių pa­rei­gū­nų bei įvai­ro­vės ir ly­gy­bės kon­to­rų skai­čius. Ste­bė­ti­na, kad su šiais po­ky­čiais bu­vo ne­gin­či­ja­mai per­im­ti anks­tes­nia­me rai­dos eta­pe at­si­ra­dę įsi­ti­ki­ni­mai. At­si­sa­kius ob­jek­ty­vu­mo ir ra­cio­na­lu­mo, svar­bus vaid­muo ten­ka sub­jek­ty­viam jaus­mui. Be to, in­di­vi­das pri­ski­ria­mas mar­gi­na­li­zuo­toms gru­pėms, ku­rios api­bend­rin­tai pa­tei­kia­mos kaip ap­lin­ky­bių au­kos, ne­at­si­žvel­giant į tai, ar tai iš tik­rų­jų yra tie­sa ir koks jų pa­čių in­dė­lis į šias aplinkybes.

Pluck­ro­se ir Lind­say siū­lo stip­rin­ti li­be­ra­lias idė­jas kaip stra­te­gi­ją prieš jų ap­ra­šy­tus po­ky­čius. Vi­sų pir­ma jie rei­ka­lau­ja, kad bū­tų kei­čia­ma­si fak­tais ir ra­cio­na­liais ar­gu­men­tais. Kar­tu jie pri­pa­žįs­ta, kad li­be­ra­liz­mas nė­ra to­bu­las ir kad iš tie­sų per daug žmo­nių ir gru­pių ne­tu­ri ga­li­my­bės da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me dis­kur­se. Vis dėl­to jie tei­gia, kad li­be­ra­liz­mo prin­ci­pai su­tei­kia ge­riau­sią ga­li­my­bę or­ga­ni­zuo­tai ir pa­gar­biai dis­ku­tuo­ti su­si­dū­rus su prie­šin­go­mis nuo­mo­nė­mis, o tai taip pat at­ve­ria ga­li­my­bes ne­pa­lan­kio­je pa­dė­ty­je esan­čių ma­žu­mų at­sto­vams iš­sa­ky­ti sa­vo poziciją.

„Ci­niš­kos teo­ri­jos“ – tai įtai­gus ra­gi­ni­mas iš­sau­go­ti li­be­ra­lią­ją de­mo­kra­ti­ją ir Ap­švie­tos pa­sie­ki­mus. Ta­čiau abe­jo­ti­na, ar Pluck­ro­se ir Lind­say pa­vyks su­do­min­ti skai­ty­to­jus, ku­riuos pir­miau­sia rei­kia įti­kin­ti, kad da­bar­ti­niai po­li­ti­niai po­ky­čiai įvai­ro­vės ir ko­vos su di­s­kri­mi­na­ci­ja sri­ty­je ke­lia prob­le­mų ap­skri­tai. Abu au­to­riai sa­vo po­zi­ci­ją aiš­kiai iš­reiš­kia dar pir­ma­ja­me pus­la­py­je – ir bū­tent to­dėl dau­ge­lis kaip­mat at­mes ir ne­įsi­gi­lins į ją.

He­len Pluck­ro­se, Ja­mes Lind­say, Cy­ni­cal The­ories: How Ac­ti­vist Scho­lars­hip Ma­de Eve­ryt­hing about Ra­ce, Gen­der, and Iden­ti­ty – and Why This Harms Eve­ry­bo­dy, Pi­tchs­to­ne: Dur­ham, 2020, 352 p.

Till Ran­dolf Ame­lung, „Zy­nis­ch statt kri­tis­ch“, jung​le​.world, 2020 12 03, iš vo­kie­čių kal­bos ver­tė Do­mas Lavrukaitis.

Taip pat skaityk

Komedijos saulėlydis

Aistė Brazdžiūnaitė po 16 metų vėl peržiūrėjo „Saulėlydį“. Ką filmas liudija apie santykius, ideologiją ir mėgavimąsi

Vienišumo triukšmas

Užklupta vienišumo mūsų autorė jį laikė problema. Visgi išeitį galiausiai pasiūlė nuoširdesnis požiūris į jį ir

Proga ištrūkti

Ką senas kompiuterijos gedimas liudija apie vis didėjantį mūsų realybės ir virtualybės persipynimą ir apie galimybes

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir