Idealizuoti aukštąjį mokslą

Dark Academia – jaunų žmonių subkultūra, kurios pagrindas yra nostalgiškos svajonės apie elitines studijas.

Dark Academia subkultūrą įkvėpė ir filmas „Mirusių poetų draugija“. FAZ, Picture-Alliance nuotrauka

Kaip sa­vo kny­go­je „Ka­pi­ta­lis­ti­nis rea­liz­mas. Nė­ra jo­kios al­ter­na­ty­vos?“ pa­brė­žė Mar­kas Fis­he­ris, sub­kul­tū­roms iki šiol ne­pa­vy­ko iš­veng­ti ka­pi­ta­liz­mo įta­kos. Nu­si­vil­ti te­ko ti­kė­ju­siems, kad hi­pių pa­lai­du­mas ar pa­n­kų po­žiū­ris į at­ei­tį at­neš nau­ją am­žių be so­cia­li­nių su­var­žy­mų. Šian­dien Joy Di­vi­sion ir Flo­wer Po­wer gru­pių marš­ki­nė­lius ga­li­ma ras­ti to­kiuo­se dra­bu­žių tink­luo­se kaip Ur­ban Ou­tfitters, o sti­lių le­mian­čių sub­kul­tū­rų, bent jau Va­ka­rų pa­sau­ly­je, nė­ra jau be­veik 30 me­tų. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad pog­rin­dis vi­siš­kai iš­ny­ko; vei­kiau sub­kul­tū­ros da­bar yra la­biau trum­pa­lai­kės nei pra­ėju­sia­me am­žiu­je ir daž­niau­siai įsi­kū­ru­sios internete.

Vie­nas iš to­kių pa­vyz­džių yra Dark Aca­de­mia – sub­kul­tū­ri­nė es­te­ti­ka, ku­rios iš­ta­kos sie­kia 2015 m., bet ku­ri nuo pa­n­de­mi­jos pra­džios spar­čiai plin­ta so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir in­ter­ne­to fo­ru­muo­se su to pa­ties pa­va­di­ni­mo hash­ta­gu. Dark Aca­de­mia tiks­las – su­kur­ti XIX ir XX a. pra­džios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ar Nau­jo­sios Ang­li­jos eli­ti­nių uni­ver­si­te­tų stu­den­tams bū­din­gą po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą. Čia tarp neo­go­ti­ki­nių uni­ver­si­te­to sie­nų nė­ra iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių, o stu­den­tai iki vė­ly­vos nak­ties prie žva­kių švie­sos skai­to Ovi­di­jaus Me­ta­mor­fo­zes ir stu­di­juo­ja ba­ro­ko mu­zi­kos teoriją.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Dark Aca­de­mia es­te­ti­ka grin­džia­ma tra­di­ci­ne ži­nių įgi­ji­mo idė­ja, ta­čiau pa­ra­dok­sa­lu, kad tik­ra­sis kny­gų skai­ty­mas jai yra ant­ra­ei­lis da­ly­kas. Tarp sub­kul­tū­ros se­kė­jų re­tai dis­ku­tuo­ja­ma, iš­sky­rus klau­si­mą, kaip ge­riau­siai su­da­ry­ti iš pa­vel­dė­tų tur­tų gy­ve­nan­čios ir mu­zi­ka be­si­do­min­čios bur­žu­azi­nės at­ža­los įspū­dį. Tie­sa, jei esa­te tik­ras tam­su­sis aka­de­mi­kas, tu­rė­tu­mė­te per­skai­ty­ti 1992 m. Donna’os Tartt ro­ma­ną The Sec­ret His­to­ry, bet tik dėl to, kad ga­lė­tu­mė­te at­kar­to­ti jo vei­kė­jų sti­lių ir įsi­jaus­ti į jų pasaulį.

Tartt ro­ma­ne iš dar­bi­nin­kų kla­sės ki­lęs pa­sa­ko­to­jas Ri­čar­das Pa­pe­nas pri­ima­mas į (fik­ty­vų) pres­ti­ži­nį ko­le­džą JAV ry­ti­nė­je pa­kran­tė­je. Čia jis su­si­drau­gau­ja su pen­kiais stu­den­tais iš tur­tin­gų šei­mų ir pa­si­ne­ria į jų praš­mat­nų gy­ve­ni­mo bū­dą. Po ku­rio lai­ko jis su­ži­no, kad trys jo drau­gai su cha­riz­ma­tiš­kuo­ju graikų kla­si­kos pro­fe­so­riu­mi links­mi­na­si pa­gal bak­cha­na­li­jų ri­tu­alą ir ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio kaž­ką nu­žu­do, kas vė­liau le­mia tra­giš­ką gru­pės iširimą.

Tam­sių­jų aka­de­mi­kų se­kė­jus Tartt ro­ma­ne tik­riau­siai ža­vi li­guis­tas he­do­niz­mas ir aukš­tų idea­lų ve­da­mų stu­den­tų, ku­rie dėl sa­vo tur­tų nė­ra pri­klau­so­mi nuo ap­mo­ka­mo dar­bo ar ge­rų pa­žy­mių, žin­gei­du­mas. Dark Aca­de­mia vei­kia ne tik kaip an­ti­te­zė nuo­bo­džiam mo­ky­mui­si prie­šais ek­ra­ną už­ra­kin­ta­me ka­bi­ne­te, bet ir įpras­tam uni­ver­si­te­ti­niam gy­ve­ni­mui, ku­ris pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais vis ma­žiau pa­na­šus į be­si­lai­ko­mą idealą.

Don­na Tartt. Ta­nia, A3, Cont­ras­to, Laif nuotrauka

Dau­ge­ly­je ša­lių per daug iš­lai­dau­ti ne­lei­džia di­de­li mo­kes­čiai už moks­lą, ku­riems pa­deng­ti daž­nai ten­ka im­ti pas­ko­las. Ta­čiau kar­tu su griež­to­mis mo­ky­mo prog­ra­mo­mis jos dau­giau­sia su­ku­ria di­de­lį spau­di­mą stu­den­tams, ku­rie ne­ga­li sau leis­ti stu­di­juo­ti il­giau. 2008 m. Tek­sa­so uni­ver­si­te­te at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vie­nas iš še­šių JAV stu­den­tų jau yra gal­vo­jęs apie sa­vi­žu­dy­bę. Šio­je ša­ly­je stu­di­jos taip pat dau­ge­liui nė­ra pir­miau­sia su­si­ju­sios su in­te­lek­tu­ali­niu smal­su­mu ir no­ru įgy­ti ži­nių. Pra­ėju­siais me­tais Vo­kie­ti­jos aukš­to­jo moks­lo ir ty­ri­mų cent­ro (DZHW) at­lik­to­je ap­klau­so­je de­šimt pro­cen­tų ap­klaus­tų stu­den­tų tei­gė tu­rin­tys psi­cho­lo­gi­nių su­tri­ki­mų, pa­ly­gin­ti su sep­ty­niais pro­cen­tais 2016 m. ir tri­mis pro­cen­tais 2012 m.

Ta­čiau stu­di­jos jau se­niai ne­bė­ra so­cia­li­nio eli­to pa­li­kuo­nims skir­tas rei­ka­las. Nuo 1950 m. kiek­vie­nos nau­jos kar­tos stu­di­jas pra­dė­ju­sių as­me­nų da­lis pa­di­dė­jo be­veik tris kar­tus – nuo pen­kių iki 54,8 proc. Nau­jos me­di­jų ir rin­ko­da­ros stu­di­jų prog­ra­mos tu­ri la­bai ma­žai ką bend­ro su ne­įp­a­rei­go­jan­čiu gi­li­ni­mu­si į moks­lą, jais ver­čiau sie­kia­ma kuo spe­cia­li­zuo­čiau ir prak­tiš­kiau pa­reng­ti stu­den­tus ideo­lo­gi­niam dar­bui. Be­si­ple­čian­ti aka­de­mi­za­ci­ja pa­lie­čia ir pro­fe­si­jas, ku­rių prieš ku­rį lai­ką ne­bū­tų bu­vę ga­li­ma įtar­ti esant aukš­to­jo moks­lo sek­to­riu­je. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je nuo pra­ėju­sių me­tų ir pri­bu­vė­jai tu­ri bū­ti pa­bai­gę studijas.

Daž­nai niū­rią ir tiks­lin­gą mo­ky­mo­si rea­ly­bę Dark Aca­de­mia at­sto­ja svai­gi­nan­čia nostal­gi­ja. Tam la­bai svar­bus ap­ran­gos sti­lius: tam­sie­ji aka­de­mi­kai dė­vi pri­slo­pin­tų spal­vų, kla­si­ki­nio kir­pi­mo marš­ki­nius ar pa­lai­di­nes, si­jo­nus su ko­ji­nė­mis iki ke­lių, daug tvi­do, lan­guo­to au­di­nio, lie­me­nių, gol­fų ir švar­kų, taip pat mo­ka­si­nus, Chel­sea ar odi­nius Bu­da­pest ba­tus. Šis sti­lius su­kur­tas pa­gal pra­ėju­sio am­žiaus pra­džios kon­ser­va­ty­vių Oks­for­do stu­den­tų aprangą.

„Dark Aca­de­mia vei­kia ne tik kaip an­ti­te­zė nuo­bo­džiam mo­ky­mui­si prie­šais ek­ra­ną už­ra­kin­ta­me ka­bi­ne­te, bet ir įpras­tam uni­ver­si­te­ti­niam gy­ve­ni­mui, ku­ris pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais vis ma­žiau pa­na­šus į be­si­lai­ko­mą idealą.“

Ir stu­di­jų kam­ba­rio in­te­rje­ras daž­nai iš­reiš­kia pra­ėju­sių lai­kų il­ge­sį. La­bai po­pu­lia­rūs se­ni be­si­su­kan­tys gaub­liai. Taip pat la­bai po­pu­lia­rūs pa­gel­tę pla­ka­tai su lo­ty­niš­kais au­ga­lų pa­va­di­ni­mais ar­ba stik­li­nės vit­ri­nos su prep­a­ruo­tais dru­ge­liais. Prie tam­siai nu­da­žy­tų sie­nų sto­vi len­ty­nos su kny­go­mis, ku­rios at­ro­do taip, tar­si jas bū­tų ga­li­ma skai­ty­ti tik su prie­žiū­ra kaip vals­ty­bi­nė­se bibliotekose.

Kai ku­rie tam­sie­ji aka­de­mi­kai in­ter­ne­tu nau­do­ja­si su­si­ra­sti su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gus, ku­riems ga­lė­tų siųs­ti vaš­ku už­ants­pau­duo­tus ra­ša­lu pa­ra­šy­tus laiš­kus. Gar­so ta­ke­lis – tam­siai ža­vin­gas, la­bai bri­tiš­kas The Smi­ths in­die ro­kas. Gru­pės vo­ka­lis­tas Mor­ris­sey mė­go Os­ca­rą Wilde’ą, ku­rio ro­ma­no Do­ria­nas Grė­jus pag­rin­di­nis vei­kė­jas, gra­žus ir iš­si­la­vi­nęs jau­nas den­dis, yra dar vie­na Dark Aca­de­mia ikona.

Ne­nuo­sta­bu, kad nostal­giš­ką eska­piz­mą, švie­ti­mo eli­tiz­mą ir Eu­ro­pos in­te­lek­tu­ali­nę is­to­ri­ją šlo­vi­nan­ti ma­da su­lau­kia ir re­ak­cio­nie­riš­kų ša­li­nin­kų pa­lai­ky­mo. Šių me­tų ba­lan­dį šis reiš­ki­nys bu­vo ap­tar­tas tau­ti­nes-na­cio­na­lis­ti­nes idė­jas sklei­džian­čio pod­kas­to Recht­saus­le­ger epi­zo­de, pa­va­di­ni­mu „Dark Aca­de­mia – prieš šiuo­lai­ki­nį pa­sau­lį nu­kreip­ta sub­kul­tū­ra?“. Dviem jo ve­dė­jams pa­ti­ko Tartt ro­ma­nas, nes pag­rin­di­nio vei­kė­jo var­das skam­ba la­bai vo­kiš­kai ir ka­dan­gi Dark Aca­de­mia tu­ri „di­dė­jan­tį po­ten­cia­lą“. Ro­ma­nas The Sec­ret His­to­ry esą yra „už­mas­kuo­ta mo­der­ny­bės kri­ti­ka“ su tam tik­ra kul­tū­ri­nio pe­si­miz­mo do­ze. Ta­čiau pod­cas­te­riai blai­viai pri­pa­žįs­ta, kad kny­gą ga­li­ma skai­ty­ti ir „la­bai ne­po­li­ti­niu būdu“.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Ki­ta ver­tus, kai­rių­jų pa­žiū­rų ir ta­pa­ty­bės po­li­ti­kos ra­te­liuo­se Dark Aca­de­mia su­tin­ka­ma su ne­pa­si­ten­ki­ni­mu. Pa­vyz­džiui, bri­tų so­cio­lo­gė Sa­rah Bur­ton skun­dė­si, kad Dark Aca­de­mia es­te­ti­ka at­stu­mia žmo­nes dėl jų iš­vaiz­dos, ly­ties, sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos ar so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės pa­dė­ties. Iš tie­sų Dark Aca­de­mia iš­aukš­ti­na­mu lai­ko­tar­piu – tai bu­vo di­džiau­sios Bri­tų im­pe­ri­jos plėt­ros me­tas – pag­rin­di­niuo­se Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (taip pat Nau­jo­sios Ang­li­jos) uni­ver­si­te­tuo­se dir­bo la­bai ma­žai mo­te­rų ar tam­siao­džių. Net ir šian­dien dėl so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių veiks­nių af­ro­a­me­ri­kie­čiai ir is­pa­na­kal­biai ne­pa­kan­ka­mai at­sto­vau­ja­mi pag­rin­di­niuo­se JAV universitetuose.

Ta­čiau Bur­ton ne­at­si­žvel­gia į tai, kad yra skir­tu­mas tarp tikro­vės ir ma­dos, ku­ri ek­lek­tiš­kai ap­jun­gia pra­ėju­sių lai­kų ele­men­tus ir vi­sai nė­ra to­kia kon­ser­va­ty­vi, kaip kai kas no­rė­tų. Pa­si­žval­gius po so­cia­li­nius tink­lus ne­su­si­da­ro įspū­dis, kad tam­sie­ji aka­de­mi­kai yra tik tur­tin­gi eu­ro­pie­tiš­kos kil­mės as­me­nys. At­ro­do, kad troš­ki­mas kaip prieš 100 me­tų ar anks­čiau stu­di­juo­ti pres­ti­ži­nė­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je pir­miau­sia yra vi­du­ri­nio­sios kla­sės reiškinys.

Tam­sie­ji aka­de­mi­kai vis­gi dis­ku­tuo­ja apie kal­ti­ni­mus pa­slėp­tu ra­siz­mu: dau­ge­lis pa­brė­žia, kad Dark Aca­de­mia es­te­ti­ka tu­rė­tų bū­ti at­vi­ra vi­siems. Kai kas siū­lo vie­toj Ho­me­ro skai­ty­ti dau­giau­siai iš Ba­bi­lo­no ki­lu­sį Gil­ga­me­šo epą, o vie­toj Os­ca­ro Wilde’o ir Don­nos Tartt – af­ro­a­me­ri­kie­čių ra­šy­to­jus Ja­me­są Bald­wi­ną ir Ma­ya An­ge­lou, ku­rie ra­šė apie ki­to­kį nei pa­si­tu­rin­čių bal­tų­jų ang­lo­sak­sų pro­tes­tan­tų stu­den­tų pa­sau­lį. Ro­dos, kad jie vis­gi pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis skai­ty­mas tarp Dark Aca­de­mia di­de­lio vaid­mens nevaidina.

La­ris­sa Ku­nert, „Das Bild­nis der Bil­dung“, jung​le​.world, 2021 11 04. Iš vo­kie­čių kal­bos ver­tė Do­mas Lavrukaitis.

Taip pat skaityk

Proga ištrūkti

Ką senas kompiuterijos gedimas liudija apie vis didėjantį mūsų realybės ir virtualybės persipynimą ir apie galimybes

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir

Kūryba, palaikanti viltį

Jauna menininkė Urtė Jasenka grafikos parodoje „Atmintis“ viltingus savo paminklus skiria drąsiai kovojantiems ukrainiečiams.