Kaip spręsti konfliktus dėl paveldo

„Garso“ kino teatro likimas gerai perteikia konfliktus dėl socmodernizmo architektūros. Dialogas ir jautrumas aplinkai gali juos sušvelninti.

Kino teatras „Garsas“ sovietmečiu. Garsas.lt nuotrauka

2020-ųjų rug­pjū­tį pas­ku­ti­nį kar­tą re­gė­jau Pa­ne­vė­žio ki­no te­at­rą „Gar­sas“. Tū­rių kom­po­zi­ci­ja, gru­baus be­to­no ir stik­lo skaidru­mo der­mė trau­kė ste­bin­čio­jo žvilgs­nį. Pra­ei­viai ži­no­jo, kad jo lau­kia tra­giš­ka lem­tis, bet jis ne­iš­si­da­vė. Tik ty­kiai laukė.

Tuom­kart jau­čiau­si ryž­tin­gai. Ne­ke­ti­nau poe­tiš­kai niur­nė­ti apie ny­kią jo lem­tį. Ty­lo­mis vy­liau­si, kad bend­ruo­me­nei pa­vyks ką nors pa­siek­ti. Ta­čiau 2021-ųjų me­tų ko­vą ki­no te­at­ro sie­nos ėmė tru­pė­ti. Gar­so ne­li­ko. Kaip ir jo pirm­ta­ko „Ai­do“ ar bro­lio „Vai­di­los“. Nors pa­sta­ro­jo nau­ja­sis sa­vi­nin­kas ape­liuo­ja į is­to­ri­nį jaut­ru­mą, pa­sta­to idė­ja vis­gi pra­ras­ta – iš­sau­go­tos men­kos de­ta­lės ir pa­va­di­ni­mo rai­dės tė­ra smul­kūs sen­ti­men­tai. Ne­li­ko nė vie­no Vy­kio Jur­šio XX am­žiaus sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je pro­jek­tuo­to kar­to­ti­nio ki­no te­at­ro reprezentanto.

Nors nu­pa­i­šiau gan dra­ma­tiš­ką vaiz­dą, tur­būt bū­čiau ga­lė­ju­si žvelg­ti į si­tu­aci­ją kiek pa­pras­čiau. Mies­tas vys­to­si, erd­vės kin­ta, ga­lų ga­le nyks­mas – vi­sų eg­zis­tuo­jan­čių daik­tų ma­tas. Lyg ir nie­ko ypa­tin­go ne­įvy­ko. To pa­da­ry­ti ne­įs­ten­giau tik dėl ra­di­ka­liai skir­tin­gų bend­ruo­me­nės ir sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jų pa­sta­to li­ki­mo at­žvil­giu. Mies­to vi­du­je vy­ku­si konf­ron­ta­ci­ja (sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus nuo­mo­ne – dirb­ti­nai su­kur­tas konf­lik­tas) ir jos iš­raiš­ka vie­šo­jo­je erd­vė­je ga­na ge­rai at­spin­di opiau­sius pa­sta­ro­jo me­to ne­su­ta­ri­mus dėl paveldo. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Pra­ėjus dau­giau nei me­tams nuo Gar­so griū­ties no­riu ap­svars­ty­ti ne tik konf­lik­tą dėl pa­vel­do, bet ir bend­rą ti­pi­nio pa­vel­do prob­le­ma­ti­ką. Ar tik­rai ti­pi­nis ob­jek­tas sa­vai­me yra be­ver­tis? Ar ti­pi­niai pa­sta­tai ga­li at­si­dur­ti tarp pa­vel­do ob­jek­tų? Kie­no nuo­mo­nė svar­bes­nė – ga­lios po­zi­ci­ją už­iman­čių as­me­nų ar pa­vel­do var­to­to­jų? Ar emo­ci­nis pag­rin­di­mas yra pa­kan­ka­mas įtei­si­nant pa­vel­dą? Ga­lų ga­le, kaip spręs­ti diso­nuo­jan­čio pa­vel­do prob­le­mą ir iš­veng­ti konfliktų?

Tipinis lygu bevertis?

Gar­so li­ki­mas pa­ro­do, ko­kiais ste­reo­ti­pais yra ap­au­gęs mū­sų pa­vel­do su­vo­ki­mas. Pa­vyz­džiui, ti­pi­nis, sta­li­nis­ti­nis, sve­tim­ša­lės kur­tas ki­no te­at­ras įgi­jo pa­vel­do sta­tu­są, o mo­der­nis­ti­nis, re­tas tė­vy­nai­nio kū­ri­nys du­kart ne­pri­pa­žin­tas pa­vel­do ob­jek­tu. Ži­no­ma, ome­ny­je tu­riu į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) re­gist­rą įtrauk­tus ke­tu­ris (iš bu­vu­sių še­šių) ti­pi­nius ru­sų ar­chi­tek­tės Zo­jos Brod 330 vie­tų ki­no te­at­rus „Drau­gys­tė“ ir „Tė­vy­nė“ (Vil­niu­je), „Drau­gys­tė“ (Uk­mer­gė­je), „Au­ro­ra“ (Klai­pė­do­je). Dėl šių ob­jek­tų įtrau­ki­mo į pa­vel­do są­ra­šą vie­šo­jo­je erd­vė­je po­le­mi­nio vyks­mo ne­ki­lo. Dar dau­giau – šie pa­sta­tai yra ver­ti­na­mi kaip ypa­tin­gi. Štai Au­ro­ra bu­vo vi­siš­kai ap­leis­ta, bet pa­sta­to būk­lė ar ti­piš­ku­mas ne­ta­po kliū­ti­mi pa­sta­tą įtrauk­ti į pa­vel­do są­ra­šą. „Ne­pai­sant to, kad pa­sta­tas sta­ty­tas pa­gal ti­pi­nį po­ka­ri­nį pro­jek­tą, ta­čiau to­kių Lie­tu­vo­je iki šiol ne­daug iš­li­kę. Ko­lo­nų dė­ka jis pa­si­žy­mi iš­raiš­kin­ga ar­chi­tek­tū­ra“, – tei­gė KPD Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vyr. vals­ty­bi­nis ins­pek­to­rius Lais­vū­nas Ka­va­liaus­kas. Re­konst­ruk­ci­jos me­tu įvyk­dy­ti pa­ki­ti­mai ne­su­truk­dė į re­gist­rą įtrauk­ti Vil­niaus Tė­vy­nės ki­no te­at­ro. Pa­sta­ra­sis vie­šo­jo­je erd­vė­je ver­ti­na­mas kaip „le­gen­di­nis“. Ne be prie­žas­ties ki­no me­ni­nin­kai  sie­kia įsi­gy­ti par­duo­da­mą Vil­niaus ki­no te­at­rą Tė­vy­nė ir grą­žin­ti ki­ną į šią erd­vę. Įdo­mu, kad šios ini­cia­ty­vos at­si­ra­di­mą lė­mė ir Gar­so su­nai­ki­ni­mas, liu­di­jan­tis spar­tų XX am­žiaus ki­no kul­tū­ros pa­vel­do nyksmą.

„Tė­vy­nės“ ki­no te­at­ras Vil­niu­je. Ma­to Mie­žo­nio /​ 15min nuotrauka

Taip pat šio ti­pi­nio pro­jek­to at­ve­jis ro­do, kad toks pa­vel­das nė­ra prob­le­ma ir ko­mer­ci­jai – Nau­jo­jo­je Vil­nio­je esan­tis ki­no te­at­ras Drau­gys­tė vir­to pre­ky­bos cen­t­ru. KPD ne­tu­rė­jo jo­kių prie­kaiš­tų, net jei pil­nai pa­ki­to vi­di­nės pa­sta­to erd­vės ar funk­ci­ja. De­par­ta­men­tui te­bu­vo svar­bu, kad bū­tų iš­sau­go­tos ver­tin­go­sios sa­vy­bės, o vers­lui – kad ga­lė­tų įsi­kur­ti pa­to­gio­je vie­to­je. Pa­sta­tą puo­šian­ti „Maxi­mos“ iš­ka­ba liu­di­ja se­no­sios san­t­var­kos pa­li­ki­mo nau­jas ga­li­my­bes – var­to­to­jai ga­lės at­lik­ti sa­vus ka­pi­ta­lis­ti­nius ri­tu­alus iš­tai­gin­guo­se rūmuose.

Tai­gi, pa­si­ro­do, kad ti­pi­nis pa­sta­tas ga­li ne tik for­ma­liai nu­gul­ti KPD re­gist­ran, bet ir bū­ti pa­trauk­lus įvai­rioms var­to­to­jų gru­pėms. Tai reiš­kia, kad prob­le­ma sly­pi vi­sai ne ob­jek­to ti­piš­ku­me, o jo in­ter­pre­ta­ci­jo­je. Gal­būt vi­suo­me­nei vis dar leng­viau pri­im­ti sta­li­nis­ti­nio rea­liz­mo sti­lis­ti­ką, ku­ri me­na kla­si­ki­nes, tai­gi – pa­vel­diš­kai at­ro­dan­čias, for­mas. Ko­lo­nos, lip­di­niai, ar­ki­niai lan­gai, bokš­te­liai ar ki­ti kla­si­ki­niai ele­men­tai yra pa­ly­tė­ti vi­suo­ti­nai su­vo­kia­mo gro­žio au­reo­lės. Šiuo sta­li­niz­mo ir mo­der­niz­mo su­si­dū­ri­mu bū­tų la­bai pa­pras­ta pa­aiš­kin­ti šį su­dė­tin­gą ir be ga­lo įdo­mų reiš­ki­nį. Vis­gi, to pa­da­ry­ti ne­lei­džia fak­tas, kad sta­li­nis­ti­nė ar­chi­tek­tū­ra taip pat ga­li kel­ti susipriešinimą.

Ne­iš­ven­gia­mas mū­sų ke­lio­nė­je tam­pa skvar­bes­nis žvilgs­nis į mi­nė­tą in­ter­pre­ta­ci­jų konfliktą.

Kas konkrečiai įvyko Panevėžyje?

Gar­so ki­no cent­ro vie­to­je nu­spręs­ta sta­ty­ti Sta­sio Eidri­ge­vi­čiaus me­nų cent­rą (SEMC). Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­gi­mu SEMC bus nau­jos kar­tos mu­zie­jus, šiuo­lai­ki­nio me­no, kul­tū­ri­nio dia­lo­go, kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų ir edu­ka­ci­jų erd­vė su ki­no veik­la. Nau­jas me­no my­lė­to­jų ir tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tas už­go­žė vie­tos gy­ven­to­jų po­rei­kius puo­se­lė­ti ki­no pa­vel­dą, ap­si­me­tant, kad Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bė ži­no ge­riau. Nau­jai ku­ria­ma kul­tū­ri­nio dia­lo­go erd­vė ta­po ne­san­tai­kos ir pa­vel­do konf­lik­to erdve.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Sa­vi­val­dy­bė ma­nė, kad edu­ka­ci­nės erd­vės su ki­no veik­la stei­gi­mas yra pa­kan­ka­mas komp­ro­mi­sas. Vis­gi, su­si­tel­ku­si bend­ruo­me­nė ry­žo­si gin­ti sa­vo tei­sę į pa­vel­dą. Įsteig­ta pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Iš­sau­go­ti Gar­są“ su­bū­rė ne tik vie­tos bend­ruo­me­nę, bet ir ki­no bei ar­chi­tek­tū­ros mė­gė­jus. Žmo­nės da­li­jo­si at­si­mi­ni­mais, ra­šė teks­tus ir laiš­kus, pro­tes­ta­vo, pi­ke­ta­vo, fi­ziš­kai gy­nė pa­sta­tą nuo grio­vė­jų. Pe­ti­ci­ją už Gar­so iš­sau­go­ji­mą pa­si­ra­šė trys tūks­tan­čiai pi­lie­čių. Du­kart svars­ty­ta pa­sta­tui su­teik­ti tei­si­nę ap­sau­gą. De­ja, į si­tu­aci­ją pa­žvelg­ta itin for­ma­liai: nors „emo­ci­nis“ gy­ven­to­jų ver­ti­ni­mas bu­vo ly­di­mas ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­ko Vai­do Pet­ru­lio min­čių, ko­dėl Gar­sas yra svar­bus ir sau­go­ti­nas, to ne­pa­ka­ko. Sa­vi­val­dy­bės in­te­re­sai nu­svė­rė bend­ruo­me­nės poreikius.

Kaip įpras­ta mū­sų sa­vi­val­do­je, Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bė, nau­do­da­ma­si di­des­niais iš­tek­liais nei Gar­so iš­sau­go­ji­mo ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, sa­vą­ją po­zi­ci­ją ak­ty­viai trans­lia­vo vie­šo­jo­je erd­vė­je. Sa­vi­val­dy­bės su­kurp­ta re­to­ri­ka, grin­džian­ti, ko­dėl Gar­sas ne­ga­li bū­ti įpa­vel­din­tas skam­ba juo­kin­gai. Lei­s­ki­te, įvar­din­siu pag­rin­di­nes prie­žas­tis: 1) „tai ti­pi­nis ki­no te­at­ro pro­jek­tas, ko­kių so­viet­me­čiu pri­sta­ty­ta ne tik Lie­tu­vo­je“ – Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mų ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, ma­tyt, ką ne taip nu­gir­do – net jei ir Jur­šys kur­da­mas pro­jek­tą rė­mė­si Mask­vo­je su­for­muo­tais pro­vaiz­džiais, tai vis tiek nė­ra ko­pi­ja ar ti­pi­nis pro­jek­tas; 2) „sta­ty­tas pa­gal kar­to­ti­nį pro­jek­tą“ – tai ar­čiau tie­sos, bet jau iš­si­aiš­ki­no­me, kad ki­tais at­ve­jais tai ne­bu­vo pa­kan­ka­ma prie­žas­tis; 3) „tai ne in­di­vi­dualus ar­chi­tek­tū­ri­nis dar­bas“ – gal­būt ir kur­tas ne Pa­ne­vė­žiui, bet tik­rai pri­tai­ky­tas ir sa­vas; 4) „pa­sta­tas sa­vo tū­riu ne­de­ra Pa­ne­vė­žio mies­to is­to­ri­nės da­lies ur­ba­nis­ti­nė­je ap­lin­ko­je“ – bū­tent! taip jis pui­kiai rep­re­zen­tuo­ja mo­der­niz­mą; be to, de­rė­tų žvilg­tel­ti į ki­no te­at­rą „Nag­lis“ Pa­lan­go­je – jis ly­giai taip pat ig­no­ruo­ja sa­vo ap­sup­tį, bet tai iš­ryš­ki­na­ma ren­giant ar­chi­tek­tū­ri­nį kon­kur­są; 5) „dėl šio ob­jek­to įra­šy­mo nė­ra gau­tas or­ga­ni­za­ci­jos, at­sto­vau­jan­čios vie­tos bend­ruo­me­nei, pra­šy­mas“ – ar be­rei­kia nu­sa­ky­ti, ko­dėl tai ab­sur­diš­ka? Vi­sas prie­žas­tis ka­rū­nuo­ja anks­čiau mi­nė­ta ar­chi­tek­tė, teig­da­ma, jog pas­kel­bus ob­jek­tą pa­vel­du tek­tų grą­žin­ti jo 1968 me­tų būk­lę, nes 1999 me­tais jis jau bu­vo re­konst­ruo­tas ir tek­tų su­si­tai­ky­ti su ener­ge­ti­niu ne­e­fek­ty­vu­mu, nes ne­bū­tų ga­li­ma re­konst­ruo­ti, šil­tin­ti ir pa­na­šiai. Sun­ku pa­sa­ky­ti, kuo pa­grįs­tas šis jos tei­gi­nys, bet aki­vaiz­du, kad re­mia­ma­si pa­se­nu­sio­mis pa­vel­do­sau­gos ka­te­go­ri­jo­mis. Be to, ten­ka pri­min­ti, kad Tė­vy­nė bu­vo įtrauk­ta į pa­vel­do są­ra­šą po 2002 me­tų re­konst­ruk­ci­jos, o iš Drau­gys­tės Nau­jo­jo­je Vil­nio­je li­ko tik iš­ori­nis gaub­tas. Įtrau­ki­mas į pa­vel­do są­ra­šą ne­reiš­kia, kad pa­sta­to ne­bus ga­li­ma pri­tai­ky­ti ki­toms reik­mėms. Vi­sur įma­no­mas komp­ro­mi­sas, kai jo ak­ty­viai siekiama.

Pi­ke­tas dėl Pa­ne­vė­žio ki­no te­at­ro „Gar­sas“ išsaugojimo

Įdo­mu ir tai, kad bu­vo su­kur­ta pi­lie­ti­nei ini­cia­ty­vai al­ter­na­ty­vi gru­pė – už SEMC kū­ri­mą, sie­ku­si at­spin­dė­ti „tik­rą“, dau­gu­mos pa­ne­vė­žie­čių, ak­ty­vių mies­tie­čių po­zi­ci­ją. Pe­ti­ci­ja su­si­lau­kė 922 pa­ra­šų. Tai­gi, esa­ma ne tik su­si­skal­dy­mo tarp sa­vi­val­dos ir gy­ven­to­jų, bet ir vi­di­nio su­si­skal­dy­mo tarp mies­tie­čių, skir­tin­gų bend­ruo­me­nių. Prob­le­ma daug gi­les­nė nei val­džios ir gy­ven­to­jų priešprieša.

Gru­pės už SEMC kū­ri­mą gy­va­vi­mo ženk­lų ne­be­gir­dė­ti, o pi­lie­ti­nė gru­pė „Iš­sau­go­ti Gar­są“ vis dar te­be­gy­vuo­ja. Nors ne­bė­ra dėl ko ko­vo­ti, su­si­prie­ši­ni­mas dėl nau­jo pa­sta­to mies­te vis dar eg­zis­tuo­ja. Ne­ži­nau, ar šiuo at­ve­ju diso­nan­są vis dar ga­li­ma pa­nai­kin­ti – po nug­rio­vi­mo jis ta­po ne­at­šau­kia­mas. Kol yra gy­vi as­me­nys, pa­ty­rę šiuos pro­ce­sus, ir jų at­min­tis, tol diso­nan­sas liks gy­vuo­ti. Ne­pai­sant to, ver­ta ap­tar­ti, kaip konf­lik­tą bu­vo ga­li­ma sušvelninti.

Teorija sprendžia praktinę problemą?

Joh­nas Tunbridge’as ir Gre­go­ry Ashworth’as vei­ka­le apie diso­nuo­jan­tį pa­vel­dą ir jo val­dy­mą for­mu­luo­ja min­tį, kad pa­vel­das yra as­me­ni­nis da­ly­kas – pa­vel­do su­pra­t­imą le­mia gy­ve­ni­mo pa­tir­tys, emo­ci­jos, sim­bo­li­nės ver­tės. Pa­vel­das ga­li bū­ti skir­tin­gai in­ter­pre­tuo­ja­mas at­ski­rų vi­suo­me­nės gru­pių pa­gal jų po­rei­kius. Bū­tent dėl skir­tin­gų var­to­to­jų po­rei­kių tarp šių gru­pių ga­li kil­ti konf­lik­tai. Tad vi­sas pa­vel­das yra kaž­kam diso­nuo­jan­tis, o vi­sas diso­nan­sas – kie­no nors paveldas.

Šie konf­lik­tai ky­la ne tik dėl skir­tin­gų pa­vel­do var­to­to­jų gru­pių, bet ir dėl skir­tin­gų pa­vel­do pa­nau­dos bū­dų su­si­dū­ri­mo. Au­to­riai iš­ski­ria tris pag­rin­di­nius pa­vel­do kaip iš­tek­liaus pa­nau­dos bū­dus. Tai pa­vel­das kaip kul­tū­ri­niai, eko­no­mi­niai ir po­li­ti­niai iš­tek­liai. Už­teks ži­no­ti, kad kul­tū­ri­niai iš­tek­liai sie­ja­mi su pa­vel­do pa­nau­da moks­li­niams ty­ri­mams, edu­ka­ci­jai, mu­zie­jams, eko­no­mi­niai iš­tek­liai – su pa­vel­do tu­riz­mu, par­duo­da­mo­mis pa­slau­go­mis ir pa­sa­ko­ji­mų adap­ta­ci­jo­mis pa­gal lū­kes­čius, na, o po­li­ti­niai – su įvai­rių po­li­ti­kų ban­dy­mu per pa­vel­dą le­gi­ti­mi­zuo­ti ideo­lo­gi­ją ar valdymą.

SEMC kon­kur­są lai­mė­jo „IMPLMNT ar­chi­tects“ ko­man­dos dar­bas. Au­to­rių ko­lek­ty­vas – Au­ri­mas Sy­ru­sas, Gre­ta Šid­lauskai­tė ir Ri­čar­das Bertašius

Ta­čiau pa­nau­dos bū­dai ne­ga­li bū­ti vi­siš­kai har­mo­nin­gi ar­ba vi­siš­kai diso­nuo­jan­tys. Au­to­riai siū­lo ne­si­rink­ti kraš­tu­ti­nių po­zi­ci­jų; es­mė yra ge­bė­ji­mas lanks­čiai de­rin­ti in­te­re­sus, rem­tis pa­vel­do va­dy­bos prin­ci­pais ir pla­na­vi­mu. Nag­ri­nė­ja­mo įvy­kio kon­teks­te trum­pai pri­sta­ty­siu ke­le­tą tva­raus pa­vel­do iš­tek­lių val­dy­mo koncepcijų.

Pir­ma, iš­tek­liai ver­ti­na­mi ne tik dėl jų tie­sio­gi­nio pa­nau­do­ji­mo eko­no­mi­nė­je ga­my­bos sis­te­mo­je. Tai reiš­kia, kad pa­vel­do kū­ri­me nau­do­ja­mi is­to­ri­niai iš­tek­liai pri­tai­ko­mi įvai­riems spar­čiai be­si­kei­čian­tiems tiks­lams. Iš­tek­lių plė­to­ji­mas tu­ri bū­ti su­si­jęs su su­pra­t­imu apie ki­to­kio nau­do­ji­mo ga­li­my­bę ki­tu me­tu. Tai ne­reiš­kia, kad ob­jek­tas tu­ri lik­ti ne­nau­do­ja­mas bai­mi­nan­tis, kad bus pa­neig­tas at­ei­ties kar­tos po­rei­kis pri­tai­ky­ti pa­vel­dą sa­vo reik­mėms. Iš­tek­lių nau­do­ji­mo prin­ci­pai, to­kie kaip tau­pu­mas, at­nau­ji­ni­mas, re­konst­ruk­ci­ja ir per­kū­ri­mas, yra to­kie pat svarbūs.

Ant­ra, tva­rus vys­ty­mas reiš­kia, kad tu­ri bū­ti pa­siek­ta pu­siau­svy­ra tarp eko­no­mi­kos, so­cia­li­nių gru­pių, po­li­ti­nių sub­jek­tų ir žmo­nių kar­tų. Vi­sa pa­vel­do idė­ja reiš­kia la­bai spe­ci­fi­nį ry­šį tarp pra­ei­ties, da­bar­ties ir at­ei­ties. Pa­vel­das yra da­bar­ties funk­ci­ja, at­ren­ka­ma iš pra­ei­ties ir per­duo­da­ma at­ei­čiai. Da­bar­tis at­lie­ka są­mo­nin­gą at­ran­ką iš be­veik be­ga­li­nės ga­li­mų pra­ei­čių įvai­ro­vės. Vi­sa tai pri­sta­to­ma at­ei­čiai, ku­rios po­rei­kius rei­kia nu­ma­ty­ti – taip iš­lai­ko­ma kar­tų ly­gy­bė. Ži­no­ma, šio tiks­lo pa­sie­ki­mą ap­sun­ki­na at­ei­ties pa­vel­do po­rei­kių nu­ma­ty­mo prob­le­ma – mes ne­ga­li­me ži­no­ti, ką at­ei­ties kar­tos no­rės sau­go­ti. Svar­bi ne tik kar­tų, bet ir ki­tos ly­gy­bės – tarp et­ni­nių, so­cia­li­nių, na­cio­na­li­nių ir ki­tų da­bar eg­zis­tuo­jan­čių žmo­nių grupių. 

Ar diso­nuo­jan­čiam pa­vel­dui bū­ti­na va­dy­ba? Anot au­to­rių, da­liai žmo­nių ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad ne­val­dy­mas yra pri­im­ti­nas, nes lai­kas iš­trins gin­čus ir iš­nyks bet ko­kia nu­ma­no­ma grės­mė. Vis­gi, ne­val­dy­mo pa­sek­mės grei­čiau­siai bus ne­pri­im­ti­nos dėl pra­ras­tų pa­ja­mų, iš­tek­liaus su­nai­ki­ni­mo ar lei­di­mo su­nyk­ti. To­dėl dau­gu­ma pa­vel­do teo­re­ti­kų pa­si­sa­ko už ak­ty­vų diso­nan­so val­dy­mą, ap­iman­tį nuo­se­klaus pla­no su­kū­ri­mą. Tai pa­dė­tų su­švel­nin­ti konf­ron­ta­ci­ją prieš jai pra­si­de­dant ir at­kreip­ti dė­me­sį į pa­vel­do iš­tek­lių įvai­ro­vę, kaip pag­rin­dą ku­riant pa­nau­dos stra­te­gi­ją tin­ka­mą konk­re­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis. At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad rei­kia glau­des­nio dia­lo­go tarp or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios įko­mer­ci­na pa­vel­dą, ir žmo­nių, tu­rin­čių siau­rų ne­ko­mer­ci­nių in­te­re­sų. Nors ne vi­si in­te­re­sai bus pa­ten­kin­ti, pats dia­lo­go fak­tas tu­rė­tų su­ma­žin­ti ko­mer­ci­nės in­ter­pre­ta­ci­jos ke­lia­mą diso­nan­są.  Svar­bu, kad val­dy­mas ska­tin­tų įei­ti į ga­na su­dė­tin­gą dia­lo­gą, ne tie­siog to­le­ruo­tų ma­žu­mų vertybes.

„Vai­di­los“ ki­no te­at­ro re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas, ku­rį pa­ren­gė UAB „Pro­g­re­sy­vūs projektai“

Kur šio­je teo­ri­jo­je at­si­du­ria Gar­sas? Aki­vaiz­du, kad bend­ruo­me­nė ob­jek­tą ma­to kaip kul­tū­ri­nį iš­tek­lių, rep­re­zen­tuo­jan­tį Lie­tu­vos ki­no kul­tū­rą. Ta­čiau toks pa­nau­dos bū­das vi­siš­kai ne­ten­ki­na sa­vi­val­dy­bės, nes Gar­sas ne­pri­tin­ka prie ku­ria­mo mies­to vei­do. Gar­so ne­pa­vyks pa­nau­do­ti kaip ideo­lo­gi­nio įran­kio, jis ne­tei­kia no­ri­mos eko­no­mi­nės nau­dos ir ne­ska­ti­na tu­riz­mo. Dėl to ky­la po­rei­kis kur­ti nau­ją pa­vel­do ob­jek­tą, ku­ris rep­re­zen­tuo­tų nau­ją mies­to ideo­lo­gi­ją ir neš­tų pri­dė­ti­nės eko­no­mi­nės ver­tės. Štai – disonansas!

Au­to­rių kon­cep­ci­jo­je iš­dės­ty­tos min­tys apie val­dy­mo po­rei­kį, ak­ty­vų dia­lo­gą, įsi­gi­li­ni­mą į bend­ruo­me­nės po­rei­kius ir in­te­re­sų de­ri­ni­mą bū­tų pra­ver­tu­sios Gar­so at­ve­ju. Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja bu­vo ra­di­ka­li ir be­komp­ro­mi­sė. Bend­ruo­me­nė siū­lė komp­ro­mi­są – įkur­ti SEMC bu­vu­sia­me Pa­ne­vė­žio kon­ser­vų fab­ri­ke, o Gar­są re­konst­ruo­ti. Taip pat bu­vo siū­ly­mų į SEMC pa­sta­tą in­te­gruo­ti esa­mą ki­no cent­ro pastatą.

Komp­ro­mi­sas bu­vo ne­įma­no­mas dėl vie­nos – val­dan­čios, pu­sės po­zi­ci­jos. Bend­ruo­me­nei ne­pri­im­ti­nas sa­vi­val­dy­bės no­ras ten­kin­ti tik vie­nos vi­suo­me­nės gru­pės in­te­re­sus, ig­no­ruo­jant dia­lo­gą ir jų tei­sę į sa­vo pa­vel­dą. Sa­vi­val­dy­bės po­rei­kis ga­lia įtvir­tin­ti sa­vo po­zi­ci­ją, dieg­ti sa­vą mies­to ideo­lo­gi­ją, pirš­ti šiuo­lai­kiš­ką, tu­ri­s­tams rei­ka­lin­gą, bet vi­suo­me­nės po­rei­kius nei­gian­tį ob­jek­tą, yra pa­vyz­dys, kaip da­ry­ti nereikėtų.

Ki­no te­at­ro „Nag­lis“ kon­ver­si­ja į re­gio­ni­nę fil­mo­te­ką (ar­ch. G.Antanaitytė, A.Laurinaitis, A.Baužys, A.Rybelis, M.Leonova)

Nors dia­lo­gas, jaut­ru­mas ap­lin­kai kar­tais ga­li skam­bė­ti gan nai­viai, jis iš tie­sų ga­li už­kirs­ti ke­lią diso­nan­sui. Juk anks­čiau už­si­min­tas ki­no te­at­ras Vai­di­la virs į mo­to­cik­lų mu­zie­jų, o jo fa­sa­das vi­siš­kai pa­kis. Ta­čiau vie­šo­jo­je erd­vė­je tai va­di­na­ma ne nai­ki­ni­mu, o at­gi­mi­mu. Gal­būt tai le­mia ir ob­jek­to sa­vi­nin­ko dekla­ruo­ja­ma po­zi­ci­ja: „is­to­ri­ją rei­kia gerb­ti ir jai ati­duo­ti duok­lę“. Ne­abe­jo­ju, kad toks dė­me­sys pa­sta­to pra­ei­čiai iš ga­lios po­zi­ci­ją tu­rin­čio žmo­gaus pa­de­da val­dy­ti disonansą.

Kas iš to, jei Garso nebėra?

Nors Gar­so fi­ziš­kai ne­bė­ra, pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos dė­ka šis at­ve­jis li­ko pa­ste­bi­mas ir gir­di­mas. To, kas pra­ras­ta, su­grą­žin­ti ne­įma­no­ma, bet yra pra­s­mės į tai įsi­gi­lin­ti. Tai daug pla­tes­nio mas­to prob­le­ma nei tik vie­nas ar ke­li ki­no te­at­rai. Ver­ta pa­mi­nė­ti ir „Ban­gos“ ka­vi­nę, Ke­lių po­li­ci­jos pa­sta­tą Gi­rai­tė­je, ga­lų ga­le gar­sų­jį „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro at­ve­jį. Šie pa­vyz­džiai ro­do, kad Lie­tu­vo­je es­ti daug pa­vel­do, bet ku­rią mi­nu­tę ga­lin­čio su­kel­ti konf­lik­tą. Svar­bu pa­ste­bė­ti tuos at­ve­jus, juos val­dy­ti ir ge­bė­ti la­vi­ruo­ti tarp skir­tin­gų po­zi­ci­jų. Džiu­gi­na, kad yra ir ge­rų­jų pa­vyz­džių, kaip Pa­lan­gos ki­no te­at­ras „Nag­lis“, kur ran­da­mas dia­lo­gas tarp sa­vi­val­dy­bės, vie­tos gy­ven­to­jų ir tu­ris­tų po­rei­kių. Tai ro­do, kad teo­ri­ja, siū­lan­ti dia­lo­gą ir pla­na­vi­mą, vei­kia ir ją bū­ti­na tai­ky­ti prak­ti­ko­je. Juk ga­lų ga­le, at­vi­ry­bė ki­tam, bend­ra­dar­bia­vi­mas ir komp­ro­mi­so pa­ieš­ka yra dar­naus bend­ra­bū­vio pag­rin­das, už­tik­rin­sian­tis san­tai­ką, pra­ei­ties iš­sau­go­ji­mą ir idė­jų tęs­ti­nu­mą. Bū­tent to­kių mies­tų no­ri­si siekti.

Ineta Šuopytė

Ineta Šuopytė yra VU paveldosaugos magistrantė. VDU baigė lietuvių filologijos ir leidybos bakalauro studijas. Viena iš Šauksmo žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk

Komedijos saulėlydis

Aistė Brazdžiūnaitė po 16 metų vėl peržiūrėjo „Saulėlydį“. Ką filmas liudija apie santykius, ideologiją ir mėgavimąsi

Vienišumo triukšmas

Užklupta vienišumo mūsų autorė jį laikė problema. Visgi išeitį galiausiai pasiūlė nuoširdesnis požiūris į jį ir

Proga ištrūkti

Ką senas kompiuterijos gedimas liudija apie vis didėjantį mūsų realybės ir virtualybės persipynimą ir apie galimybes

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir