/

Kalinami ir kankinami studentai aktyvistai priversti palikti Baltarusiją

2020-ųjų protestų prieš Lukašenką priešakyje ėjo studentai. Juos koordinavusi Baltarusijos studentų asociacija buvo priversta palikti šalį, 12 jos narių – įkalinti.

Sėdimasis protestas prie Baltarusijos valstybinio informatikos ir radioelektroniko universiteto 2020-ųjų rugsėjo 30-ąją. Radio Svoboda nuotrauka

Vi­sa Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų aso­cia­ci­jos (BSA) va­do­vy­bė bu­vo pri­vers­ta pa­lik­ti ša­lį, kai po Bal­ta­ru­si­jos KGB rei­dų jų biu­re bu­vo su­im­ti ir įka­lin­ti 12 aso­cia­ci­jos na­rių, or­ga­ni­za­vu­sių ma­si­nes de­monst­ra­ci­jas prieš pre­zi­den­to Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos diktatūrą.

Rep­re­si­jų ban­ga pra­si­dė­jo po 2020-ųjų va­sa­rą stu­den­tų ves­tų pro­tes­tų prieš Lu­ka­šen­ką. Pro­tes­tuo­to­jai su­si­dū­rė su uni­ver­si­te­to va­do­vy­bės bau­gi­ni­mais, bu­vo ša­li­na­mi iš aukš­tų­jų ir nu­til­dy­ti at­vi­ru vals­ty­bės sau­gu­mo pa­jė­gų smur­tu ir kankinimais.

Suklastoti rinkimai įžiebė protestus ir studentų streikus

Dėl ne­įt­rauk­tų opo­zi­ci­jos kan­di­da­tų ir su­klas­to­tų re­zul­ta­tų 2020-ųjų rug­pjū­tį vy­ku­siuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, ku­riuo­se Lu­ka­šen­ka ta­ria­mai lai­mė­jo 80,3 pro­cen­tus bal­sų, po­ko­mu­nis­ti­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je ki­lo iki tol ne­ma­ty­to dy­džio ma­si­niai pro­tes­tai. Pa­sta­rie­ji, sa­vai­me su­pran­ta­ma,  su­lau­kė žiau­raus po­li­ci­jos at­sa­ko – pro­tes­tuo­to­jai bu­vo mu­ša­mi ir kan­ki­na­mi, dau­ge­lis jų din­go be žinios.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Rug­sė­jį pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, stu­den­tai uni­ver­si­te­tuo­se su­si­or­ga­ni­za­vo į vie­ti­nius strei­ko ko­mi­te­tus. Jau bū­da­mi ži­no­ma pro­tes­tų ju­dė­ji­mo da­li­mi, stu­den­tai su ki­tais uni­ver­si­te­tais pra­dė­jo pla­nuo­ti ir ko­or­di­nuo­ti sa­vas ei­se­nas. Di­dė­jant areš­tų skai­čiui, stu­den­tai kei­tė tak­ti­ką – strei­ka­vo au­di­to­ri­jo­se ir ren­gė sė­di­muo­sius strei­kus, ku­rie dėl uni­ver­si­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su re­ži­mu daž­nai bū­da­vo žiau­riai išsklaidomi.

Stu­den­tai pra­ne­ša apie uni­ver­si­te­tų mies­te­liuo­se sau­gu­mo pa­jė­gų pa­grob­tus ak­ty­vis­tus. Pa­vyz­džiui, ak­ty­vis­tas Zmi­ce­ris Ma­zu­ra bu­vo su­lai­ky­tas sa­vo uni­ver­si­te­te ir 38 die­nas lai­ko­mas ad­mi­nist­ra­ci­nia­me areš­te už tai, kad pa­sa­kė kal­bą strei­kuo­jan­tiems stu­den­tams. Ki­tu at­ve­ju do­cen­tė Na­ta­li­ja Du­li­na bu­vo su­lai­ky­ta prie Mins­ko vals­ty­bi­nio ling­vis­ti­kos uni­ver­si­te­to pra­ėjus vos trims die­noms po to, kai uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­pra­šė jos pa­lik­ti sa­vo pa­rei­gas. Ta­me pa­čia­me uni­ver­si­te­te spe­cia­lio­sios po­li­ci­jos (ži­no­mos kaip OMON) pa­rei­gū­nai, dė­vin­tys ba­la­kla­vas, kai ku­rie – ci­vi­li­nę ap­ran­gą, smur­tu iš­vai­kė sė­din­čius strei­kuo­jan­čius stu­den­tus, iš­neš­da­mi stu­den­tus iš uni­ver­si­te­to į ne­to­lie­se lau­kian­čius ne­žy­mė­tus fur­go­nus. Stu­den­tų tei­gi­mu, ad­mi­nist­ra­ci­ja „sto­vė­jo ir nie­ko nedarė“.

Omo­ni­nin­kai ša­lia Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio ling­vis­ti­kos universiteto

Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to stu­den­tas ir BSA na­rys Mak­si­mas Zaf­ran­skis tei­gia, kad uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja su­si­mo­kė prieš jį ir jo ko­le­gas stu­den­tų są­jun­go­je: „Uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­dė­jo da­lin­tis su po­li­ci­ja in­for­ma­ci­ja apie stu­den­tus. Jie per­da­vė do­ku­men­tus; jie per­da­vė ma­no te­le­fo­no nu­me­rį [KGB], kad anie ga­lė­tų ma­ne šnipinėti.“

Ma­nau, kad stu­den­tai, ku­rie bu­vo su­im­ti uni­ver­si­te­te, bu­vo areš­tuo­ti dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos kaltės.

Mak­si­mas Zafranskis

KGB Zaf­ranskį su­ėmė, tar­dė ir lai­kė ad­mi­nist­ra­ci­nia­me areš­te už pro­tes­tų or­ga­ni­za­vi­mą. Ad­mi­nist­ra­ci­nis su­lai­ky­mas, kuo­met as­me­nys ga­li bū­ti su­lai­ko­mi ne­pa­tei­kus kal­ti­ni­mų il­ges­niam lai­kui, bu­vo nau­do­ja­mas kaip įpras­ta rep­re­si­jų prie­mo­nė nuo pat pro­tes­tų pra­džios. Pa­gal JT spe­cia­lų­jį pra­ne­šė­ją Bal­ta­ru­si­jos klau­si­mais, nuo 2020-ųjų  lie­pos „dau­giau nei 35 000 žmo­nių bu­vo sa­va­va­liš­kai su­lai­ky­ti už tai, kad pa­si­nau­do­jo tei­se į tai­kius  su­si­rin­ki­mus ar­ba iš­reiš­kė so­li­da­ru­mą su prie­var­tos aukomis.“

Zaf­ran­skis pa­sa­ko­ja apie sa­vo pa­tir­tį: „[KGB] ban­dė ma­ne įbau­gin­ti ir psi­cho­lo­giš­kai spau­dė per po­kal­bius, per ma­no tė­vus, sa­ky­da­mi, kad dėl ma­nęs jiems ga­li kil­ti prob­le­mų dar­be.“ Po ap­klau­sos Zaf­ran­skis bu­vo nu­vež­tas į ka­lė­ji­mą, kur be jo­kių pa­teik­tų kal­ti­ni­mų bu­vo lai­ko­mas 15 pa­rų ir 36 va­lan­doms už­da­ry­tas į vie­nu­tę. „Si­tu­aci­ja bu­vo tik­rai sun­ki – vie­nu­tė­je mie­go­jau ant grin­dų, nes ne­ga­lė­jo­me mie­go­ti ant lo­vos. O kai bu­vau per­kel­tas į pa­pras­tą ka­me­rą, die­no­mis ne­ga­lė­da­vo­me sė­dė­ti ant lo­vos, ki­taip bū­tu­me su­muš­ti. Mū­sų ne­iš­leis­da­vo į lau­ką, o nak­ti­mis ne­iš­jung­da­vo švie­sos, tad bu­vom su įjung­ta švie­sa kiau­rą parą.“

Nuo 2020-ųjų moks­lo me­tų pra­džios rug­sė­jį BSA yra su­rin­ku­si įro­dy­mus apie 492 stu­den­tų su­lai­ky­mą. Iš jų 139 pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas, o dar 51 iš­kel­ta bau­džia­mo­ji byla.

Priešiški universitetai

Zaf­ran­skio kal­ti­ni­mai dėl uni­ver­si­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su sau­gu­mo tar­ny­bo­mis ro­do glau­dų jų ad­mi­nist­ra­ci­jos ir vy­riau­sy­bės ry­šį. Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tuo­se mo­ky­mo prog­ra­mas tie­sio­giai nu­sta­to Švie­ti­mo de­par­ta­men­tas ir „pro­fe­so­riai tu­ri lai­ky­tis vi­sų ofi­cia­lių rei­ka­la­vi­mų, net jei jie ne­su­tin­ka su kur­so me­džia­ga.“ Mo­ky­mo prog­ra­mos ne­si­lai­ky­mas daž­nai už­trau­kia draus­mi­nes prie­mo­nes ar­ba at­lei­di­mą iš darbo.

Pla­ka­tas vir­šu­je: „Di­ma bu­vo pa­grob­tas, kas bus ki­tas?“, pla­ka­tas apa­čio­je: „Grob­da­mi stu­den­tus, gro­bia­te sa­vo at­ei­tį“. Ra­dio Svo­bo­da nuotrauka

1994-ai­siais į val­džią at­ėjęs Lu­ka­šen­ka pa­kei­tė rek­to­rių sky­ri­mo tvar­ką. Iki tol rek­to­riai bu­vo ski­ria­mi uni­ver­si­te­tų se­na­tų bal­sa­vi­mu, o nuo 1994-ųjų rek­to­riai ski­ria­mi (ir ga­li bū­ti at­leis­ti) pre­zi­den­to dek­re­tu. To­kia sis­te­ma uni­ver­si­te­tų ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ug­do pa­klus­nu­mą ir lo­ja­lu­mą vals­ty­bės dik­ta­tui. Pa­vyz­džiui, stu­den­tų pro­tes­tų įkarš­ty, pra­ėjus ma­žiau nei dviem sa­vai­tėms po pa­reiš­ki­mo, kad „rek­to­riai ne­da­ro pa­kan­ka­mai. Ar­ti­miau­siu me­tu to­kių uni­ver­si­te­tų per­so­na­lo prob­le­mą tu­ri­me iš­spręs­ti“, Lu­ka­šen­ka pa­kei­tė tris po­li­tiš­kai ak­ty­vių uni­ver­si­te­tų rektorius.

Vy­riau­sy­bi­nė sky­ri­mų kont­ro­lė vyk­do­ma hie­rar­chiš­kai – uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niuo­se yra ma­žai au­to­no­mi­jos, o fa­kul­te­tų va­do­vai rek­to­rių ski­ria­mi tie­sio­giai. Ora­zas My­ra­do­vas, BSA tarp­tau­ti­nis sek­re­to­rius, pa­sa­ko­ja apie uni­ver­si­te­tų spau­di­mą be­si­prie­ši­nan­tiems stu­den­tams: „Jei jie ži­no apie jū­sų po­zi­ci­ją, jie pa­nau­dos prieš jus jū­sų, kaip stu­den­to, silp­nu­mą. Jie ma­ni­pu­liuo­ja stu­di­jų vie­to­mis ir bend­ra­bu­čiais, sti­pen­di­jo­mis ir eg­za­mi­nų rezultatais.“

Gir­dė­jo­me apie žmo­nes iš ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­rie se­ka [stu­den­tų] so­cia­li­nius tink­lus, ieš­ko da­ly­kų, ku­riuos jie ten skel­bia ar­ba da­li­na­si, ar net į ku­riuos reaguoja.

Ora­zas Myradovas

Nuo 2020-ųjų pro­tes­tų pra­džios stu­den­tų gru­pės pra­ne­šė apie 915 pa­pei­ki­mų stu­den­tams, 246 pa­ša­li­ni­mus iš aukš­tų­jų ir 114 at­ve­jų, kai stu­den­tams bu­vo at­im­tos sti­pen­di­jos. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo at­leis­ti 103 dės­ty­to­jai, įskai­tant 12 rek­to­rių. Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nia­me tech­ni­kos uni­ver­si­te­te bu­vo pa­ša­lin­ti 55 stu­den­tai. Die­ną prieš ma­si­nius iš­siun­ti­mus iš BNTU pra­ėju­sių me­tų spa­lį Lu­ka­šen­ka sa­kė: „Tie, ku­rie lau­žo įsta­ty­mus ne­leis­ti­no­mis veik­lo­mis, tu­ri ne­tek­ti tei­sės bū­ti studentais.“

Nepriklausomų studentų sąjungų slopinimas

Ne­nuo­sta­bu, kad Bal­ta­ru­si­jos val­džia ne­ska­ti­na ne­pri­klau­so­mų stu­den­tų są­jun­gų. Vie­nin­te­lė įga­lio­ta „stu­den­tų są­jun­ga“ yra Bal­ta­ru­si­jos res­pub­li­ki­nė jau­ni­mo są­jun­ga (BJRS), so­viet­me­čio ko­mjau­ni­mo įpė­di­nė. BRJS kont­ro­liuo­ja vy­riau­sy­bė, o jos na­riai tu­ri at­lik­ti „pat­rio­ti­nes pa­rei­gas“. Na­rys­tė or­ga­ni­zuo­ja­ma per mo­kyk­las, o, pa­sak Kri­stii­nos Sil­van, „aš­tun­tų kla­sių mo­ky­to­jai pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad dau­gu­ma mo­ki­nių pri­si­jung­tų prie or­ga­ni­za­ci­jos.“ Per pra­ėju­sių me­tų pro­tes­tus stu­den­tai, daž­niau­siai bu­vę pa­sy­vūs BRJS na­riai, ma­siš­kai at­si­sa­kė sa­vo narystės.

Pro­tes­tas prie Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio in­for­ma­ti­kos ir ra­dio­e­lekt­ro­ni­kos uni­ver­si­te­to. Ra­dio Sva­bo­da nuotrauka

Sa­vo ruož­tu, BSA, 1989-ai­siais įkur­ta re­mian­tis an­ti­ko­mu­nis­ti­niais idea­lais, vei­kė ne­le­ga­liai nuo 2002-ųjų, kai bu­vo at­šauk­tas jos tei­si­nis sta­tu­sas. My­ra­do­vas sa­ko, kad są­jun­ga pri­ėmė są­mo­nin­gą spren­di­mą vie­šai ne­da­ly­vau­ti pra­ėju­sių me­tų pro­tes­tuo­se: „Ži­no­jo­me, kad tų NVO, ku­rios ro­do ne­pri­ta­ri­mą, pa­pras­tai po kiek­vie­nų pro­tes­tų lau­kia di­de­lė rep­re­si­jų ban­ga.“ Vie­toj to, są­jun­ga „dir­bo slap­tai“, vei­kė kaip til­tas tarp įvai­rių uni­ver­si­te­tų strei­ko ko­mi­te­tų ir ko­or­di­na­vo or­ga­ni­za­ci­nes pro­tes­to gru­pes Te­leg­ram plat­for­mo­je. „Vis­ką da­rėm pa­slap­čia. Štai ko­dėl mes iš­gy­ve­nom iki lapkričio.“

Juodasis ketvirtadienis

Di­dė­jan­tis spau­di­mas prieš stu­den­tus kri­ti­nį taš­ką pa­sie­kė lap­kri­čio 12-ąją, są­jun­gos pra­min­tą  „juo­duo­ju ket­vir­ta­die­niu“. Po rek­to­rių nu­ša­li­ni­mo, pa­gro­bi­mų uni­ver­si­te­tų te­ri­to­ri­jo­je ir ma­si­nių iš­me­ti­mų iš uni­ver­si­te­tų KGB su­ren­gė kra­tą BSA biu­ruo­se ir ak­ty­vis­tų bend­ra­bu­čių kam­ba­riuo­se, kon­fis­ka­vo do­ku­men­tus, te­le­fo­nus ir su­lai­kė 11 stu­den­tų. Stu­den­tai bu­vo ap­kal­tin­ti „or­ga­ni­za­vi­mu ar da­ly­va­vi­mu gru­pi­niuo­se veiks­muo­se, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­džia vie­šą­ją tvar­ką“. Per ge­gu­žę vy­ku­sį teis­mo po­sė­dį stu­den­tai bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­teis­ti ka­lė­ti nuo dve­jų iki dve­jų su pu­se me­tų, ne­ska­i­čiuo­jant pa­skir­tų še­šių mė­ne­sių kar­do­mo­jo kalinimo.

Tarp įka­lin­tų as­me­nų yra BSA spau­dos sek­re­to­rė Kse­nia Sy­ra­ma­lot ir BSA iš­orės rei­ka­lų sek­re­to­rė Ala­na Gebremariamm.

Dvy­li­kos tei­sia­mų­jų pa­lai­ky­mas prie teis­mo, 2021-ųjų ge­gu­žės 14-ąją. Ra­dio Sva­bo­da nuotrauka

My­ra­do­vas sa­ko: „Ži­no­jo­me, kad pa­si­bai­gus pro­tes­tams [po­li­ci­ja] at­eis mū­sų. Ta­čiau ne­ga­lė­jo­me nu­spė­ti, kad prie šios by­los dirbs net žval­gy­bos pa­jė­gos. Tam rei­ka­lin­gos ki­to­kio ly­gio sau­gu­mo prie­mo­nės, ku­rias tu­rė­jo­me įgy­ven­din­ti or­ga­ni­zuo­jan­tis ir dar­bant, ir ku­rių mums ne­pa­vy­ko įgyvendinti.“

Lap­kri­čio 12-osios ry­te Mak­si­mas Zaf­ran­skis bu­vo pa­kvies­tas į sa­vo deka­na­tą ir jam bu­vo pra­neš­ta, kad jis pa­ša­lin­tas už tai, kad „pra­lei­do daug paskai­tų“. Su­pran­ta­ma, kad per dvi sa­vai­tes, ku­rias ka­lė­jo KGB, Zaf­ran­skis ne­ga­lė­jo lan­ky­ti paskai­tų. Tą po­pie­tę jis su­ži­no­jo apie rei­dus prieš BSA ak­ty­vis­tus ir bu­vo įspė­tas, kad jam „gre­sia pa­vo­jus bū­ti su­im­tam“. „Po 20 mi­nu­čių po­kal­bio su sa­vo mer­gi­na nu­spren­dė­me iš­vyk­ti, nes KGB ga­lė­jo at­vyk­ti ir mū­sų.“ Pa­sku­bom su­si­dė­ję daik­tus Zaf­ran­skis ir jo mer­gi­na pa­trau­kė prie Uk­rai­nos sie­nos, kur jis bu­vo su­stab­dy­tas ir pen­kias va­lan­das ap­ieš­ko­mas. Ga­liau­siai pa­sie­nie­čiai jį praleido.

Sąjunga tremtyje

Lap­kri­čio 12-osios rei­dai ir areš­tai pri­ver­tė BSA pa­si­trauk­ti iš Bal­ta­ru­si­jos, jai te­ko iš nau­jo įver­tin­ti sa­vo tiks­lus ir veik­lą. My­ra­do­vas sa­ko, kad „sau­giai dirb­ti Bal­ta­ru­si­jo­je ta­po ne­įma­no­ma – vi­si val­dy­bos, ta­ry­bos ir sek­re­to­ria­to na­riai da­bar yra užsienyje“.

Ap­sau­ga nuo Bal­ta­ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bų nė­ra ga­ran­tuo­ta net­gi už ša­lies ri­bų. Rug­pjū­tį iš ša­lies pa­si­trau­kęs ak­ty­vis­tas Vi­ta­li­jus Ši­šo­vas bu­vo ras­tas pa­kar­tas Ki­je­vo par­ke įtar­ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis. Bir­že­lį per in­ci­den­tą, nu­ai­dė­ju­sį tarp­tau­ti­nių nau­jie­nų ant­raš­tė­se, Bal­ta­ru­si­jos nai­kin­tu­vai su­lai­kė „Ry­a­nair“ lėk­tu­vą ir nu­krei­pė į Mins­ką, kad su­im­tų opo­zi­ci­jos žur­na­lis­tą Ro­ma­ną Pro­ta­se­vi­čių ir jo merginą.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Po chao­so lap­kri­tį, per­si­tvar­kiu­si BSA va­sa­rį vėl pra­dė­jo veik­ti kaip tarp­tau­ti­nė Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų at­sto­vy­bė, jung­da­ma­si prie Eu­ro­pos stu­den­tų są­jun­gos ve­da­ma pag­rin­di­nio tiks­lo – „su­grą­žin­ti Bal­ta­ru­si­jai de­mo­kra­ti­jos, tei­sė­tu­mo ir pa­gar­bos žmo­gaus tei­sėms ir lais­vėms principus.“

Stu­den­tų są­jun­ga bu­vo pri­vers­ta nu­kreip­ti sa­vo dė­me­sį nuo tie­sio­gi­nio at­sto­va­vi­mo ir pro­tes­tų or­ga­ni­za­vi­mo į sku­bų ap­gy­ven­di­ni­mą ak­ty­vis­tams, ku­riems gre­sia su­ėmi­mas, ir pa­gal­bą stu­den­tams bė­gant per už­da­ras Bal­ta­ru­si­jos sie­nas. My­ra­do­vas tai api­bū­di­na san­tū­riai: „Mes tik pri­si­tai­kom prie nau­jų stu­den­tų ak­ty­vis­tų po­rei­kių. Mes ne­sa­me pa­na­šūs į ei­li­nę stu­den­tų sąjungą.“


Max Sha­na­han, „Be­la­ru­sian stu­dents for­ced to flee as ac­ti­vists tor­tu­red, im­p­ri­so­ned“, Ho­ni Soit, 2021 08 30.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė Emil Starodubov. 

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.