/

Kalinami ir kankinami studentai aktyvistai priversti palikti Baltarusiją

2020-ųjų protestų prieš Lukašenką priešakyje ėjo studentai. Juos koordinavusi Baltarusijos studentų asociacija buvo priversta palikti šalį, 12 jos narių – įkalinti.

Sėdimasis protestas prie Baltarusijos valstybinio informatikos ir radioelektroniko universiteto 2020-ųjų rugsėjo 30-ąją. Radio Svoboda nuotrauka

Vi­sa Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų aso­cia­ci­jos (BSA) va­do­vy­bė bu­vo pri­vers­ta pa­lik­ti ša­lį, kai po Bal­ta­ru­si­jos KGB rei­dų jų biu­re bu­vo su­im­ti ir įka­lin­ti 12 aso­cia­ci­jos na­rių, or­ga­ni­za­vu­sių ma­si­nes de­monst­ra­ci­jas prieš pre­zi­den­to Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos diktatūrą.

Rep­re­si­jų ban­ga pra­si­dė­jo po 2020-ųjų va­sa­rą stu­den­tų ves­tų pro­tes­tų prieš Lu­ka­šen­ką. Pro­tes­tuo­to­jai su­si­dū­rė su uni­ver­si­te­to va­do­vy­bės bau­gi­ni­mais, bu­vo ša­li­na­mi iš aukš­tų­jų ir nu­til­dy­ti at­vi­ru vals­ty­bės sau­gu­mo pa­jė­gų smur­tu ir kankinimais.

Suklastoti rinkimai įžiebė protestus ir studentų streikus

Dėl ne­įt­rauk­tų opo­zi­ci­jos kan­di­da­tų ir su­klas­to­tų re­zul­ta­tų 2020-ųjų rug­pjū­tį vy­ku­siuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, ku­riuo­se Lu­ka­šen­ka ta­ria­mai lai­mė­jo 80,3 pro­cen­tus bal­sų, po­ko­mu­nis­ti­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je ki­lo iki tol ne­ma­ty­to dy­džio ma­si­niai pro­tes­tai. Pa­sta­rie­ji, sa­vai­me su­pran­ta­ma,  su­lau­kė žiau­raus po­li­ci­jos at­sa­ko – pro­tes­tuo­to­jai bu­vo mu­ša­mi ir kan­ki­na­mi, dau­ge­lis jų din­go be žinios.

Patiko straipsnis? Paremk mūsų autorius:

Rug­sė­jį pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, stu­den­tai uni­ver­si­te­tuo­se su­si­or­ga­ni­za­vo į vie­ti­nius strei­ko ko­mi­te­tus. Jau bū­da­mi ži­no­ma pro­tes­tų ju­dė­ji­mo da­li­mi, stu­den­tai su ki­tais uni­ver­si­te­tais pra­dė­jo pla­nuo­ti ir ko­or­di­nuo­ti sa­vas ei­se­nas. Di­dė­jant areš­tų skai­čiui, stu­den­tai kei­tė tak­ti­ką – strei­ka­vo au­di­to­ri­jo­se ir ren­gė sė­di­muo­sius strei­kus, ku­rie dėl uni­ver­si­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su re­ži­mu daž­nai bū­da­vo žiau­riai išsklaidomi.

Stu­den­tai pra­ne­ša apie uni­ver­si­te­tų mies­te­liuo­se sau­gu­mo pa­jė­gų pa­grob­tus ak­ty­vis­tus. Pa­vyz­džiui, ak­ty­vis­tas Zmi­ce­ris Ma­zu­ra bu­vo su­lai­ky­tas sa­vo uni­ver­si­te­te ir 38 die­nas lai­ko­mas ad­mi­nist­ra­ci­nia­me areš­te už tai, kad pa­sa­kė kal­bą strei­kuo­jan­tiems stu­den­tams. Ki­tu at­ve­ju do­cen­tė Na­ta­li­ja Du­li­na bu­vo su­lai­ky­ta prie Mins­ko vals­ty­bi­nio ling­vis­ti­kos uni­ver­si­te­to pra­ėjus vos trims die­noms po to, kai uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­pra­šė jos pa­lik­ti sa­vo pa­rei­gas. Ta­me pa­čia­me uni­ver­si­te­te spe­cia­lio­sios po­li­ci­jos (ži­no­mos kaip OMON) pa­rei­gū­nai, dė­vin­tys ba­la­kla­vas, kai ku­rie – ci­vi­li­nę ap­ran­gą, smur­tu iš­vai­kė sė­din­čius strei­kuo­jan­čius stu­den­tus, iš­neš­da­mi stu­den­tus iš uni­ver­si­te­to į ne­to­lie­se lau­kian­čius ne­žy­mė­tus fur­go­nus. Stu­den­tų tei­gi­mu, ad­mi­nist­ra­ci­ja „sto­vė­jo ir nie­ko nedarė“.

Omo­ni­nin­kai ša­lia Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio ling­vis­ti­kos universiteto

Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to stu­den­tas ir BSA na­rys Mak­si­mas Zaf­ran­skis tei­gia, kad uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja su­si­mo­kė prieš jį ir jo ko­le­gas stu­den­tų są­jun­go­je: „Uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­dė­jo da­lin­tis su po­li­ci­ja in­for­ma­ci­ja apie stu­den­tus. Jie per­da­vė do­ku­men­tus; jie per­da­vė ma­no te­le­fo­no nu­me­rį [KGB], kad anie ga­lė­tų ma­ne šnipinėti.“

Ma­nau, kad stu­den­tai, ku­rie bu­vo su­im­ti uni­ver­si­te­te, bu­vo areš­tuo­ti dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos kaltės.

Mak­si­mas Zafranskis

KGB Zaf­ranskį su­ėmė, tar­dė ir lai­kė ad­mi­nist­ra­ci­nia­me areš­te už pro­tes­tų or­ga­ni­za­vi­mą. Ad­mi­nist­ra­ci­nis su­lai­ky­mas, kuo­met as­me­nys ga­li bū­ti su­lai­ko­mi ne­pa­tei­kus kal­ti­ni­mų il­ges­niam lai­kui, bu­vo nau­do­ja­mas kaip įpras­ta rep­re­si­jų prie­mo­nė nuo pat pro­tes­tų pra­džios. Pa­gal JT spe­cia­lų­jį pra­ne­šė­ją Bal­ta­ru­si­jos klau­si­mais, nuo 2020-ųjų  lie­pos „dau­giau nei 35 000 žmo­nių bu­vo sa­va­va­liš­kai su­lai­ky­ti už tai, kad pa­si­nau­do­jo tei­se į tai­kius  su­si­rin­ki­mus ar­ba iš­reiš­kė so­li­da­ru­mą su prie­var­tos aukomis.“

Zaf­ran­skis pa­sa­ko­ja apie sa­vo pa­tir­tį: „[KGB] ban­dė ma­ne įbau­gin­ti ir psi­cho­lo­giš­kai spau­dė per po­kal­bius, per ma­no tė­vus, sa­ky­da­mi, kad dėl ma­nęs jiems ga­li kil­ti prob­le­mų dar­be.“ Po ap­klau­sos Zaf­ran­skis bu­vo nu­vež­tas į ka­lė­ji­mą, kur be jo­kių pa­teik­tų kal­ti­ni­mų bu­vo lai­ko­mas 15 pa­rų ir 36 va­lan­doms už­da­ry­tas į vie­nu­tę. „Si­tu­aci­ja bu­vo tik­rai sun­ki – vie­nu­tė­je mie­go­jau ant grin­dų, nes ne­ga­lė­jo­me mie­go­ti ant lo­vos. O kai bu­vau per­kel­tas į pa­pras­tą ka­me­rą, die­no­mis ne­ga­lė­da­vo­me sė­dė­ti ant lo­vos, ki­taip bū­tu­me su­muš­ti. Mū­sų ne­iš­leis­da­vo į lau­ką, o nak­ti­mis ne­iš­jung­da­vo švie­sos, tad bu­vom su įjung­ta švie­sa kiau­rą parą.“

Nuo 2020-ųjų moks­lo me­tų pra­džios rug­sė­jį BSA yra su­rin­ku­si įro­dy­mus apie 492 stu­den­tų su­lai­ky­mą. Iš jų 139 pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas, o dar 51 iš­kel­ta bau­džia­mo­ji byla.

Priešiški universitetai

Zaf­ran­skio kal­ti­ni­mai dėl uni­ver­si­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su sau­gu­mo tar­ny­bo­mis ro­do glau­dų jų ad­mi­nist­ra­ci­jos ir vy­riau­sy­bės ry­šį. Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tuo­se mo­ky­mo prog­ra­mas tie­sio­giai nu­sta­to Švie­ti­mo de­par­ta­men­tas ir „pro­fe­so­riai tu­ri lai­ky­tis vi­sų ofi­cia­lių rei­ka­la­vi­mų, net jei jie ne­su­tin­ka su kur­so me­džia­ga.“ Mo­ky­mo prog­ra­mos ne­si­lai­ky­mas daž­nai už­trau­kia draus­mi­nes prie­mo­nes ar­ba at­lei­di­mą iš darbo.

Pla­ka­tas vir­šu­je: „Di­ma bu­vo pa­grob­tas, kas bus ki­tas?“, pla­ka­tas apa­čio­je: „Grob­da­mi stu­den­tus, gro­bia­te sa­vo at­ei­tį“. Ra­dio Svo­bo­da nuotrauka

1994-ai­siais į val­džią at­ėjęs Lu­ka­šen­ka pa­kei­tė rek­to­rių sky­ri­mo tvar­ką. Iki tol rek­to­riai bu­vo ski­ria­mi uni­ver­si­te­tų se­na­tų bal­sa­vi­mu, o nuo 1994-ųjų rek­to­riai ski­ria­mi (ir ga­li bū­ti at­leis­ti) pre­zi­den­to dek­re­tu. To­kia sis­te­ma uni­ver­si­te­tų ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ug­do pa­klus­nu­mą ir lo­ja­lu­mą vals­ty­bės dik­ta­tui. Pa­vyz­džiui, stu­den­tų pro­tes­tų įkarš­ty, pra­ėjus ma­žiau nei dviem sa­vai­tėms po pa­reiš­ki­mo, kad „rek­to­riai ne­da­ro pa­kan­ka­mai. Ar­ti­miau­siu me­tu to­kių uni­ver­si­te­tų per­so­na­lo prob­le­mą tu­ri­me iš­spręs­ti“, Lu­ka­šen­ka pa­kei­tė tris po­li­tiš­kai ak­ty­vių uni­ver­si­te­tų rektorius.

Vy­riau­sy­bi­nė sky­ri­mų kont­ro­lė vyk­do­ma hie­rar­chiš­kai – uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niuo­se yra ma­žai au­to­no­mi­jos, o fa­kul­te­tų va­do­vai rek­to­rių ski­ria­mi tie­sio­giai. Ora­zas My­ra­do­vas, BSA tarp­tau­ti­nis sek­re­to­rius, pa­sa­ko­ja apie uni­ver­si­te­tų spau­di­mą be­si­prie­ši­nan­tiems stu­den­tams: „Jei jie ži­no apie jū­sų po­zi­ci­ją, jie pa­nau­dos prieš jus jū­sų, kaip stu­den­to, silp­nu­mą. Jie ma­ni­pu­liuo­ja stu­di­jų vie­to­mis ir bend­ra­bu­čiais, sti­pen­di­jo­mis ir eg­za­mi­nų rezultatais.“

Gir­dė­jo­me apie žmo­nes iš ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­rie se­ka [stu­den­tų] so­cia­li­nius tink­lus, ieš­ko da­ly­kų, ku­riuos jie ten skel­bia ar­ba da­li­na­si, ar net į ku­riuos reaguoja.

Ora­zas Myradovas

Nuo 2020-ųjų pro­tes­tų pra­džios stu­den­tų gru­pės pra­ne­šė apie 915 pa­pei­ki­mų stu­den­tams, 246 pa­ša­li­ni­mus iš aukš­tų­jų ir 114 at­ve­jų, kai stu­den­tams bu­vo at­im­tos sti­pen­di­jos. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo at­leis­ti 103 dės­ty­to­jai, įskai­tant 12 rek­to­rių. Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nia­me tech­ni­kos uni­ver­si­te­te bu­vo pa­ša­lin­ti 55 stu­den­tai. Die­ną prieš ma­si­nius iš­siun­ti­mus iš BNTU pra­ėju­sių me­tų spa­lį Lu­ka­šen­ka sa­kė: „Tie, ku­rie lau­žo įsta­ty­mus ne­leis­ti­no­mis veik­lo­mis, tu­ri ne­tek­ti tei­sės bū­ti studentais.“

Nepriklausomų studentų sąjungų slopinimas

Ne­nuo­sta­bu, kad Bal­ta­ru­si­jos val­džia ne­ska­ti­na ne­pri­klau­so­mų stu­den­tų są­jun­gų. Vie­nin­te­lė įga­lio­ta „stu­den­tų są­jun­ga“ yra Bal­ta­ru­si­jos res­pub­li­ki­nė jau­ni­mo są­jun­ga (BJRS), so­viet­me­čio ko­mjau­ni­mo įpė­di­nė. BRJS kont­ro­liuo­ja vy­riau­sy­bė, o jos na­riai tu­ri at­lik­ti „pat­rio­ti­nes pa­rei­gas“. Na­rys­tė or­ga­ni­zuo­ja­ma per mo­kyk­las, o, pa­sak Kri­stii­nos Sil­van, „aš­tun­tų kla­sių mo­ky­to­jai pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad dau­gu­ma mo­ki­nių pri­si­jung­tų prie or­ga­ni­za­ci­jos.“ Per pra­ėju­sių me­tų pro­tes­tus stu­den­tai, daž­niau­siai bu­vę pa­sy­vūs BRJS na­riai, ma­siš­kai at­si­sa­kė sa­vo narystės.

Pro­tes­tas prie Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio in­for­ma­ti­kos ir ra­dio­e­lekt­ro­ni­kos uni­ver­si­te­to. Ra­dio Sva­bo­da nuotrauka

Sa­vo ruož­tu, BSA, 1989-ai­siais įkur­ta re­mian­tis an­ti­ko­mu­nis­ti­niais idea­lais, vei­kė ne­le­ga­liai nuo 2002-ųjų, kai bu­vo at­šauk­tas jos tei­si­nis sta­tu­sas. My­ra­do­vas sa­ko, kad są­jun­ga pri­ėmė są­mo­nin­gą spren­di­mą vie­šai ne­da­ly­vau­ti pra­ėju­sių me­tų pro­tes­tuo­se: „Ži­no­jo­me, kad tų NVO, ku­rios ro­do ne­pri­ta­ri­mą, pa­pras­tai po kiek­vie­nų pro­tes­tų lau­kia di­de­lė rep­re­si­jų ban­ga.“ Vie­toj to, są­jun­ga „dir­bo slap­tai“, vei­kė kaip til­tas tarp įvai­rių uni­ver­si­te­tų strei­ko ko­mi­te­tų ir ko­or­di­na­vo or­ga­ni­za­ci­nes pro­tes­to gru­pes Te­leg­ram plat­for­mo­je. „Vis­ką da­rėm pa­slap­čia. Štai ko­dėl mes iš­gy­ve­nom iki lapkričio.“

Juodasis ketvirtadienis

Di­dė­jan­tis spau­di­mas prieš stu­den­tus kri­ti­nį taš­ką pa­sie­kė lap­kri­čio 12-ąją, są­jun­gos pra­min­tą  „juo­duo­ju ket­vir­ta­die­niu“. Po rek­to­rių nu­ša­li­ni­mo, pa­gro­bi­mų uni­ver­si­te­tų te­ri­to­ri­jo­je ir ma­si­nių iš­me­ti­mų iš uni­ver­si­te­tų KGB su­ren­gė kra­tą BSA biu­ruo­se ir ak­ty­vis­tų bend­ra­bu­čių kam­ba­riuo­se, kon­fis­ka­vo do­ku­men­tus, te­le­fo­nus ir su­lai­kė 11 stu­den­tų. Stu­den­tai bu­vo ap­kal­tin­ti „or­ga­ni­za­vi­mu ar da­ly­va­vi­mu gru­pi­niuo­se veiks­muo­se, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­džia vie­šą­ją tvar­ką“. Per ge­gu­žę vy­ku­sį teis­mo po­sė­dį stu­den­tai bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­teis­ti ka­lė­ti nuo dve­jų iki dve­jų su pu­se me­tų, ne­ska­i­čiuo­jant pa­skir­tų še­šių mė­ne­sių kar­do­mo­jo kalinimo.

Tarp įka­lin­tų as­me­nų yra BSA spau­dos sek­re­to­rė Kse­nia Sy­ra­ma­lot ir BSA iš­orės rei­ka­lų sek­re­to­rė Ala­na Gebremariamm.

Dvy­li­kos tei­sia­mų­jų pa­lai­ky­mas prie teis­mo, 2021-ųjų ge­gu­žės 14-ąją. Ra­dio Sva­bo­da nuotrauka

My­ra­do­vas sa­ko: „Ži­no­jo­me, kad pa­si­bai­gus pro­tes­tams [po­li­ci­ja] at­eis mū­sų. Ta­čiau ne­ga­lė­jo­me nu­spė­ti, kad prie šios by­los dirbs net žval­gy­bos pa­jė­gos. Tam rei­ka­lin­gos ki­to­kio ly­gio sau­gu­mo prie­mo­nės, ku­rias tu­rė­jo­me įgy­ven­din­ti or­ga­ni­zuo­jan­tis ir dar­bant, ir ku­rių mums ne­pa­vy­ko įgyvendinti.“

Lap­kri­čio 12-osios ry­te Mak­si­mas Zaf­ran­skis bu­vo pa­kvies­tas į sa­vo deka­na­tą ir jam bu­vo pra­neš­ta, kad jis pa­ša­lin­tas už tai, kad „pra­lei­do daug paskai­tų“. Su­pran­ta­ma, kad per dvi sa­vai­tes, ku­rias ka­lė­jo KGB, Zaf­ran­skis ne­ga­lė­jo lan­ky­ti paskai­tų. Tą po­pie­tę jis su­ži­no­jo apie rei­dus prieš BSA ak­ty­vis­tus ir bu­vo įspė­tas, kad jam „gre­sia pa­vo­jus bū­ti su­im­tam“. „Po 20 mi­nu­čių po­kal­bio su sa­vo mer­gi­na nu­spren­dė­me iš­vyk­ti, nes KGB ga­lė­jo at­vyk­ti ir mū­sų.“ Pa­sku­bom su­si­dė­ję daik­tus Zaf­ran­skis ir jo mer­gi­na pa­trau­kė prie Uk­rai­nos sie­nos, kur jis bu­vo su­stab­dy­tas ir pen­kias va­lan­das ap­ieš­ko­mas. Ga­liau­siai pa­sie­nie­čiai jį praleido.

Sąjunga tremtyje

Lap­kri­čio 12-osios rei­dai ir areš­tai pri­ver­tė BSA pa­si­trauk­ti iš Bal­ta­ru­si­jos, jai te­ko iš nau­jo įver­tin­ti sa­vo tiks­lus ir veik­lą. My­ra­do­vas sa­ko, kad „sau­giai dirb­ti Bal­ta­ru­si­jo­je ta­po ne­įma­no­ma – vi­si val­dy­bos, ta­ry­bos ir sek­re­to­ria­to na­riai da­bar yra užsienyje“.

Ap­sau­ga nuo Bal­ta­ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bų nė­ra ga­ran­tuo­ta net­gi už ša­lies ri­bų. Rug­pjū­tį iš ša­lies pa­si­trau­kęs ak­ty­vis­tas Vi­ta­li­jus Ši­šo­vas bu­vo ras­tas pa­kar­tas Ki­je­vo par­ke įtar­ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis. Bir­že­lį per in­ci­den­tą, nu­ai­dė­ju­sį tarp­tau­ti­nių nau­jie­nų ant­raš­tė­se, Bal­ta­ru­si­jos nai­kin­tu­vai su­lai­kė „Ry­a­nair“ lėk­tu­vą ir nu­krei­pė į Mins­ką, kad su­im­tų opo­zi­ci­jos žur­na­lis­tą Ro­ma­ną Pro­ta­se­vi­čių ir jo merginą.

Prisijunk prie vienintelės pažangios studentų organizacijos Lietuvoje:

Po chao­so lap­kri­tį, per­si­tvar­kiu­si BSA va­sa­rį vėl pra­dė­jo veik­ti kaip tarp­tau­ti­nė Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų at­sto­vy­bė, jung­da­ma­si prie Eu­ro­pos stu­den­tų są­jun­gos ve­da­ma pag­rin­di­nio tiks­lo – „su­grą­žin­ti Bal­ta­ru­si­jai de­mo­kra­ti­jos, tei­sė­tu­mo ir pa­gar­bos žmo­gaus tei­sėms ir lais­vėms principus.“

Stu­den­tų są­jun­ga bu­vo pri­vers­ta nu­kreip­ti sa­vo dė­me­sį nuo tie­sio­gi­nio at­sto­va­vi­mo ir pro­tes­tų or­ga­ni­za­vi­mo į sku­bų ap­gy­ven­di­ni­mą ak­ty­vis­tams, ku­riems gre­sia su­ėmi­mas, ir pa­gal­bą stu­den­tams bė­gant per už­da­ras Bal­ta­ru­si­jos sie­nas. My­ra­do­vas tai api­bū­di­na san­tū­riai: „Mes tik pri­si­tai­kom prie nau­jų stu­den­tų ak­ty­vis­tų po­rei­kių. Mes ne­sa­me pa­na­šūs į ei­li­nę stu­den­tų sąjungą.“


Max Sha­na­han, „Be­la­ru­sian stu­dents for­ced to flee as ac­ti­vists tor­tu­red, im­p­ri­so­ned“, Ho­ni Soit, 2021 08 30.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė Emil Starodubov. 

Taip pat skaityk