/

Ar įmanomas virtualus teatras?

Pandemija perkėlė teatrą į virtualią erdvę. Sociologijos studento žvilgsnis į tokios formos privalumus ir trūkumus.

1952, Paramount Theater, Oakland, California. J. R. Eyrman nuotrauka

Šian­dien ne­be­su­si­tin­ka­me te­at­rų ves­ti­biu­liuo­se, fo­jė ne­be­gurkš­no­ja­me vy­no, ne­be­sė­di­me pil­no­je ar apy­tuš­tė­je sa­lė­je, ne­be­s­pok­so­me į as­me­nis pa­kei­tu­sius sa­vo skū­rą. Te­be­vyks­ta di­džio­ji pa­n­de­mi­ja. Lie­ka­me pa­lik­ti už te­at­ro du­rų, nu­del­bę akis į ek­ra­nus, pri­vers­ti ken­tė­ti sa­vo ma­žuo­se kam­ba­riuo­se bal­to­mis, be­veik minkš­to­mis sie­no­mis. Ką da­ry­ti, kad sie­nos vi­siš­kai ne­su­minkš­tė­tų? Vie­nas iš bū­dų – bent ta­ria­mai su­grįž­ti į te­at­rą. Iro­niš­ka, taip pats tam­pi ak­to­riu­mi – ga­li vai­din­ti, kad iš tie­sų at­ėjai į te­at­rą. Žiū­ro­vo star­ter pa­c­ką su­da­ro: vy­nas, marš­ki­niai, kos­tiu­mas, kel­nės, la­kuo­ti ba­tai (mo­te­riš­kas gar­de­ro­bas bū­tų ki­toks). Jei sa­ve lai­ko­te bo­he­mie­čiu, tai prie vel­ve­ti­nių kel­nių, ap­trin­to ru­do kos­tiu­mo tiks ir koks ša­li­kė­lis. Ta­čiau iki pil­na­t­vės kaž­ko trūks­ta. Šia­me teks­te, rem­da­ma­sis sa­vo as­me­ni­ne vir­tu­alaus te­at­ro žiū­ro­vo pa­tir­ti­mi, sie­kiu at­sa­ky­ti: ko trūks­ta vir­tu­aliam te­at­rui? Ko­kios vir­tu­alaus te­at­ro stip­ry­bės ir silp­ny­bės? Ga­lų ga­le – ar įma­no­mas vir­tu­alus teatras? 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ka­dan­gi Os­ka­ro Kor­šu­no­vo te­at­ras (OKT) žiū­ro­vams pa­siū­lė ne­mo­ka­mas per­žiū­ras, pa­si­rin­kau bū­tent jo spek­taklius. Tu­riu pa­ste­bė­ti, kad vir­tu­alaus te­at­ro lau­kas yra pla­tes­nis. Prie ana­li­zės bū­tų ga­li­ma pri­dė­ti LRT me­dia­te­kos spek­tak­lių įra­šus, ki­tų te­at­rų ini­cia­ty­vas, ta­čiau ma­no ana­li­zė ne­pre­ten­duo­ja į ob­jek­ty­vu­mą – no­riu at­skleis­ti sa­vą­ją vir­tu­alaus te­at­ro pa­tir­tį. Vir­tu­alaus te­at­ro for­mas skirs­tau į tris gru­pes: pir­ma – įra­šai, ku­riuo­se už­fik­suo­tas sce­ni­nis pa­sta­ty­mas; ant­ra – te­at­ro ek­ra­ni­za­ci­jos, ku­rios nė­ra sce­ni­nės (šios da­lies to­liau ne­ana­li­zuo­siu, ta­čiau to pa­vyz­dys bū­tų „Keis­tuo­lių“ te­at­ro kur­tas te­le­vi­zi­nis „Gel­to­nų ply­tų ke­lio“ pa­sta­ty­mas); tre­čia – pa­ti gry­niau­sia vir­tu­alaus te­at­ro for­ma – spek­takliai pri­tai­ky­ti „Zo­om“ plat­for­mai. Pir­mą­ją ir tre­čią­ją for­mą ana­li­zuo­siu pa­teik­da­mas konk­re­čių spek­tak­lių pa­vyz­džius, ku­rie pa­dės ras­ti at­sa­ky­mus į prieš tai pa­teik­tus klausimus.

„Ten būti čia“

Pir­mo­jo ka­ran­ti­no me­tu, pa­va­sa­rį, OKT vie­šai da­li­no­si per tris­de­šimt me­tų su­kaup­tais spek­tak­lių įra­šais. Pir­ma­sis, ku­rį te­ko žiū­rė­ti – „Ten bū­ti čia“ (rež. Os­ka­ras Kor­šu­no­vas), pa­rem­tas Da­ni­lo Charm­so ab­sur­diš­kų ap­sa­ky­mų mo­ty­vais. Šio spek­tak­lio pre­mje­ra įvy­ko 1990-ųjų ko­vo 22-ają – tai pir­mo­ji pre­mje­ra Lie­tu­vai su­si­grą­ži­nus Ne­pri­klau­so­my­bę. Tuo me­tu OKT ofi­cia­liai dar ne­eg­zis­ta­vo. Svar­bu pa­ste­bė­ti, kad spek­taklis fil­muo­tas be in­ten­ci­jos jį ro­dy­ti pub­li­kai – spek­tak­lių įra­šai, vi­sų pir­ma, skir­ti ak­to­riams, kad žvelg­da­mi į sa­ve pa­sta­rie­ji ga­lė­tų įver­tin­ti vai­dy­bą. Tad mes, žiū­ro­vai, ta­pę ap­lin­ky­bių au­ko­mis, ga­li­me žvilg­te­lė­ti į tai, kas bu­vo ka­dais. „Ten bū­ti čia“ įra­šas mums siū­lo ke­lio­nę laiku.

Spek­tak­lio „Ten bū­ti čia“ kad­ras. OKT ar­chy­vo nuotrauka

Vos pra­dė­jus žiū­rė­ti spek­tak­lį ek­ra­ne pa­ste­bė­jau, kad ne­ga­liu vie­nu me­tu ma­ty­ti vi­sos sce­nos. Es­mi­ne te­at­ro ypa­ty­be vi­sa­da bu­vo pla­taus spekt­ro vaiz­das, ku­ria­me su­tel­pa ke­li kad­rai vie­nu me­tu; sce­no­je tu­ri bū­ti įma­no­mos ma­si­nės mi­zans­ce­nos. Ta­čiau įra­še žiū­ro­vui ten­ka pa­si­ti­kė­ti ope­ra­to­riu­mi, ku­ris fik­suo­ja svar­biau­sius epi­zo­dus. Taip pat žiū­ro­vas ne­ten­ka da­lies pui­kios šach­ma­ti­nės sce­no­gra­fi­jos mo­ty­vo, ku­rian­čio siur­rea­lis­ti­nį įspū­dį. Pa­ste­bi­mi ir ki­ti trū­ku­mai: iš­nyks­ta ap­švie­ti­mo efek­tas, gir­di­me plokš­čią gar­są ir ne­gy­vą mu­zi­ką. Mums ne­pa­vyks­ta čia bū­ti ten – sa­lė­je, ku­rio­je juo­kia­si žmo­nės, at­ėję pa­bėg­ti nuo ša­ly­je riau­mo­jan­čių so­vie­ti­nių tan­kų. Vis­kas la­biau pa­na­šė­ja į vie­no iš vei­kė­jų pa­sa­ky­tus žo­džius: „Op-ti­nė, ap-gaulė“.

„Irano konferencija“

Ar­tio­mo Ry­ba­ko­vo spek­taklis „Ira­no Kon­fe­ren­ci­ja“ pa­gal Iva­no Vy­ry­pa­je­vo pje­sę tuo pa­čiu pa­va­di­ni­mu gy­vai ro­dy­tas tarp ka­ran­ti­nų. Vė­liau jis bu­vo per­kel­tas į „Zo­om“ plat­for­mą. Vir­tu­alaus spek­tak­lio for­ma ati­tin­ka pje­sės tikro­vę – juk da­bar­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, net Sei­mo po­sė­džiai, vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du. Vis­kas at­ro­do na­tū­ra­liai, tar­si vyk­tų iš tik­rų­jų. Ek­ra­nas tam­pa sce­na, ku­rio­je ma­to­me ne tik ak­to­rių vei­dus, bet ir tai, kas yra už jų. Ak­to­riai sė­di skir­tin­go­se pa­tal­po­se: vie­nas prie kny­gų pil­nos len­ty­nos, ki­tas prie au­ga­lo – gal vir­tu­vė­je. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar erd­vės pa­si­rink­tos są­mo­nin­gai ir ar ką nors reiš­kia. Sce­no­gra­fi­ja, ap­švie­ti­mas ir gar­sas nė­ra ge­riau­sios ko­ky­bės. Nė­ra gar­so ta­ke­lio, ta­čiau tai pa­si­tei­si­na – vi­sa tai ati­tin­ka vir­tu­alių kon­fe­ren­ci­jų specifiką.

Sce­nai su­ma­žė­jus iki kom­piu­te­rio ek­ra­no, ak­to­riams ten­ka kliau­tis ki­to­mis raiš­kos prie­mo­nė­mis: bal­so to­nu, vei­do iš­raiš­ko­mis, kal­bė­ji­mo tem­pu. Šios prie­mo­nės ko­duo­ja pra­s­mes, at­sklei­džia per­so­na­žo cha­rak­te­ris­ti­ką ir kon­fe­ren­ci­ją pa­ver­čia į spek­tak­lį. Maž­daug nuo try­lik­tos įra­šo mi­nu­tės per­so­na­žas Da­nie­lis Kri­sten­se­nas pra­de­da mo­no­lo­gą apie sa­vo no­rus. Jo kal­ba grei­tė­ja, ro­dos, jis net pa­mirš­ta kvė­puo­ti. Sa­vo mo­no­lo­gu jis per­tei­kia sa­vo, ne­moks­lo žmo­gaus, po­zi­ci­ją – im­pul­sy­vios as­me­ny­bės no­rus. Pje­sės kom­po­zi­ci­ja le­mia, kad kon­fe­ren­ci­jo­je vyks­ta po­zi­ci­jų ba­ta­li­jos Ira­no ir isla­mo re­li­gi­jos te­ma.  Čia su­si­du­ria moks­las ir re­li­gi­ja, vi­suo­me­nės ir in­di­vi­do nuo­mo­nė.  Kon­fe­ren­ci­jų plat­for­mos spe­ci­fi­ka le­mia, kad kal­ban­čio­jo vaiz­das yra iš­di­di­na­mas, ek­ra­ne tel­pa tik jo vei­das. Ak­to­rius tu­ri val­dy­ti sa­vo žvilgs­nį, lū­pas ir gal­vos pa­dė­tį. Čia nė­ra ope­ra­to­riaus – vaiz­das kin­ta tik tuo­met, kai kal­ba ki­tas vei­kė­jas. Vei­kė­jus kur­ti pa­de­da ir kon­fe­ren­ci­jos ve­dė­jas, su­tei­kian­tis dau­giau in­for­ma­ci­jos, ski­rian­tis jiems tam tik­rą vaid­me­nį. Be api­bū­di­ni­mo ne­bū­tų aiš­ku, ko­dėl to­kią po­zi­ci­ją už­ima vei­kė­jas, ko­dėl taip kal­ba, ko­dėl ski­ria­si jų nuo­mo­nės. Pa­pil­do­mas kon­teks­tas tam­pa raiš­kos prie­mo­ne, su­tei­kian­čia vyks­mui prasmę.

Al­gir­das Dai­na­vi­čius „Ira­no kon­fe­ren­ci­jo­je“. G. Jau­niš­kio nuotrauka

Šį spek­tak­lį ver­ti­nu tei­gia­mai vien dėl to, kad for­ma ati­tin­ka tu­ri­nį. Žiū­ro­vas ga­li pa­si­jus­ti kaip tik­ro­je kon­fe­ren­ci­jo­je, bet ak­to­rių re­to­ri­niai ir vei­do kont­ro­lės su­ge­bė­ji­mai su­tei­kia pro­fe­sio­na­laus te­at­ro įspū­dį. Taip pat tu­ri­nys ir spek­tak­lio prob­le­ma­ti­ka vis dar svar­bi ir ak­tu­ali, nesenstanti.

„Alpulys“

Šis spek­taklis yra No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­re­atės Svet­la­nos Alek­si­je­vič kny­gos „Cin­ko ber­niu­kai” adap­ta­ci­ja. Tie­sa, pje­sės au­to­rius Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius tai va­di­na fan­ta­zi­ja kny­gos te­ma. Spek­taklis, ro­dy­tas „Zo­om“ plat­for­mo­je, vis dar lais­vai pri­ei­na­mas OKT „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je. Po spek­tak­lio vy­kęs po­kal­bis su re­ži­sie­riu­mi, ak­to­riais ir pje­sės au­to­riu­mi lei­do žiū­ro­vams ge­riau su­pras­ti spek­tak­lio kū­ri­mo subtilybes.

Pag­rin­di­nės te­at­ri­nės raiš­kos prie­mo­nės to­kios pa­čios kaip ir „Ira­no kon­fe­ren­ci­jo­je“ – re­to­ri­ka, vei­do ir emo­ci­jų kont­ro­lė. Šio spek­tak­lio for­ma iš­si­ski­ria tuo, kad vi­so spek­tak­lio me­tu kon­teks­ti­nę in­for­ma­ci­ją tei­kia Bal­sas. Jis nu­pa­sa­ko­ja veiks­mus, daik­tus ir vaiz­dą, ku­riuos, kaip po to tei­gė Kor­šu­no­vas, žiū­ro­vas ga­li pats įsi­vaiz­duo­ti. Bal­są įkū­ni­jo re­to­ri­kos meis­t­rė Al­do­na Vi­lu­ty­tė. Emo­ciš­kai įkrau­ta pje­sė vi­zu­a­liai pro­vo­kuo­ja, nors vi­zu­alu­mas tė­ra įsi­vaiz­duo­ja­mas: mo­te­rys kal­ba apie pa­gau­tą ir į ga­ba­lus plė­šo­mą kiš­kį, gir­di­me apie ma­mos ieš­kan­tį ber­niu­ką. Siu­že­tas pa­sa­ko­ja apie mo­te­ris, ku­rių sū­nūs ka­riau­ja Rau­do­no­jo­je ar­mi­jo­je ir mirš­ta Af­ga­nis­ta­ne. Žiū­ro­vams pa­tei­kia­mas mo­te­rų klu­bo vaiz­di­nys: miš­ke jos bend­rau­ja ir ieš­ko iš­ei­ties iš pa­dė­ties. Jų sū­nūs mi­rė ir ne vi­sos at­gau­na kū­nus, ku­riuos ga­lė­tų lai­do­ti. Į ek­ra­ną už­klys­ta ir dau­giau vei­kė­jų, ku­rie tik su­stip­ri­na ka­ro vaiz­di­nio ab­sur­diš­ku­mą. Spek­tak­lį bū­tų ga­li­ma va­din­ti prie­šiš­ku bet ko­kiems karams.

Spek­tak­lio „Al­pu­lys“ stop­kad­ras. LRT nuotrauka

Tu­ri­nio iš­pil­dy­mas kiek su­var­žy­tas vir­tu­a­lios for­mos. Tuos su­var­žy­mus ban­do­ma įveik­ti pa­si­ti­kint žiū­ro­vo vaiz­duo­te. Lyg žiū­rė­tum į kon­cep­tu­aliuo­sius pa­veiks­lus, ku­rie fi­ziš­kai ne­eg­zis­tuo­ja. To­kia for­ma vis dėl to ne­ga­li var­žy­tis su rea­liu sce­ni­niu pastatymu.

Spek­tak­lio for­ma­tas su­tei­kia uni­ka­lią ga­li­my­bę ap­tar­ti spek­tak­lį su žiū­ro­vais. Po­kal­bio me­tu Kor­šu­no­vas pa­ste­bė­jo, kad au­di­to­ri­jos jaus­mą ek­ra­ne iš da­lies pa­kei­čia „Fa­ce­bo­ok“ su­tei­kia­mos ga­li­my­bės reikš­ti sa­vo emo­ci­jas emo­ti­co­nais. Pa­sak Kor­šu­no­vo, tarp ak­to­rių per­duo­da­mo emo­ci­nio krū­vio bei „Fa­ce­bo­ok“ žiū­ro­vų re­ak­ci­jų eg­zis­ta­vo ko­re­lia­ci­ja – juo la­biau ak­to­rius su­si­jau­din­da­vo reikš­da­mas sa­vo emo­ci­jas, tuo dau­giau re­ak­ci­jų bu­vo iš žiū­ro­vų. Vis­gi tai ne­pa­kei­čia gy­vos au­di­to­ri­jos – ak­to­rių ne­me­džio­ja žvilgs­niai ir jiems sun­kiau jus­ti au­di­to­ri­ją. Pa­klaus­tas, ar no­rė­tų šią pje­sę pa­sta­ty­ti sce­no­je, re­ži­sie­rius at­sa­kė, kad bū­ti­nai tai pa­da­rys. Tad ga­li­me lauk­ti nau­jo spektaklio.

Virtualaus teatro privalumai ir trūkumai

Kai ku­rios vir­tu­alaus te­at­ro for­mos yra vis dar nau­jos ir lei­džia eks­per­i­men­tuo­ti. Tie­sa, jos rei­ka­lau­ja pje­sių, ku­rias ga­li­ma leng­viau pri­tai­ky­ti ek­ra­ni­za­ci­jai. Vir­tu­alus te­at­ras su­tei­kia pri­ei­gą žmo­nėms, ku­rie dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­ga­li ei­ti į te­at­rą – aukš­čiau ap­žvelg­ti spek­takliai vi­siš­kai ne­mo­ka­mi. Tai su­tei­kia ga­li­my­bę spek­taklius žiū­rė­ti ke­li­skart, juos iš nau­jo in­ter­pre­tuo­ti ir ana­li­zuo­ti. Be to, vir­tu­ali for­ma lei­džia pa­to­giai ir leng­vai or­ga­ni­zuo­ti dis­ku­si­jas, ku­rios pa­de­da ge­riau su­vok­ti spek­tak­lio kū­ri­mo pro­ce­sus. Se­nes­nių spek­tak­lių įra­šai su­tei­kia ži­nių apie te­at­ro rai­dą Lie­tu­vo­je. Tad, pri­va­lu­mų tik­rai yra – rei­kia su­ge­bė­ti juos išnaudoti.

Vi­sų pir­ma, iš­ky­la ko­ky­bės prob­le­ma. Žiū­ro­vas no­rė­da­mas pa­žiū­rė­ti spek­tak­lį tu­ri dis­po­nuo­ti tech­no­lo­gi­jo­mis: vie­ni as­me­nys tu­ri ge­res­nius kom­piu­te­rius, di­des­nę in­ter­ne­to spar­tą, gar­so ko­lo­nė­les, gal­būt net ir na­mų ki­no sis­te­mą. Ki­tiems tai ga­li bū­ti ne­pri­ei­na­ma. Te­at­ro sa­lė vi­sus žiū­ro­vus tech­no­lo­giš­kai su­ly­gi­na, pa­tei­kia to­kią pat per­spek­ty­vą ir pa­tir­ti­nę ver­tę vi­siems. Aukš­čiau ap­tar­tų spek­tak­lių pa­tir­tis lei­džia teig­ti, kad vaiz­das ek­ra­ne ma­nęs ne­išpro­vo­ka­vo kaip ka­dais pro­vo­ka­vo te­at­ro sa­lė­je ma­to­mos ap­nuo­gin­tos mo­te­rų krū­tys, plaz­dan­čios tai­kos vė­lia­vos ir tvy­ran­tis rū­ko­mo ta­ba­ko kva­pas. Pa­mes­tos ju­s­lės men­ki­na žiū­ro­vo patirtį.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Ant­ro­ji vir­tu­alaus te­at­ro ko­ky­bės prob­le­ma yra pa­ti for­ma. Spek­tak­lių ek­ra­ni­za­ci­jos ga­li bū­ti įvai­rios. Iš pa­teik­tų pa­vyz­džių ma­ty­ti, kad spek­taklis ga­li bū­ti įra­šy­tas se­niai, be in­ten­ci­jos jį ro­dy­ti („Ten bū­ti čia“) ar­ba spek­taklis ga­li vyk­ti rea­liu lai­ku kon­fe­ren­ci­jų plat­for­mo­se („Ira­no Kon­fe­ren­ci­ja“, „Al­pu­lys“). Pir­muo­ju at­ve­ju ga­li­me kal­tin­ti ope­ra­to­rių, nes vaiz­das pri­klau­so nuo jo žvilgs­nio. „Ten bū­ti čia“ ek­ra­ni­za­ci­ja pra­ra­do sce­no­gra­fi­nes sub­ti­ly­bes, ku­rios bu­vo svar­bios. Nai­vu vil­tin­gai ti­kė­ti, kad pla­tus kad­ras bū­tų vis­ką iš­gel­bė­jęs. Ant­ro­je vir­tu­a­lio­je for­mo­je pra­ran­da­mos raiš­kos prie­mo­nės. „Zo­om“ su­skirs­to ak­to­rių vei­dus į lan­ge­lius, ne­ten­ka­me jų kū­nų – lie­ka tik re­to­ri­nė raiš­ka ir ekst­ra­ling­vis­ti­nės prie­mo­nės. Nė­ra sce­nos, tad nė­ra ir sce­no­gra­fi­jos ar sim­bo­li­nės raiš­kos, ku­ria bū­tų ga­li­ma vaiz­diš­kai per­teik­ti no­ri­mas pra­s­mes. Sig­ni­fi­ka­ci­ja nu­si­ke­lia į pje­sės teks­tą. Žiū­ro­vui pa­lik­ta lais­vė vis­ką įsi­vaiz­duo­ti, tad spek­taklis la­biau pri­me­na skai­ty­mą. Tai­gi, vir­tu­ali for­ma ne­įga­li­na pa­pil­do­mos raiš­kos, at­virkš­čiai – ją tik sumenkina.

Tre­čio­ji vir­tu­alaus te­at­ro prob­le­ma – pa­tir­ti­nės ver­tės nuo­smu­kis. Pa­tir­ti­nę ver­tę te­at­rui su­tei­kia ne vien tik spek­taklis, bet ir lai­kas, ku­rį pra­lei­džia­me te­at­ro fo­je bend­rau­da­mi su drau­gais ir ko­le­go­mis. Ap­si­lan­ky­mą te­at­re vi­suo­me­nė sie­ja su aukš­tą­ja kul­tū­ra. Te­at­ras įpras­tai nė­ra pri­ei­na­mas vi­siems. Už jį rei­kia su­si­mo­kė­ti ir daž­nai ne­men­ką su­mą. Tai su­tei­kia te­at­rui ypa­tin­gu­mo – į te­at­ro erd­vę ei­na­me tam, kad sce­no­je iš­vys­tu­me vai­dy­bą, o vir­tu­alia­me te­at­re lai­ko ir erd­vės iš­skir­ti­nu­mas iš­blanks­ta, nes tą pa­tį spek­tak­lį ga­li­me žiū­rė­ti kas­dien, ta­me pa­čia­me kam­ba­ry­je. Spek­taklis įpras­tai yra ypa­tin­gas įvy­kis, lau­žan­tis kas­die­nes kon­ven­ci­jas ir prak­ti­kas. Spek­takliais tu­ri bū­ti ko­vo­ja­ma prieš ru­ti­ni­za­ci­ją. Prie pa­tir­ti­nės žiū­ro­vo ver­tės bū­ti­na pri­dė­ti ir pa­si­ren­gi­mą ei­ti į spek­tak­lį. Po spek­tak­lių žmo­nės ei­na iš­ger­ti ar­ba­tos ar ka­vos, pa­si­šne­ku­čiuo­ti ir pa­si­da­lin­ti sa­vo įspū­džiais. Tad pra­ran­da­mas te­at­ro ypa­tin­gu­mas, spek­takliai tam­pa rutinizuoti.

Galų gale – ar įmanomas virtualus teatras?

Tu­ri­me su­tik­ti, kad vir­tu­alus te­at­ras vis dėl to yra tik dar vie­na te­at­ri­nė for­ma. Ne­te­kus sce­no­gra­fi­jos, ak­to­riai nau­do­ja ki­to­kią te­at­ri­nę raiš­ką. Ji tam­pa sa­vo­tiš­ku iš­ban­dy­mu – ak­to­riai tu­ri ge­rai val­dy­ti sa­vo vei­dą bei emo­ci­jas ir iš­nau­do­ti „Zo­om“ plat­for­mos ga­li­my­bes. Vir­tu­alus te­at­ras tik­rai įma­no­mas, jį ga­li­ma žiū­rė­ti ir mė­gau­tis su są­ly­ga, kad pje­sės kū­rė­jas at­si­žvel­gia į for­mos ir re­ži­sū­ri­nių spren­di­mų ribotumus.

Bū­ti­na at­si­žvelg­ti, kad to­kia te­at­ro for­ma iš­ki­lo pa­n­de­mi­jos kon­teks­te. Kor­šu­no­vas tei­gia, jog at­ei­ty­je ir to­liau ban­dys ją nau­do­ti, ta­čiau ak­to­riai no­ri kuo grei­čiau grįž­ti į sce­ną pil­ną žiū­ro­vų, su­lauk­ti plo­ji­mų po pa­vy­ku­sio spek­tak­lio ir ne­var­žo­mai vai­din­ti su ko­le­go­mis. O mes, žiū­ro­vai, no­ri­me ei­ti į spek­taklius, juo­se ma­ty­ti skaus­mą ir juo­ką, pa­tir­ti ką nors dva­siš­ko, su­si­tik­ti su drau­gais ir ap­tar­ti spek­tak­lį ge­riant ka­vą. Mes pa­si­il­go­me ju­s­li­nės pro­vo­ka­ci­jos ir ki­tų rea­ly­bių kū­ri­mo per vaizdą. 

Vir­tu­alų te­at­rą ga­li­ma žiū­rė­ti, ga­li­ma jo ne­mėg­ti ir kri­ti­kuo­ti, ga­li­ma ir pa­mil­ti iš pir­mo žvilgs­nio. Ka­dan­gi už­au­gau su te­at­rų fes­ti­va­liais, man to­kia for­ma nie­ka­da ne­pa­keis gy­vo­jo teatro.

Benas Baranovskis

Benas Baranovkis yra VDU sociologijos ir antropologijos bakalaurantas, Šauksmo narys, slemeris, antrą kadenciją eina VDU studentų parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk

Komedijos saulėlydis

Aistė Brazdžiūnaitė po 16 metų vėl peržiūrėjo „Saulėlydį“. Ką filmas liudija apie santykius, ideologiją ir mėgavimąsi

Vienišumo triukšmas

Užklupta vienišumo mūsų autorė jį laikė problema. Visgi išeitį galiausiai pasiūlė nuoširdesnis požiūris į jį ir

Proga ištrūkti

Ką senas kompiuterijos gedimas liudija apie vis didėjantį mūsų realybės ir virtualybės persipynimą ir apie galimybes

Laimingi per prievartą

Dažna tema naujų lietuviškų filmų akiratyje – psichikos sveikata. Ką jie pasako apie perdegimo visuomenę ir