/

Suprekinimo pasekmės

Nepaisant sisteminių skirtumų, ir Lietuvos akademijoje atpažįstamos suprekinto amerikiečių aukštojo mokslo problemos.

Nuo de­vin­to de­šimt­me­čio įsi­vy­ra­vus mant­rai uni­ver­si­te­tuo­se „da­ry­ti vers­lą“, stu­di­jų kai­na šok­te­lė­jo aukš­tyn, ge­ro­kai pra­lenk­da­ma inf­lia­ci­ją ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą. At­ro­do, vie­nin­te­lis ne­at­si­li­kęs da­ly­kas yra stu­den­tų pa­žy­miai. Vi­so­je aka­de­mi­jo­je – vie­šo­je ar pri­va­čio­je, di­de­lė­je ar ma­žo­je, „di­de­lės at­ran­kos“ ar at­vi­ro pri­ėmi­mo – stu­den­tai gau­na daug aukš­tes­nius pa­žy­mius ir mo­ka daug, daug daugiau.

Ir tai nė­ra sutapimas.

Tos pa­čios jė­gos, ku­rios di­di­no dviejų–ketverių me­tų stu­di­jų kai­nas, pa­žy­mių me­dia­ną pa­kė­lė taip aukš­tai, jog jie ima ne­tek­ti pra­s­mės. Dau­gu­ma dės­ty­to­jų ne­no­ri da­lin­ti de­šim­tu­kų į kai­rę ir į de­ši­nę. Dau­gu­ma stu­den­tų net ne­dir­ba de­šim­tu­kui. Vis dėl­to, de­vy­ne­tas yra pats daž­niau­sias pa­žy­mys aukš­ta­ja­me moksle.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Kas at­si­tin­ka, kai vi­sų pa­žy­miai yra pui­kūs? Stu­den­tams ta­pus ab­sol­ven­tais, o ab­sol­ven­tams ta­pus pre­ten­den­tais (į dar­bo vie­tą, į dok­to­ran­tū­rą, ir t. t.), kaip at­skir­si­me vie­ną de­šim­tu­ki­nin­ką nuo kito?

Ži­no­ma, pa­gal pre­kės ženk­lą. Pres­ti­žas ir „kil­mė“ (nū­die­nos aka­de­mi­jo­je ne­jau­kiai daž­nai var­to­ja­mas ter­mi­nas) dik­tuo­ja, ku­rias re­ziu­mė ver­ta iš­trauk­ti iš di­džiu­lės krū­vos, ne­iš­ven­gia­mai su­kur­tos var­ga­nos dar­bo rin­kos. Pa­čių bran­giau­sių, iš­skir­ti­nių ir eli­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų dip­lo­mas at­ve­ria du­ris, ku­rių vien aka­de­mi­niai pa­sie­ki­mai at­ver­ti nepajėgia.

Uni­ver­si­te­to var­das vi­suo­met bu­vo svar­bus. Ta­čiau kai tiek stu­den­tų tu­ri pa­sa­kiš­kus pa­žy­mius, uni­ver­si­te­to lo­go­ti­pas tam­pa dar svar­bes­nis. Apart to, nuo pa­žy­mių ne­pri­klau­san­tys veiks­niai taip pat tam­pa reikš­min­gi, pa­vyz­džiui, stan­dar­ti­zuo­tų testų re­zul­ta­tai, ku­riuos pa­ge­rin­ti ga­li­ma švais­tant pi­ni­gus bran­giems pa­ruo­šia­mie­siems kursams.

Du rin­kos nu­lem­ti veiks­niai są­ly­go­ja ver­ti­ni­mo pro­ce­so švel­nė­ji­mą: bend­ros pa­stan­gos su­ma­žin­ti kaš­tus (su­prask, pa­lauž­ti aka­de­mi­nių ir ne­a­ka­de­mi­nių dar­buo­to­jų dar­bo jė­gą) ir po­rei­kis pri­trauk­ti kli­en­tus (stu­den­tus) nuo­lat au­gan­čios kon­ku­ren­ci­jos sąlygomis.

Darbo problema

Ne pa­slap­tis, kad pil­no eta­to il­ga­lai­kių ir so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas už­tik­ri­nan­čių dar­bo vie­tų JAV aukš­to­jo moks­lo sis­te­mo­je spar­čiai ma­žė­ja. „Lanks­čio­sios“ dar­bo jė­gos rin­ko­je prie pri­klau­so­mų nuo sa­vo ka­ted­rų ma­lo­nės ir men­ko fi­nan­sa­vi­mo dok­to­ran­tų pri­si­dė­jo dės­ty­to­jai su lai­ki­no­mis dar­bo su­tar­ti­mis. Vi­so­je ša­ly­je di­džio­sios da­lies dės­ty­mo ima­si žmo­nės be ga­ran­tuo­tos dar­bo vie­tos, su di­dė­jan­čiu dar­bo krū­viu ir ma­žu atlygiu.

Ad­mi­nist­ra­to­riams uni­ver­si­te­tuo­se, kur nek­les­ti verslas (sto­jan­čių­jų ma­žė­ji­mas yra prob­le­ma dau­gu­mo­je ins­ti­tu­ci­jų), lai­ki­nos dar­bo su­tar­tys yra idea­li iš­ei­tis. Jei­gu pa­kan­ka­mai stu­den­tų už­si­ra­šo į siū­lo­mą kur­są, šiems dės­ty­to­jams ga­li­ma mo­kė­ti cen­tus. Jei­gu pri­ėmi­mas ne­nu­si­se­ka, uni­ver­si­te­tas ga­li pa­pras­čiau­siai at­si­kra­ty­ti per­tek­li­nės dar­bo jėgos.

Tai nė­ra nau­jie­na bet kam, kas krei­pė dė­me­sį. „Kū­di­kių bu­mo“ (angl. Ba­by bo­omers) kar­ta iš­ėjo į pen­si­ją, ta­čiau lauk­tas įdar­bi­ni­mo antp­lū­dis uni­ver­si­te­tuo­se taip ir ne­įvy­ko, di­džią­ja da­li­mi dėl to, kad il­ga­lai­kes dar­bo vie­tas daug pi­giau už­pil­dy­ti ke­le­ta lai­ki­nai įdar­bin­tų dės­ty­to­jų – jo­kių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ir įsi­pa­rei­go­ji­mų, jo­kio moks­li­nių ty­ri­mų fi­nan­sa­vi­mo ir jo­kių pa­ža­dų dėl dar­bo vie­tos saugumo.

Tam są­ly­gas su­da­rė per­tek­li­nė dar­bo jė­gos pa­siū­la. Dok­to­ran­tū­ros ir ma­gist­ro stu­di­jų prog­ra­mas ku­ruo­jan­tys uni­ver­si­te­tai ska­ti­na­mi pri­im­ti kuo dau­giau stu­den­tų, ku­rie vė­liau siun­čia­mi dės­ty­ti, ver­tin­ti stu­den­tų dar­bus ir pi­giai at­lik­ti juo­dą dar­bą ty­ri­mų pro­jek­tuo­se. Dėl niū­rios pa­dė­ties ne­a­ka­de­mi­nio dar­bo rin­ko­je kas­met yra iš­ke­pa­ma dau­giau moks­lo dak­ta­rų nei jiems yra ge­rų aka­de­mi­nių dar­bo vietų.

Uni­ver­si­te­tų ad­mi­nist­ra­to­riai, ku­rių di­de­lė da­lis į aukš­tą­jį moks­lą at­ei­na su pa­tir­ti­mi pri­va­čia­me sek­to­riu­je, įsi­drą­si­no: ko­kį ma­žiau­sią at­ly­gi­ni­mą mes ga­li­me pa­siū­ly­ti? Kaip il­gai ga­li­me pra­temp­ti ne­kel­da­mi al­gų? Kiek kur­sų ga­li­me iš­spaus­ti iš vie­nam se­mest­rui įdar­bin­tų dės­ty­to­jų už nie­kin­gą atlygį?

Šian­die­nos aka­de­mi­nės dar­bo rin­kos eto­sas re­mia­si šū­kiu „Kas nors griebsis ši­to šiau­do.“ Koks nors moks­lų dak­ta­ras be dar­bo taip il­gai, jog ne­si­bo­dė­tų di­de­lio dar­bo krū­vio ir pa­si­ra­šy­tų de­vy­nių mė­ne­sių lai­ki­ną­ją su­tar­tį už 22 000 dolerių.

Ir jie be­veik vi­suo­met yra tei­sūs. Kaž­kas tik­rai grie­bia­si šiau­do. Pro­ce­sas tai garantuoja.

Racionalusis mokytojas

Kai ku­rie žmo­nės ne­ga­li ne­ati­duo­ti vi­sos šir­dies kla­sei. Ne­pai­sant men­kai ap­mo­ka­mo dar­bo, per­var­gi­mo ir stum­dy­mo iš vie­nos dar­bo­vie­tės į ki­tą be jo­kio sau­gu­mo ir de­ry­bi­nės ga­lios, šie žmo­nės pa­gal sa­vo pro­fe­si­ją yra ypač su­in­te­re­suo­ti kiek­vie­no stu­den­to sėk­me. To­kių žmo­nių yra. Esu juos ma­tęs ir jais žaviuosi.

Vis dėl­to, dau­gu­ma žmo­nių rea­guo­ja į paska­tas taip, kaip nu­spė­tų bet ku­ris ra­cio­na­laus pa­si­rin­ki­mo teo­ri­jo­je pa­si­kaus­tęs eko­no­mis­tas. Per­var­gę lai­ki­nie­ji aka­de­mi­niai dar­buo­to­jai ven­gia pri­si­im­ti pa­pil­do­mo dar­bo. Kiek­vie­na va­lan­da pri­dė­ta prie mo­ky­mo krū­vio at­ima lai­ką iš ty­ri­mų ir pub­li­ka­ci­jų ren­gi­mo, rei­ka­lin­gų įsi­dar­bin­ti pil­nu eta­tu ateityje.

At­lei­s­ki, jei pra­si­tar­siu, kad Ka­lė­dų se­ne­lis ne­tik­ras, bet štai pa­slap­tis apie dės­ty­mą uni­ver­si­te­tuo­se, ku­riuo­se „da­ro­mas verslas“: stu­den­tai rei­ka­lau­ja daug ma­žiau dė­me­sio, jei­gu jie gau­na ge­rus pa­žy­mius. To­kie stu­den­tai re­tai ata­kuo­ja laiš­kais, pa­si­ro­do kon­sul­ta­ci­jų va­lan­do­mis ar kau­li­ja pa­kel­ti pa­žy­mį, kol gau­na de­vy­nis ar aštuonis.

Jei pa­si­pik­ti­nai, įsi­vaiz­duo­ki sa­ve jų pa­dė­ty­je. Gau­ni 2 100 do­le­rių už še­šio­li­kos sa­vai­čių kur­są su 50 stu­den­tų, ku­rių ne­ma­ža da­lis ga­li sto­ko­ti ele­men­ta­rių aka­de­mi­nių ge­bė­ji­mų. Už šią dos­nią al­gą ke­tu­rias va­lan­das per sa­vai­tę dir­bi kla­sė­je bei pa­pil­do­mai kon­sul­tuo­ji. Įskai­tant pa­si­ruo­ši­mo lai­ką (viena–dvi va­lan­dos kiek­vie­nai va­lan­dai kla­sė­je) ir ver­ti­ni­mą, per se­mest­rą už­dir­bi ma­žiau nei mi­ni­mu­mą. Be to, dau­gu­ma gau­na­mų stu­den­tų dar­bų, pri­klau­so­mai nuo aukš­to­sios, yra to­li iki tobulumo.

Tu­ri du pa­si­rin­ki­mus. Ga­li tai­sy­ti kiek­vie­ną gra­ma­ti­nę klai­dą, pa­teik­ti iš­sa­mų at­si­lie­pi­mą, ku­rio stu­den­tas ga­li ir ne­skai­ty­ti, ir pa­ra­šy­ti že­mą pa­žy­mį, ku­ris net rė­kia: „Pra­šau at­ei­ti, mums rei­kia pa­si­kal­bė­ti.“ Ar­ba ga­li dar­bus ver­tin­ti pa­žy­miais, ku­rių jie ne­nu­si­pel­nė, ir baig­ti reikalus.

Kaip be­bū­tų, ap­si­spręsk grei­tai – įver­ti­ni­mams tu­ri tik vie­ną va­lan­dą, ku­ri įspraus­ta tarp po­pie­ti­nio pa­si­ro­dy­mo kla­sė­je ir ta­vo va­ka­ri­nio kur­so tech­no­lo­gi­jų koledže.

Pritraukimas ir išlaikymas

Spau­di­mą iš­pūs­ti pa­žy­mius le­mia ne tik už­im­tu­mo struk­tū­ra. Dip­lo­mų iš­duo­da­ma dau­giau nei bet ka­da iš da­lies dėl to, kad tu­ri­me vis dau­giau ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios juos su­tei­kia. Stu­den­tų iš­al­kę uni­ver­si­te­tai šauk­te šau­kia „iš­lai­ky­mas“, pa­brėž­da­mi, kad pir­mi­nis jų tiks­las – su­kur­ti ap­lin­ką, ku­rio­je stu­den­tai pa­si­lik­tų. Vie­na ver­tus, tai po­zi­ty­vu ir nau­din­ga – bū­ti­na ska­tin­ti aka­de­mi­nį per­so­na­lą įsi­kiš­ti, kai stu­den­tai su­si­du­ria su st­re­su, dep­re­si­ja ar aka­de­mi­niais sunkumais.

Vis dėl­to, bū­tų nai­vu ne­pa­ste­bė­ti es­mi­nių mo­ty­vų, sly­pin­čių už pa­stan­gų pras­tum­ti „iš­lai­ky­mo“ idė­ją: tai tė­ra ne­gra­bus pri­mi­ni­mas, jog už moks­lą mo­kan­tys as­me­nys yra pa­klau­sūs, o stu­den­tai, ku­rie iš­kren­ta iš uni­ver­si­te­to, mo­kes­čių ne­mo­ka. Aka­de­mi­niai dar­buo­to­jai ži­no, kad aukš­ti at­si­lie­kan­čių, moks­lus me­tu­sių ir iš­kri­tu­sių stu­den­tų skai­čiai pri­trau­kia va­do­vy­bės dė­me­sį – ir tik­rai ne ma­lo­nų dėmesį.

Kas nu­tin­ka, kai grum­ty­nės pri­trauk­ti kuo dau­giau „kli­en­tų“ ver­čia uni­ver­si­te­tus pri­im­ti bū­ti­nų įgū­džių sto­ko­jan­čius stu­den­tus? Ži­no­ma, ky­la spau­di­mas juos iš­sau­go­ti. Kaip? Pa­žy­mių inf­lia­ci­ja pa­de­da, bet iš­lai­ky­mas rei­ka­lau­ja vi­sa­pu­siš­kai bran­gių pa­stan­gų: dau­giau ad­mi­nist­ra­ci­jos, dau­giau iš­tek­lių uni­ver­si­te­tų mies­te­liams (ko­rep­e­ti­to­riai, mo­ky­mo­si pa­gal­bos prog­ra­mos, pa­ren­gia­mie­ji kur­sai, stu­di­ja­vi­mo įgū­džių se­mi­na­rai ir ki­ta ins­ti­tu­ci­nė pa­gal­ba) ir dau­giau pri­mi­ni­mų, kad ne­sėk­mė iš­lai­ky­ti tam tik­rą stu­den­tų skai­čių ke­lią grės­mę fi­nan­si­nei ateičiai.

Ga­liau­siai stu­den­tai mo­ka dau­giau, o aka­de­mi­nis per­so­na­las yra spau­džia­mas stip­riau. Tas pats per tą patį.

Kiauras dešimtukas

Kai pa­žy­miai iš­pūs­ti, at­ro­do, kad lai­mi vi­si. Stu­den­tai lai­min­gi dėl sa­vai­me su­pran­ta­mų prie­žas­čių. Ad­mi­nist­ra­ci­ja džiau­gia­si, jog stu­den­tai lie­ka stu­di­juo­ti. Dės­ty­to­jai džiau­gia­si, kad ir taip sun­kus dar­bo krū­vis nė­ra dar la­biau di­di­na­mas. Vis­gi bend­ras re­zul­ta­tas – prie­šin­gai nei teig­tų eko­no­mi­kos ele­men­to­rius – nė­ra optimalus.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Dau­gė­jant gau­nan­čių­jų ba­ka­lau­ro dip­lo­mą, darb­da­viai ga­li rei­ka­lau­ti pa­pil­do­mų kre­den­cia­lų, ku­riuos uni­ver­si­te­tai džiaugs­min­gai siū­lo grau­di­nan­čio­mis kai­no­mis. Vie­nin­te­liai lai­mė­to­jai yra tie, ku­rie iš­ga­li nu­si­pirk­ti eli­ti­nius dip­lo­mus ir taip iš­si­skir­ti pui­kių pa­žy­mių gausoje.

Ame­ri­kie­čių me­ri­to­kra­ti­ja vi­sa­da bu­vo iliu­zi­ja. Ta­čiau jei ji ir blės­ta nū­die­nos aka­de­mi­jo­je, dėl to kal­tas ne „kul­tū­ri­nis mark­siz­mas“ ar tei­gia­ma di­s­kri­mi­na­ci­ja, kaip teig­tų de­ši­nė. Kal­tas švie­ti­mo suprekinimas.


Ed Bur­mi­la, „The Fruits of Commo­di­fi­ca­tion“, Ja­co­bin, 2017 08 04.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė Mar­ty­nas But­kus ir Sil­vi­ja Topkasova.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.