/

Tuk tuk tuk į administracijos duris tris kartus

Administracija, kurios tikslas turėtų būti švietimo kokybė, net nesiima rimtai vertinti studentų pastabų.

– Alio, alio, čia ad­mi­nist­ra­ci­ja, kuo ga­li­me padėti? 

Toks van­gus ir po tiek ka­vos puo­de­lių nei iš šio, nei iš to me­lan­cho­liš­kas bal­sas iš ana­pus. At­ro­do, vei­kiau pa­klaus­tų, kuo ne­ga­li­ma pa­dė­ti. To­kia re­to­ri­ka yra pa­svei­ki­na­mas daž­nas stu­di­jo­mis nu­si­vy­lęs stu­den­tas, ieš­kan­tis ra­my­bės, su­pra­t­imo ir pagalbos.

Ne­re­tai už­ėjus į aukš­tų­jų mo­kyk­lų ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pas jų vie­ti­niai ne­si­var­gi­na nė žvilg­te­lė­ti į varg­šę atkly­du­sią sie­lą. Tarp sta­lų ar prie spaus­din­tu­vo kaž­kas ple­pa, dar kas ka­muo­ja­si pri­k­ri­tęs prie pir­mo­jo ek­se­lio la­po, pra­dė­to pil­dy­ti dar ry­te, ne­to­lie­se su­kio­ja­si ma­lo­nes­nis in­for­ma­ti­kas, tai­san­tis nau­jus kom­piu­te­rius. Stu­den­tui be­lie­ka tik pa­si­just it ma­žam vai­kui, pri­glust kaip šla­piam la­pui prie kė­dės ir lauk­ti, kol už­kal­bins. Ar­ba blo­giau – taip ir ne­pra­bi­lus ty­liai pa­lik­ti šiuos dė­džius ir tetas.

– La­ba die­na, aš čia at­ėjau pa­klaus­ti, gal ga­lė­tu­mėt man padėti…

Stu­den­te, būk at­sar­gus, šie žo­džiai ki­bi­na tin­gi­nį ir rei­ka­lau­ja bran­gaus dė­me­sio. Te­tos ir dė­džiai žai­buo­ja aki­mis, žvilg­te­li į laik­ro­du­ką, o ta­da iš­kil­min­gai pri­sė­da iš­klau­syt stu­den­to bė­dos. Bet ko­kiu at­ve­ju at­ėju­sy­sis pa­ly­di­mas įbruk­ta ma­ku­la­tū­ra, lie­žu­vių cak­sė­ji­mais, pa­si­tai­ko ir pa­šie­pian­čių klau­si­mų, in­to­nuo­ja­mų ne tik klaus­tu­ku, bet kar­tais ir šauktuku.

Pa­kly­dė­liams vi­sos min­tys apie po­ky­čius iš­si­sklai­do kaip tie la­pai, pa­pūs­ti ru­dens vė­je­lio. Re­tas stu­den­tas ban­do pa­kli­bin­ti ki­tas du­ris ir pri­si­bels­ti iki aka­de­mi­nės są­ži­nės. O štai Vil­niaus ko­le­gi­jos (VIKO) Elekt­ro­ni­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­te (EIF) stu­di­juo­jan­tis Dei­vi­das ieš­ko­jo tei­sy­bės ir pai­nios ke­lio­nės at­ra­di­mus pa­pa­sa­ko­jo šauks­mi­nin­kams. Da­li­na­mės jo is­to­ri­ja ir pamąstymais. 

Aka­de­mi­nė at­mos­fe­ra tu­rė­tų bū­ti ku­ria­ma stu­den­tų, dės­ty­to­jų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos bend­rų pa­stan­gų dė­ka. Ma­no ma­ny­mu, to ko­ky­biš­kai pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma, kai nuo­lat at­si­ran­da sun­ku­mų už­tik­rin­ti stu­di­jų kokybę.

Įsto­jus į VIKO anks­ti pa­ste­bė­jau stu­di­jų or­ga­ni­za­vi­mo trū­ku­mus. Pa­vyz­džiui, ne­su­de­rin­tos teo­ri­nės ir prak­ti­nės paskai­tos ar ne­nuo­sek­lus dės­ty­mas. Iš­ki­lo sun­ku­mų net­gi adekva­čiai įver­tin­ti paskai­tų ko­ky­bę, nes stu­di­jų da­ly­kų ap­ra­šai iki ma­no raš­tiš­ko krei­pi­mo­si stu­den­tams ne­bu­vo pri­ei­na­mi vir­tu­a­lio­je erdvėje.

Ypač daug or­ga­ni­za­ci­nių prob­le­mų, į ku­rias ki­ti stu­den­tai žiū­rė­jo be jo­kių prie­kaiš­tų, iš­ki­lo Dei­vi­dui stu­di­juo­jant penk­ta­me se­mest­re: Ke­lių da­ly­kų pir­mo­sios paskai­tos bu­vo ne teo­ri­nės, bet prak­ti­nės, jų me­tu teo­ri­ją mo­kė­mės pa­tys. Ki­to­je prak­ti­nė­je paskai­to­je stu­den­tams ne­bu­vo pa­rū­pin­ta rei­ka­lin­ga prog­ra­mi­nė įran­ga. Pats raš­tu krei­piau­si į ad­mi­nist­ra­ci­ją, de­ja, į už­klau­są at­sa­ky­mų nesulaukiau.

Ne kar­tą gir­dė­ta švie­ti­mo liau­dies dai­ne­lė – stu­di­juo­ja­mas da­ly­kas ne­ati­tin­ka ap­ra­šo, to­dėl stu­den­tų lū­kes­čiai lie­ka ne­pa­tei­sin­ti, nes ne­su­teik­tas no­ri­mas iš­si­la­vi­ni­mas, už ku­rį dar ir ten­ka  su­mo­kė­ti. O Dei­vi­dui iš­dės­čius prob­le­mas aukš­to­sios mo­kyk­los ins­ti­tu­ci­joms, rea­guo­ta lyg į rakš­tį minkš­toj vie­toj: Tą pa­tį se­mest­rą įvy­ko konf­lik­tas su vie­na fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, kai pir­mo­je paskai­tų se­si­jo­je pa­ža­dė­tų te­mų ji ne­pri­sta­tė ir ant­ro­jo­je. Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl te­mos ne­ati­tin­ka da­ly­ko ap­ra­šo, dės­ty­to­ja ėmė iš­si­su­ki­nė­ti. Krei­piau­si į VIKO di­rek­torę, ji pa­tei­kė EIF ad­mi­nist­ra­ci­jos ver­ti­ni­mą. Ja­me aiš­ki­na­ma, kad net ne­ga­liu ver­tin­ti dės­ty­to­jos paskai­tų ko­ky­bės, ta­tai me­la­gin­gai grin­džiant paskai­tų ne­lan­ky­mu ir at­si­skai­ty­mo ter­mi­nų nesilaikymu. 

Gin­čų nag­ri­nė­ji­mo ko­mi­si­ja (GNK), ku­ri iki ma­no krei­pi­mo­si net ne­bu­vo su­for­muo­ta, tie­siog at­me­tė klau­si­mą dėl da­ly­ko tu­ri­nio. At­si­žvel­gu­si tik į stu­den­tų ap­klau­sų re­zul­ta­tus ko­mi­si­ja at­ža­ga­ria ran­ka nu­spren­dė, jog dės­ty­to­ja dir­ba ko­ky­biš­kai. Per­ša­si iš­va­da, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pos be ka­vos apa­ra­tų tik­rai ne­ga­li eg­zis­tuo­ti, o be su­for­muo­tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios tu­rė­tų už­tik­rin­ti de­mo­kra­ti­ją, – gali. 

Gal ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­bend­ra­dar­biau­ja su stu­den­tais, nes pui­kiau­siai vis­ką iš­ma­no? Var­gu. Dei­vi­dui  paskai­tos vyk­do­mos pa­gal miš­rų mo­ky­mo­si bū­dą, ta­čiau vie­nu me­tu vir­tu­a­lio­je mo­ky­mo­si ap­lin­ko­je aki­vaiz­džiai trū­ko rei­ka­lin­gos me­džia­gos. Dėl to krei­piau­si į EIF pro­deka­nę, bet, anot jos, ne­su „nuo­to­li­nių stu­di­jų for­mos stu­den­tas“, o mū­sų fa­kul­te­te „ne­vyk­do­mos nuo­to­li­nės stu­di­jos“. Tuo tar­pu GNK pa­tei­kė at­sa­ky­mą, kad „tai­ko­mas miš­rių nuo­to­li­nių stu­di­jų bū­das“. Ap­si­lei­di­mas ga­ran­tuo­tas, kai ger­bia­mo­ji EIF pro­deka­nė ne­ži­no ko­le­gi­jos, ku­rio­je yra at­sa­kin­ga už stu­di­jų ko­ky­bę, terminų.

Tar­kim, pro­deka­nė tie­siog su­si­pai­nio­jo. Bet kaip pa­tei­sin­ti GNK? Ko­mi­si­ja vi­sai ne­at­si­žvel­gė nei į stu­den­tų mo­ky­mo­si bū­dą, nei į pa­teik­tą me­džia­gą: Bu­vo rem­ta­si ne­pa­grįs­ta fa­kul­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jo iš­va­da, kad „da­lis da­ly­ko teo­ri­nės me­džia­gos“ įkel­ta ir gru­pei nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si ga­li­my­bė bu­vo už­tik­rin­ta. Tai­gi ad­mi­nist­ra­ci­ja, ku­rios pag­rin­di­nis tiks­las tu­rė­tų bū­ti švie­ti­mo ko­ky­bė, net ne­si­ima ver­tin­ti stu­den­tų pa­sta­bų rim­tai. Vie­nin­te­lis pa­aiš­ki­ni­mas – stu­den­tas tė­ra ža­lia­va, ku­rią rei­kia ap­do­ro­ti iki vals­ty­bės tai­ko­mų stan­dar­tų, sie­kiant krep­še­lių švie­ti­mo vers­lui tęsti.

Ma­tyt, to­kios prob­le­mos iki šiol eg­zis­tuo­ja to­dėl, kad stu­den­tai ma­sof­kes ga­li su­rink­ti tik va­ka­rė­liuo­se. O biu­ro­kra­ti­nis po­pie­riz­mas jau­ni­mo ne­ža­vi, juo­lab, kai konf­lik­tas nė­ra as­me­ni­nis. Kai Dei­vi­das kvie­tė ke­lis gru­pio­kus prob­le­mas spręs­ti kar­tu, nei vie­nas ne­si­ry­žo pri­si­dė­ti: Nors tarp paskai­tų jie už­si­mi­nė, kad kai ku­rių dės­ty­to­jų pa­teik­ta teo­ri­nė me­džia­ga dės­to­ma ne­aiš­kiai, bet ap­klau­so­se paskai­tų ko­ky­bę įver­ti­no la­bai ge­rai. Prob­le­mų ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti net ir su EIF stu­den­tų at­sto­vy­be. Iš pra­džių at­ro­dė, kad stu­den­tų at­sto­vy­bės pir­mi­nin­kas no­ri man pa­dė­ti, vis­gi po ku­rio lai­ko į ma­no laiš­kus pir­mi­nin­kas ne­be­at­sa­kė, o su­tar­tų dar­bų taip ir ne­at­li­ko. 

Kol šauks­mi­nin­kai kur­pė ši­tą teks­tą, o Dei­vi­das ir to­liau lau­kė at­sa­ky­mų, dar daug du­rų bu­vo už­trenk­ta prieš stu­den­tų no­sis dėl to, jog rei­ka­lau­ja­ma po­ky­čių. Už­da­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos ra­tas ri­ta­si že­myn ir su sa­vim pa­si­glem­žia vis dau­giau au­kų. Kol tai tę­sia­si, ska­ti­na­me kar­tas nuo kar­to ap­si­lan­ky­ti pas šiuos mū­sų val­di­nin­kus, pra­vė­din­ti už­si­li­ku­sį orą ir pa­ku­ten­ti šo­nus, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų li­ki­mas ne­lik­tų pri­skre­tęs prie pa­to­gių ofiso kėdžių.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.