/

Apie kelią į galią per negalią

Pasak VDU magistranto Audriaus Kalvėno, trūksta argumentų teigti, kad universitetas yra draugiškas studentams su negalia.

At­si­lie­piau į stu­den­tų ju­dė­ji­mo „Šauks­mas“ kvie­ti­mą su­šuk­ti. Nors šau­kiant ga­li­my­bė bū­ti iš­girs­tam ir su­pras­tam ma­žė­ja, vis dėl­to su­ti­kau. Juk tai jau­na­tviš­ka, o man ne­tru­kus pus­am­žis. Juo­lab, kad pro­tes­tas ir ne­si­taiks­ty­mas su sta­tus quo tu­ri bū­ti es­mi­nis stu­den­ti­jos bruožas.

Jau šeš­tus me­tus stu­di­juo­ju VDU. At­si­žvel­giant į ma­no am­žių ga­li pa­si­ro­dy­ti keis­ta, ta­čiau taip bū­na. Vie­šu­mo­je jau se­niai skam­ba ma­ni­fes­tai apie vi­so gy­ve­ni­mo mo­ky­mą­si. Šį šū­kį skel­bia ir VDU, to­dėl su­si­klos­čius pa­lan­kioms ap­lin­ky­bėms di­džią­ją gy­ve­ni­mo da­lį dir­bęs pra­dė­jau mo­ky­tis iš­min­ties me­no – filosofijos.

Esu „ki­toks“ stu­den­tas ne tik dėl sa­vo am­žiaus. Esu ir ne­įga­lus, ar­ba mo­der­niai – su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia. Prieš 10 me­tų pa­tir­ta trau­ma nu­lė­mė ki­to­kį ju­dė­ji­mo bū­dą – ne­įga­lio­jo ra­te­liais. Ma­no pa­sta­bos apie stu­di­jas ne­iš­ven­gia­mai nu­lem­tos ma­no am­žiaus ir negalios.

Pasirinkimas

Pa­si­rin­ki­mą stu­di­juo­ti VDU nu­lė­mė stu­den­tams su ne­ga­lia pri­tai­ky­tas uni­ver­si­te­tas ir stu­di­jos bei uni­ver­si­te­to po­žiū­ris į vy­res­nius, dir­ban­čius stu­den­tus. Rink­da­ma­sis ver­ti­nau, kaip uni­ver­si­te­to inf­rastruk­tu­ra yra pri­tai­ky­ta stu­den­tams, ju­dan­tiems ne­įga­lio­jo ra­te­liais, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mas stu­di­jų pro­ce­sas ir ga­li­my­be stu­di­jų pro­ce­są de­rin­ti su darbu.

Vie­na di­des­nių paska­tų pa­si­rink­ti VDU bu­vo 2014–2015 m. pa­tir­tis. Tuo­met Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos (LŽNS) už­sa­ky­mu ver­ti­nau, kaip Kau­no vi­suo­me­ni­niai sta­ti­niai ir pa­slau­gos pri­tai­ky­tos žmo­nėms su ne­ga­lia. Ap­si­lan­kius VDU pa­aiš­kė­jo, kiek jis yra drau­giš­kas stu­den­tams su ne­ga­lia. Fak­tai ro­dė, kad uni­ver­si­te­tas gal­vo­ja apie šią prob­le­mą. Uni­ver­si­te­tas sa­ve pri­sta­tė kaip „drau­giš­ką ne­įga­liems“ ir tu­rė­jo ko­or­di­na­torę su ne­ga­lia, ku­rios pa­rei­ga – rū­pin­tis stu­den­tais su ne­ga­lia. Drau­giš­ku­mą pa­tvir­ti­no 2015 m. uni­ver­si­te­tui su­teik­tas LŽNS sertifikatas.

Kas pasikeitė

Ar per penk­me­tį uni­ver­si­te­tas pa­sie­kė tuo­met už­si­brėž­tus tiks­lus? Ar įtvir­tin­tos JT Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tos? 2019 m. pa­bai­go­je LŽNS už­sa­ky­mu vėl vyk­džiau Kau­no aukš­tų­jų ir aukš­tes­nių­jų mo­kyk­lų ap­lin­kos bei stu­di­jų pri­tai­ky­mo stu­den­tams su ne­ga­lia pa­tik­rą. Są­jun­ga duo­me­nis per­da­vė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, o ji – Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai. Šių me­tų pa­va­sa­rį Lie­tu­va teiks ata­skai­tą JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­tui apie per pen­ke­rius me­tus pa­siek­tą pa­žan­gą įgy­ven­di­nant JT Ne­įga­lių­jų tei­sių konvenciją. 

Pa­tik­ros me­tu su VDU Stu­den­tų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Man­tu Si­ma­na­vi­čiu­mi ap­si­lan­kė­me 25-iuo­se uni­ver­si­te­to pa­da­li­niuo­se – fa­kul­te­tuo­se bei bend­ra­bu­čiuo­se. Ži­no­ma, de­rėjo at­si­žvelg­ti į nau­jas ap­lin­ky­bes – prie uni­ver­si­te­to pri­jung­tus bu­vu­sį Alek­sand­ro Stul­gin­skio, ir Lie­tu­vos eduko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tus ir Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Kau­no fa­kul­te­tą. VDU ži­nion per­ėję stu­den­tams su ne­ga­lia ne­pri­tai­ky­ti sta­ti­niai ga­li­mai pa­krei­pė pa­tik­ros re­zul­ta­tus į nei­gia­mą pusę.

Pir­mas po­ky­tis ly­gi­nant su 2015 m. ty­ri­mu – šiuo me­tu uni­ver­si­te­tas ne­tu­ri ko­or­di­na­to­riaus su ne­ga­lia, at­sa­kin­go už dar­bą su stu­den­tais su ne­ga­lia. Ži­no­ma, šias pa­rei­gas ga­li tin­ka­mai ei­ti ir dar­buo­to­jas be ne­ga­lios, ta­čiau as­me­ni­nė pa­tir­tis lei­džia ge­riau su­vok­ti stu­den­tų su ne­ga­lią prob­le­mas ir jų spren­di­mus. Apie tai by­lo­ja 2019 m. pa­bai­go­je VDU Stu­den­tų rei­ka­lų de­par­ta­men­to su­si­ti­ki­mas su stu­den­tais su ne­ga­lia ir jų pa­si­da­lin­ta patirtis.

Tai­gi, si­tu­aci­ja pa­si­kei­tė – Stu­den­tų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas pa­si­gen­da ži­nių ir in­for­ma­ci­jos, kaip ir kuo gy­ve­na uni­ver­si­te­to stu­den­tai su ne­ga­lia. Te­ko da­ly­vau­ti mi­nė­to­je dis­ku­si­jo­je, ku­rią iš da­lies pas­ka­ti­no  ar­tė­jan­tys rek­to­riaus rin­ki­mai. Ge­rai, kad uni­ver­si­te­to rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis sten­gia­si su­si­pa­žin­ti su stu­den­tų su ne­ga­lia prob­le­mo­mis ir jų stu­di­jų pa­tir­ti­mi. Ta­čiau bū­tų pui­ku, jei tai da­ry­tų nuo­la­tos, ne tik ar­tė­jant rinkimams.

Ant­ras po­ky­tis – ap­lin­kos ir tu­ri­nio pri­tai­ky­mo sam­pra­to­je. Kai 2015 m. LŽNS su­tei­kė uni­ver­si­te­tui drau­giš­ko žmo­nėms su ne­ga­lia ser­ti­fi­ka­tą, svar­biau­siu ver­ti­ni­mo ob­jek­tu bu­vo ap­lin­kos pri­tai­ky­mas stu­den­tams su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia. Pra­ėju­sių me­tų ver­ti­ni­mo ap­im­tis bu­vo ge­ro­kai pla­tes­nė – taip pat ver­tin­ta, kaip uni­ver­si­te­to ap­lin­ka pri­tai­ky­ta stu­den­tams su re­gos ir klau­sos ne­ga­lia. Pa­ste­bė­ta, kad di­džio­ji da­lis inf­rastruk­tū­ros nė­ra pri­tai­ky­ta stu­den­tams su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia. Ap­lin­ka ypač ne­drau­giš­ka stu­den­tams su re­gos ne­ga­lia – pa­si­ges­ta ne­re­gių ve­di­mo sis­te­mų, tak­ti­li­nių in­di­ka­to­rių, žy­mė­ji­mų brai­lio raš­tu ir gar­si­nių adap­ta­ci­jų. Pa­si­ges­ta ir adap­ta­ci­jų į ges­tų kal­bą stu­den­tams su klau­sos negalia.

Tre­čias po­ky­tis – ko­mu­ni­ka­ci­jos for­mo­se. Jei 2015 m. dė­me­sys bu­vo su­telk­tas į fi­zi­nį ap­lin­kos pri­tai­ky­mą stu­den­tams su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia, tai 2019 m. bu­vo pa­ste­bė­ta, kad VDU Stu­den­tų rei­ka­lų, Rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­tų ir li­ku­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­ja ne­pri­tai­ky­ta stu­den­tams su negalia.

Pa­vyz­džiui, vie­šo­ji ko­mu­ni­ka­ci­ja, ku­rio­je uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nei skel­bia­mi ren­gi­niai, ne­nu­ro­do, kaip jų vie­ta ir tu­ri­nys bus pri­tai­ky­tas stu­den­tams su ne­ga­lia – ar stu­den­tams su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia ga­li­ma pa­tek­ti į ren­gi­nio vie­tą, ar bus ver­čia­ma į ges­tų kal­bą, ar bus ne­re­giams adap­tuo­tas tu­ri­nys. To­kiais at­ve­jais pa­kak­tų nau­do­ti vi­suo­ti­nai pri­im­tus žy­mė­ji­mus sim­bo­liais, ku­rie stu­den­tams su ne­ga­lia pra­neš­tų apie ren­gi­ni pri­tai­ky­mą. Šis Kau­nas Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022 or­ga­ni­za­ci­jos su­kur­tas pri­ei­na­mu­mo gi­das yra pri­ei­na­mas vie­šai. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je gi­dą pa­tei­kiau Stu­den­tų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui, ta­čiau ne­pa­ste­bė­jau, kad jis bū­tų naudojamas.

Priežastys

VDU duo­me­nys skel­bia, kad 2010 m. stu­den­tų su ne­ga­lia uni­ver­si­te­te bu­vo 127, o 2017 m. – 105. 2012 m. Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos at­lik­to ty­ri­mo „Ne­įga­lie­ji aukš­ta­ja­me mok­s­le“ re­zul­ta­tai ro­do pa­na­šią ten­den­ci­ją – 2013 m. VDU stu­di­ja­vo 138 stu­den­tai su ne­ga­lia ir Lie­tu­vo­je šis uni­ver­si­te­tas pir­ma­vo pa­gal stu­di­juo­jan­čių stu­den­tų su ne­ga­lia skai­čių. Ant­ro­je vie­to­je su 91 stu­den­tu bu­vo VU. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais stu­den­tai su ne­ga­lia VU ren­ka­si daž­niau nei VDU.

Pa­sak VDU Stu­den­tų rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vo Man­to Si­ma­na­vi­čiaus ir vy­res­nio­sios ad­mi­nist­ra­to­rės Auš­ros Mar­tin­kie­nės, šiuos po­ky­čius lė­mė pa­ki­tęs VU po­žiū­ris į stu­den­tus su ne­ga­lia. 2017 m. VU se­na­tas pa­tvir­ti­no „At­vi­ras ne­įga­liems uni­ver­si­te­tas“ stra­te­gi­ją ir pa­sky­rė du ko­or­di­na­to­rius dar­buo­tis su stu­den­tais ir uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jais su ne­ga­lia. Ši sta­tis­ti­ka iliust­ruo­ja uni­ver­si­te­tų po­žiū­rį. So­cia­liai at­sa­kin­gais sa­ve nu­ro­do dau­gu­ma uni­ver­si­te­tų, ta­čiau šią są­vo­ką jie su­pran­ta skirtingai.

2016 m. VDU Stu­di­jų rei­ka­lų tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ėjęs Si­ma­na­vi­čius tei­gė, kad VDU ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į „Ne­įga­lie­siems drau­giš­kiau­sio uni­ver­si­te­to“ sta­tu­są, nes ja­me moks­lus bai­gė ir to­liau stu­di­juo­ja vi­siš­kai ne­ga­lin­ti ju­dė­ti stu­den­tė, uni­ver­si­te­to pa­sta­tai pri­tai­ky­ti ne­įga­lių­jų po­rei­kiams ir uni­ver­si­te­tas siū­lo stu­den­tams su ne­ga­lia nau­do­tis so­cia­li­nio tak­si pa­slau­go­mis (nors šio pro­jek­to vyk­dy­to­jai veik­lą Kau­ne nu­trau­kė 2020 m. pradžioje).

Po be­veik pen­ke­rių me­tų stu­di­jų VDU tu­riu pri­pa­žin­ti, kad šių ar­gu­men­tų ne­pa­kan­ka teig­ti, jog uni­ver­si­te­tas yra drau­giš­kas stu­den­tams su ne­ga­lia. Lau­kia­mo re­zul­ta­to ne­duos ban­dy­mai įvai­rio­mis so­cia­li­nė­mis ak­ci­jo­mis spręs­ti prob­le­mas, su­si­ju­sias su stu­den­tams su ne­ga­lia ne­pri­tai­ky­ta uni­ver­si­te­to ap­lin­ka ir stu­di­jo­mis. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai VDU Stu­den­tų at­sto­vy­bė vie­šo­jo­je erd­vė­je pas­kel­bė so­cia­li­nę pro­vo­ka­ci­ją, ku­rio­je stu­den­tas su ne­ga­lia gat­vė­je ta­ria­mai pa­me­ta pi­ni­gi­nę, o pra­ei­viai ją jam grą­ži­na. Taip yra ska­ti­na­mas gai­les­tis ir em­pa­ti­ja, o ne su­pra­t­i­mas ar įga­lių­jų ir ne­įga­lių­jų bendradarbiavimas.

Di­džiau­si VDU skau­du­liai – ne­pro­fe­sio­na­lus po­žiū­ris į ap­lin­kos pri­tai­ky­mą ir į stu­den­tus su ne­ga­lia. Pa­vyz­džiui, iki šiol ne­su­ge­bė­ta tin­ka­mai pri­tai­ky­ti uni­ver­si­te­to Di­džio­sios sa­lės. Čia įtei­kia­mi dip­lo­mai ab­sol­ven­tams, ta­čiau stu­den­tai, ju­dan­tys ne­įga­lio­jo ra­tu­kais, į sa­lę ir ant sce­nos ne­šio­ja­mi ant ran­kų. 2019 m. at­si­sa­kiau bū­ti kil­no­ja­mu ran­ko­mis ir dip­lo­mą at­si­ėmiau po šven­tės. Uni­ver­si­te­tas yra įsi­gi­jęs laip­tų ko­pik­lį, ku­ris prob­le­mą iš­spren­džia tik for­ma­liai. Ko­pik­liu į sa­lę trans­por­tuo­jant stu­den­tą ne­įga­lio­jo ra­te­liuo­se šis spren­di­mas ke­lia jam pa­vo­jų, spren­di­mas taip pat ne­ati­tin­ka Sta­ty­bos tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų (STR) ir es­mi­nio JT Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos prin­ci­po – ga­li­my­bės ju­dė­ti ir veik­ti savarankiškai.

Te­ko su­si­dur­ti su ste­bi­nan­čiu ad­mi­nist­ra­ci­jos po­žiū­riu. Jai pa­si­ro­džiau esan­tis „ri­bo­tų ga­li­my­bių“, kai pa­pra­šiau nu­va­ly­ti au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo vie­tą, ka­dan­gi sli­di dan­ga kė­lė pa­vo­jų iš­kri­sti iš ra­te­lių per­sė­dant iš ve­ži­mė­lio į au­to­mo­bi­lį. Vie­šai skel­bia­ma apie VDU pa­stan­gas už­tik­rin­ti stu­den­tų su ne­ga­lia „spe­cia­lius po­rei­kius“. Ka­dan­gi vi­sų stu­den­tų po­rei­kiai yra tie pa­tys, lai­kau šią są­vo­ką di­s­kri­mi­nuo­jan­čia. Be­je, šios są­vo­kos ne­de­rė­tų pai­nio­ti su stu­den­tų in­di­vi­dua­liais po­rei­kiais. Vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai stu­den­tai su ne­ga­lia lai­ko­mi „ne­įga­liu­kais“, pa­tys pa­lan­kiai ver­ti­na ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tą uni­ver­si­te­to ap­lin­ką ir su­si­tai­ko su tuo, kad juos ne­šio­tų. To­kių aki­b­rokš­tų bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti, jei VDU dau­giau dė­me­sio skir­tų sa­vo stu­den­tams su ne­ga­lia ir at­si­žvelg­tų į spe­cia­lis­tų rekomendacijas.

2015 m. LŽNS su­teik­tas ser­ti­fi­ka­tas, kad VDU yra drau­giš­kas ne­įga­liems, bu­vo pa­ra­gi­ni­mas veik­ti to­liau. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad į šį pas­ka­ti­ni­mą bu­vo rea­guo­ta ner­im­tai. Ne­ste­bi­na pra­ras­ta po­zi­ci­ja sta­tis­ti­ko­je, ta­čiau ste­bi­na uni­ver­si­te­to po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu, nes po­ten­cia­lo ši al­ma ma­ter tu­ri la­bai daug. Tu­ri, bet neišnaudoja.

Uni­ver­si­te­te dir­ba So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to deka­nas, JT eks­per­tas, Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to na­rys dr. Jo­nas Ruš­kus. Jo kom­pe­ten­ci­ja ir pa­tir­tis ga­lė­tų pa­dė­ti VDU tap­ti ly­de­riu. Uni­ver­si­te­tas taip pat ga­li di­džiuo­tis dr. Gied­re Pra­nai­ty­te, VDU Fran­ko­fo­ni­jos ša­lių cent­ro ko­or­di­na­to­re, ku­rios pa­tir­tis ga­li pa­dė­ti uni­ver­si­te­tui spręs­ti bū­si­mų stu­den­tų su ne­ga­lia prob­le­mas. Šių spe­cia­lis­tų pa­tir­tis ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti uni­ver­si­te­tui, o įsi­klau­sy­mas ir stu­den­tų su ne­ga­lia at­sto­vų įtrau­ki­mas į uni­ver­si­te­to veik­lą pa­dė­tų su­pras­ti pa­sta­rų­jų poreikius.

Vis dėl­to ga­li­ma pa­gir­ti VDU po­žiū­rį į vy­res­nius, dir­ban­čius stu­den­tus. Ar­tes li­be­ra­les prin­ci­pas vei­kia pui­kiai – ga­liu pa­tvir­tin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi. Ši ap­lin­ky­bė kom­pen­suo­ja dar ne­pri­tai­ky­tą ap­lin­ką ir tu­ri­nį. Dės­ty­to­jai ir stu­di­jų pro­ce­so ko­or­di­na­to­riai yra ge­ra­no­riš­ki ir pa­si­ren­gę pa­dė­ti. Jie at­si­žvel­gia į in­di­vi­dua­lų už­im­tu­mą, su­da­ro ga­li­my­bes su­si­da­ry­ti in­di­vi­dua­lų stu­di­jų pla­ną ir ska­ti­na stu­den­tą veik­ti sa­va­ran­kiš­kai. Stu­di­jų lais­vė per­duo­da stu­den­tui at­sa­ko­my­bę už jų or­ga­ni­za­vi­mą, ta­čiau tai su­tei­kia nū­die­nai bū­ti­nus įgūdžius. 

Pabaigai

Api­bend­rin­da­mas no­riu iš­skir­ti rea­lią uni­ver­si­te­to si­tu­aci­ją ir tu­ri­mą po­ten­cia­lą. 2019 m. ke­lių aukš­tų­jų mo­kyk­lų pri­jun­gi­mas prie VDU ta­po di­de­liu iš­šū­kiu uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai. Jis pa­rei­ka­laus daug pa­pil­do­mų kom­pe­ten­ci­jų ir re­sur­sų, ta­čiau taip pat su­tei­kia uni­ver­si­te­tui nau­jų ga­li­my­bių. Pa­pil­do­mos stu­di­jų ir moks­lo kryp­tys ga­li pa­di­din­ti šio uni­ver­si­te­to pa­trauk­lu­mą bū­si­miems stu­den­tams, tarp jų – ir stu­den­tams su ne­ga­lia. Tam rei­kia iš­nau­do­ti tu­ri­mas kom­pe­ten­ci­jas, ku­rios kol kas ignoruojamos.

Į stu­di­jų ko­or­di­na­vi­mą ne­įt­rauk­ti stu­den­tai su ne­ga­lia, pri­tai­kant ap­lin­ką ne­pai­so­ma STR nor­ma­ty­vų, ban­do­ma su­tau­py­ti imi­tuo­jant pri­tai­ky­mą, bai­mė pri­pa­žin­ti ne­pa­kan­ka­mas kom­pe­ten­ci­jas ir pa­tir­ties sto­ką ko­mu­ni­kuo­jant su esa­mais ir bū­si­mais stu­den­tais lė­mė ma­žė­jan­tį stu­den­tų su ne­ga­lia skai­čių. Vis dėl­to, uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė­je pa­sta­rie­ji yra pri­si­im­tos so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės pa­vyz­dys. Be jų uni­ver­si­te­tas pra­ran­da po­zi­ci­jas aukš­ta­ja­me mok­s­le ir sa­vo iš­skir­ti­nu­mą – ga­li­my­bę ki­taip or­ga­ni­zuo­ti stu­di­jas, moks­lo ty­ri­mus ir bend­ruo­me­nės gyvenimą.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.