/

Valge, mon amour

Kolegės laiškas iš Paryžiaus.

Oi ma­ma, tu tik man at­leisk. Sa­vo pa­ry­žie­tiš­kam eg­zi­ly daž­niau nei ta­vo ki­bi­nų il­giuos Ely­tės bu­fe­to gė­ry­bių. Kai dar mie­go­da­ma už­si­pra­šai ka­vos ir skun­die­si, kok­sai pir­ma­die­nis sun­kus, ji su­švirkš­čia ext­ra do­zę ko­f­ei­no su fra­ze „Varg­še­le, jau ant­ra­die­nis“. Silp­na­va­lei iš po va­kar dar įsiū­lo sto­rą rie­kę tin­gi­nio ir pa­ri­mu­si ant ba­ro klau­si­nė­ja, tai jau su kuo suo­le­lį Užu­py try­nei. Ne­si­prie­ši­ni – juk ir pa­čiai įdo­mu, kaip pas ją ba­re pir­ma­die­nį pra­lie­jai, tad apie ber­nus at­vi­ra šir­dim pa­plet­ka­vo­ji. Go­džiai su­siur­bi de­ka­dų iš­ban­dy­tus ma­lia­vo­to­jų ka­bi­ni­mo re­cep­tus. Pa­kri­ze­ni, kai ji Era­smu­sus lie­tu­vių pa­mo­kom tar­kuo­ja ir jie lau­žo lie­žu­vius, kad tik gau­tų kas­die­ni­nę cuk­raus do­zę. Nu @#$%&! jau se­niai į paskai­tą vė­luo­ju. Pa­si­pra­šai ta­da ke­lis cen­tus į sko­lą ir su Mig­le dan­ty­se ei­ni to­liau ko­čio­ti proto.

Iš­ken­tu­siai li­gi pie­tų ne­ky­la klau­si­mas „O ką da­ry­y­yt? IKI‘nėn bėgt ban­de­lių pri­si­rinkt ar iš ta­šės dug­no krapš­tyt iš­by­rė­ju­sias sa­lo­tas?“ Braš­kant Ker­be­džiui per mag­ne­to­lą, cen­tų šim­tą ty­kiai su­si­ran­kio­ji ir pa­si­imi gai­vių šal­te­kų. Ir nei rek­to­rius, nei ba­ra­ki­nis ne­si­dy­vi­na ei­lėj kar­tu sto­vė­ti. Spė­ji dar aky­te nu­žiū­rė­ti, kaip bu­fe­te klo­ja pa­slap­tis pro­fe­so­rė ar psi­cho­lo­gė. Su­kren­ti prie sta­lo su drau­gais ir lap­no­da­mas klau­sais, kaip Ely­tė gar­siai rė­kia: „Su­neš­ki­te čio­nai vi­si padėklus!“.

O val­ge, nak­ti­mis ta­ve sap­nuo­ju. Tad teks dar vie­ną tie­są iš­pa­žin­ti. Par­skri­dus ket­vir­ta­die­nį į Vil­nių sa­vo kai­man ne­grį­žau, nes ži­no­jau – penk­ta­die­nio pie­tums aka­dėj ponč­kos ir že­mai­čiai. O tos ponč­kos to­kios ap­skri­tos ir pa­pud­ruo­tos, kad sva­jo­ji, jog per va­len­tyn­kę jo­mis tau ke­lią nu­žy­mė­tų. Mūs val­gė­je že­mai­čiai dar gra­žiau mė­som nu­sir­pę nei Vy­tau­to ka­riai ties Griun­val­do lau­kais. Tad sei­les sun­kai be­val­dy­da­ma le­ki po kle­gan­čiais skliau­tais, kils­te­li bert­ką be­si­šyp­san­čiai Ely­tei ir jau ma­tai, kaip še­šios iš­si­ilg­tos au­sys taš­ko spir­gu­čius ant vie­nuo­ly­no že­mės. Kles­te­li į lais­vą kė­dę prie drau­gų ir į klau­si­mus „Kaip po vel­niais čia at­si­dū­rei“, tik dirs­te­li „Ai, že­mai­čių pasiilgau“.

Bet ne­gal­vok, kad tik Vil­niu­je to­kių ge­ro­vės vie­tų už­si­li­kę. Kai jau ma­niau, kad bomž­pa­kiais ar ry­žiais teks vi­sus me­tus Pa­ry­žiu­je pra­mis­ti, at­ra­dau ma­žy­tį ro­jų. Tie­są sa­kant, vi­sus tris. Su po­ra ka­vi­nu­kių pa­ke­liui. Ten dar sap­nuo­da­ma že­mai­čius pa­pra­šau ka­vos ir skun­džiuo­si, kok­sai pir­ma­die­nis yra sun­kus. El­le vi­sa­da įduo­da ext­ra la­šą ko­f­ei­no su be­si­šyp­san­čia fra­ze „End­ré, achiù“. Per pie­tus pa­dėklan krau­ni obuo­lį, sa­lo­tas, py­ra­gė­lį, sū­rį ir la­ši­šos keps­nį su gar­ny­ro pa­ta­lais. Prie ka­sos čium­pi dar duo­nos ir už vis­ką klo­ji 3,20 sū. Pri­si­mink, kad Pa­ry­žiuj ir au­to­bu­sas dau­giau kaš­tuo­ja! O pa­ban­dy­tų šias šven­to­ves pa­bran­gin­ti ar už­da­ry­ti, tai deg­tų kon­ti­kai ne nak­tį ir ne dvi.

P. S. tik ne­sa­ky­kit ma­mai, kad kar­tais ne­iš­lau­kus val­gė­je ei­lės, cam­pu­se kū­re­nam keps­ni­nes. Gro­ja mu­zi­ka ir barš­ka bu­te­liai alaus. Sė­dim, skai­tom, biz­nį su­kam, dis­ku­tuo­jam. Be to kas­die­nio var­go, pa­va­di­ni­mu „Oi vel­nias, bul­vės vėl prisvi­lo“, kur­pia­me min­tis Rytojui.

Tai­gi, mesk keb­a­bą tu per tvo­rą – ne­be star­buk­sai ar ma­kai ant ban­gos. Už­teks švais­ty­ti šai­bas plas­ti­ko puo­de­liui – imk kot­le­tą į sa­vas ran­kas ir už val­gę tu, žmo­gau, kovok!

Indrė Urbelytė

2022 metais baigė dailės istorijos ir teorijos magistrą VDA ir dirba Lietuvos nacionalinio muziejaus Kazio Varnelio namuose. 2021 metais už visuomeninę ir akademinę veiklą jai buvo skirta prezidento Antano Smetonos stipendija.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.