/

Be namų negerai, juose – irgi

Seniai buvo taip sunku įsigyti nuosavą būstą. Negelbėja ir nesureguliuota nuomos rinka. Kaip jaunoji karta atsidūrė tarp kūjo ir priekalo?

2023-ųjų liepą Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė apie Vilniaus universiteto planus Saulėtekyje statyti naują studentų bendrabučių kompleksą. Bendras būsto plotas sieks 8,7 tūkstančius kv. m., juose bus įrengti apie 300 kambarių. VU nuotrauka

Būs­to pa­ieš­ka, kaip ir pir­mie­ji dar­bo in­ter­viu, yra vie­nas iš per­ėji­mą į su­au­gu­sio žmo­gaus gy­ve­ni­mą sim­bo­li­zuo­jan­čių ri­tu­alų. De­ja, re­tai kri­tiš­kai pa­žvel­gia­me į tai, kaip mū­sų vi­suo­me­nės so­cio­e­ko­no­mi­niai skir­tu­mai są­ly­go­ja ap­si­rū­pi­ni­mą būs­tu. Šiuo me­tu vie­nin­te­lės au­gan­čios te­ri­to­ri­jos Lie­tu­vo­je yra di­die­ji mies­tai ir jų prie­mies­čiai. Vi­suo­ti­nai au­gant būs­to kai­noms, įsi­tvir­ti­ni­mą to­kio­je kon­ku­ren­cin­go­je ap­lin­ko­je daž­nai le­mia tai, ar ku­riam (ku­riai) nors iš gi­mi­nai­čių pri­klau­so pa­vel­dė­tas bu­tas so­viet­me­čiu sta­ty­ta­me mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne. Ki­tu at­ve­ju, at­vyks­tan­tiems iš ma­žes­nių mies­te­lių ga­li tek­ti nar­šy­ti „Aruo­dą“ il­giau nei so­cia­li­nius tink­lus. Ži­nias­klai­do­je nu­švie­čia­mi ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos pa­ki­li­mai ir nuo­puo­liai būs­tą, es­mi­nį mū­sų eg­zisten­ci­ją pa­lai­kan­tį rams­tį, nuž­mo­gi­na ir pa­ver­čia abst­rak­ci­ja. Pa­ver­tus būs­tą in­ves­ta­vi­mo ob­jek­tu ar­ba kal­bant apie jo įper­ka­mu­mą tik iš „sta­tis­ti­nio vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą už­dir­ban­čio gy­ven­to­jo“ per­spek­ty­vos, ig­no­ruo­ja­mos struk­tū­ri­nės prob­le­mos. Tuo­met iš­tek­lių sto­ko­jan­tis as­muo yra pri­vers­tas pa­si­ten­kin­ti ma­žes­nio dy­džio, pras­tes­nės ko­ky­bės bei ne­pa­to­gio­je vie­to­je esan­čiu būstu.

Da­bar­ti­nis jau­ni­mas yra keb­les­nė­je si­tu­aci­jo­je nei nuo­sa­vą būs­tą iš vals­ty­bės per­ėmę da­bar­ti­niai pen­si­nin­kai ar mū­sų tė­vų kar­ta, ku­riai būs­tu te­ko ap­si­rū­pin­ti jau aud­rin­ges­nė­je ap­lin­ko­je (pri­si­min­ki­te Per­kūn­kie­mį Vil­niu­je ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bu­lo spro­gi­mą). Pir­ma, su ky­lan­čio­mis būs­to kai­no­mis ky­la ir įva­di­nė kar­te­lė, t. y. pra­di­nio įna­šo dy­dis. Be­si­nuo­mo­jan­čiam as­me­niui žy­miai sun­kiau su­kaup­ti lė­šų nei gy­ve­nan­čiam tė­vų na­muo­se, ne­kal­bant apie ga­li­my­bę pi­ni­gų pa­si­sko­lin­ti iš ar­ti­mų­jų. Be to, kau­pi­mo lai­ko­tar­pis tu­ri su­tap­ti tiek su gau­na­mų pa­ja­mų, tiek su il­ga­lai­kiu mak­ro­e­ko­no­mi­niu sta­bi­lu­mu. Ant­ra, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­klau­sa yra su­si­ju­si ne vien su fak­ti­niu būs­to po­rei­kiu, ta­čiau taip pat at­spin­di in­ves­ti­ci­jų į NT patrauklumą.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Žvel­giant pla­čiau, būs­to mar­ke­ti­za­ci­ja, ar­ba vals­ty­bės at­si­trau­ki­mas nuo būs­to sek­to­riaus, įsi­smar­ka­vęs XX am­žiaus de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je Va­ka­rų Eu­ro­po­je, o po 1990-ųjų re­vo­liu­ci­jų ir Vi­du­rio Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, at­vė­rė Pa­n­do­ros skry­nią. Nors ma­si­nė būs­to pri­va­ti­za­ci­ja ir ga­li­my­bė jį iš­si­pirk­ti ne­re­tam na­mų ūkiui lei­do ge­ro­kai pra­tur­tė­ti, są­ly­gi­nis vals­ty­bės at­si­trau­ki­mas nuo būs­to sri­ties per­kė­lė su ap­si­rū­pi­ni­mu būs­tu su­si­ju­sias ri­zi­kas ant var­to­to­jų, įtrauk­tų į ne­sta­bi­lius rin­kos pro­ce­sus, pe­čių. De­ja, bet glo­ba­lių ka­takliz­mų – ka­ro ir ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nų šo­ko – aki­vaiz­do­je il­gą lai­ką apie nu­lį pro­cen­tų sie­ku­si EURIBOR nor­ma stai­giai šo­ko į vir­šų ir su­kė­lė pa­pil­do­mų iš­lai­dų pa­sa­kų apie „ne­mo­ka­mus pi­ni­gus“ už­liū­liuo­tiems na­mų ūkiams. Ši po­li­ti­ka taip pat ska­ti­no su tik­rą­ja pa­klau­sa būs­tui ne­su­si­ju­sį in­ves­ti­ci­nį ak­ty­vu­mą. Kaip ne­re­tai nu­tin­ka, apie pi­gių pa­lū­ka­nų ir re­kor­di­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sek­to­riaus ak­ty­vu­mo eros pa­bai­gą bu­vo kal­bė­ta ma­žai, bet si­tu­aci­jai stai­ga pa­si­kei­tus, post fac­tum ne­ven­gia­ma švel­niai suf­le­ruo­ti, kad dėl nai­vaus ti­kė­ji­mo il­ga­lai­ke že­ma pa­lū­ka­nų nor­ma ir pri­si­im­tų ri­zi­kų yra kal­ti pa­tys skolininkai.

Ne­re­tai ne­sta­bi­lio­mis dar­bo są­ly­go­mis dir­ban­ti, į už­sie­nį pro­fe­si­niais tiks­lais ke­liau­jan­ti šiuo­lai­ki­nė kar­ta yra lanks­ti ir pa­si­žy­mi di­de­liu mo­bi­lu­mu. Kar­tu su il­gė­jan­čiu ke­liu link būs­to įsi­gi­ji­mo tai le­mia au­gan­čią nuo­mos svar­bą ir jos da­lį bend­ro­je būs­to rin­ko­je. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je nuo­sa­vą būs­tą, kaip ir ki­to­se Vi­du­rio Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, tu­ri ge­ro­kai dau­giau žmo­nių nei Va­ka­rų Eu­ro­po­je, nuo­ma il­gą lai­ką bu­vo ga­nė­ti­nai trum­pa­lai­kė, mar­gi­na­li ir men­kai reg­la­men­tuo­ja­ma. Būs­to nuo­mai vis la­biau plin­tant, tu­ri bū­ti per­žiū­ri­mas ir nuo­mos re­gu­lia­vi­mas, tam, kad pri­ar­tė­tu­me prie Va­ka­rų Eu­ro­po­je tai­ko­mų stan­dar­tų. Jo­je di­des­nė gy­ven­to­jų da­lis nuo­mo­ja­si būs­tą il­ga­jam lai­ko­tar­piui ir dėl to nuo­mo­to­jo bei nuo­mi­nin­ko san­ty­kiai yra reg­la­men­tuo­ja­mi aiš­kiau, o nuo­mos kai­nos da­li­nai re­gu­liuo­ja­mos. Taip mies­tie­čiai ir bend­ruo­me­nės ga­li at­sver­ti nei­gia­mus gent­ri­fi­ka­ci­jos padarinius.

Nors nuo­ma taip ne­įp­a­rei­go­ja kaip būs­to pas­ko­la ir daž­niau­siai ga­li bū­ti lais­vai nu­trauk­ta, svar­bu pa­brėž­ti, kad toks mo­de­lis la­biau tin­ka jau­niems ir mig­ruo­jan­tiems žmo­nėms. Nuo­mos rin­ko­je kon­ku­ruo­ja­ma ne tik pi­ni­gais, bet ir tuo, kaip po­ten­cia­liam nuo­mi­nin­kui pa­vyks­ta įtik­ti nuo­mo­to­jui ir vi­siems jo (jos) ste­reo­ti­pams, pa­vyz­džiui, dėl vai­kų, au­gin­ti­nių ar nuo­mi­nin­ko (nuo­mi­nin­kės) ly­ties ir iš­vaiz­dos. Ga­liau­siai, nuo­mos rin­ko­je dau­gė­jant pro­fe­sio­na­lių vei­kė­jų, žong­li­ra­vi­mas leis­ti­no­mis tei­si­nė­mis for­mo­mis ga­li iš­aug­ti į ma­ni­pu­lia­vi­mą vie­na­ša­liš­kai nu­sta­ty­to­mis nuo­mos są­ly­go­mis. Tai lie­čia ne tik pa­tir­ties ne­tu­rin­čius nuo­mi­nin­kus, bet ir už­sie­nie­čius. At­ve­jai, kuo­met žie­mą men­kai šil­do­ma­me bu­te mil­ži­niš­kas są­skai­tas už elekt­rą pa­ti­rian­ti po­ra, no­rė­da­ma iš­si­kraus­ty­ti iš bu­to dar pri­va­lo at­si­sa­ky­ti tei­sės į da­lį su­mo­kė­to užs­ta­to, yra sis­te­mi­nė, o ne in­di­vi­dua­li problema.

„Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je nuo­sa­vą būs­tą, kaip ir ki­to­se Vi­du­rio Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, tu­ri ge­ro­kai dau­giau žmo­nių nei Va­ka­rų Eu­ro­po­je, nuo­ma il­gą lai­ką bu­vo ga­nė­ti­nai trum­pa­lai­kė, mar­gi­na­li ir men­kai reglamentuojama.“

Būs­to pri­ei­na­mu­mas ap­spren­džia ir tai, ko­kį vei­dą įgy­ja spar­čiai be­si­ple­čian­tys ir tan­kė­jan­tys mies­tai. Be kal­bė­ji­mo apie būs­tą, ma­no gal­va, ap­skri­tai ne­tu­rė­tų bū­ti nag­ri­nė­ja­mi ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos klau­si­mai. Ir nors ne­re­tai dis­ku­si­jos su­ka­si apie tai, ko­dėl dau­gy­bė sta­to­mo būs­to yra ne­iš­vaiz­dūs – ne­re­tai ap­kal­ti­nant sko­nio trū­ku­mu ir pa­čius pras­to būs­to pir­kė­jus – pa­mirš­ta­ma, kad rink­tis būs­tą nė­ra tas pats kaip rink­tis le­dus par­duo­tu­vės šal­dikly­je ar­ba kny­gą pa­gal vir­še­lį. Ma­žiau už­dir­ban­tiems dėl al­ter­na­ty­vų sto­kos būs­to pir­ki­mas yra grei­čiau ne no­ro, bet bū­ti­ny­bės klau­si­mas. Tai pri­si­de­da ne tik prie pras­tos „eko­no­mi­nės kla­sės“ būs­to ar­chi­tek­tū­ri­nės ko­ky­bės, bet ir prie mies­tų drie­kos ir pri­klau­so­my­bės nuo au­to­mo­bi­lių. Tai da­ro di­džiu­lį po­vei­kį mies­tams ir jų funk­cio­na­vi­mui, taip pat ir kli­ma­tui dėl iš­tek­lių eikvojimo.

Ki­ta ver­tus, įper­ka­mu­mas ga­li bū­ti pa­siek­tas kom­for­to kai­na. Nors būs­to kai­nos apie de­šimt­me­tį (nuo eko­no­mi­nės kri­zės pa­bai­gos iki pa­n­de­mi­jos) au­go daug­maž to­ly­giai su bend­ra per­ka­mą­ja ga­lia ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mu, nau­jos sta­ty­bos būs­tas per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius su­ma­žė­jo nuo 64 iki 52 kvad­ra­ti­nių met­rų. Įper­ka­mu­mo prob­le­mos spren­di­mas ma­ži­nant gy­ve­na­mą­jį plo­tą nė­ra nau­jie­na: šio­je vie­to­je ga­li­ma įžvelg­ti pa­ra­le­lių tarp XX am­žiaus tre­čio­jo de­šimt­me­čio uto­pis­tų ir šiuo­lai­ki­nių ar­chi­tek­tų. Ar­chi­tek­tai mo­der­nis­tai kom­pak­tiš­ku­mu sie­kė už­tik­rin­ti du svar­bius da­ly­kus: tin­ka­mą pa­sta­to, gy­ve­na­mo­sios erd­vės bei žmo­gaus są­vei­ką ir aukš­tos ko­ky­bės būs­to pri­ei­na­mu­mą ma­sėms. Pa­na­šiai kaip anks­ty­vo­jo so­viet­me­čio dar­bi­nin­kas pa­gal ar­chi­tek­tų už­ma­čias tu­rė­jo val­gy­ti ne na­mie, o val­gyk­lo­je, at­si­pa­lai­duo­ti fab­ri­ko kul­tūr­na­my­je, taip da­bar­ti­nė jau­no­ji kar­ta ap­si­rū­pi­na mais­tu per prog­ra­mė­les, dir­ba ir pra­mo­gau­ja ka­vi­nė­se bei ba­ruo­se. Vis­gi, kom­pak­tiš­ku­mas, stan­dar­ti­za­vi­mas ir ma­si­nė sta­ty­ba ar­chi­tek­tams-uto­pis­tams reiš­kė vi­suo­me­nės (ma­žų ma­žiau­siai – dar­bi­nin­kų kla­sės) pro­g­re­są ir stip­rią vals­ty­bę, pa­si­rū­pi­nan­čia vi­sais in­di­vi­do po­rei­kiais, o da­bar­ty­je kom­pak­tiš­ku­mas pro­pa­guo­ja­mas kaip var­to­ji­mu rin­kos eko­no­mi­ko­je pa­rem­tas gy­ve­ni­mo būdas.

Gan kraš­tu­ti­nis kom­pak­tiš­ko būs­to pa­vyz­dys – di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se plin­tan­tys lof­tai ir mik­ro­a­par­ta­men­tai, ku­rie iš ma­žos erd­vės it sul­tis iš vys­tan­čios ci­tri­nos iš­spau­džia mak­si­mu­mą. At­ro­dy­tų, kad lof­tai nu­šau­na du zui­kius – pa­di­di­na pa­siū­lą vie­na­sme­niams na­mų ūkiams ir iš nau­jo įveik­li­na ge­ro­se vie­to­se stūk­san­čius pra­mo­ni­nius pa­sta­tus. Ta­čiau pa­klau­są to­kiam būs­tui ku­ria ne tik ma­žes­nė jų kai­na, bet ir jų pa­trauk­lu­mas in­ves­ti­ci­joms ir būs­to uni­ver­sa­lu­mas, dėl ku­rio lof­tų, co-li­ving ir mik­ro­a­par­ta­men­tų pro­jek­tai ri­zi­kuo­ja virs­ti prob­le­ma­tiš­ko­mis, pa­tur­bin­to­mis ir bran­ges­nė­mis bend­ra­bu­čių ver­si­jo­mis. Pa­vyz­džiui, vie­nas iš mik­ro­a­par­ta­men­tus glau­džian­čių pa­sta­tų Vil­niu­je, Žvė­ry­ne, yra se­nas stu­den­tų bend­ra­bu­tis, ku­rį VDU par­da­vė per­ėmęs pri­jung­to LEU tur­tą. Šis pro­jek­tas ga­lė­tų bū­ti ti­piš­ku rin­kos po­ten­cia­lo iš­pil­dy­mo pa­vyz­džiu: bend­ra­bu­čio kam­ba­riai, įren­gus tu­ale­tus kiek­vie­na­me iš jų, vir­to ma­žo­mis stu­di­jo­mis, ku­rias ga­li­ma nuo­mo­ti rin­ko­je už aukš­tą kainą.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Ne­di­de­lės erd­vės būs­tai yra ypač pa­trauk­lūs trum­pa­lai­kei nuo­mai ir jau šian­dien glau­džia at­si­tik­ti­nius tu­ri­s­tus, „Era­smus“ stu­den­tus, daug už­dir­ban­čius ir prie jo­kios vie­tos ne­pri­riš­tus skait­me­ni­nius kla­jok­lius, li­ki­mo nu­skriaus­tus pa­bė­gė­lius iš Uk­rai­nos ar ki­tur. Jie glau­džia ir sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą ar­čiau dar­bo vie­tų no­rin­čius pra­dė­ti jau­nus žmo­nes. Gy­ve­ni­mas ma­žo­se pa­tal­po­se, ku­rio­se ei­da­mas į tu­ale­tą iš lo­vos vi­suo­met tu­ri nu­si­leis­ti sta­čiais laip­tais, to­li gra­žu nė­ra tin­ka­mas kiek­vie­nam. Ga­liau­siai, to­kio ri­bo­to būs­to bru­ki­mas jau­ni­mui ir di­de­lis dė­me­sys kiek kli­ši­nei es­te­ti­kai tik ta­ria­mai at­lie­pia jau­no žmo­gaus gy­ve­ni­mo po­rei­kius, o la­biau mas­kuo­ja di­des­nius būs­to po­li­ti­kos trūkumus.

Klau­san­tis NT sek­to­riaus ap­žval­gi­nin­kų, ky­la iliu­zi­ja, jog to­kios ak­ty­vios rin­kos, ko­kią tu­ri­me Lie­tu­vo­je, ki­tos ša­lys ga­li tik pa­vy­dė­ti. Nors kai­nų šo­ki­nė­ji­mas yra vi­siš­kai įpras­tas rin­kos eko­no­mi­ko­je, būs­tas nė­ra ta­pa­tus ki­toms var­to­ji­mo pre­kėms. Būs­to kai­nų svy­ra­vi­mas su­ke­lia ne­pa­gei­dau­ja­mų įtam­pų: ky­lan­čios kai­nos ne­abe­jo­ti­nai ken­kia ieš­kan­tiems būs­to, o krin­tan­čios kai­nos ne­tin­ka į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą sa­vo san­tau­pas su­ne­šu­siems na­mų ūkiams. Tie­sa, būs­to įper­ka­mu­mas Lie­tu­vo­je nė­ra pats pras­čiau­sias tarp Eu­ro­pos ša­lių. Sta­ty­boms ple­čian­tis tiek į už­mies­čio pie­vas, tiek į se­nų ga­myk­lų te­ri­to­ri­jas, kol kas ne­tu­ri­me že­mos būs­to pa­siū­los prob­le­mos ar­ba to­kių tarp­tau­ti­nių in­ves­ti­ci­nių srau­tų, su ku­riais su­si­du­ria ki­tų vals­ty­bių didmiesčiai.

Vis dėl­to, pri­va­taus būs­to kaip vie­nin­te­lio ga­li­mo spren­di­mo iš­aukš­ti­ni­mas mas­kuo­ja mąs­ty­mo apie al­ter­na­ty­vas idė­ji­nį ba­dą ir su­ku­ria paska­tas vys­ty­tis abe­jo­ti­nos ko­ky­bės gy­ve­na­mo­sioms erd­vėms. Kal­bė­da­mi apie eu­ro­pie­tiš­kus mies­tus ir gir­da­mi jų ur­ba­nis­ti­ką, tu­ri­me at­si­žvelg­ti į tai, kad juo­se būs­to prob­le­ma­ti­ka iš­ke­lia­ma tarp svar­biau­sių po­li­ti­nių te­mų, o po­pu­lia­ru­mą įgau­na būs­to ko­ope­ra­ty­vai ar ki­tos tar­pu­sa­vio pa­gal­ba pa­rem­tos būs­to for­mos. Di­des­nio dė­me­sio būs­to įper­ka­mu­mo bei ko­ky­bės klau­si­mams, nuo­mi­nin­kų tei­sėms ir ne­ly­gy­bei būs­to sri­ty­je ga­li­ma bū­tų pa­lin­kė­ti tiek Lie­tu­vos po­li­ti­kams, tiek nuo­mo­nės for­muo­to­jams, tiek ir pa­tiems sau.


Gy­tis Nak­vo­sas, „Be na­mų ne­ge­rai, juo­se – ir­gi“, Šauks­mas, 2023 nr. 1 (pa­va­sa­ris), p. 28–29.

Taip pat skaityk