/

Informacijos užversti

Kaip internetas pagerino mūsų gyvenimą – ir susuko mums galvas.

Yoshi Sodeoka, The New Yorker iliustracijos fragmentas

Su švie­so­lai­di­niu in­ter­ne­tu at­si­ra­do ga­li­my­bė per ke­le­tą se­kun­džių per­duo­ti in­for­ma­ci­ją į bet ku­rį in­ter­ne­to pri­ei­gą tu­rin­tį pa­sau­lio taš­ką. Ši fe­no­me­na­li tech­no­lo­gi­nė pa­žan­ga il­gai­niui nug­rio­vė sie­nas tarp geo­gra­fi­nių vie­to­vių – fi­zi­nis at­stu­mas, anks­čiau lė­męs kaip grei­tai ga­li sklis­ti in­for­ma­ci­ja, bu­vo pa­keis­tas tink­li­niu in­ter­ne­to gra­fi­ku. Žai­biš­kas in­for­ma­ci­jos ju­dė­ji­mas pa­spar­ti­no eko­no­mi­nį au­gi­mą, su­kū­rė po­rei­kį ras­tis nau­joms in­dust­ri­joms, lei­do in­di­vi­dams pri­im­ti ge­riau in­for­muo­tus spren­di­mus ir plės­ti sa­vo ži­nias. Da­bar­ti­nis Va­ka­rų pa­sau­lis ir eko­no­miš­kai, ir kul­tū­riš­kai re­mia­si žai­biš­ka in­for­ma­ci­jos sklaida.

De­ja, bū­tų nai­vu sa­ky­ti, kad pa­tys ren­ka­mės ma­to­mą tu­ri­nį. In­for­ma­ci­jos ko­mer­cia­li­za­ci­jos ir dirb­ti­niu in­te­lek­tu pa­rem­tų al­go­rit­mų dė­ka ne­ga­li­me iš­veng­ti sa­vo echo cham­ber, ar­ba ai­do ka­me­ros. Jei nu­spren­džia­me lik­ti sa­vo bur­bu­le ar iš­vis to ne­ref­lek­tuo­ja­me, prob­le­mų ne­ky­la – in­ter­ne­to pla­ty­bes nar­šo­me ma­lo­niai ir pa­to­giai, gir­di­me, ką no­ri­me gir­dė­ti. Si­tu­aci­ja tam­pa su­dė­tin­ga, jei ne­be­no­ri­me lik­ti bur­bu­le ir sie­kia­me kri­tiš­kai ver­tin­ti tu­ri­nį – jo va­li­du­mą, šal­ti­nį, kon­teks­tą, motyvaciją.

Ta­čiau šiuo­lai­ki­nis tink­las – tar­si be­ri­bis. Vien per­skai­ty­ti vi­sus Vi­ki­pe­di­jos straips­nius už­truk­tų 21 me­tus ne­per­trau­kia­mo skai­ty­mo. Ką jau kal­bė­ti apie bet ku­rį nau­jie­nų por­ta­lą ar tu­ri­nį, skel­bia­mą so­cia­li­nė­se me­di­jo­se – ypač jei no­rė­tu­me pa­tik­rin­ti kiek­vie­ną fak­tą ir už­tik­rin­ti, kad skai­to­mas tu­ri­nys nė­ra me­la­gin­gas. Tad kas nu­tin­ka, kai mus su­pan­čios in­for­ma­ci­jos kie­kis toks ne­a­p­rė­pia­mas, kad ke­lia frust­ra­ci­ją, o kar­tu esa­me bom­bar­duo­ja­mi nau­jo tu­ri­nio srau­to, ku­rį vis ban­do­me įver­tin­ti ir in­te­gruo­ti į sa­vo sąmonę?

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Psi­cho­lo­gai ir eko­no­mis­tai šį reiš­ki­nį va­di­na kog­ni­ty­vi­ne per­kro­va. Fe­no­me­ną ne­su­dė­tin­ga iliust­ruo­ti pa­si­tel­kiant va­dy­bos moks­li­nin­kų An­ne-Fra­nçoi­se Rut­kow­s­ki ir Ca­rol Saun­ders kny­go­je „Emo­tio­nal and Cog­ni­ti­ve Over­lo­ad“ ap­ra­šo­mą blen­de­rio me­ta­fo­rą. Vir­tu­vi­nis trin­tu­vas ne­su­dė­tin­gai pa­ruo­šia mikstū­rą iš ke­le­to ele­men­tų, tar­ki­me, mil­tų, pie­no ir kiau­ši­nių. Ta­čiau jo pa­jė­gu­mas ap­do­ro­ti tu­ri­nį pa­ste­bi­mai su­pras­tė­ja, jei per­pil­do­me tal­pą ar pri­krau­na­me šal­dy­tų vai­sių. Pro­ce­sas tam­pa ma­žiau efek­ty­vus, lė­tes­nis, re­zul­ta­tas – ne­vie­na­ly­tis. Kar­tais blen­de­ris per­bė­ga per vir­šų ar su­sto­ja. Reiš­kia – bu­vo pa­siek­tos jo ap­do­ro­ji­mo ribos.

Ana­lo­giš­kai ir mū­sų sme­ge­nys ap­do­ro­ja in­for­ma­ci­ją. Ne­su­dė­tin­gas tu­ri­nys pri­ima­mas leng­vai, ta­čiau vos ban­do­me su­vok­ti kaž­ką su­dė­tin­ges­nio ar pla­tes­nės ap­im­ties, ar esa­me blaš­ko­mi ki­tų dir­gik­lių, su­in­ten­sy­vė­ja kog­ni­ty­vi­nių re­sur­sų (tai­gi ir fi­zi­nės ener­gi­jos) pa­nau­do­ji­mas. Iki tol, kol pa­sie­kia­me kog­ni­ty­vi­nės per­kro­vos ri­bą, vis dar ga­li­me bent da­li­nai su­vok­ti pri­ima­mą in­for­ma­ci­ją ir ją ka­te­go­ri­zuo­ti, nors ir tai su­ke­lia st­re­są. Įpras­tas kog­ni­ty­vi­nės per­kro­vos pa­vyz­dys – ban­dy­mas iš­girs­ti, ką konk­re­tus pa­šne­ko­vas ban­do jums pa­sa­ky­ti, ir tęs­ti dis­ku­si­ją, kai dar ke­le­tas žmo­nių ša­lia pra­de­da pokalbį.

Ne ma­žiau svar­bu pa­mi­nė­ti ir tai, kad su­si­dū­rę su nau­ju tei­gi­niu, au­to­ma­tiš­kai jam pri­ski­ria­me tie­sos eti­ke­tę. At­mes­ti ką nors kaip ne­tei­sin­gą rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mo, tiks­lin­go pro­ti­nio dar­bo, ku­ris be­veik ne­įma­no­mas esant ki­tiems dir­gik­liams. Tai pla­čiau ap­ra­šo­ma ame­ri­kie­čių so­cia­li­nio psi­cho­lo­go Da­nie­lio Tod­do Gil­ber­to straips­ny­je „How Men­tal Sys­tems Be­lie­ve“. Eks­per­i­men­tas ty­rė anks­ty­vo­sios Ap­švie­tos fi­lo­so­fo Ba­ru­cho Spi­no­zos idė­ją, kad tei­gi­nio pri­ėmi­mas yra au­to­ma­ti­nis pro­ce­sas, o jo at­me­ti­mas – ne­pri­klau­so­mas ir jė­gų rei­ka­lau­jan­tis žings­nis. Tad jei mums rei­kia ap­do­ro­ti, įver­tin­ti ir in­te­gruo­ti daug tei­gi­nių, dėl ku­rių va­li­du­mo ir der­mės tar­pu­sa­vy ne­sa­me už­tik­rin­ti, kog­ni­ty­vi­nis st­re­sas garantuotas.


  • Akademinės esė pražūtis?

    Akademinės esė pražūtis?

    Aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė nė­ra pa­si­ruo­šu­si dirb­ti­nio in­te­lek­to su­kel­tiems pokyčiams. 


Kog­ni­ty­vi­nis st­re­sas, ypač ar­tė­jan­tis prie ar per­žen­gian­tis per­kro­vos ri­bą, ga­li bū­ti at­pa­žįs­ta­mas ne tik iš su­lė­tė­ju­sio in­for­ma­ci­jos ap­do­ro­ji­mo, bet ir iš fi­zi­nių in­di­ka­to­rių. Žmo­nės pra­de­da pra­kai­tuo­ti, su­in­ten­sy­vė­ja kvė­pa­vi­mas ir šir­dies rit­mas, ga­li pa­si­reikš­ti gal­vos ar net skran­džio skaus­mai, be to, iš­si­ple­čia vyz­džiai. Nuo­la­ti­nės per­kro­vos bū­se­nos le­mia nuo­var­gį, aukš­tes­nį st­re­so ly­gį, frust­ra­ci­ją, su­ma­žė­ju­sį produktyvumą.

In­tui­ty­vu, kad pa­čios sme­ge­nys sten­gia­si veng­ti to­kių st­re­si­nių bū­se­nų. Skait­me­ni­nė­je erd­vė­je šis ven­gi­mas ga­li pa­si­reikš­ti po­lin­kiu lik­ti sa­vo­je ai­do ka­me­ro­je ir ban­dy­mu ne­įsi­trauk­ti į dis­ku­si­jas su opo­nen­tais bei są­mo­nin­gu ne­ži­no­ji­mu, kai ak­tu­ali in­for­ma­ci­ja yra pri­ei­na­ma, ta­čiau nu­spren­džia­me jos vengti.

Pa­vyz­džiui, bū­tų sun­ku ras­ti žmo­gų, at­vi­rai pa­lai­kan­tį ver­gi­ją ar vai­kų iš­nau­do­ji­mą, ta­čiau dau­ge­lis ver­čiau ren­ka­si įsi­gy­ti mėgs­ta­mas pre­kes, pa­vyz­džiui, Adi­das ir Ni­ke, ir ne­tik­rin­ti, ar pro­duk­ci­jos prak­ti­kos etiš­kos. Taip el­gia­mės ne­pai­sant ži­nių, kad ko­ne vi­sos stam­biau­sios įmo­nės mie­lai įdar­bi­na vai­kus, me­luo­ja apie sa­vo eko­lo­gi­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ir iš­nau­do­ja sa­vo darbuotojus.

Taip gy­ve­na­me nuo­la­ti­nio nu­ma­no­mo kog­ni­ty­vi­nio diso­nan­so bū­se­no­je, ku­rio dėl sa­vo pa­to­gu­mo ne­si­no­ri rea­li­zuo­ti. Nu­ma­no­mas diso­nan­sas ke­lia kur kas ma­žiau st­re­so nei akista­ta su sa­vi­mi – ar aš vis dar ga­liu pirk­ti, jei kom­pa­ni­jos prak­ti­kos prieš­ta­rau­ja ma­no ver­ty­bėms? Ką pirk­ti, jei ne ši­tai? Pra­dė­ti tik­rin­ti ab­so­liu­čiai kiek­vie­ną pro­duk­tą, ku­rį ban­dau įsi­gy­ti? Na­tū­ra­lu, jog sme­ge­nims op­ti­ma­liau veng­ti to­kių be­ga­li­nių akistatų.

„Nu­ma­no­mas diso­nan­sas ke­lia kur kas ma­žiau st­re­so nei akista­ta su sa­vi­mi – ar aš vis dar ga­liu pirk­ti, jei kom­pa­ni­jos prak­ti­kos prieš­ta­rau­ja ma­no ver­ty­bėms? Ką pirk­ti, jei ne ši­tai? Pra­dė­ti tik­rin­ti ab­so­liu­čiai kiek­vie­ną pro­duk­tą, ku­rį ban­dau įsi­gy­ti? Na­tū­ra­lu, jog sme­ge­nims op­ti­ma­liau veng­ti to­kių be­ga­li­nių akistatų.“

Dėl to­kio au­to­ma­ti­nio ven­gi­mo ir klai­din­gų tei­gi­nių pri­ėmi­mo da­bar itin svar­bu kal­bė­ti apie kog­ni­ty­vi­nę per­kro­vą. Jos imp­li­ka­ci­jos vi­suo­me­ni­nio mas­to reiš­ki­niuo­se ne­ma­lo­nios. Šie fak­to­riai pri­si­de­da prie aukš­to po­lia­ri­za­ci­jos ly­gio tarp skir­tin­gas po­li­ti­nes pa­žiū­ras tu­rin­čių vi­suo­me­nės gru­pių in­ter­ne­te ir už jo ri­bų bei jų ra­di­ka­li­za­ci­jos. Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­me au­gan­tį ra­di­ka­lių de­ši­nės po­li­ti­nių par­ti­jų po­pu­lia­ru­mą Eu­ro­po­je, pa­vyz­džiui, Is­pa­ni­jo­je, Ven­gri­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je. Opo­nuo­jan­čios po­li­ti­nės gru­pės tu­ri vis ma­žiau te­mų, dėl ku­rių sutaria.

Ki­ta ne ma­žiau svar­bi imp­li­ka­ci­ja – žen­kliai pa­ki­tę cen­zū­ros ir kont­ro­lės me­cha­niz­mai, ku­riuos tai­ko XXI am­žiaus dik­ta­to­riai ir po­li­ti­kai. „Co­da Me­dia“ žur­na­lis­tas Pe­te­ris Po­me­rant­se­vas kny­go­je „This Is Not Pro­pa­gan­da: Ad­ven­tu­res in the War Against Rea­li­ty“ ap­ra­šo, kaip ra­di­ka­lūs ša­lių ir (ar) po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai pa­si­tel­kia (dez)informaciją kur­da­mi kog­ni­ty­vi­nę per­kro­vą su­ke­lian­tį frust­ruo­jan­tį triukš­mą. Jo triukš­mo cen­zū­ros te­zė ne­pa­pras­tai svar­bi narp­lio­jant ir Do­nal­do Trum­po, ir Vla­di­mi­ro Pu­ti­no pa­si­rink­tas re­to­ri­kas bei mo­der­nios pro­pa­gan­dos veikimą.

Šal­to­jo Ka­ro me­tu, nors ir ri­zi­kuo­da­mi gy­vy­be ar trem­ti­mi, so­vie­tų di­si­den­tai, daž­niau­siai pa­si­tel­kę ra­di­ją, per­duo­da­vo in­for­ma­ci­ją apie žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus į Va­ka­rų pa­sau­lį. Dvi­de­šimt pir­ma­ja­me – be­ga­li­nės in­for­ma­ci­jos – am­žiu­je, to­kios pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos ne­te­ko pa­vei­ku­mo. Jos pa­pras­čiau­siai iš­tirps­ta triukš­me – skai­ty­to­jai tie­siog ne­tu­ri kog­ni­ty­vi­nių bei emo­ci­nių re­sur­sų skir­ti pa­kan­ka­mai dė­me­sio. Ži­no­ma, daž­nas ga­li jaus­ti ir kal­tę, kad ne­da­ro pa­kan­ka­mai – ne­tu­ri nei­gia­mo ang­lies pėd­sa­ko, ne­re­mia kiek­vie­nos lab­da­rin­gos ini­cia­ty­vos, ig­no­ruo­ja straips­nį apie ka­ri­nį konf­lik­tą. Bet žen­k­li šio reiš­ki­nio da­lis, kaip mi­nė­ta, nė­ra at­si­tik­ti­nė ar neut­ra­li. Cen­zū­ra triukš­mu yra itin pa­ran­kus bū­das ir de­mo­kra­ti­nių, ir ne­de­mo­kra­ti­nių re­ži­mų ly­de­riams už­g­niauž­ti kri­ti­ką. Juk šis bū­das net ne­rei­ka­lau­ja tie­sio­gi­nio įsi­trau­ki­mo ir at­sa­ky­mo į kri­ti­ką, dis­ku­si­jos, ne­rei­kia pri­si­im­ti atsakomybės.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Pui­kus triukš­mo pa­vyz­dys – bu­vęs JAV pre­zi­den­tas, pa­trau­kęs se­kė­jus sa­vo „ne­si­s­te­miš­ku­mu“ ir ne­bi­jo­ji­mu sa­ky­ti „taip, kaip yra“. Anot JAV dien­raš­čio The Was­hing­ton Post fak­tus tik­ri­nan­čios ko­man­dos, per sa­vo kuk­lią ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją, Trum­pas me­la­vo ar pa­tei­kė klai­din­gą in­for­ma­ci­ją dau­giau kaip 30,5 tūks­tan­čio kar­tų – maž­daug 21 me­las per dieną.

Ne­ban­dy­siu spe­ku­liuo­ti apie klai­di­ni­mo in­ten­ci­jas. Vis­gi aki­vaiz­du – pre­zi­den­tas efek­ty­viai kul­ti­va­vo in­for­ma­ci­nę erd­vę, ku­rio­je bet ko­kia kri­ti­ka iš­tirps­ta ne­są­mo­nių jū­ro­je, ku­rio­je tie­sa ne­bė­ra ver­ty­bė ar sie­kia­my­bė. O jei tie­sa ir ob­jek­ty­vu­mas nė­ra sie­kia­my­bė, kas klau­sys kri­ti­kų, ku­rie ver­čia­si per gal­vą ban­dy­da­mi pa­sa­ky­ti, kad kaž­ku­ris tei­gi­nys me­la­gin­gas? Ypač jei tu­ri­me de­šim­tis tūks­tan­čių me­lo ga­ba­lė­lių, leng­viau lik­ti as­me­ni­nia­me bur­bu­le ar iš­vis at­si­ri­bo­ti nuo po­li­ti­kos ir pa­ti­kė­ti, kad nie­kas ne­bė­ra tie­sa, o fak­tai – al­ter­na­ty­vūs. Kai tie­sa nu­ver­tin­ta, o kiek­vie­no in­di­vi­do kog­ni­ty­vi­niai re­sur­sai per­pil­dy­ti, triukš­mas laimi.

Vis­gi jei ge­ba­me at­pa­žin­ti sa­vo kog­ni­ty­vi­nės per­kro­vos bū­se­nas ir ži­no­me, kaip jos ga­li bū­ti pa­nau­do­tas kaip po­lia­ri­za­ci­jos ir cen­zū­ros va­rik­lis, jau ga­li­me iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mą ir mąs­ty­ti apie jos spren­di­mus in­di­vi­dua­lia­me ir vi­suo­me­ni­nia­me kontekste.

Mar­ta Stan­ke­vi­čiū­tė, „In­for­ma­ci­jos už­vers­ti“, Šauks­mas, 2022, nr. 2 (ru­duo), p. 22–23.

Marta Stankevičiūtė

Marta Stankevičiūtė studijuoja ekonomikos, psichologijos ir filosofijos bakalaurą su ekonomikos specializacija Voriko universitete, Jungtinėje Karalystėje. 2022-ųjų vasarą ji gavo stipendiją vykdyti mokslinį tyrimą elgsenos ekonomikos mokslų srityje.

Taip pat skaityk