/

VDU SA nerems dirbančių studentų

Žinia, kad dirbantieji negaus reikiamų žinių ir gali nesitikėti geresnių paskolų sąlygų, VDU Studentų parlamento narius pasiekė po kelių mėnesių vilkinimo ir tuščių pažadų iš atstovybės prezidento Pauliaus Vaitiekaus.

Pra­ei­tą sa­vai­tę VDU Stu­den­tų par­la­men­tas su­ži­no­jo, kad at­sto­vy­bė at­šau­kė Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mą. Ži­nia, kad dir­ban­tie­ji ne­gaus rei­kia­mų ži­nių ir ga­li ne­si­ti­kė­ti ge­res­nių pas­ko­lų są­ly­gų, par­la­men­ta­rus pa­sie­kė po ke­lių mė­ne­sių vil­ki­ni­mo ir tuš­čių pa­ža­dų iš at­sto­vy­bės pre­zi­den­to Pau­liaus Vaitiekaus.

Vai­tie­kus at­sto­vy­bės do­va­nė­lę dir­ban­tiems VDU stu­den­tams įtei­kė ne­iš­lau­kęs šven­čių, bet bent pa­ken­tė­jęs iki par­la­men­to rin­ki­mų pa­bai­gos ir pu­san­t­ro mė­ne­sio del­sęs pra­neš­ti dar spa­lį vy­ku­sio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Ne­pai­sant par­la­men­to va­sa­rį vien­bal­siai pa­tvir­tin­tos pa­ra­mos dir­ban­tiems stu­den­tams, Vai­tie­kus ir jo ko­man­da vi­sus me­tus sie­kė ją sužlugdyti.

Pa­vyz­džiui, pa­ra­mos tei­ki­mą ver­ti­nu­si Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja sa­vo ata­skai­to­je ne­at­krei­pė dė­me­sio į tai, kad pre­zi­den­tas ne­si­ėmė vyk­dy­ti par­la­men­to nu­ta­ri­mo. Ko­mi­si­ja žiū­rė­jo į tai, kas svar­biau­sia – at­sto­vy­bės Fa­ce­bo­o­ką. Ata­skai­tos re­ko­men­da­ci­ja bu­vo ne­gai­les­tin­ga: dir­ban­tiems stu­den­tams pa­gal­bą rei­kia at­šauk­ti, nes… ji su­rin­ko per ma­žai lái­kų. To­kia mo­ty­va­ci­ja par­la­men­te ly­dė­jo pre­zi­den­to ko­man­dos bal­sus už pa­gal­bos dir­ban­tie­siems atšaukimą.

At­sto­vy­bės spren­di­mas reiš­kia, kad dir­ban­tys stu­den­tai ne­su­lauks dar­bo tei­sės mo­ky­mų. Tik pus­me­tį VDU SA stu­den­tų dar­bą lai­kė es­mi­ne prob­le­ma ir sa­vo po­zi­ci­ją at­šau­kė tuo­met, kai Lie­tu­vos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos ban­do de­rė­tis su nau­ja Vy­riau­sy­be dėl ge­res­nių stu­den­tams tei­kia­mų pas­ko­lų są­ly­gų. Bū­tent tų, ku­rios bu­vo api­brėž­tos at­šauk­ta­me nu­ta­ri­me. Vie­to­je at­šauk­tos šauks­mi­nin­kų ini­ci­juo­tos pa­ra­mos Vai­tie­kus ir at­sto­vy­bė ne­tu­ri jo­kios ki­tos sis­te­mos dir­ban­tiems stu­den­tams paremti.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk