/

Pažeidžiamiausi negaus LSS liaupsintos finansinės paramos

Dėl Vyriausybės skirtos paramos studentai prarado galimybę gauti socialinę pašalpą ir socialinę stipendiją.

© E. Blaževič/LRT

Ge­gu­žę įsi­ga­lio­ju­sios Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos lei­do dar­bo ne­tu­rin­tiems ir nuo­la­ti­nė­se stu­di­jo­se stu­di­juo­jan­tiems stu­den­tams gau­ti be­dar­bio sta­tu­są ir pre­ten­duo­ti į 200 eu­rų sie­kian­čias ne­dar­bo drau­di­mo išmokas.

Šį spren­di­mą gy­rė ir stu­den­tus juo nau­do­tis ra­gi­no Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas. Anot jo, tai bu­vo ypač svar­bus vy­riau­sy­bės žings­nis per ka­ran­ti­ną, kai ne­ma­žai stu­den­tų ne­te­ko dar­bo, bet to­liau tu­rė­jo mo­kė­ti už bend­ra­bu­čius ir studijas.

Šian­dien aiš­kė­ja, kad LSS liaup­sin­tas pa­gal­bos įran­kis ne­pa­sie­kia­mas la­biau­siai fi­nan­siš­kai pa­žei­džia­miems – dviems tūks­tan­čiams so­cia­li­nę sti­pen­di­ją ir so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­tiems – studentams.

Kol ki­tų ša­lių stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos sėk­min­gai už­tik­ri­na pa­ra­mą nuo vi­ru­so su­kel­tų ap­lin­ky­bių nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams, pra­si­de­dant ant­ra­jai vi­ru­so ban­gai LSS vy­riau­sy­bei vis dar ne­pa­tei­kė jo­kių siū­ly­mų dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos stu­den­tams, la­biau­siai jau­čian­tiems vi­ru­so kri­zės padarinius.

Stu­den­tų pa­dė­ties ge­ri­ni­mas ski­riant ne­dar­bo iš­mo­kas yra ydin­gas. Di­de­lis dir­ban­čių stu­den­tų kie­kis jau sa­vai­me yra rim­ta aukš­to­jo moks­lo prob­le­ma. Il­guo­ju lai­ko­tar­piu LSS tu­rė­tų siek­ti di­des­nių ska­ti­na­mų­jų sti­pen­di­jų, ge­res­nių vals­ty­bi­nių stu­di­jų pas­ko­lų są­ly­gų, o vi­ru­so kri­zės me­tu stu­den­tams tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos ap­gy­ven­di­ni­mo mo­kes­čių ir stu­di­jų kai­nos lengvatos.

Daumantas Skinkys

Daumantas yra tarpautinės politinės ekonomijos magistrantas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE). Vienas iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais ėjo VDU studentų parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk