/

VU SA parlamentas patvirtino Studentų darbo programą

Atstovybė sieks sumažinti studentų darbo mastą geresnėmis paskolų pragyvenimui sąlygomis, o dirbantiems studentams rengs darbo teisės mokymus.

Penk­ta­die­nį VU stu­den­tų par­la­men­tas pa­tvir­ti­no šauks­mi­nin­kų Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mą. Pa­gal be­veik me­tus svars­ty­tus nu­ta­ri­mus VU SA dėl aukš­tes­nės stu­di­jų ko­ky­bės sieks su­ma­žin­ti stu­den­tų dar­bo mas­tą ir siū­lys Vy­riau­sy­bei ge­rin­ti vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mui są­ly­gas. Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu dėl ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų pras­to­mis są­ly­go­mis dir­ban­tys VU stu­den­tai iš at­sto­vy­bės gaus dar­bo tei­sės mokymus.

Va­sa­rį SDP pri­ėmė ir VDU stu­den­tų par­la­men­tas, ta­čiau šios at­sto­vy­bės vyk­do­mie­ji or­ga­nai del­sė or­ga­ni­zuo­ti dar­bo tei­sės mo­ky­mus stu­den­tams ir iki šiol ne­si­ėmė jo­kių veiks­mų spaus­ti Vy­riau­sy­bę dėl pas­ko­lų są­ly­gų gerinimo.

Tuo tar­pu įve­dus ka­ran­ti­ną dir­ban­tys VDU stu­den­tai su­si­dū­rė su gau­siais dar­bo tei­sės pa­žei­di­mais. Jei­gu VDU SA ne­bū­tų del­su­si, dir­ban­tys VDU stu­den­tai vi­ru­so su­kel­tą dar­bo są­ly­gų kri­zę bū­tų pa­si­ti­kę bent kiek ge­riau pasiruošę.

Vie­to­je pa­siū­ly­tų ke­lių se­mi­na­rų ap­im­ties in­te­rak­ty­vių dar­bo tei­sės mo­ky­mų, 14 000 eu­rų biu­dže­to per­vir­šį tu­rin­ti VDU SA nu­spren­dė tau­py­ti ir stu­den­tams mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ti „iš vi­di­nių re­sur­sų“. Pra­ėjus pen­kiems mė­ne­siams po prog­ra­mos pri­ėmi­mo 3 min. truk­mės vaiz­do įra­šas yra vi­sa at­sto­vy­bės pa­gal­ba, su­teik­ta dir­ban­tiems VDU studentams.

Šauks­mi­nin­kai to­liau dirbs su VU SA vyk­do­mai­siais or­ga­nais, kad pri­im­ta Stu­den­tų dar­bo prog­ra­ma bū­tų vyk­do­ma ir bū­tų ap­gin­ti pa­žei­džia­miau­sios VU stu­den­tų gru­pės interesai.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk