/

VU SA parlamentas patvirtino Studentų darbo programą

Atstovybė sieks sumažinti studentų darbo mastą geresnėmis paskolų pragyvenimui sąlygomis, o dirbantiems studentams rengs darbo teisės mokymus.

Penk­ta­die­nį VU stu­den­tų par­la­men­tas pa­tvir­ti­no šauks­mi­nin­kų Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mą. Pa­gal be­veik me­tus svars­ty­tus nu­ta­ri­mus VU SA dėl aukš­tes­nės stu­di­jų ko­ky­bės sieks su­ma­žin­ti stu­den­tų dar­bo mas­tą ir siū­lys Vy­riau­sy­bei ge­rin­ti vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mui są­ly­gas. Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu dėl ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų pras­to­mis są­ly­go­mis dir­ban­tys VU stu­den­tai iš at­sto­vy­bės gaus dar­bo tei­sės mokymus.

Va­sa­rį SDP pri­ėmė ir VDU stu­den­tų par­la­men­tas, ta­čiau šios at­sto­vy­bės vyk­do­mie­ji or­ga­nai del­sė or­ga­ni­zuo­ti dar­bo tei­sės mo­ky­mus stu­den­tams ir iki šiol ne­si­ėmė jo­kių veiks­mų spaus­ti Vy­riau­sy­bę dėl pas­ko­lų są­ly­gų gerinimo.

Tuo tar­pu įve­dus ka­ran­ti­ną dir­ban­tys VDU stu­den­tai su­si­dū­rė su gau­siais dar­bo tei­sės pa­žei­di­mais. Jei­gu VDU SA ne­bū­tų del­su­si, dir­ban­tys VDU stu­den­tai vi­ru­so su­kel­tą dar­bo są­ly­gų kri­zę bū­tų pa­si­ti­kę bent kiek ge­riau pasiruošę.

Vie­to­je pa­siū­ly­tų ke­lių se­mi­na­rų ap­im­ties in­te­rak­ty­vių dar­bo tei­sės mo­ky­mų, 14 000 eu­rų biu­dže­to per­vir­šį tu­rin­ti VDU SA nu­spren­dė tau­py­ti ir stu­den­tams mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ti „iš vi­di­nių re­sur­sų“. Pra­ėjus pen­kiems mė­ne­siams po prog­ra­mos pri­ėmi­mo 3 min. truk­mės vaiz­do įra­šas yra vi­sa at­sto­vy­bės pa­gal­ba, su­teik­ta dir­ban­tiems VDU studentams.

Šauks­mi­nin­kai to­liau dirbs su VU SA vyk­do­mai­siais or­ga­nais, kad pri­im­ta Stu­den­tų dar­bo prog­ra­ma bū­tų vyk­do­ma ir bū­tų ap­gin­ti pa­žei­džia­miau­sios VU stu­den­tų gru­pės interesai.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk