/

Pirmieji pasiekimai VDU studentų parlamente

Pirmajame naujojo VDU studentų parlamento posėdyje šauksmininkai kėlė studentų darbo, maitinimo ir savivaldos organizavimo, švietimo ir mokslo bendruomenės palaikymo klausimus.

2019 gruo­džio 18 d. VDU stu­den­tų par­la­men­to po­sė­dy­je šauks­mi­nin­kų blo­kas pri­sta­tė pen­kis klau­si­mus. Svars­ty­mui pa­teik­ta stu­den­tų dar­bo prog­ra­ma, re­zo­liu­ci­ja dėl švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nės pa­lai­ky­mo ir už­klau­sa uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai dėl vie­šo­sios val­gyk­los stei­gi­mo. Stu­den­tų at­sto­vams taip pat siū­ly­ta su­da­ry­ti kas­mė­ne­si­nį par­la­men­to po­sė­džių dar­bo gra­fi­ką. Be to, SA pre­zi­den­tas Pau­lius Vai­tie­kus įpa­rei­go­tas ki­ta­me po­sė­dy­je pri­sta­ty­ti de­ta­lią 2019 m. VDU SA fi­nan­si­nę ata­skai­tą ir 2020 m. biu­dže­tą. Blo­ko siū­ly­mą į dar­bo­tvar­kę įtrauk­ti VDU stu­den­tų sa­vi­val­dos re­for­mos klau­si­mą pa­ko­re­ga­vo po­sė­džio dar­bo­tvar­kę su­da­riu­si Kri­s­ti­na Bal­čiū­nai­tė – šis pri­sta­ty­tas tik kaip tech­ni­nės dar­bo reg­la­men­to pa­tai­sos. Dar­bo­tvar­kė­je gre­ta šauks­mi­nin­kų pa­siū­ly­mų at­si­dū­rė tik VDU ŽŪA bio­e­ko­no­mi­kos plėt­ros fa­kul­te­to ta­ry­bos na­rės sky­ri­mo procedūra.

No­rė­da­mas už­tik­rin­ti nuo­sek­lią VDU stu­den­tų par­la­men­to veik­lą, Mar­ty­nas But­kus at­sto­vams siū­lė rink­tis bent kar­tą per mė­ne­sį. Toks po­ky­tis ga­ran­tuo­tų veik­los sta­bi­lu­mą ir leis­tų at­si­sa­ky­ti sku­bo­to klau­si­mų svars­ty­mo, ku­ris šiuo me­tu ne­iš­ven­gia­mas par­la­men­tui ren­kan­tis tik du­kart per semestrą.

Šauks­mi­nin­kų pa­siū­ly­mas su­si­lau­kė stipraus li­ku­sių par­la­men­ta­rų pa­si­prie­ši­ni­mo ir ga­liau­siai bu­vo at­mes­tas ne­di­de­le bal­sų dau­gu­ma. Opo­nen­tai rė­mė­si anks­tes­nio­jo par­la­men­to pa­sy­vu­mo pa­vyz­džiu. Da­niel Ma­či­chin tvir­ti­no, ne­va taip daž­nai vyks­tant po­sė­džiams ne­bus apie ką kal­bė­ti. Vie­to­je kas­mė­ne­si­nio su­si­ti­ki­mo ga­liau­siai nu­bal­suo­ta už kas ket­vir­tį ren­gia­mus par­la­men­to posėdžius.

„Šauks­mo“ frak­ci­jos siū­ly­mas re­for­muo­ti stu­den­tų sa­vi­val­dą, stip­ri­nant stu­den­tų par­la­men­tą, dar­bo­tvar­kė­je li­ko su­lie­tas su tech­ni­ne dar­bo reg­la­men­to per­žiū­ra. Reg­la­men­to pa­tai­sas ruo­šian­ti dar­bo gru­pė jas par­la­men­tui pri­sta­tys va­sa­rio 13 d. vyk­sian­čio po­sė­džio me­tu. Į gru­pę įsi­trau­kę „Šauks­mo“ na­riai Mar­ty­nas But­kus, Au­ri­mas Ka­va­liaus­kas ir Dau­man­tas Skin­kys sieks, kad nau­ja­sis do­ku­men­tas plės­tų stu­den­tų par­la­men­to ga­lias VDU SA val­dy­bos ir pre­zi­den­to pa­rei­gy­bių sąskaita.

Par­la­men­to na­riai taip pat įpa­rei­go­jo VDU SA pre­zi­den­tą Pau­lių Vai­tie­kų ki­ta­me po­sė­dy­je pri­sta­ty­ti 2019 me­tų fi­nan­si­nę ata­skai­tą ir 2020 me­tų biu­dže­to pla­ną. To­kia par­la­men­ti­nė prie­žiū­ra se­ka iš šauks­mi­nin­kų įsi­ti­ki­ni­mo, kad SA biu­dže­to pa­skirs­ty­mas yra stu­den­tų bend­ruo­me­nės pri­o­ri­te­tų api­brėž­ties klau­si­mas – jo spren­di­mas ne­ga­li bū­ti nu­sa­vin­tas nuo stu­den­tų at­sto­vų ir su­tar­tas už SA va­do­vy­bės biu­ro durų. 

Po­sė­džiui įpu­sė­jus Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka par­la­men­tui pri­sta­tė stu­den­tų dar­bo prog­ra­mą (SDP). Do­ku­men­tu sie­kia­ma įtvir­tin­ti ofi­cia­lią VDU SA po­zi­ci­ją, kad dar­bas stu­di­jų me­tu nei­gia­mai at­si­lie­pia stu­den­to stu­di­jų re­zul­ta­tams, stu­di­ja­vi­mo ir dės­ty­mo ko­ky­bei, to­dėl stu­di­jų me­tu stu­den­tas tu­rė­tų ne­dirb­ti. SDP įpa­rei­go­ja VDU SA siek­ti ma­žin­ti dir­ban­čių stu­den­tų skai­čių iman­tis veiks­mų sa­vi­val­do­je ir at­sto­vau­jant šią po­zi­ci­ją Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­go­je. Kaip fi­nan­siš­kai tva­riau­sias na­cio­na­li­nio mas­to įran­kis, prog­ra­mo­je mi­ni­mas po­rei­kis ge­rin­ti vals­ty­bės re­mia­mos pra­gy­ve­ni­mo pas­ko­los sąlygas.

Šiuo me­tu Vals­ty­bės stu­di­jų fon­do pas­ko­la den­gia iki 158 Eur stu­den­to pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­dų per mė­ne­sį. Tuo tar­pu SDP nu­ro­do, kad mak­si­ma­lus mė­ne­si­nės iš­mo­kos dy­dis tu­ri bū­ti pa­di­din­tas iki ei­na­mo­sios mi­ni­ma­laus mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo (MMA) ver­tės ir tu­ri bū­ti pa­ge­rin­tos kre­di­to grą­ži­ni­mo są­ly­gos. Pa­gal SDP, kre­di­to ga­vė­jas bū­tų at­lei­džia­mas nuo grą­ži­ni­mo įmo­kų, kol jo pa­ja­mos ne­vir­šy­tų MMA, o pa­ja­moms per­ko­pus šį dy­dį, ga­vė­jas grą­žin­tų 15 proc. nuo su­mos, vir­ši­jan­čios MMA. 

Stu­den­tų sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je SDP dir­ban­tiems stu­den­tams nu­ma­to SA or­ga­ni­zuo­ja­mus dar­bo tei­sės mo­ky­mus. Stu­den­tai įpras­tai sam­do­mi į dar­bo vie­tas pa­slau­gų, ap­tar­na­vi­mo sek­to­riuo­se, ku­rio­se gau­su dar­bo tei­sės pa­žei­di­mų. Pla­tes­nis iš­pru­si­mas dar­bo tei­sė­je leis­tų stu­den­tams or­ga­ni­zuo­tis ir iš­veng­ti išnaudojimo.

Es­mi­nis prog­ra­mos tu­ri­nys par­la­men­to na­rius ten­ki­no – SDP su­lau­kė tik re­dak­ci­nio po­bū­džio kri­ti­kos. Jo­a­na Ga­siu­ly­tė tei­gė, kad prog­ra­mo­je ma­ty­ti su jos tiks­lais tie­sio­giai ne­su­si­ju­sių už­mo­jų, pa­vyz­džiui, stu­den­tų pa­lai­ky­mas uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų rei­ka­la­vi­mams di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį. Kri­ti­kos iš Ro­ko Ru­džio su­lau­kė ir per griež­ti prog­ra­mos vi­en­ti­su­mo rei­ka­la­vi­mai. SDP re­dak­ci­jai at­lik­ti įsteig­ta dar­bo gru­pė. Pa­ko­re­guo­tą prog­ra­mą par­la­men­tas svars­tys va­sa­rio 13 dieną.

Ki­tas po­sė­džio klau­si­mas – re­zo­liu­ci­ja dėl švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nės pa­lai­ky­mo. Au­ri­mas Ka­va­liaus­kas pri­sta­tė šauks­mi­nin­kų reng­tą re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je dekla­ruo­ja­ma VDU stu­den­tų pa­ra­ma švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nei pro­tes­tų ir strei­kų me­tu. Do­ku­men­tas įpa­rei­go­ja VDU SA sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­niais ka­na­lais in­for­muo­ti bei kvies­ti pri­si­jung­ti stu­den­tus prie ak­ci­jų, ku­rio­mis sie­kia­ma įgy­ven­din­ti bend­ruo­me­nės ir Vy­riau­sy­bės ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se nu­ma­ty­tus su­si­ta­ri­mus. Ne­pai­sant pa­vie­nių prieš­ta­ra­vi­mų, par­la­men­tas re­zo­liu­ci­ją priėmė. 

Pas­ku­ti­nis po­sė­džio mo­men­tas – Dau­man­to Skin­kio teik­ta už­klau­sa VDU ad­mi­nist­ra­ci­jai dėl vie­šo­sios val­gyk­los stei­gi­mo. 2019 m. ko­vo mė­ne­sį Rek­to­riui J. Au­gu­čiui šauks­mi­nin­kai įtei­kė pra­šy­mą su dau­giau nei tūks­tan­čiu uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­rių pa­ra­šais, ku­ria­me šio­ji ape­lia­vo į vie­šo­sios val­gyk­los po­rei­kį uni­ver­si­te­te. Vie­šą­ją val­gyk­lą ofi­cia­liu raš­tu par­ėmė ir VDU prof­są­jun­ga. Pra­šy­mą se­kė raš­tiš­kas Rek­to­riaus pa­ža­das teik­ti vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą ren­giant vie­šo­sios val­gyk­los vers­lo planą.

Da­bar­ti­ne už­klau­sa sie­kia­ma su­ži­no­ti, ko­kio­je sta­di­jo­je yra VDU vie­šo­sios val­gyk­los pro­jek­tas. Do­ku­men­tas su­lau­kė vi­suo­ti­nio par­la­men­to pa­lai­ky­mo. Apie Rek­to­riaus at­sa­ky­mą stu­den­tai bus in­for­muo­ti netrukus.

Par­la­men­to po­sė­dį ly­dė­jo reg­la­men­to pa­žei­di­mai ir or­ga­ni­za­ci­nė ne­tvar­ka. Pa­gal at­sto­vy­bės įsta­tų 4.6 punk­tą par­la­men­to po­sė­džio da­ta, vie­ta ir lai­kas tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti ne vė­liau kaip prieš sa­vai­tę, o dar­bo­tvar­kės pro­jek­tas – ne vė­liau kaip 3 die­nas prieš po­sė­džio da­tą. Abie­jų nuo­sta­tų bu­vo ne­si­lai­ky­ta. Po­sė­dį or­ga­ni­za­vu­si l. e. p. VDU SA pre­zi­den­tė Kri­s­ti­na Bal­čiū­nai­tė taip pat ne­su­pa­žin­di­no da­ly­vių su vi­sais dar­bo­tvar­kės do­ku­men­tų pro­jek­tais. Dėl to nu­ken­tė­jo dis­ku­si­jų kokybė.

At­sto­vy­bės va­do­vy­bė už kiek­vie­ną iš truk­džių at­si­pra­šė, mi­nė­da­ma pre­zi­den­to Pau­liaus Vai­tie­kaus ko­man­di­ruo­tę. Ta­čiau tu­rint ome­ny­je anks­tes­nes at­sto­vy­bės or­ga­ni­za­ci­nes prob­le­mas, sun­ku šį at­ve­jį in­ter­pre­tuo­ti kaip at­si­tik­ti­nu­mą. Ky­la klau­si­mas, ar pa­grįs­ta prak­ti­ka tiek daug ga­lių su­teik­ti vie­nam – at­sto­vy­bės pre­zi­den­to – val­dy­mo or­ga­nui, kai jo ne­veik­lu­mas reiš­kia buk­suo­jan­tį vi­sos at­sto­vy­bės darbą. 

Dau­giau nei tris va­lan­das tru­kęs pir­ma­sis po­sė­dis ir klau­si­mų gau­sa ro­do, kad tu­ri­nio dis­ku­si­joms ne­truks. Lau­kia dar­bin­ga par­la­men­to ka­den­ci­ja – bent kai ku­riems stu­den­tų atstovams.

Daumantas Skinkys

Daumantas yra tarpautinės politinės ekonomijos magistrantas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE). Vienas iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais ėjo VDU studentų parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk