/

VDU valgyklai Putvinskio gatvėje – нет

Viešoji valgykla, įrengta pagal pirminį Putvinskio pastato projektą, kol kas yra vienintelis konkretus, ir studentijos, ir darbuotojų palaikymą turintis pasiūlymas šioms sąlygoms gerinti.

Ju­dė­ji­mą šios sa­vai­tės pra­džio­je pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie tre­čią­jį VDU dau­gia­funk­ci­nio moks­lo ir stu­di­jų cent­ro Pu­tvin­skio g. (VDU DMSC) ran­gos eta­pą. Pir­mi­nė­je brė­ži­nio ver­si­jo­je ma­ty­ti, kad co­ko­li­nia­me priesta­to aukš­te ka­vi­nei ir jos vir­tu­vei yra pa­skir­ta apie 120 kv. met­rų erd­vė (žr. pur­pu­ri­nės spal­vos len­te­lę nuo­trau­ko­je). Taip pat nu­ma­ty­ti ir sta­lai kie­me. Nau­jau­sio­je pro­jek­to ver­si­jo­je šių iš­pla­na­vi­mų at­si­sa­ky­ta – vie­to­je jų ke­ti­na­ma įreng­ti auditorijas.

Ki­taip sa­kant, gru­zo­vos nau­jie­nos. Jų ap­tar­ti ju­dė­ji­mo na­riai ket­vir­ta­die­nį su­si­tiks su VDU ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi J. Oku­niu. Do­mė­si­mės, ko­dėl ad­mi­nist­ra­ci­ja pro­jek­tu ir jo pa­kei­ti­mais iki šiol ne­pa­si­da­li­no nei su ju­dė­ji­mu, nei su uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­ne. Šie nu­ty­lė­ji­mai prieš­ta­rau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­ža­dui teik­ti vi­sa­pu­siš­ką pa­gal­bą ieš­kant spren­di­mo bū­dų, kaip įsteig­ti vie­šą­ją valgyklą.

Su­si­ti­ki­mo me­tu lai­ky­si­mės po­zi­ci­jos, kad rei­kia grįž­ti prie erd­vę mai­ti­ni­mui nu­ma­tan­čio VDU DMSC pro­jek­to va­rian­to. Ži­no­ma, kad ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos įreng­ti erd­vę, ku­rio­je bū­tų ver­čia­ma­si ko­mer­ci­ne veik­la. Tad ad­mi­nist­ra­ci­jos klau­si­me, ar toks ap­ri­bo­ji­mas pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui vis dar ga­lio­tų, jei­gu pel­no ne­sie­kian­čias – tad ir ne ko­mer­ci­nes – mai­ti­ni­mo pa­slau­gas ap­si­im­tų teik­ti pats uni­ver­si­te­tas, o ne pri­va­tus tie­kė­jas? Jei­gu ne, tai reiš­kia, kad ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­be­lie­ka rim­tes­nių truk­džių  pra­dė­ti reng­ti bend­ruo­me­ni­nės val­gyk­los vers­lo planą.

Juk pri­va­lu kaž­kur pra­smin­gai in­ves­tuo­ti 2 mi­li­jo­nus lyš­nų eu­rų, ku­rie pa­sieks uni­ver­si­te­tą LR Vy­riau­sy­bei lei­dus par­duo­ti 47 VDU pa­sta­tus. Lė­šos, kaip tei­gia­ma, bus pa­nau­do­tos „mo­der­ni­zuo­ti ki­tiems, nau­do­ja­miems pa­sta­tams, už­tik­ri­nant ko­ky­biš­kas moks­lo dar­buo­to­jų dar­bo bei stu­den­tų mo­ky­mo­si ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas“. Vie­šo­ji val­gyk­la, įreng­ta pa­gal pir­mi­nį Pu­tvin­skio g. pa­sta­to pro­jek­tą, kol kas yra vie­nin­te­lis konk­re­tus, ir stu­den­ti­jos, ir dar­buo­to­jų pa­lai­ky­mą tu­rin­tis pa­siū­ly­mas šioms są­ly­goms gerinti.

Daumantas Skinkys

Daumantas yra tarpautinės politinės ekonomijos magistrantas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE). Vienas iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais ėjo VDU studentų parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk