/

Akademiniai santykiai su Kinija

Šauksmo frakcijos narys VDU Studentų parlamente Emilis Starodubov apie akademinius santykius su Kinija kalbėjosi su VDU Rytų Azijos studijų centro vadovu Linu Didvaliu.

Šauks­mo frak­ci­jos na­rys VDU Stu­den­tų par­la­men­te Emi­lis Sta­ro­du­bov apie aka­de­mi­nius san­ty­kius su Ki­ni­ja kal­bė­jo­si su VDU Ry­tų Azi­jos stu­di­jų cent­ro va­do­vu Li­nu Didvaliu.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Universitetai gali nustatyti amžiaus cenzą dėstytojams, vasario 12 d. paskelbė Konstitucinis Teismas

Teis­mas pri­pa­ži­no, kad VU sta­tu­to nuo­sta­ta, lei­džian­ti vy­res­niems kaip 65 me­tų dės­ty­to­jams ir moks­lo dar­buo­to­jams dirb­ti uni­ver­si­te­te Se­na­to pri­ta­ri­mu, prieš­ta­rau­ja Konstitucijai.

Pa­gal VU sta­tu­tą, su­tar­tis su to­kiais dar­buo­to­jais ga­li bū­ti su­da­ro­ma ne il­ges­niam kaip tre­jų me­tų laikotarpiui.

Anot KT, ne­nu­sta­tant kri­te­ri­jų, pa­gal ku­riuos spren­džia­ma dėl ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių su vy­res­niais kaip 65 me­tų am­žiaus dės­ty­to­jais su­da­ry­mo, VU sta­tu­to nuo­sta­ta pri­pa­žin­ti­na antikonstitucine.

KT nu­ta­ri­me taip pat tei­gia­ma, kad mak­si­ma­lios am­žiaus ri­bos, iki ku­rios moks­li­nin­kai ir dės­ty­to­jai ga­li dirb­ti aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, nu­sta­ty­mas, sa­vai­me ne­lai­ky­ti­nas Kons­ti­tu­ci­jos drau­džia­mu di­s­kri­mi­na­vi­mu dėl amžiaus.

Pa­sak nu­ta­ri­mo, taip sie­kia­ma kons­ti­tu­ciš­kai svar­baus tiks­lo – už­tik­rin­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę lai­duo­jant per­so­na­lo kai­tą, kad dirb­ti aukš­to­jo­je bū­tų ska­ti­na­mi jau­nes­nio am­žiaus kva­li­fi­kuo­ti moks­li­nin­kai ir dėstytojai.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je Teis­mo spren­di­mas su­lau­kė ke­lių ko­men­ta­rų, tar­pų jų ir pa­ties Teis­mo pir­mi­nin­ko straips­nio. Vie­nas iš kri­tiš­kų ko­men­ta­rų – VU pro­fe­so­riaus Ro­mo La­zut­kos teks­tas LRT portale.

Anot pro­fe­so­riaus, ir VU sta­tu­tas, ir teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas vis­gi iš­lai­ko di­s­kri­mi­na­ci­nį at­spal­vį, o am­žius ne­ko­re­liuo­ja su aka­de­mi­nio dar­buo­to­jo pro­fe­sio­na­lu­mu. Ne­ga­na to, vi­si pre­ten­den­tai į aka­de­mi­nes po­zi­ci­jas yra ver­ti­na­mi pa­gal sa­vo kva­li­fi­ka­ci­jas. La­zut­ka sa­vo straips­ny­je taip pat pa­ra­gi­no Sei­mą keis­ti VU sta­tu­tą ir aiš­ki­ni­mo pa­rei­ka­la­vu­sio punk­to iš­vien at­si­sa­ky­ti, o VU per­so­na­lo at­nau­jin­mą ge­riau ska­tin­tų di­des­ni at­ly­gi­ni­mai dir­ban­tiems pra­de­dan­čių­jų pareigose.

Rusijoje protestuose dėl reformų aktyviai dalyvauja ir studentai, nors daugelis rizikuoja būti išmesti iš universitetų

Aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė grei­tai pa­ty­rė pa­si­prie­ši­ni­mo pa­sek­mes. Tre­čio pa­gal dy­džio ša­lies mies­to No­vo­si­bir­sko ko­le­gi­jos dės­ty­to­jas so­cia­li­nė­je me­di­jo­se pa­vie­ši­no įra­šą, ku­riuo ra­gi­na da­ly­vau­ti opo­zi­ci­jos de­monst­ra­ci­jo­se, ir dėl to bu­vo at­leis­tas iš pareigų. 

Ru­si­jos pie­tuo­se esan­čio mies­to Sa­ma­ra uni­ver­si­te­tas pa­kei­tė sa­vo eti­kos ko­dek­są, taip už­draus­da­mas stu­den­tams ir dės­ty­to­jams da­ly­vau­ti an­ti­vals­ty­bi­nė­se de­monst­ra­ci­jo­se. Si­tu­aci­ją Ru­si­jo­je ste­bin­ti spau­da skel­bia, kad to­kiu pa­vyz­džiu grei­čiau­siai pa­seks ir ki­ti vals­ty­bi­niai universitetai.

Pro­tes­tuo­se ak­ty­viai da­ly­va­vę stu­den­tai Ve­ra ir Alek­sand­ras sau­sio pa­bai­go­je bu­vo iš­mes­ti iš uni­ver­si­te­to Ast­racha­nės mies­te, pra­ne­ša Lais­vo­sios Eu­ro­pos ra­di­jas. Anot uni­ver­si­te­to rek­to­riaus, stu­den­tai pa­žei­dė uni­ver­si­te­to el­ge­sio tai­syk­les. Pa­ša­lin­tie­ji spren­di­mą gin­čys teis­me. Anot jų, to­kie uni­ver­si­te­to veiks­mai yra to­ly­gūs po­li­ti­nėms represijoms. 

Vie­na 22 me­tų stu­den­tė, pa­sta­rai­siais me­tai ak­ty­viai da­ly­va­vu­si opo­zi­ci­nė­je veik­lo­je, pa­ke­liui na­mo po sau­sio 23-osios pro­tes­to bu­vo pa­grob­ta kau­kė­tų vy­rų ir nu­ga­ben­ta į po­li­ci­jos areš­ti­nę. Anot stu­den­tės, iš jos bu­vo at­im­tas te­le­fo­nas su per so­cia­li­nes me­di­jas pa­vie­šin­tais pro­tes­to įra­šais. Po pa­gro­bi­mo ji taip pat bu­vo pa­ša­lin­ta iš Ast­racha­nės uni­ver­si­te­to. Mer­gi­na pra­dė­jo vie­šą kam­pa­ni­ją dėl uni­ver­si­te­to rek­to­riaus at­si­sta­ty­di­ni­mo. Kam­pa­ni­ja su­si­lau­kė opo­zi­ci­nės par­ti­jos palaikymo.

Anot Lais­vo­sios Eu­ro­pos ra­di­jo, gra­si­ni­mai pa­ša­li­ni­mu jau ta­po įpras­ta prak­ti­ka Ru­si­jos vals­ty­bi­niuo­se uni­ver­si­te­tuo­se sie­kiant pa­ža­bo­ti stu­den­tų ir aka­de­mi­nių dar­buo­to­jų po­li­ti­nį aktyvumą.

Vasario 27 d. vyko nuotoliniai kandidatų į VDU SA prezidentus debatai

No­rą už­im­ti šią po­zi­ci­ją iš­reiš­kė du kan­di­da­tai – Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to dok­to­ran­tas, Šauks­mo frak­ci­jos VDU Stu­den­tų par­la­men­te na­rys Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas ir ta­me pa­čia­me fa­kul­te­te stu­di­juo­jan­ti ba­ka­lau­ran­tė, at­sto­vy­bės So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­or­di­na­to­rė Ie­va Vengrovskaja.

sa­vo veik­los gai­rė­se Men­čen­ko­vas tę­sė pas­ku­ti­nių VDU Stu­den­tų par­la­men­to rin­ki­mų šauks­mi­nin­kų prog­ra­mos kryp­tis: ju­dė­ti ap­rū­pin­tų stu­di­jų, de­mo­kra­tiš­kos ir sa­va­ran­kiš­kos stu­den­tų sa­vi­val­dos bei ak­ty­vios stu­den­ti­jos na­cio­na­li­nė­je po­li­ti­ko­je link. „Tu­ri­me siek­ti stu­den­tams kuo ge­res­nių ma­te­ria­li­nių są­ly­gų. Taip su­kur­si­me jiems pa­lan­kią ter­pę stu­di­juo­ti ir už­si­im­ti už­kla­si­ne veik­la. Tu­ri­me re­for­muo­ti at­sto­vy­bę, kad ji tap­tų skaid­res­nė ir at­vi­res­nė vi­siems,“ – krei­pi­me­si į VDU stu­den­tus ir stu­den­tes pa­brė­žė kandidatas.

Tuo tar­pu Ven­grovska­ja sa­vo gai­rė­se nu­brė­žė stu­di­jų ko­ky­bės, stu­den­tų at­sto­vų, stu­den­tų mik­rok­li­ma­to, at­sto­vy­bės or­ga­ni­za­ci­jos, at­sto­va­vi­mo na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu bei fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo kryp­tis. „Kan­di­da­tuo­da­ma į šį pos­tą, su­pran­tu, kad per vie­ne­rius me­tus kar­di­na­liai pa­ge­rin­ti stu­di­jų ko­ky­bę ar so­cia­li­nę di­men­si­ją yra ne­įma­no­ma, ta­čiau no­riu įsi­klau­sy­ti į stu­den­tų lū­kes­čius ir bent ma­žais po­ky­čiais siek­ti pa­lan­kes­nės stu­di­jų ap­lin­kos kiek­vie­nam stu­den­tui,“ – mo­ty­va­ci­nia­me laiš­ke dės­to kandidatė.

De­ba­tų me­tu abu kan­di­da­tai at­sa­ki­nė­jo į vie­nas ki­to, mo­de­ra­to­riaus ir gy­vai dis­ku­si­ją ste­bin­čių aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­rių klau­si­mus. Men­čen­ko­vas dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kė dėl nuo­sek­liai iš­dės­ty­tos stu­den­tų sa­vi­val­dos vi­zi­jos, įkvėp­tos Vo­kie­ti­jos mo­de­liu ir pa­rem­tos stu­den­tų fi­nan­si­ne sa­vi­tar­pio pa­gal­ba. Ven­grovska­ja sa­vo ruož­tu pa­brė­žė at­sto­vy­bės vi­di­nės or­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mus, stu­den­tų kul­tū­ros ir so­cia­li­nių ry­šių plėtojimą.

De­ba­tų pa­si­klau­sy­ti ga­li įsi­jun­gęs VDU SA Fa­ce­bo­ok pa­sky­ro­je tal­pi­na­mą trans­lia­ci­jos įrašą.

VDU Stu­den­tų par­la­men­tas vie­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai nau­ją SA pre­zi­den­tą rinks ko­vo dvy­lik­tos die­ną kon­fe­ren­ci­jos metu.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.