/

Turkijos studentų protestai

Apie Turkijoje vykstančius studentų protestus prieš autoritarinį prezidento Erdogano režimą Monika Višnevska kalbina KTU studentą Ali Icer.

Tur­ki­jos stu­den­tų pro­tes­tai pra­si­dė­jo sau­sio mė­ne­sį dėl pre­zi­den­to Er­doğa­no pa­skir­to re­ži­mui lo­ja­laus rek­to­riaus pres­ti­ži­nia­me Boğa­ziçi ni­ver­si­te­te. Tai pir­mas kar­tas, kai uni­ver­si­te­to rek­to­rius ne­bu­vo ren­ka­mas uni­ver­si­te­to bendruomenės.

Ne­de­mo­kra­tiš­ką rek­to­riaus pa­sky­ri­mą aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­riai ver­ti­no kaip dar vie­ną au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo kė­si­ni­mą­si į aka­de­mi­nę lais­vę. Nuo sau­sio be­si­tę­sian­tys pro­tes­tai va­sa­rio pra­džio­je eska­la­vo­si. To prie­žas­tis – vie­nos me­ni­nės pro­tes­to ak­ci­jos me­tu gre­ta mal­dos na­mų pa­vaiz­duo­ta LGBT vė­lia­va. Ži­nias­klai­da pra­ne­šė apie stu­den­tų su­si­rė­mi­mus su po­li­ci­ja ir dau­giau nei pu­san­t­ro šim­to su­lai­ky­tų studentų.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Kas antras studentas nepatenkintas savo finansine padėtimi, kas trečias turi finansinių sunkumų, skelbia naujas LSS tyrimas

To­kius re­zul­ta­tus at­sklei­dė LSS šių me­tų pra­džio­je at­lik­tas ty­ri­mas „Stu­den­tų stu­di­jų ir dar­bo de­ri­ni­mo ana­li­zė“, ku­riuo bu­vo sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti stu­den­tų dar­bo pa­pli­ti­mą stu­di­jų lai­ko­tar­piu bei įver­tin­ti vals­ty­bės fi­nan­si­nės pa­ra­mos sis­te­mos patrauklumą.

Kaip ra­šo­ma LSS pra­ne­ši­me ži­nias­klai­dai, Lie­tu­vo­je ap­mo­ka­mą dar­bą dir­ba be­veik kas ant­ras ba­ka­lau­ro ir dau­giau nei pu­sė ma­gist­ran­tū­ros (73 proc.), dok­to­ran­tū­ros (80 proc.) ir laips­nio ne­su­tei­kian­čių stu­di­jų (69 proc.) stu­den­tų – vi­du­ti­niš­kai jam ski­ria 31 ir dau­giau va­lan­dų per savaitę.

Nors ne­ma­ža da­lis stu­den­tų dar­bą ma­to kaip ga­li­my­bę rea­li­zuo­ti sa­ve (54 proc.) bei įgy­ti nau­din­gos pa­tir­ties (74 proc.), dau­giau nei pu­sė (59 proc.) ap­klaus­tų­jų be dar­bo ne­ga­lė­tų iš­gy­ven­ti. Tuo tar­pu net 69 proc. ap­klaus­tų­jų tei­gė dir­ban­tys tam, kad ga­lė­tų įvyk­dy­ti fi­nan­si­nius įsipareigojimus.

Pa­sak ty­ri­mo re­zul­ta­tų, daž­niau­sios stu­den­tų iš­lai­dos ati­ten­ka bū­ti­niau­sioms pre­kėms ir pa­slau­goms – mais­tui, būs­tui ir trans­por­tui ir per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai sie­kia iki 350 eurų.

Nors stu­den­tai nė­ra pa­ten­kin­ti sa­vo fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi, nau­do­tis vals­ty­bės re­mia­mo­mis pas­ko­lo­mis jie nė­ra lin­kę – ga­li­my­be gau­ti vals­ty­bės re­mia­mą pas­ko­lą stu­di­jų kai­nai ap­mo­kė­ti pa­si­nau­do­jo 9 proc. stu­den­tų, o gy­ve­ni­mo iš­lai­doms pa­deng­ti – vos 3 proc.

Dėl pandemijos darbą praradusius Prancūzijos ir Anglijos studentus gelbsti maisto bankai

Slops­tant ant­ra­jai vi­ru­so ban­gai, na­cio­na­li­nės Pran­cū­zi­jos stu­den­tų są­jun­gos (UNEF) sa­va­no­riai to­liau tie­kia mais­tą skur­stan­tiems did­mies­čių stu­den­tams. Stu­den­tus į mais­to ban­kus gi­na ne tik pa­ja­mų sty­gius. Du­ris už­vė­rus uni­ver­si­te­ti­nių mies­te­lių val­gyk­loms, stu­den­tai ne­te­ko įpras­tos pi­gaus mai­ti­ni­mo prieigos.

Stu­den­tų są­jun­gos at­sto­vas Lye Bel­hadj pa­sa­ko­ja, kad vien Mar­se­ly­je per pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius iš­da­lin­ta dau­giau nei 20 tūkst. mais­to pa­ke­tų. Jo tei­gi­mu, lau­kiant da­vi­nių, kas­dien nu­si­drie­kia il­gos ei­lės stu­den­tų, o są­jun­gą kiek­vie­ną sa­vai­tę pa­sie­kia šim­tai nau­jų pa­gal­bos prašymų.

Tuo tar­pu Ket­vir­ta­sis ka­na­las Ang­li­jo­je pra­ne­ša apie ne­re­gė­tą už­sie­nio stu­den­tų skur­dą. Be­si­tę­siant ka­ran­ti­nui, di­džiau­sia ri­zi­kos gru­pe ta­po dar­bų ne­te­kę stu­den­tai iš tre­čių­jų ša­lių. Daž­niau­siai sto­ko­da­mi fi­nan­si­nio šei­mos už­nu­ga­rio, jie yra vi­siš­kai pri­klau­so­mi nuo sta­bi­laus dar­bo užmokesčio.

Ka­na­lo rep­or­te­riai tei­gia, kad dėl spe­ci­fi­nio vi­zos sta­tu­so šie stu­den­tai ne­ga­li ti­kė­tis vals­ty­bės pa­ra­mos. Ma­ža to, grės­mė bū­ti pas­kelb­tiems ne­mo­kiais ir pra­ras­ti stu­den­tiš­ką vi­zą stu­den­tus at­bai­do nuo pa­gal­bos pa­ieš­kų uni­ver­si­te­te. Re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ku­ruo­ja­mi mais­to ban­kai šiems stu­den­tams tam­pa pas­ku­ti­niu išsigelbėjimu.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.