/

Europos Parlamentas – už apmokamas praktikas

Spalio pradžioje Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl apmokamų jaunimo praktikų ES.

Darbdaviai studentams nori mokėti mažiau

Nuo ki­tų me­tų mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas tu­rė­tų kil­ti nuo 607 iki 642 eu­rų. Ta­čiau spa­lio 21 d. Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja Tri­ša­lei ta­ry­bai, ku­rio­je darb­da­vių, dar­buo­to­jų ir vy­riau­sy­bės at­sto­vai de­ri­na MMA dy­dį, pa­tei­kė pa­siū­ly­mą jau­ni­mui iki 25 me­tų mo­kė­ti ma­žes­nį MMA ta­ri­fą. Pa­siū­ly­me pa­brėž­tas ir aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tis jaunimas.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė In­ga Ru­gi­nie­nė lai­ko­si ki­to­kios po­zi­ci­jos: „Tai ge­rai, kad dar ne pa­gal ly­tį. Mes iš tik­rų­jų sa­ko­me ne, nes tai kve­pia di­s­kri­mi­na­ci­ja pa­gal am­žių.“, – apie MMA di­fe­ren­ci­ja­vi­mą tei­gė ji.

Anot Ru­gi­nie­nės, pas­ka­ti­ni­mas tu­rė­tų bū­ti ne ma­žes­nis, bet di­des­nis at­ly­gi­ni­mas „Kai kal­bi su darb­da­viais jie sa­ko: pil­na dar­bo vie­tų, trūks­ta dar­buo­to­jų, ne­įma­no­ma jų su­ras­ti, jie ne­at­ei­na, ne­no­ri dirb­ti. Gal­būt žmo­nės ne­at­ei­na dėl to, kad ne tik ma­žą at­ly­gi­ni­mą jiems mo­ka, bet dar ir ap­gau­di­nė­ja“, – tei­gė prof­są­jun­gos pirmininkė.

Ke­lios jau­ni­mo ir stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos jau pa­smer­kė to­kį darb­da­vių pa­siū­ly­mą kaip di­s­kri­mi­nuo­jan­tį pa­gal am­žių. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga pra­ne­šė, kad pa­siū­ly­mas pa­grįs­tas ne­tei­sin­ga prie­lai­da, jog jau­ni­mas tu­ri ma­žiau patirties.

Ki­tas at­vi­ras Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bus jau­ni­mo MMA ta­ri­fas, vyks ry­toj, ant­ra­die­nį, spa­lio 27 d. 14.00 val. nuo­to­li­niu bū­du. Dau­giau in­for­ma­ci­jos kaip pri­si­jung­ti prie po­sė­džio svars­ty­mų ga­li­ma ras­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos puslapyje.

Represijos prieš Baltarusijos studentus

Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų aso­cia­ci­ja ir Stu­den­tų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė su­rin­ko duo­me­nis apie be­veik 200 su­lai­ky­tų stu­den­tų, da­ly­va­vu­sių pro­tes­tuo­se prieš Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos re­ži­mą per pas­ku­ti­nes sep­ty­nias moks­lo me­tų savaites.

Kaip pra­ne­ša­ma ata­skai­to­je, daž­nu su­lai­ky­mo at­ve­ju ne­ži­no­mas ofi­cia­lios įka­li­ni­mo prie­žas­tys. Dau­giau­siai at­ve­jų ži­no­ma apie stu­den­tų su­lai­ky­mą iš In­for­ma­ti­kos ir Ra­dio­e­lekt­ro­ni­kos, Ling­vis­ti­kos ir Tech­no­lo­gi­jos universitetų. 

Bent ket­vir­ta­da­lis vi­sų su­lai­ky­tų stu­den­tų ga­vo ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą ir bent tris­de­šim­čiai skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Vy­riš­kos ly­ties stu­den­tai su­lai­ko­mi dvi­gu­bai daž­niau nei moterys.

Vie­nas žy­mes­nių areš­to at­ve­jų – In­for­ma­ti­kos ir Ra­dio­e­lekt­ro­ni­kos uni­ver­si­te­to stu­den­to Zmit­se­rio Ma­zu­ros su­lai­ky­mas. Ma­zu­ra su­im­tas ša­lia uni­ver­si­te­to ir nu­teis­tas 23 die­nom. Ter­mi­nas vė­liau pra­tęs­tas dar 15 die­nų. Iš vi­so Ma­zu­ra areš­ti­nė­je pra­lei­do 38 dienas.

Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis su­lai­ky­tų stu­den­tų areš­tas trun­ka apie 12 die­nų, o vi­du­ti­nė bau­da – 160 eu­rų. Iš vi­so Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tai pra­lei­do be­veik 600 die­nas areš­te ir su­mo­kė­jo virš 4 000 eu­rų baudų.

Pen­ki su­lai­ky­ti stu­den­tai ta­po bau­džia­mų­jų by­lų įta­ria­mai­siais. Ke­tu­ri stu­den­tai dėl sa­vo įsi­trau­ki­mo į prieš re­ži­mą nu­kreip­tus pro­tes­tus bu­vo iš­mes­ti iš sa­vo universitetų.

Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tų aso­cia­ci­ja ir Stu­den­tų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pa­smer­kė stu­den­tų persekiojimą.

JK universitetai siekia bet kokia kaina išlaikyti studentus

Bri­tų dien­raš­tis „The Gu­ar­dian“ pra­ne­ša, kad kai ku­rie Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės uni­ver­si­te­tai ga­li­mai del­sia per­ei­ti prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo, to­kiu bū­du iš­veng­da­mi stu­den­tų nu­by­rė­ji­mo ir iš­sau­go­da­mi įplau­kas už studijas. 

Bi­jo­da­mi stu­den­tų nu­si­vy­li­mo nuo­to­li­nė­mis stu­di­jo­mis, uni­ver­si­te­tai sie­kia bet ko­kia kai­na iš­lai­ky­ti gy­vus su­si­ti­ki­mus bent iki Ka­lė­dų ato­sto­gų. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką pra­si­dė­jus ato­sto­goms, stu­den­tams nė­ra grą­ži­na­ma di­des­nė da­lis mo­kes­čio už nu­trauk­tas studijas. 

Ang­li­jos stu­den­tai, iš­sto­ję iš aukš­tų­jų dar pir­ma­ja­me se­mest­re, tu­ri su­mo­kė­ti tik ket­vir­ta­da­lį me­ti­nio stu­di­jų mo­kes­čio, sie­kian­čio kiek dau­giau nei 9 tūks­tan­čiai sva­rų. De­ja, ne­ma­žai jų ne­ži­no, kad pa­li­kę sa­vo uni­ver­si­te­tą vie­na die­na vė­liau šio ter­mi­no, tu­rės su­mo­kė­ti pu­sę stu­di­jų kainos. 

Vic­ky Bla­ke, Uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų prof­są­jun­gos pre­zi­den­tė tei­gia, kad į prof­są­jun­gą plūs­ta is­to­ri­jos apie dar­buo­to­jų ir stu­den­tų si­tu­aci­ją. „Nuo­lat gir­džiu, kad dar­buo­to­jams lie­pia­ma nei­ti į sa­vi­izo­lia­ci­ją, net jei jų stu­den­tai ga­vo tei­gia­mus testų re­zul­ta­tus. Kai ku­rie dės­ty­to­jai dir­ba pras­tai vė­di­na­mo­se pa­tal­po­se. Va­ly­to­jai ne­gau­na aiš­kių nu­ro­dy­mų, ku­rie kam­ba­riai tu­ri izo­liuo­tis. Stu­den­tai ne­ži­no, kad ku­ris nors kam­ba­rys jų ko­ri­do­riu­je tu­ri Coroną.“

Pa­sak Si­mo­no Mar­gin­so­no, aukš­to­jo moks­lo eks­per­to iš Oks­for­do uni­ver­si­te­to, uni­ver­si­te­tai yra pri­vers­ti kon­cen­truo­tis į pa­ja­mas iš stu­di­jų mo­kes­čių ir to­liau vyk­dy­ti už­si­ėmi­mus kla­sė­se. JK Vy­riau­sy­bė ne­su­ge­bė­jo pa­siū­ly­ti jo­kios fi­nan­si­nės pa­ra­mos, jei­gu jie ne­tek­tų studentų. 

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.