/

Baltarusijos studentai protestuose prieš Lukašenką

Prasidėjus mokslo metams Baltarusijos studentai įsitraukia į protestus prieš Lukašenką

VU studentų parlamentas patvirtino Studentų darbo programą

Lie­pos pa­bai­go­je VU stu­den­tų par­la­men­tas pa­tvir­ti­no šauks­mi­nin­kų teik­tą Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mą. Pa­gal be­veik me­tus svars­ty­tus nu­ta­ri­mus VU SA dėl aukš­tes­nės stu­di­jų ko­ky­bės sieks su­ma­žin­ti stu­den­tų dar­bo mas­tą ir siū­lys Vy­riau­sy­bei ge­rin­ti vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mui są­ly­gas. Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu dėl ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų pras­to­mis są­ly­go­mis dir­ban­tys VU stu­den­tai iš at­sto­vy­bės gaus dar­bo tei­sės mokymus.

Va­sa­rį prog­ra­mą pri­ėmė ir VDU stu­den­tų par­la­men­tas, ta­čiau šios at­sto­vy­bės vyk­do­mie­ji or­ga­nai del­sė or­ga­ni­zuo­ti dar­bo tei­sės mo­ky­mus stu­den­tams ir iki šiol ne­si­ėmė jo­kių veiks­mų spaus­ti Vy­riau­sy­bę dėl pas­ko­lų są­ly­gų gerinimo.

Tuo tar­pu įve­dus ka­ran­ti­ną dir­ban­tys VDU stu­den­tai su­si­dū­rė su gau­siais dar­bo tei­sės pa­žei­di­mais. Jei­gu VDU SA ne­bū­tų del­su­si, dir­ban­tys VDU stu­den­tai vi­ru­so su­kel­tą dar­bo są­ly­gų kri­zę bū­tų pa­si­ti­kę bent kiek ge­riau pasiruošę.

Vie­to­je pa­siū­ly­tų ke­lių se­mi­na­rų ap­im­ties in­te­rak­ty­vių dar­bo tei­sės mo­ky­mų, 14 000 eu­rų biu­dže­to per­vir­šį tu­rin­ti VDU SA nu­spren­dė tau­py­ti ir stu­den­tams mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ti „iš vi­di­nių re­sur­sų“. Pra­ėjus dau­giau nei pus­me­čiui po prog­ra­mos pri­ėmi­mo 3 min. truk­mės vaiz­do įra­šas yra vi­sa at­sto­vy­bės pa­gal­ba, su­teik­ta dir­ban­tiems VDU studentams.

Šauks­mi­nin­kai to­liau dirbs su VU SA vyk­do­mai­siais or­ga­nais, kad pri­im­ta Stu­den­tų dar­bo prog­ra­ma bū­tų vyk­do­ma ir bū­tų ap­gin­ti pa­žei­džia­miau­sios VU stu­den­tų gru­pės interesai.

VDU Rektoriaus rinkimai

7 prieš 4. Rug­sė­jo 15 d. toks VDU ta­ry­bos na­rių bal­sas lė­mė Juo­zo Au­gu­čio per­rin­ki­mą VDU rektoriumi.

Rin­ki­muo­se sa­vo kan­di­da­tū­ras iš­kė­lė trys kan­di­da­tai: PMDF Po­li­to­lo­gi­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rė ir SMF So­cio­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja Mil­da Ali­šau­skie­nė, iki šiol rek­to­ria­vęs Juo­zas Au­gu­tis ir is­to­ri­jos dak­ta­ras Vy­tas Jan­kaus­kas. Pa­sta­ra­sis sa­vo kan­di­da­tū­rą po pir­mų­jų su­si­ti­ki­mų su bend­ruo­me­ne atsiėmė. 

Šauks­mi­nin­kai rin­ki­muo­se pa­lai­kė Ali­šau­skie­nės kan­di­da­tū­rą. Anot ju­dė­ji­mo pra­ne­ši­mo, jos prog­ra­ma nu­si­pel­no stu­den­tų bal­so dėl uni­ver­si­te­to ir jo bend­ruo­me­nės vi­zi­jos ir dėl pa­teik­tų konk­re­čių dar­bų. Kan­di­da­tė į stu­den­tų lū­kes­čius at­si­žvel­gė ne tik siek­da­ma ge­res­nių dar­bo są­ly­gų uni­ver­si­te­to aka­de­mi­niams ir ne­a­ka­de­mi­niams dar­buo­to­jams, bet ir pa­siū­ly­mais ge­rin­ti stu­den­tų ma­te­ria­li­nę ir so­cia­li­nę būk­lę bei stip­rin­ti stu­den­tų savivaldą.

Iš stu­den­tiš­kos per­spek­ty­vos Ališ­kau­sie­nės prog­ra­ma pa­siū­lė dau­giau­siai aiš­kių spren­di­mų. Kan­di­da­tė pa­lai­kė VDU vie­šo­sios val­gyk­los pro­jek­tą, siū­lė ge­rin­ti bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių stu­den­tų są­ly­gas ir įves­ti re­zer­va­ci­jos mo­kes­tį. Ga­liau­siai Ali­šau­skie­nė nu­brė­žė aiš­kią vi­zi­ją VDU stu­den­tų sa­vi­val­dai – vi­suo­ti­ne na­rys­te stu­den­tų at­sto­vy­bė­je su­stip­rin­ti stu­den­tų ga­li­my­bes pa­tiems de­mo­kra­tiš­kai ir skaidriai tvar­ky­tis sa­vo rei­ka­lus bei įpa­rei­go­ti at­sto­vy­bę tar­nau­ti vi­siems VDU studentams.

Ir ne­lai­mė­ju­si Ali­šau­skie­nė lai­ko sa­vo kan­di­da­tū­rą pa­vy­ku­sią. Po rin­ki­mų kan­di­da­tė džiau­gė­si, kad kad pa­vy­ko iš­kel­ti į vie­šu­mą il­gus me­tus ne­ri­mą kė­lu­sius klau­si­mus ir at­kreip­ti VDU bend­ruo­me­nės dė­me­sį į uni­ver­si­te­to problemas.

Anot jos, vie­šai jai iš­sa­ky­ta ir per vi­są rin­ki­mų kam­pa­ni­ją nuo­sek­liai di­dė­jan­ti pa­ra­ma pa­ro­dė, kad VDU bend­ruo­me­nė­je dar yra ne­ma­žai žmo­nių, no­rin­čių pokyčių.

Da­bar­ti­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos po­li­ti­ką at­sto­vau­jan­čio ir ga­liau­siai rin­ki­mus lai­mė­ju­sio Juo­zo Au­gu­čio po­zi­ci­ja val­gyk­los klau­si­mu ne­bu­vo to­kia už­tik­rin­ta. Au­gu­tis ne­pri­ta­rė ir stu­den­tų bend­ra­bu­čių re­zer­va­ci­jos mo­kes­čio įve­di­mui ir pa­si­sa­kė prieš vi­suo­ti­nę na­rys­tę stu­den­tų savivaldoje.

Rek­to­rius uni­ver­si­te­te ren­ka­mas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Rin­ki­mus lai­mė­jęs Au­gu­tis sa­vo ant­rą­ją ka­den­ci­ją pra­dės spa­lio pir­mą dieną.

Studentai Baltarusijoje

Bal­ta­ru­si­jo­je pra­si­dė­jus moks­lo me­tams vyks­tan­čia­me vi­suo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­me prieš da­bar­ti­nį Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos re­ži­mą pa­si­reiš­kė ir or­ga­ni­zuo­ti studentai.

Per įvy­kius rug­sė­jo 1‑ąją bu­vo su­lai­ky­ta de­šim­tys stu­den­tų. Pir­mą­ją nau­jų moks­lo me­tų die­ną ke­lių uni­ver­si­te­tų jau­ni­mas pa­mi­nė­jo pro­tes­tais prieš Alia­k­sand­rą Lu­ka­šen­ką ir rin­ko pa­ra­šus pe­ti­ci­jai, ku­rio­je rug­pjū­čio mė­ne­sį vy­kę rin­ki­mai skel­bia­mi ne­tei­sė­tais. Ypač ak­ty­vai pa­si­reiš­kė Mins­ko Vals­ty­bi­nio Ling­vis­ti­kos Uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai ir studentai

Tą pa­čią die­ną vy­ku­siuo­se pro­tes­tuo­se už­fik­suo­tas įspū­din­gas vaiz­das, kaip stu­den­tai pra­lau­žia OMON pa­rei­gū­nų su­for­muo­tą gy­vą­ją sieną.

Nau­jie­nų agen­tū­rų duo­me­ni­mis riau­šių po­li­ci­ja tą­dien su­lai­kė maž­daug 10 stu­den­tų, ku­rie skan­da­vo „Faš­is­tai!“ ir „Tai mū­sų mies­tas!“, ban­dy­da­mi su­for­muo­ti gy­vą­ją gran­di­nę sos­ti­nės centre.

Bal­ta­ru­si­jos stu­den­tai or­ga­ni­zuo­ja­si ne tik tar­pu­sa­vy­je, bet ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja bend­ruo­se pro­tes­tuo­se vi­so­je ša­ly­je ir, anot vie­na­me iš Mins­ko uni­ver­si­te­tų stu­di­juo­jan­čio ket­vir­ta­kur­sio Vik­to­ro, ši pro­tes­tų ban­ga tik didės.

Šią sa­vai­tę įvy­ko slap­ta Lu­ka­šen­kos inau­gu­ra­ci­ja, ku­ri su­kė­lė dar di­des­nius žmo­nių susibūrimus.

Ne­pai­sant pa­sta­ra­sias sa­vai­tes vyks­tan­čių ag­re­sy­vių pro­tes­tų mal­ši­ni­mo tak­ti­kų ir di­de­lio su­lai­ky­tų as­me­nų skai­čiaus, ket­vir­ta­die­nį prieš inau­gu­ra­ci­ją Mins­ke pi­ke­tuo­se da­ly­va­vo Bal­ta­ru­si­jos Vals­ty­bi­nio ir Vals­ty­bi­nio Eko­no­mi­kos Uni­ver­si­te­to, Me­nų ir Kul­tū­ros Uni­ver­si­te­to ir Ling­vis­ti­kos Uni­ver­si­te­to studentai.

Pažeidžiamiausiems studentams neprieinama LSS liaupsinta finansinė parama

Ge­gu­žę įsi­ga­lio­ju­sios Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos lei­do dar­bo ne­tu­rin­tiems ir nuo­la­ti­nė­se stu­di­jo­se stu­di­juo­jan­tiems stu­den­tams gau­ti be­dar­bio sta­tu­są ir pre­ten­duo­ti į 200 eu­rų sie­kian­čias ne­dar­bo drau­di­mo išmokas.

Šį spren­di­mą gy­rė ir juo nau­do­tis stu­den­tus ra­gi­no Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas. Anot jo, tai bu­vo ypač svar­bus vy­riau­sy­bės žings­nis per ka­ran­ti­ną, kai ne­ma­žai stu­den­tų ne­te­ko dar­bo, bet to­liau tu­rė­jo mo­kė­ti už bend­ra­bu­čius ir studijas. 

Šian­dien aiš­kė­ja, kad LSS liaup­sin­tas pa­gal­bos įran­kis ne­pa­sie­kia­mas la­biau­siai fi­nan­siš­kai pa­žei­džia­miems – dviems tūks­tan­čiams so­cia­li­nę sti­pen­di­ją ir so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­tiems – studentams.

Prieš ke­lias die­nas LRT pas­kelb­ta­me straips­ny­je Sar­ka­nas tvir­ti­no, kad iš­ei­tis šiems stu­den­tams yra – jie tie­siog tu­ri at­si­sa­ky­ti ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kos. Stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas pri­pa­ži­no, kad to­kia pa­ra­ma pa­sta­rie­siems stu­den­tams ne­pri­klau­so ir ne­iš­reiš­kė jo­kios su­si­rū­pi­ni­mo, kad kri­zės me­tu toks pa­ra­mos prin­ci­pas pa­lie­ka nuo­ša­ly­je so­cia­liai pa­žei­džia­miau­sius studentus.

Kol ki­tų ša­lių stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos sėk­min­gai už­tik­ri­na pa­ra­mą nuo vi­ru­so su­kel­tų ap­lin­ky­bių nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams, pra­si­de­dant ant­ra­jai vi­ru­so ban­gai LSS Lie­tu­vos vy­riau­sy­bei vis dar ne­pa­tei­kė jo­kių siū­ly­mų dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos stu­den­tams, la­biau­siai jau­čian­tiems vi­ru­so kri­zės padarinius.

Seimo rinkimai

Spa­lio 11 d. vyks rin­ki­mai į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sei­mą. Šauks­mi­nin­kai ra­gi­na stu­den­tus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ir rem­ti pro­g­re­sy­vių ir so­li­da­rių pa­žiū­rų kandidatus.

Taip pat no­rė­da­mi in­for­muo­ti stu­den­tus apie bal­sa­vi­mo įta­ką stu­den­tų gy­ve­ni­mui, šauks­mi­nin­kai per at­ei­nan­čią sa­vai­tę iki rin­ki­mų pas­kelbs ke­tu­rių di­džiau­sių Lie­tu­vos par­ti­jų po­zi­ci­jas ju­dė­ji­mo pa­teik­tais klau­si­mais, su­si­ju­siais su stu­den­tų po­li­ti­ka. Taip pat Šauks­mo pus­la­py­je pa­si­ro­dys Tė­vy­nės są­jun­gos, Lais­vės par­ti­jos ir So­cial­de­mo­kra­tų prog­ra­mų ver­ti­ni­mai iš stu­den­tų perspektyvos.

Sek mū­sų tink­la­raš­tį ir Fa­ce­bo­ok pa­sky­rą ir nu­spręsk, už ką kaip stu­den­tas bal­suo­si spa­lio 11 d.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.