/

Kova dėl paramos per viruso krizę

Lietuvoje, Europoje ir JAV prasideda neramumai dėl kylančio studentų pasipiktinimo nepakankama parama per covid-19 krizę.

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas siūlo padvigubinti socialines stipendijas 

Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir ki­tiems Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pa­siū­ly­mams – so­cia­li­nes sti­pen­di­jas tu­rė­tų gau­ti ir pro­fe­si­nių, ir tre­čio­sios pa­ko­pos stu­di­jų stu­den­tai, o jų mo­kė­ji­mas tu­rė­tų bū­ti at­skir­tas nuo aka­de­mi­nių rezultatų.

Vis dėl­to Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria ko­mi­te­te svars­to­mam Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui, ar­gu­men­tuo­da­ma, kad sti­pen­di­jos nuo šių me­tų rug­sė­jo ir taip bus ke­lia­mos de­šim­čia eu­rų. Toks pa­di­di­ni­mas, Vy­riau­sy­bės ver­ti­ni­mu, „ati­tin­ka esa­mas vals­ty­bės fi­nan­si­nes galimybes“.

Vy­riau­sy­bė­je ge­gu­žės pra­džio­je svars­tant pro­jek­tą švie­ti­mo mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius ar­gu­men­ta­vo, kad pa­siū­ly­mams įgy­ven­din­ti rei­kė­tų pa­pil­do­mų ke­tu­rių su pu­se mi­li­jo­nų eu­rų ir tai bū­tų iš­šū­kis ko­vos su vi­ru­so kontekste.

Vis dėl­to, LSS pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas su­abe­jo­jo to­kio spren­di­mo pa­grįs­tu­mu, ka­dan­gi vi­ru­so kri­zės me­tu ran­da­ma lė­šų vien­kar­ti­nei pa­ra­mai ki­toms pa­žei­džia­moms gru­pėms. Pa­sak Sar­ka­no, Lie­tu­vos stu­den­tai taip pat pri­klau­so šiai gru­pei. Jis iš­reiš­kė vil­tį, kad stu­den­tai pa­ra­mos susilauks.

2019-ai­siais so­cia­li­nes sti­pen­di­jas ga­vo 4 800 stu­den­tų, jiems iš­mo­kė­ta be­veik trys mi­li­jo­nai eurų.

Šauksmininkai paskelbė pasiūlymą dėl Vyriausybės paramos viruso krizės metu

Do­ku­men­te, ad­re­suo­ta­me Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gai ir vi­sų ša­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų at­sto­vy­bėms, pra­šo­ma vie­nin­gai pa­lai­ky­ti ir pa­rem­ti siū­ly­mus bei vi­sų Lie­tu­vos stu­den­tų var­du pa­teik­ti juos Vyriausybei.

Šauks­mi­nin­kų do­ku­men­te siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės pra­šy­ti lė­šų, ku­rios bū­tų skir­tos aukš­to­sioms mo­kyk­loms pa­deng­ti vi­są ar da­lį stu­den­tų mo­ka­mo mo­kes­čio už ap­gy­ven­di­ni­mą aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir pri­va­taus sek­to­riaus būs­tuo­se. Do­ku­men­te taip pat siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės pra­šy­ti lė­šų, ku­rios bū­tų skir­tos aukš­to­sioms mo­kyk­loms šiais me­tais at­leis­ti vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se stu­di­juo­jan­čius stu­den­tus nuo vi­so ar­ba da­lies mo­kes­čio už studijas.

Krei­pi­me­si į stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jas pa­žy­mi­ma, kad ko­vo 16 d. Vy­riau­sy­bės spren­di­mu įves­tas ka­ran­ti­nas, ypač pa­vei­kė ūkio sek­to­rius, ku­riuo­se daž­nai dėl pra­gy­ve­ni­mo dir­ba studentai.

Anot šauks­mi­nin­kų, ka­ran­ti­no me­tu reikš­min­ga da­lis stu­di­jas re­mian­čių tė­vų ar glo­bė­jų ne­te­ko da­lies ar­ba vi­sų pa­ja­mų. Šios ap­lin­ky­bės pa­da­rė nei­gia­mą įta­ką Lie­tu­vos stu­den­tų ma­te­ria­li­nei ir so­cia­li­nei būk­lei ir su­kė­lė ri­zi­ką, kad ne­ma­ža da­lis jų ga­li ne­tek­ti ga­li­my­bės ko­ky­biš­kai (ar­ba iš vi­so) tęs­ti sa­vo studijų.

Do­ku­men­te mi­ni­ma, kad su to­kiais pat iš­šū­kiais su­si­dū­ru­sios ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių vy­riau­sy­bės po na­cio­na­li­nių stu­den­tų sa­vi­val­dų or­ga­ni­za­ci­jų pa­teik­tų pa­siū­ly­mų aukš­to­sioms mo­kyk­loms sky­rė lė­šas, nu­ma­ty­tas bū­tent ma­te­ria­li­nei ir so­cia­li­nei stu­den­tų pa­ra­mai ka­ran­ti­no metu.

Tuo tar­pu vi­sos Eu­ro­pos stu­den­tus at­sto­vau­jan­ti Eu­ro­pos stu­den­tų są­jun­ga ba­lan­džio 6 d. pas­kelb­to­je po­zi­ci­jo­je dėl vi­ru­so su­kel­tos kri­zės pra­šo vi­sų Eu­ro­pos vy­riau­sy­bių „nu­sta­ty­ti, ku­rie stu­den­tai yra at­si­dū­rę so­cia­liai pa­žei­džia­mo­je pa­dė­ty­je, ir jiems skir­ti rei­ka­lin­gą fi­nan­si­nę ir so­cia­li­nę pa­gal­bą.“ Lie­tu­vos stu­den­tus ESU at­sto­vau­ja Lie­tu­vos stu­den­tų sąjunga.

Iki šiol Lie­tu­vo­je stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos nė­ra Vy­riau­sy­bei pas­kel­bu­sios pa­siū­ly­mų ar rei­ka­la­vi­mų, ku­rie bū­tų nu­kreip­ti į bū­tent stu­den­tų pa­ra­mą vi­ru­so su­kel­tos kri­zės ir ka­ran­ti­no me­tu. Su ka­ran­ti­no su­kel­to­mis prob­le­mo­mis aukš­to­sios mo­kyk­los tvar­ko­si sa­vo­mis jė­go­mis. Tai reiš­kia, kad stu­den­tams su­tei­kia­ma ne­vie­no­da pagalba.

Įvyko paskutinė VU SA padalinių rinkiminė-ataskaitinė konferencija

Kon­fe­ren­ci­ja Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­te pa­bai­gė 14 VU SA pa­da­li­nių kon­fe­ren­ci­nių ei­lę, ku­ri pra­si­dė­jo ba­lan­džio 20 d. Kon­fe­ren­ci­jų me­tu bu­vo iš­rink­ti stu­den­tų at­sto­vai į VU SA ir uni­ver­si­te­to val­dy­mo or­ga­nus. Tarp jų – 42 na­riai į VU SA par­la­men­tą – tarp ku­rių yra ir vie­nas šauks­mi­nin­kų at­sto­vas – ir 140 de­le­ga­tų į VU SA ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją, ku­ri nuo­to­li­niu bū­du vyks ge­gu­žės 23 d.

Šios kon­fe­ren­ci­jos me­tu bus ren­ka­mas nau­jas VU SA pre­zi­den­tas. Sie­kį tap­ti di­džiau­sios Lie­tu­vos stu­den­tų sa­vi­val­dos va­do­vu iš­reiš­kė vie­nas kan­di­da­tas. Jus­tas Kve­da­ra­vi­čius – tre­čio kur­so fi­zi­kos stu­den­tas Fi­zi­kos fa­kul­te­te, da­bar ei­nan­tis at­sto­vy­bės so­cia­li­nio pro­ce­so rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus ir stu­den­tų at­sto­vo VU Se­na­te pareigas.

Sa­vo mo­ty­va­ci­nia­me laiš­ke kan­di­da­tas tei­gia, kad jam šias pa­rei­gas „teik­ti siū­ly­mai so­cia­li­nių sti­pen­di­jų įsta­ty­mo kei­ti­mui, bend­ra­bu­čių fi­nan­sa­vi­mui, rū­šia­vi­mo, stu­den­tų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo Vil­niaus uni­ver­si­te­te spren­di­mui, taip pat ieš­ko­ti spren­di­mai stu­den­tų pri­ei­na­mu­mui aukš­ta­ja­me mok­s­le įtrau­kiant su šiais klau­si­mais dir­ban­čias or­ga­ni­za­ci­jas ir ins­ti­tu­ci­jas Lietuvoje.“

Tarp sa­vo veik­los gai­rių Kve­da­ra­vi­čius nu­ro­do, kad at­sto­vy­bė tu­rė­tų „ge­rin­ti stu­den­tų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, sie­kiant ge­res­nių stu­di­jų pas­ko­lų su­tei­ki­mo są­ly­gų, di­des­nių sti­pen­di­jų, pa­pil­do­mų ga­li­my­bių stu­den­tams įsi­dar­bin­ti Universitete“.

Gai­rė­se taip pat mi­ni­ma, kad „Lie­tu­vos so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mo­je rei­kia sek­ti ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­vyz­džiais to­kiais kaip Vo­kie­ti­jos, ku­ri už­tik­ri­na reikš­min­ges­nes so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas dir­ban­tiems ar že­mes­nio so­cio­e­ko­no­mi­nio sta­tu­so stu­den­tams. Tai­gi vie­nas iš pri­o­ri­te­tų at­sto­vau­jant stu­den­tams Uni­ver­si­te­to ir na­cio­na­li­niu mas­tu – pro­ak­ty­viai veik­ti tei­kiant pa­siū­ly­mus stu­den­tų pas­ko­lų sis­te­mos ge­ri­ni­mui, stu­den­tams ski­ria­mų sti­pen­di­jų di­di­ni­mui, sie­kiant su­da­ry­ti są­ly­gas stu­den­tams įsi­dar­bin­ti Uni­ver­si­te­te.“
Kan­di­da­to nuo­to­li­nis pri­si­sta­ty­mas vyks ge­gu­žės 20 d., 18 val. Gy­va trans­lia­ci­ja vyks VU SA Fa­ce­bo­ok pa­sky­ro­je, ku­rios me­tu žiū­ro­vai ga­lės už­duo­ti klausimus.

Įvyko debatai tarp kandidatų į KTU SA prezidento postą

Nuo­to­li­nę de­ba­tų trans­lia­ci­ją tarp at­sto­vy­bės pre­zi­den­to pa­rei­gas ei­nan­čio Au­gus­ti­no Lai­mo­no By­tau­to ir sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lu­sios stu­den­tų at­sto­vės KTU se­na­te Kri­s­tės Skau­dai­tės ste­bė­jo apie du su pu­se tūks­tan­čio žiūrovų.

Da­bar­ti­nio pre­zi­den­to veik­los prog­ra­mo­je tarp ki­tų tiks­lų nu­ma­ty­ta siek­ti, kad at­sto­vy­bė ad­mi­nist­ruo­tų vi­sus su stu­den­tais su­si­ju­sius rei­ka­lus (pvz., bend­ra­bu­čius, lais­va­lai­kio ir mai­ti­ni­mo įstai­gas) ir kad KTU SA la­biau įsi­trauk­tų į vie­ti­nio ir į na­cio­na­li­nio lyg­mens stu­den­tų politiką. 

Vis dėl­to By­tau­to prog­ra­mo­je ne­nu­ro­dy­ta, ko­kiu bū­du at­sto­vy­bė tu­rė­tų per­im­ti šias už­duo­tis iš uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ne­pa­sa­ky­ta, ko­kius klau­si­mus pre­zi­den­tas siū­ly­tų kel­ti kar­tu su ki­to­mis stu­den­tų at­sto­vy­bė­mis. De­ba­tų me­tu pre­zi­den­to pa­rei­gas ei­nan­tis By­tau­tas taip pat ne­ga­lė­jo tiks­liai at­sa­ky­ti į stu­den­tų klau­si­mą, kaip at­sto­vy­bė tu­rė­tų iš­nau­do­ti pa­di­dė­ju­sį sa­vo biudžetą.

Vis dėl­to, kal­bė­da­mas apie ga­li­my­bę įsteig­ti KTU SA in­ves­ti­ci­nį fon­dą at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas pra­si­ta­rė, kad jis ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mas ne tik kri­ti­niais at­ve­jais pa­deng­ti su­si­da­riu­sias at­sto­vy­bės sko­las, bet ir ga­li­ma in­ves­tuo­ti į KTU SA skir­tą sodybą.

Tuo tar­pu tiks­lin­da­mas sa­vo sa­vi­val­dos vi­zi­ją, ko­kių veiks­mų at­sto­vy­bė tu­rė­tų im­tis, kad ga­lė­tų po tru­pu­tį ju­dė­ti link su stu­den­tais su­si­ju­sios inf­rastruk­tū­ros ad­mi­nist­ra­vi­mo By­tau­tas nu­ro­dė, kad KTU SA vi­sų pir­ma tu­rė­tų pri­si­jung­ti ki­tas uni­ver­si­te­to stu­den­tiš­kas organizacijas.

Anot By­tau­to var­žo­vės Skau­dai­tės, di­džiau­sia at­sto­vy­bės prob­le­ma yra tai, kad il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je jai ne­si­se­ka iš­lai­ky­ti na­rių. Jos dė­me­sys nu­kreip­tas jau į esan­čius na­rius ir jų ug­dy­mą. Vis dėl­to kan­di­da­tė ne­nu­ro­dė, ko­kios prie­žas­tys truk­do stu­den­tams do­mė­tis at­sto­vy­be ir įsi­trauk­ti į jos veik­lą ir ką at­sto­vy­bė tu­rė­tų da­ry­ti, kad pa­si­da­ry­tų ak­tu­ali studentams.

Kri­s­tė, sa­vo prog­ra­mo­je pa­žy­mė­ju­si, kad at­sto­vy­bė tu­rė­tų ap­si­im­ti stu­den­tų švie­ti­mu, o kaip ak­tu­a­lios jiems te­mos pa­vyz­dį pa­tei­kė as­me­ni­nius fi­nan­sus. Anot jos, at­sto­vy­bė tu­rė­tų reng­ti mo­ky­mus stu­den­tams pa­na­šio­mis temomis. 

KTU SA pre­zi­den­to rin­ki­mai vyks ge­gu­žės 23 die­ną per at­sto­vy­bės nuo­to­li­nę ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją. Jos me­tu taip pat bus ren­ka­mi stu­den­tų at­sto­vai į KTU se­na­tą ir at­sto­vy­bės kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai. Apie kon­fe­ren­ci­ją dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si KTU SA Fa­ce­bo­ok paskyroje.

Vokietijos švietimo ministrė turėtų atsistatydinti, teigia Federalinės studentų atstovybių sąjungos (fsz) valdybos narė Leonie Ackermann

Vo­kie­ti­jos švie­ti­mo mi­nist­rė An­ja Kar­lic­zek pra­dė­jo pas­ko­lų prog­ra­mą, ku­rios me­tu stu­den­tai ga­li kreip­tis į vals­ty­bi­nį plėt­ros ban­ką dėl be­pro­cen­ti­nės pas­ko­los, ne­vir­ši­jan­čios 650 eu­rų per mėnesį.

Vis dėl­to, anot stu­den­tų at­sto­vės, šios pas­ko­los yra fi­nan­si­niai spa­stai stu­den­tams. Jos bus mo­ka­mos be pa­lū­ka­nų tik iki ki­tų me­tų ko­vo pa­bai­gos, o pas­kui pa­lū­ka­nos tu­rės bū­ti mo­ka­mos kaip įprasta.

Mi­nist­rė stu­den­tams taip pat įstei­gė sku­bios pa­gal­bos fon­dą. Vo­kie­ti­jos stu­den­tų rei­ka­lų tar­ny­ba iš­da­li­no 100 mi­li­jo­nų eu­rų stu­den­tų at­sto­vy­bėms, kad pa­sta­ro­sios ga­lė­tų pa­rem­ti stu­den­tus per krizę.

Anot Ac­ker­mann, fon­das bu­vo žings­nis tei­sin­ga kryp­ti­mi, ta­čiau jam skir­tos lė­šos bu­vo per ma­žos. Pa­vyz­džiui, 200 eu­rų ne­ati­dė­lio­ti­na pa­gal­ba, skir­ta stu­den­tams, He­se­no že­mė­je bu­vo iš­da­lin­ta per dvy­li­ką va­lan­dų. Stu­den­tai jau du mė­ne­sius ne­tu­rė­jo pa­ja­mų, to­dėl jiems ten­ka nau­do­tis var­to­ji­mo pas­ko­lo­mis ar­ba sko­lin­tis pas pa­žįs­ta­mus. FSZ rei­ka­lau­ja, kad fon­dui bū­tų skir­ta bent vie­nas mi­li­jar­das eurų.

Vo­kie­ti­jos stu­den­tų at­sto­vai jau ke­le­ris me­tus nu­ro­do pre­ka­riš­kas stu­den­tų gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Vi­ru­so kri­zės me­tu tam­pa aki­vaiz­dūs ne­tei­sin­gos po­li­ti­kos spren­di­mai. Anot jų, da­bar yra tin­ka­mas lai­kas es­mi­nei jos kri­ti­kai ir sis­te­mi­niams pokyčiams.

„Aš iš tik­rų­jų bi­jau, kad stu­den­tai liks dau­giau­siai pra­ra­dę dėl kri­zės. Vis dėl to šiek tiek ti­kiu uni­ver­si­te­tais. Jie pa­ža­dė­jo, kad stu­den­tai ne­pa­tirs jo­kių sun­ku­mų. Gal­būt kri­zė iš­ryš­kins pre­ka­riš­ką dau­ge­lio stu­den­tų si­tu­aci­ją ir dėl jos ga­lė­si­me pa­keis­ti fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą“, – po­kal­bio pa­bai­go­je sa­kė Ackermann.

Niujorko universitete streikuoja darbuotojai ir nuomininkai

Dau­giau nei 450 NYU ma­gist­ran­tų pa­lai­ky­da­mi strei­kuo­jan­čius uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jus pa­ža­dė­jo „su­sirg­ti“ ir ne­si­ro­dy­ti už­si­ėmi­muo­se pas­ku­ti­nę se­mest­ro sa­vai­tę. Iki šiol į strei­ką įsi­trau­kė dau­giau kaip 110 asi­sten­tų, o kai ku­rie pro­fe­so­riai ofi­cia­liai nu­trau­kė už­si­ėmi­mus rem­da­mi stu­den­tų veiks­mus. NYU aka­de­mi­niai dar­buo­to­jai taip pat pas­kel­bė nuo­mos strei­ką so­li­da­ri­zuo­da­mie­si su stu­den­tais ir ki­tais darbuotojais.

Tuo tar­pu ad­mi­nist­ra­ci­ja ig­no­ruo­ja kvie­ti­mą teik­ti pa­ra­mą dėl vi­ru­so kri­zės, ku­riį pa­si­ra­šė dau­giau nei 1 200 NYU or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­nės na­rių. Ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­gė, kad at­sa­ky­mą pa­teiks per ke­lis mėnesius.

Pa­gal fe­de­ra­li­nę pa­gal­bos prog­ra­mą dėl vi­ru­so su­kel­tos kri­zės NYU pla­nuo­ja gau­ti apie 25 mi­li­jo­nus JAV do­le­rių pa­ra­mos. Tai bū­tų ant­ra di­džiau­sia do­ta­ci­ja pri­va­čiam uni­ver­si­te­tui vi­so­je ša­ly­je. Po ke­lių sa­vai­čių stu­den­tų ir dar­buo­to­jų ak­ci­jų ir kam­pa­ni­jų uni­ver­si­te­tas pa­ga­liau pas­kel­bė sa­vo lė­šų pa­nau­do­ji­mo pla­ną, ku­rio anks­tes­nė­je ver­si­jo­je tik 50 pro­cen­tų mi­nė­tos su­mos bū­tų skir­ta stu­den­tų pa­ra­mai. Nau­ja­me pla­ne nu­ma­ty­ta skir­ti vi­sus 25 mi­li­jo­nus do­le­rių stu­den­tų pa­ra­mai kri­zės metu.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.