/

Pasiklydę politinėje kairėje

Tarptautinė kairė turi suvokti globalių jėgos struktūrų slinktis ir savo kritikoje vėl atsižvelgti į antisemitizmą.

Naujoji sinagoga Berlyne. Flickr, Steven Lilley nuotrauka.

Tai ne­bus teks­tas apie Iz­ra­e­lio ir Ha­mas ka­rą, ne­dės­ty­siu ir taip va­di­na­mo Ar­ti­mų­jų Ry­tų konf­lik­to is­to­ri­jos. Ta­čiau tai, ką pa­ra­šy­siu, la­bai stip­riai mo­ty­vuo­ta įvy­kių Iz­ra­ely­je ir Ga­zo­je po 2023 me­tų spa­lio 7‑osios, o jei tiks­liau – apie tai vyks­tan­čių dis­ku­si­jų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, aka­de­mi­niuo­se ra­tuo­se ir tarp kai­rių­jų. Šios dis­ku­si­jos pri­ver­tė ma­ne per­mąs­ty­ti sa­vo san­ty­kį su kai­ru­mu, ku­ris vi­suo­met bu­vo svar­bi ma­no po­li­ti­nės ta­pa­ty­bės dalis.

Kuo­met spa­lio 7‑ąją pa­si­ro­dė pir­mo­sios nau­jie­nos apie į Iz­ra­e­lį skrie­jan­čias ra­ke­tas ir smur­to pro­trū­kį ša­lia sie­nos su Ga­za, ne­krei­piau per­ne­lyg di­de­lio dė­me­sio. Tik prieš ke­le­tą sa­vai­čių, be di­des­nio tarp­tau­ti­nio dė­me­sio, Kal­nų Ka­ra­ba­che-Ar­cache prak­tiš­kai įvy­ko vie­tos ar­mė­nų et­ni­nis va­ly­mas. Tik prieš dvi die­nas per vie­ną iš mir­ti­niau­sių Ru­si­jos oro ata­kų nuo pat konf­lik­to pra­džios Hro­zos kai­me, Char­ki­vo sri­ty­je, bu­vo nu­žu­dy­ta ke­lias­de­šimt uk­rai­nie­čių. To­dėl pa­ma­čiu­si pir­mą­sias nau­jie­nas iš Iz­ra­e­lio ne tik min­ty­se tu­rė­jau ką tik įvy­ku­sius žiau­ru­mus ki­tuo­se konf­lik­tuo­se, bet ir pa­gal­vo­jau, kad tai bus „tik“ dar vie­na iš be­veik re­gu­lia­rių Ha­mas, „Isla­mo dži­ha­do“ ar bet ku­rio ki­to Iz­ra­e­lį no­rin­čio su­nai­kin­ti kai­my­no (o jų pa­kan­ka­mai daug) ata­kų. To­kia ata­ka, ku­ri, ne­pai­sant jos žiau­ru­mo, Iz­ra­eliui yra pa­žįs­ta­ma, ir jis tu­ri prieš ją iš­vys­ty­tas sau­gu­mo struk­tū­ras. Ci­niš­ka, ar ne?

Prisijunk prie mūsų komandos:

At­ei­nan­čio­mis va­lan­do­mis ir die­no­mis vis plau­kė ži­nios apie fes­ti­va­ly­je nu­žu­dy­tas ir iš­prie­var­tau­tas jau­nas rei­ve­res, apie įkai­tais pa­im­tus se­nu­kus ir kū­di­kius, apie iki pa­ma­tų su­de­gin­tus ki­bu­cus – trum­pai ta­riant, apie pa­čias žiau­riau­sias žu­dy­nes nuo pat Iz­ra­e­lio vals­ty­bės įkū­ri­mo. Ta­čiau ži­nias­klai­dos prie­mo­nė­se ir ma­no so­cia­li­nių tink­lų nau­jie­nų srau­te ėmė sklis­ti in­for­ma­ci­ja ne tik apie isla­mis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ar­ba te­ro­ris­tų, įvyk­dy­tą ata­ką. Ins­tag­ra­me pa­si­ro­dė lais­vės ko­vų pra­džią šven­čian­čios pa­ste­li­nių spal­vų nuo­trau­kos, įra­šai, be­si­šai­pan­tys iš post­ko­lo­nia­liz­mo teo­re­ti­kų dėl ma­ny­mo, kad deko­lo­ni­za­ci­ja įvyks tik aka­de­mi­niuo­se de­ba­tuo­se, prie­var­ta­vi­mus, žu­dy­nes ir įkai­tų pa­gro­bi­mus kaip „de­ra­mą at­sa­ką į oku­pa­ci­ją“ kon­teks­tu­ali­zuo­jan­čios istorijos.

Ir šiuo tu­ri­niu da­li­no­si ne ra­di­ka­lios de­ši­nės ekst­re­mis­tai ar au­to­ri­ta­ri­niai isla­mis­tai – tai bu­vo nie­ka­da po­li­ti­ka per­dėm ne­si­do­mė­ję mo­kyk­los drau­gai, bend­ra­kur­siai iš po­li­ti­nės teo­ri­jos se­mi­na­rų ir ko­le­gos iš kai­rių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, su ku­riais dis­ku­ta­vau apie so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę ir struk­tū­ri­nį ra­siz­mą. Aš ne­su nai­vi – ži­nau, kad taip va­di­na­mas Ar­ti­mų­jų Ry­tų konf­lik­tas yra vie­na kont­ro­ver­siš­kiau­sių te­mų tarp kai­rių­jų jau dau­ge­lį me­tų. Šia te­ma esu ve­du­si ne vie­ną dis­ku­si­ją, be­džiau pirš­tu į an­ti­se­mi­tiz­mą kai­ria­ja­me dis­kur­se ir ste­bė­jau­si ma­ni­chė­jiš­ku tan­kių aklu­mu. Ta­čiau po spa­lio 7‑osios per aka­de­mi­nius, kai­riuo­sius ar ap­skri­tai po­li­tiš­kus mil­len­nial­sų bei Z kar­tos ra­te­lius nu­vil­ni­ju­si bru­ta­li an­ti­se­mi­tiz­mo ban­ga vir­ši­jo vis­ką, ką ga­lė­jau įsi­vaiz­duo­ti (net ir tu­rint min­ty­je prieš dve­jus me­tus Va­ka­rų kai­rė­je vy­ku­sius de­ba­tus, apie tai, ko­dėl Ru­si­ja ka­re yra blogiukas).

„Sharansky’is įvar­di­jo tris ga­li­mo an­ti­se­mi­tiz­mo po­žy­mius: 1) dvi­gu­bi stan­dar­tai, 2) de­le­gi­ti­mi­za­ci­ja ir 3) de­mo­ni­za­vi­mas. Grei­tai už­me­tu­si akį į anks­čiau mi­nė­tus tei­gi­nius, prie vi­sų tri­jų an­ti­se­mi­tiz­mo po­žy­mių ga­lė­čiau už­dė­ti varnelę.“

Taip, per­skai­tė­te tei­sin­gai. Pa­va­di­nau tai ne Iz­ra­e­lio kri­ti­ka (tam vo­kie­čių kal­bo­je yra skir­tas net spe­cia­lus žo­dis – „Is­ra­elkri­tik“), ne an­ti­sio­niz­mu, bet an­ti­se­mi­tiz­mu. Ko­dėl? Iš­ban­dy­ki­me Na­ta­no Sharansky’io su­kur­tą 3D te­stą. Jis nag­ri­nė­ja ri­bą tarp kri­ti­kos Iz­ra­e­lio po­li­ti­kai, ku­rią pa­grįs­tai ga­li kri­ti­kuo­ti kiek­vie­nas kaip ir bet ku­rią ki­tą vy­riau­sy­bę ar po­li­ti­nę sis­te­mą pa­sau­ly­je, ir po an­ti­iz­ra­elie­tiš­ku­mo eti­ke­te pa­slėp­to an­ti­se­mi­tiz­mo. Sharansky’is įvar­di­jo tris ga­li­mo an­ti­se­mi­tiz­mo po­žy­mius: 1) dvi­gu­bi stan­dar­tai, 2) de­le­gi­ti­mi­za­ci­ja ir 3) de­mo­ni­za­vi­mas. Grei­tai už­me­tu­si akį į anks­čiau mi­nė­tus tei­gi­nius, prie vi­sų tri­jų an­ti­se­mi­tiz­mo po­žy­mių ga­lė­čiau už­dė­ti var­ne­lę. Ha­mas te­ro­ris­tai nu­žu­dę virš 1 200 iz­ra­elie­čių yra lais­vės ko­vo­to­jai, o iš­puo­lius at­re­mian­ti Iz­ra­e­lio ka­riuo­me­nė yra ge­no­ci­dą vyk­dan­tys oku­pan­tai? Pir­ma­sis po­žy­mis! Šū­kiai „Nuo (Jor­da­no) upės iki (Vi­dur­že­mio) jū­ros – Pa­les­ti­na bus lais­va“ taip pa­nei­giant Iz­ra­e­lio tei­sę eg­zis­tuo­ti? Ant­ra­sis po­žy­mis! Kal­ti­ni­mai dau­gia­tau­tei Iz­ra­e­lio vals­ty­bei ne­va vyk­dant apart­hei­dą, kuo­met dau­giau nei 20 pro­cen­tų jos pi­lie­čių yra ara­bų kil­mės ir apie pu­sė Iz­ra­e­lio žy­dų yra ki­lę iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų, Af­ri­kos ar Cent­ri­nės Azi­jos? Tre­čia­sis požymis!

Tai pa­pras­čiau­sio fe­mi­nis­čių so­li­da­ru­mo su prie­var­ta­vi­mų Iz­ra­ely­je au­ko­mis ir žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tų so­li­da­ru­mo su įkai­tais iš Iz­ra­e­lio trū­ku­mas, tai di­džiu­lis kai­rių­jų ak­ty­vis­tų skel­bia­mo ir tik pras­tai to­kio­mis są­vo­ko­mis kaip an­ti­sio­niz­mas ir Iz­ra­e­lio kri­ti­ka pri­deng­to an­ti­se­mi­tiz­mo mas­tas pri­ver­tė ma­ne dar kar­tą ap­svars­ty­ti, ką reiš­kia bū­ti kai­rią­ja, ir ar vis dar no­riu pri­klau­sy­ti šiai gru­pei. To sa­vęs klau­siu ne tik aš, bet ir Iz­ra­e­lio kai­rie­ji ak­ty­vis­tai, pas­ku­ti­niais mė­ne­siais pro­tes­ta­vę prieš de­ši­nią­ją Ben­ja­mi­no Ne­ta­ny­a­hu vy­riau­sy­bę, ir žy­dai, ku­rių dau­ge­lis net nė­ra Iz­ra­e­lio pi­lie­čiai ir ku­rie gy­ven­da­mi dia­s­po­ro­je ne­be­si­jau­čia esan­tys sau­gūs. Jie ne­be­si­jau­čia sau­gūs Ber­ly­no si­na­go­go­je, nes į ją mė­to­mi Mo­lo­to­vo kok­tei­liai. Jie ne­be­si­jau­čia sau­gūs uni­ver­si­te­tų ak­ty­vis­tų gru­pė­se, nes jų drau­gai pa­lai­ko an­ti­se­mi­ti­nes te­ro­ris­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Jie ne­be­si­jau­čia sau­gūs Pa­ry­žiu­je, nes ant jų na­mų ir mo­kyk­lų yra pie­šia­mos Do­vy­do žvaigž­dės. Jie ne­be­si­jau­čia sau­gūs Var­šu­vo­je, nes ten vyks­tan­čio­se pro­tes­tuo­se vaiz­duo­ja­ma į šiukš­lių dė­žę iš­mes­ta Do­vy­do žvaigždė.

Na­ta­nas Sha­ran­sky’is prie Rau­dų sie­nos Je­ru­za­lė­je po jo pa­lei­di­mo iš So­vie­tų Są­jun­gos 1986-ai­siais. Efi Sha­rir nuo­trauka, Is­ra­el Press and Pho­to Agen­cy /​ Dan Ha­da­ni col­le­c­tion, Na­tio­nal Li­bra­ry of Israel.

Ir ko­dėl Iz­ra­e­lio kai­rie­ji, pa­sau­lio žy­dai, kur­dai, ale­vi­tai ar isla­miz­mo au­ko­mis ta­pę se­ku­lia­rūs ara­bai vis dar tu­rė­tų ti­kė­ti glo­ba­lia kai­re, jei ji ne­pri­pa­žįs­ta jiems ky­lan­čių grės­mių? Ma­nau, ne­pai­sant vis­ko, vis dar esu op­ti­mis­tė, nes ti­kiu, kad kai­rių­jų ju­dė­ji­mui ga­li pa­si­sek­ti, bet jam bū­ti­na pri­pa­žin­ti ke­le­tą dalykų.

Pir­ma, kai­rie­ji tu­ri su­vok­ti, kad glo­ba­lios jė­gos struk­tū­ros pa­si­slin­ko ir pa­sau­lis ne­bė­ra pa­da­lin­tas į Šal­to­jo ka­ro sto­vyk­las. Taip, JAV bu­vo „blo­giu­kai“ dau­ge­ly­je tarp­tau­ti­nių konf­lik­tų. Vis dėl­to, tai au­to­ma­tiš­kai ne­pa­tei­si­na jų opo­nen­tų. Pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų dis­ku­si­jo­se apie tai, ko­dėl Ru­si­ja ir ati­tin­ka­mai So­vie­tų Są­jun­ga nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo nei so­cia­lis­ti­nė uto­pi­ja, nei ko­vo­to­ja su im­pe­ria­liz­mu, Va­ka­rų kai­rė per tai per­ėjo. Tu­ri­me iš­kęs­ti kog­ni­ty­vi­nį diso­nan­są – deko­lo­ni­za­ci­ja ir Va­ka­rų im­pe­ria­liz­mo tą­sos griū­tis yra bū­ti­nos glo­ba­liai ly­gy­bei, ta­čiau ne vi­si į an­ti­ko­lo­nia­liz­mą ar an­ti­im­pe­ria­liz­mą pre­ten­duo­jan­tys vei­kė­jai yra pro­g­re­sy­vūs ir ko­vo­ja už so­li­da­rią vi­suo­me­nę. Nors ka­pi­ta­lis­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je eg­zis­tuo­jan­čių post­ko­lo­nia­li­nių jė­gos struk­tū­rų ir struk­tū­ri­nės ne­ly­gy­bės bei di­s­kri­mi­na­ci­jos kri­ti­ka yra kaip nie­kad rei­ka­lin­ga, tuo pat me­tu tu­ri­me gin­ti sa­vo (nors ir ne­to­bu­lą) de­mo­kra­ti­ją. Ji su­vie­ni­ja mus ko­vo­je prieš są­jun­gą iš iš­skai­čia­vi­mo tarp de­ši­nių­jų ra­di­ka­lų Va­ka­ruo­se, eks­pan­sy­vių au­to­ri­ta­ri­nių vals­ty­bių pa­gal Pu­ti­no Ru­si­jos mo­de­lį ir teo­kra­ti­nio Isla­mo. Juos vie­ni­ja toks pat tiks­las – su­griau­ti „de­ka­den­tiš­ką“ ir „amo­ra­lų“ Va­ka­rų pa­sau­lį, tai yra vi­suo­me­nes, ku­rios bent jau sie­kia už­tik­rin­ti vi­suo­ti­nes tei­ses ir ly­gy­bę, nors šiuo me­tu tai ir vyks­ta neo­li­be­ra­laus ka­pi­ta­liz­mo są­ly­go­mis. Grįž­tant prie pag­rin­di­nės te­mos, tai reiš­kia pri­pa­žin­ti, kad Ha­mas, „Isla­mo dži­ha­das“, „Hez­bol­lah“ ar jas re­mian­ti Ira­no teo­kra­ti­ja jo­kiu bū­du nė­ra už vi­suo­ti­nę ly­gy­bę ko­vo­jan­tys an­ti­ko­lo­nia­lis­ti­niai vei­kė­jai, bet te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, no­rin­čios su­griau­ti vi­sas ga­li­my­bes už­gim­ti so­li­da­rioms, ly­gioms ir lais­voms visuomenėms.

Ant­ra, tarp­tau­ti­nė kai­rė tu­ri su­pras­ti, kaip po ci­vi­li­za­ci­nio Ho­lo­kaus­to lū­žio vei­kia an­ti­se­mi­tiz­mas, ir sa­vo kri­ti­ko­je vėl at­si­žvelg­ti į an­ti­se­mi­tiz­mą. An­ti­se­mi­tiz­mas ne­įsi­pa­i­šo į da­bar­ti­nį prie­spau­dos ir in­ter­sek­cio­na­lu­mo su­pra­t­imą, jis taip pat ne­ga­li bū­ti su­ly­gin­tas su ki­to­mis di­s­kri­mi­na­ci­jos for­mo­mis. Ra­siz­mo ir an­ti­se­mi­tiz­mo ideo­lo­gi­jų su­ta­pa­ti­ni­mas re­dukuo­ja jas abi. Sa­vo po­li­ti­ne for­ma an­ti­se­mi­tiz­mo ideo­lo­gi­ja yra vi­siš­kai ati­trū­ku­si nuo bet ko­kios ap­čiuo­pia­mos rea­ly­bės ir yra pri­tai­ko­ma bet kur. Žy­dai tu­rė­tų bū­ti gob­šiais ka­pi­ta­lis­tais ar­ba rau­do­nai­siais ko­mu­nis­tais, jie ta­ria­mai kont­ro­liuo­ja pa­sau­lio fi­nan­sus ar tarp­tau­ti­nę mig­ra­ci­ją, idant su­nai­kin­tų „bal­tuo­sius Va­ka­rus“. Iš­skir­ti­nis vi­sų šių pa­sau­lė­žiū­rų bruo­žas – jei ra­siz­mas ki­tą vaiz­duo­ja kaip pa­val­dų ar esan­tį že­mes­nė­je po­zi­ci­jo­je, tai an­ti­se­mi­tiz­mo ideo­lo­gi­jo­je žy­dai įsi­vaiz­duo­ja­mi kaip aki­vaiz­džiai ga­lin­gi bei kont­ro­liuo­jan­tys ir dėl to ke­lia daug di­des­nę grės­mę. Kad su­pras­tu­me šią skir­tį – an­ti­se­mi­tiz­mas yra dau­giau nei žy­dų di­s­kri­mi­na­ci­ja. Kaip yra sa­kęs Theo­do­ras W. Ador­no, tai „gan­das apie žy­dus“, tai for­mą kei­čian­tis idė­jų rin­ki­nys, ku­rį ga­li­ma pri­tai­ky­ti bet ko­kiai ideo­lo­gi­jai. Vie­na ver­tus, jis yra ati­trū­kęs nuo ma­te­ria­lios rea­ly­bės, bet, ki­ta ver­tus, tu­ri la­bai konk­re­čią įta­ką ir bet ku­riuo me­tu ga­li iš­virs­ti į smur­tą prieš tik­rus ir gy­vus žy­dus ar su žy­diš­ku­mu be­si­ta­pa­ti­nan­čius žmo­nes. Dar dau­giau, vos ke­le­tas an­ti­se­mi­tų slam­pi­nė­ja pa­i­šy­da­mi svas­ti­kas ir sa­ky­da­mi „ne­ken­čiu žy­dų“ (bent jau ne se­ni ge­ri jū­sų mo­kyk­los de­ši­nie­ji an­ti­se­mi­tai, nes gal­būt jums te­ko skai­ty­ti Ha­mas char­ti­ją?). Ne, da­bar an­ti­se­mi­tiz­mas reiš­kia­si ki­to­mis for­mo­mis – ar tai slėp­tų­si po Iz­ra­e­lio kri­ti­ka, ar, kaip įro­di­nė­jau anks­čiau, po an­ti­sio­niz­mo etikete.

„Iš­skir­ti­nis vi­sų šių pa­sau­lė­žiū­rų bruo­žas – jei ra­siz­mas ki­tą vaiz­duo­ja kaip pa­val­dų ar esan­tį že­mes­nė­je po­zi­ci­jo­je, tai an­ti­se­mi­tiz­mo ideo­lo­gi­jo­je žy­dai įsi­vaiz­duo­ja­mi kaip aki­vaiz­džiai ga­lin­gi bei kont­ro­liuo­jan­tys ir dėl to ke­lia daug di­des­nę grėsmę.“

Ypač bu­vu­sio­se so­cia­lis­ti­nė­se ar so­viet­me­tį iš­gy­ve­nu­sio­se ša­ly­se an­ti­sio­niz­mo są­vo­ka tu­rė­tų vers­ti su­klus­ti. Pa­keis­da­mos an­ti­se­mi­tiz­mą į an­ti­sio­niz­mą So­vie­tų Są­jun­ga ir Var­šu­vos pak­to ša­lys ga­lė­jo iš­lai­ky­ti sa­vo an­ti­faš­is­ti­nį na­ra­ty­vą tuo pat me­tu ne­lei­džiant žy­dų tau­ty­bės pi­lie­čiams puo­se­lė­ti sa­vo ko­lek­ty­vi­nio iden­ti­te­to. Su šiuo an­ti­sio­niz­mo šū­kiu tie ne­dau­ge­lis Ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nu­sių ir į Len­ki­ją su­grį­žu­sių žy­dų 1968-ai­siais so­cia­lis­ti­nės vy­riau­sy­bės bu­vo iš­mes­ti iš ša­lies. Jie bu­vo ap­kal­tin­ti slap­tu lo­ja­lu­mu Iz­ra­e­lio vals­ty­bei, net jei dau­gu­ma jų bu­vo Len­ki­jos žy­dai ko­mu­nis­tai, tar­pu­ka­riu po­li­tiš­kai ko­vo­ję prieš sio­niz­mą. Šis po­ky­tis iš an­ti­se­mi­tiz­mo į an­ti­sio­niz­mą So­vie­tų Są­jun­gos ir so­cia­lis­ti­nių ša­lių dis­kur­se per­si­da­vė kai­rie­siems vi­sa­me pa­sau­ly­je ir ta­po bū­du iš­veng­ti kal­ti­ni­mų an­ti­se­mi­tiz­mu. Ga­lų ga­le, tai vi­suo­met žy­dai, į ku­riuos yra taikomasi.

Pri­pa­žin­ti glo­ba­lių jė­gos struk­tū­rų dvipra­smiš­ku­mą, at­lai­ky­ti va­ka­rie­tiš­ko ka­pi­ta­liz­mo ne­ly­gy­bės kri­ti­kos ir ko­vos už li­be­ra­lios de­mo­kra­ti­jos pa­sie­ki­mus dia­lek­ti­ką, at­pa­žin­ti an­ti­se­mi­ti­nės ideo­lo­gi­jos sub­ti­ly­bes šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je ir ge­bė­ti pa­ro­dy­ti em­pa­ti­ją bei žmo­giš­ku­mą Iz­ra­eliui ir žy­dams – tai ma­no są­ly­gos kai­ria­jam ju­dė­ji­mui, ku­ris bū­tų ver­tas sa­vo var­do ir ku­rio da­li­mi mie­lai su­tik­čiau bū­ti. Vi­suo­ti­nis, pro­g­re­sy­vus, ne­dog­ma­tiš­kas ju­dė­ji­mas, ko­vo­jan­tis už iš­si­lais­vi­ni­mą nuo vi­sų rep­re­sy­vių ideologijų.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ka­dan­gi vi­siš­kai ig­no­ruo­ti Ar­ti­mų­jų Ry­tų konf­lik­to ne­iš­ei­na ir nu­jau­čiu ki­tos pu­sės ar­gu­men­tus, pri­dur­siu dar ke­le­tą da­ly­kų. An­ti­se­mi­tiz­mo ir Iz­ra­e­lio vy­riau­sy­bės bei jos ka­ri­nių veiks­mų kri­ti­kos su­si­py­ni­mas yra la­bai su­dė­tin­gas klau­si­mas. Pa­si­kar­to­siu, vis­kas, kas su­si­ję su de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tos vy­riau­sy­bės kri­ti­ka yra le­gi­ti­mu: ga­li­ma ją va­din­ti de­ši­niai­siais ra­di­ka­lais ir kvai­liais – to­kia po­zi­ci­ja ga­na po­pu­lia­ri tarp pa­čių iz­ra­elie­čių. Le­gi­ti­mu kri­ti­kuo­ti nau­sė­di­jų po­li­ti­ką, nes ji ne­pa­de­da tai­kai ir pa­žei­džia tarp­tau­ti­nius su­si­ta­ri­mus. Ga­li­ma pa­lai­ky­ti ir dvie­jų vals­ty­bių spren­di­mą. Apie šiuos po­li­ti­nius klau­si­mus karš­tai dis­ku­tuo­ja­ma pa­čia­me Iz­ra­ely­je ir žmo­nės tu­ri skir­tin­gas nuo­mo­nes. Ma­no nuo­mo­ne, prob­le­mos pra­si­de­da tuo­met, kai iš­tei­si­na­me pa­les­ti­nie­čių vei­kė­jus, to­kius kaip Ha­mas, Pa­les­ti­nos iš­si­va­da­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja ar Pa­les­ti­nos au­to­no­mi­ja, nors jie pa­tys ne kar­tą at­me­tė tai­kos su­si­ta­ri­mus ir skel­bė in­ti­fa­das. Ir tai yra rink­tos ins­ti­tu­ci­jos, net jei dau­ge­lį me­tų Va­ka­rų kran­te ir Ga­zo­je ne­bu­vo de­mo­kra­ti­nių rin­ki­mų. Man sun­ku su­vok­ti šį pa­les­ti­nie­čių in­fan­ti­li­za­vi­mą ne­ma­tant, kad jie taip pat tu­ri po­li­ti­nį veiks­nu­mą. Kuo­met Iz­ra­e­lio veiks­mai ne­pa­grįs­tai va­di­na­mi apart­hei­du, ge­no­ci­du ar ko­lo­nia­liz­mu, tai ro­do is­to­ri­nio kon­teks­to ne­su­pra­t­imą ir no­rą vis­ką pa­tal­pin­ti į ko­vos tarp gė­rio ir blo­gio schemą.

Lau­ra Cla­ris­sa Lo­ew, „Pa­si­kly­dę po­li­ti­nė­je kai­rė­je“, Šauks­mas, 2023 nr. 2 (ru­duo), p. 14–18.

Laura Clarissa Loew

Laura Clarissa Loew yra istorijos mokslų magistrantė Gyseno universitete, Vokietijoje. Mokslinių interesų sritis – Rytų Europos ir žydų istorija. 2019–2021 metais Vokietijos socialdemokratų studentų (Juso-Hochschulgruppen) organizacijos valdyboje ėjo tarptautinių ryšių koordinatorės pareigas, politinėje veikloje imasi feminizmo ir kovos su antisemitizmu.

Taip pat skaityk