Z karta, politika ir memai

Kaip iš pirmo žvilgsnio primityvus jaunimo humoras kalba apie tiesą, propagandą ir neužtikrintumą dėl ateities.

„oh swe­at­he­art, a gen­der?? in THIS eco­no­my?? i me­an fol­low your bliss but not i“, – taip į mus krei­pia­si sun­kiai iden­ti­fi­kuo­ja­mą gal­vos ap­dan­ga­lą dė­vin­tis opo­su­mas. Vie­niems (vie­noms) tai juo­kin­ga, ki­tiems (ki­toms) gal­būt vi­siš­kai ne­su­pran­ta­ma. O tre­tiems (tre­čioms) gal abu va­rian­tai kar­tu – juo­kin­ga, nes ly­tis yra sun­kiai su­pran­ta­ma ir api­brė­žia­ma ka­te­go­ri­ja, vai­di­nan­ti ypač svar­bų vaid­me­nį visuomenėje.

Dėl hu­mo­ro jaus­mo gin­čy­tis gal ir ne­ver­ta, ta­čiau ką meš­kė­nų ir opo­su­mų me­mai mums sa­ko apie po­li­ti­ką ir Z kar­tą? Ši kar­ta apie po­li­ti­ką su­pran­ta ne ką ma­žiau nei po­li­ti­kos moks­li­nin­kai, ta­čiau pa­si­ren­ka pa­to­ges­nę ir ar­ti­mes­nę ko­mu­ni­ka­vi­mo for­mą. To­dėl teks­to tiks­las ne tik in­ter­pre­tuo­ti me­mus iš po­li­ti­nio kon­teks­to pu­sės, bet ir in­ter­pre­tuo­ti po­li­ti­nį kon­teks­tą re­mian­tis me­mų įžval­go­mis. Tik ne­reik­tų su­ab­so­liu­tin­ti šio teks­to įžval­gų: tiek me­mai, tiek Z kar­ta nė­ra homogeniški.

Oposumų ir meškėnų paplitimas

Meš­kė­nai ir opo­su­mai – in­ter­ne­to me­mų fe­no­me­nai, iš­po­pu­lia­rė­ję prieš ke­le­tą me­tų kaip „trash pa­n­da“ ir „trash cat“. Šių me­mų vi­zu­a­li­nė kal­ba nu­si­grę­žia nuo mi­ni­ma­liz­mo es­te­ti­kos ir at­si­grę­žia į anks­ty­vo­jo in­ter­ne­to lai­kus – Z kar­tos vai­kys­tę. Pa­si­tel­kia­ma ke­le­tas skir­tin­gų „Word Art“ šrif­tų, nuo­trau­kų, fo­nų, nuo­ro­dų į anks­tes­nius juo­ke­lius, pa­ki­tu­sias žo­džių reikš­mes ir so­cia­li­nius reiš­ki­nius. Svar­bus ir me­mų kū­ri­mo bū­das – daž­nai no­ri­mas teks­tas yra nu­siun­čia­mas į to­kius me­mus ku­rian­čią „Ins­tag­ram“ pa­sky­rą, gy­vū­no nuo­trauka ir­gi pa­si­sko­li­na­ma iš in­ter­ne­to, to­dėl au­to­rys­tė yra ko­lek­ty­vi­nė ir ano­ni­mi­nė. Me­mų teks­tuo­se juo­kau­ja­ma apie emo­ci­nę svei­ka­tą, eko­no­mi­ką, eg­zisten­ci­ją, jaus­mus, ar­tu­mo trū­ku­mą, sek­su­a­li­nius po­trau­kius, dar­bą ir ly­tiš­ku­mą. Įpras­tai rim­tos te­mos yra stip­riai iro­ni­zuo­ja­mos, juo­kia­ma­si iš žo­džių žais­mo, iš sa­vęs, vi­suo­me­nės nor­mų ir lūkesčių.

Patiko straipsnis? Paremk mūsų autorius:

Toks pri­ėji­mas prie sun­kių te­mų bū­din­gas Z kar­tos hu­mo­rui: ab­sur­das, vi­siš­kai ne­lo­giš­ki at­si­tik­ti­nu­mai ir su­gre­ti­ni­mai bei daug iro­ni­jos. Anot tai pa­čiai kar­tai pri­klau­san­čios ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tės Na­ta­lie Ga­bor, tai yra bū­das iš­bū­ti vy­rau­jant ne­už­tik­rin­tu­mui dėl at­ei­ties. Pa­vyz­džiui, ma­tant, kad ža­dė­ta mo­der­ny­bės per­ga­lė prieš gam­tą yra ne­įgy­ven­din­ti­na ir, svar­biau­sia, pra­žū­tin­ga. Iro­ni­ja yra bū­din­ga dau­ge­liui kar­tų, Z kar­tos iš­skir­ti­nu­mas – me­ta iro­ni­ja, kai ne­be­įma­no­ma at­skir­ti, ko­kia bu­vo pra­di­nė ži­nu­tė. Iro­niš­kai klau­so­ma­si mu­zi­kos (pa­vyz­džiui, „dj ne­vy­kė­lė“), iro­niš­kai pri­klau­so­ma bend­ruo­me­nėms in­ter­ne­te („flat earth“ gru­pės). Ne­re­tai to­kia iro­ni­ja su­pran­ta­ma ne vi­sų ir tai tik di­di­na iro­ni­zuo­ja­mo reiš­ki­nio po­pu­lia­ru­mą. Di­de­lis kie­kis vaiz­di­nės ir teks­ti­nės in­for­ma­ci­jos for­muo­ja me­mų in­ter­teks­tą ir dau­gi­na jų in­ter­pre­ta­ci­jų galimybes.

Šie me­mai ki­taip nei po­pu­lia­ru­sis hu­mo­ras, kri­tiš­kai ver­ti­na ly­čių san­ty­kius, to­dėl čia ne­su­tik­si­me, pa­vyz­džiui, ste­reo­ti­pi­nio blon­di­nės per­so­na­žo. Šis po­ky­tis įvy­ko ne tuš­čio­je ter­pė­je. Qu­eer hu­mo­ras eg­zis­ta­vo ir anks­čiau, ta­čiau Je­ru­za­lės uni­ver­si­te­to ko­mu­ni­ka­ci­jos ir žur­na­lis­ti­kos pro­fe­so­rė Li­mor Shif­man pa­ste­bi, kad anks­čiau tik pri­va­čio­je erd­vė­je pa­pli­tęs prieš įvai­rias ga­lios struk­tū­ras nu­kreip­tas hu­mo­ras in­ter­ne­to pa­gal­ba pa­sie­kia pla­tes­nę au­di­to­ri­ją. Be to, pa­tri­ar­cha­tą kves­tio­nuo­jan­čios idė­jos bu­vo iš­po­pu­lia­rin­tos ir žy­mių fi­lo­so­fių. 1949 me­tais Si­mo­ne de Be­au­vo­ir kny­go­je „Ant­ro­ji ly­tis“ tei­gė, kad mo­te­ri­mi ne­gims­ta, o tam­pa­ma, taip at­skir­da­ma so­cia­li­nę ir bio­lo­gi­nę ly­tį. 1990 me­tais Ju­di­th But­ler kny­go­je „Var­gas dėl ly­ties“ vėl su­sie­jo šias są­vo­kas teig­da­ma, kad bio­lo­gi­nė ly­tis yra toks pats so­cia­li­nis konst­ruk­tas, nes jis yra su­gal­vo­tas žmo­nių sie­kiant ka­te­go­ri­zuo­ti vie­niems ki­tus ir be­veik vi­sa­da nu­le­mia, ko­kia so­cia­li­nė ly­tis bus pri­skir­ta žmogui.

Emocijos

Ne­pai­sant to, kad šių idė­jų am­žius skai­čiuo­ja­mas de­šimt­me­čiais, pa­si­prie­ši­ni­mas joms, ro­dos, ne­ma­žė­ja. Šian­dien kaip nie­kad anks­čiau su­si­du­ria­ma su ho­mo­fo­bi­ją, trans­fo­bi­ją, mi­zo­gi­ni­ją ir sek­siz­mą sklei­džian­čiais an­ti­gen­de­riz­mo ju­dė­ji­mais, ku­riems žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai (-ės), LGBTQ+ bend­ruo­me­nė ir ki­ti (ki­tos) tu­ri pa­grįs­ti sa­vo ta­pa­ty­bę ir gy­ve­ni­mą. Štai to­kia­me kon­teks­te au­ga Z kar­ta, ku­ri ir JAV, ir Lie­tu­vo­je la­biau­siai iš vi­sų am­žiaus gru­pių pa­lai­ko LGBTQ+ tei­ses, o re­mian­tis JAV duo­me­ni­mis daž­niau­siai lai­ko sa­ve LGBTQ+ na­riais (-ėmis).

Diso­nan­sas tarp rea­ly­bės ir sie­kia­my­bės, tarp skir­tin­gų kar­tų ir po­žiū­rių ga­li su­kel­ti frust­ra­ci­ją, nu­si­vy­li­mą ir pyk­tį. Tai pa­ro­do ir ap­ta­ria­mi me­mai, ku­riuo­se at­si­duo­da­ma pyk­čiui ir sie­kiui keis­ti esa­mą ne­tei­sy­bių sistemą.

Pa­gal pa­tri­ar­cha­tą emo­ci­jos pri­klau­so mo­te­riš­kai sfe­rai ir nė­ra bū­din­gos vy­riš­ku­mui. Pyk­tis mo­te­rims ir ki­toms mar­gi­na­li­zuo­toms gru­pėms, ypač juo­dao­džiams (-ėms), ne­tin­ka, nes ta­da pa­sta­ro­sios įgau­na ga­lios ir tam­pa „pa­vo­jin­go­mis“. Pyk­tis, na­tū­ra­li re­ak­ci­ja su­si­dū­rus su di­s­kri­mi­na­ci­ja, pa­de­da pa­jaus­ti ne­tei­sy­bę ir ska­ti­na po­li­ti­nį veiksmą.

Emo­ci­jos, ku­rių prie­šin­gy­bė esą yra ra­cio­na­lu­mas, mar­gi­na­li­zuo­tas gru­pes iš anks­to pa­sta­to į silp­nes­nę po­zi­ci­ją. Iš jų ti­ki­ma­si, kad prieš dis­ku­si­ją jos at­si­kra­tys sa­vo pyk­čio ir kal­bės tik ra­cio­na­liai. Oks­for­do uni­ver­si­te­to so­cia­li­nės ir po­li­ti­nės teo­ri­jos pro­fe­so­rė Amia Sri­ni­va­san šį lū­kes­tį va­di­na emo­ci­niu ne­tei­sin­gu­mu („af­fec­ti­ve in­jus­ti­ces“). Pa­sak jos, rei­ka­la­vi­mas at­si­sa­ky­ti pyk­čio nė­ra at­si­tik­ti­nis, o la­bai są­mo­nin­gas bū­das iš­lai­ky­ti sta­tus quo. Juk emo­ci­jų pa­si­ro­dy­mas reiš­kia, kad ra­cio­na­lu­mas tik­riau­siai bus pri­skir­tas opo­nen­tui. Sri­ni­va­san kal­ba apie juo­dao­džius, bet jos įžval­gos tin­ka ir LGBTQ+ bend­ruo­me­nei, ku­riai siū­lo­ma ne­si­de­monst­ruo­ti, su­si­tai­ky­ti ir lik­ti dė­kin­gai už pri­im­tus kompromisus.

Grįž­tant prie me­mų „trash pa­n­da“ ir „trash cat“ daž­niau­siai yra at­stum­ti gy­vū­nai, ne­ma­to­mi kaip mie­li au­gin­ti­niai, dėl to gau­nan­tys ma­žiau dė­me­sio ir rū­pes­čio nei šu­nys ar ka­tės. Li­kę pa­raš­tė­se jie ko­vo­ja už sa­ve – ir da­ro tai sėk­min­gai. Dėl na­tū­ra­lių ir dar vi­suo­me­nės ne­su­var­žy­tų po­rei­kių sie­ki­mo bei emo­ci­jų reiš­ki­mo, jie pa­de­da iš­reikš­ti su­si­kau­pu­sias emo­ci­jas: pyk­tį, nu­si­vy­li­mą ir t. t. Pyk­čiui ne­ran­dant vie­tos po­li­ti­nė­se dis­ku­si­jo­se, ši emo­ci­ja nu­gu­la į me­mus. Opo­su­mai ir meš­kė­nai vei­kia kaip triks­te­riai – lei­džia iš­gy­ven­ti ir pri­si­jau­kin­ti už­draus­tas emocijas.

Me­mai iš nau­jo api­brė­žia, ko­kios emo­ci­jos ar po­el­giai yra nor­ma­lūs, ga­li­mi ir lau­kia­mi. Me­me žai­džiant su žo­džio „rights“reikšme klau­sia­ma apie mo­ra­lės ir žmo­gaus tei­sių san­ty­kį. Ne vi­sos mo­ra­li­nės sis­te­mos lei­džia vi­siems (vi­soms) pa­tiems (pa­čioms) nu­spręs­ti, ką da­ry­ti su sa­vo tei­sė­mis. Vie­toj to, kad gin­čy­tų­si dėl tei­sės mo­ra­lu­mo, me­mas iš kart pa­sa­ko, kad pa­lai­ko „wrongs“.

Mo­ra­lės ir tei­sų konf­lik­tą at­spin­di dis­ku­si­jos dėl abor­tų: ne­pri­ta­rian­tys tei­sei į abor­tus pa­si­tel­kia abor­to sie­kian­čius as­me­nis in­fan­ti­li­zuo­jan­čią re­to­ri­ką: kal­ba­ma, kad joms (jiems) rei­kia pa­gal­bos, jos (jie) ga­li gai­lė­tis, ne­su­pras­ti ri­zi­kų, veik­ti re­mian­tis emo­ci­jo­mis ir dėl to ne­pri­im­ti tei­sin­go spren­di­mo. To­kiu bū­du ku­ria­mas ir rep­ro­dukuo­ja­mas ne­ra­cio­na­laus, spren­di­mų pri­im­ti ne­ge­ban­čio ir pa­si­rin­ki­mo tei­sės tu­rė­ti ne­ga­lin­čio ki­to as­mens įvaiz­dis. Tai bū­din­ga ir Lie­tu­vos Sei­me pa­teik­tam pa­siū­ly­mui no­rin­čioms (-tiems) nu­trauk­ti nėš­tu­mą pri­va­lo­mai pa­siū­ly­ti kreip­tis į kri­zi­nio nėš­tu­mo cent­rą, o JAV – at­šauk­tam tei­sę į abor­tus gy­nu­siam ​​Aukš­čiau­sio­jo teis­mo spren­di­mui Roe prieš Wa­de by­lo­je. Pa­lai­ky­da­mas „wrongs“ me­mas su opo­su­mu kves­tio­nuo­ja šį in­fan­ti­li­zuo­jan­tį po­žiū­rį. Pa­na­šiai vei­kia ir ki­ta šio lai­ko­tar­pio ma­da „vil­lain era“, kai daž­niau­siai mo­te­rys mė­gi­na pri­si­jau­kin­ti blo­gie­tės eti­ke­tę, nes taip jos (jie) va­di­na­mos (-i), kai at­si­žvel­gia į sa­vo, o ne į ki­tų poreikius.

Racionalumo viršūnė

Roe prieš Wa­de by­los spren­di­mą at­šau­ku­sio­je iš­va­do­je JAV Aukš­čiau­sia­sis teis­mas ci­tuo­ja moks­li­nin­ką Gian­do­me­ni­co Ian­netti. Pa­ra­dok­sa­lu, bet Ian­netti tei­giąs, kad jo at­lik­ti emb­rio­no sme­ge­nų ty­ri­mai ne­nu­ro­do, kad jis ga­li jaus­ti skaus­mą, kaip bu­vo teig­ta teis­mo, ir tuo la­biau, kad dėl to reik­tų draus­ti abor­tus. Vis dėl­to em­pi­ri­nis ar­gu­men­tas ne­nu­lė­mė teis­mo spren­di­mo leis­ti draus­ti abor­tus, žy­miai svar­bes­nį vaid­me­nį at­li­ko ver­ty­bi­nė pozicija.

Pa­sak VDU pro­fe­so­riaus Ig­no Kal­po­ko, tie­sa po­tie­sos (angl. post-tru­th) vi­suo­me­nė­je nie­kur ne­dings­ta, ta­čiau skir­tis tarp tie­sos ir ne­tie­sos tam­pa ne­svar­bi, nes daug svar­biau yra na­ra­ty­vas, ku­riuo žmo­nės no­ri ti­kė­ti. Be to, žmo­nės sie­kia jų nuo­mo­nę pa­tvir­ti­nan­čios in­for­ma­ci­jos, to­dėl nė­ra pa­pras­ta pa­keis­ti jų nuo­mo­nę tik pa­kei­tus jiems pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Tai iliust­ruo­ja ir me­mai, ku­rie at­sklei­džia žmo­nių no­rą gy­ven­ti sa­vo bur­bu­le ir sy­kiu tai ro­man­ti­zuo­ja bei ironizuoja.

Kaip jau mi­nė­ta anks­čiau, ar­gu­men­tų, ko­dėl rei­kia už­tik­rin­ti mo­te­rų, LGBTQ+ as­me­nų tei­ses yra pil­na, ta­čiau ar­gu­men­tai pa­pras­tai nė­ra tai, kas vei­kia ir kei­čia žmo­nių nuo­mo­nes. Ka­dan­gi ar­gu­men­tai ne­svar­būs, me­muo­se ima­ma­si pa­teik­ti ar­gu­men­tus kiek įma­no­ma nelogiškiau.

Šis bruo­žas ypač ryš­kus me­muo­se su re­li­gi­ne ko­no­ta­ci­ja. Re­li­gi­niai ar­gu­men­tai yra po­pu­lia­rūs tarp an­ti­gen­de­ris­tų – už­ten­ka mi­nė­ti rak­ti­nius žo­džius: tra­di­ci­jos, krikš­čio­ny­bė, ver­ty­bės. Me­mai pa­ste­bė­jo šią ten­den­ci­ją ir ima­si jos su hu­mo­ru. Per­im­da­mi re­li­gi­nių ar­gu­men­tų for­mą jie šai­po­si iš mė­gi­ni­mo pa­neig­ti mo­te­rų, LGBTQ+ žmo­nių tei­ses. Šai­po­ma­si iš ar­gu­men­tų ir įro­dy­mų per­tek­liaus, jų nu­ver­tė­ji­mo. Bet koks ar­gu­men­tas tam­pa sva­riu, jei juo yra ti­ki­ma. To­kiu bū­du pa­ro­do­ma, kaip ne­sun­ku yra su­kur­ti ar­gu­men­tus bei nu­kreip­ti dis­ku­si­jos da­ly­vių dė­me­sį nuo žmo­nėms svar­bios prob­le­mos spren­di­mo į de­ba­tus apie abst­rak­čias idėjas.

Propaganda

Anot Kal­po­ko, šian­dien tie­są pa­kei­tė na­ra­ty­vai. Vis dėl­to na­ra­ty­vus ku­ria ne tik an­ti­gen­de­ris­tai. At­ro­do, vie­na svar­biau­sių to­kių me­mų funk­ci­jų yra steig­ti nau­ją nor­ma­lu­mą – kves­tio­nuo­ti pa­tri­ar­cha­to ver­ty­bes. Šie ban­dy­mai ne­re­tai lai­ko­mi „gen­de­riz­mo“ ideo­lo­gi­jos są­moks­lu – juk sie­kia­ma pa­keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį. Vis­gi svar­bu, kad šie me­mai kal­ba apie mar­gi­na­li­zuo­tas gru­pes, dėl to jų mė­gi­ni­mas keis­ti nor­ma­lu­mo su­pra­t­imą ne­si­kė­si­na už­im­ti vi­są vie­šą­jį dis­kur­są ne­pa­lie­kant vie­tos ki­tiems – ga­lios san­ty­kiai vis dar yra an­ti­gen­de­ris­tų pu­sė­je. Lie­tu­vo­je tai pui­kiai iliust­ruo­ja Gi­ta­no Nau­sė­dos su­si­ti­ki­mas su marš­is­tais ir at­si­sa­ky­mas su­si­tik­ti su LGBTQ+ bend­ruo­me­ne – tai sim­bo­liš­kai pa­ro­do, kie­no bal­sas iš­lie­ka svar­bes­nis ir pri­im­ti­nes­nis. Be to, pa­tys me­mai neig­no­ruo­ja ir ne­nei­gia sa­vęs kaip pro­pa­gan­dos, o kaip tik pa­si­juo­kia iš ta­ria­mai tu­ri­mos ga­lios pa­keis­ti vi­sų ly­ti­nę ta­pa­ty­bę ir sek­su­a­li­nę orientaciją.

Me­mai, jų dė­ka ir Z kar­ta, be iš­na­šų ir pro­tin­gų žo­džių pa­ro­dė la­bai daug spra­gų mū­sų pri­ėji­me prie po­li­ti­kos. Pir­miau­sia, po­li­ti­ka nė­ra ra­cio­na­li, mė­gi­ni­mai ją to­kią pa­da­ry­ti ga­li iš vie­šo­sios erd­vės iš­stum­ti žmo­nes, ku­rie yra la­biau­siai jos pa­lies­ti ir ku­riems ji dėl to su­ke­lia dau­giau­siai emo­ci­jų. Ant­ra, be­si­šai­pant pa­ro­do­mas ta­ria­mas po­li­ti­nių dis­ku­si­jų ra­cio­na­lu­mas ir jų men­kas in­dė­lis į ko­ky­biš­ką, ar­gu­men­tais pa­rem­tą dis­ku­si­ją. Ta­čiau svar­biau­sia, kad me­mai at­krei­pia dė­me­sį į po­tie­sos vi­suo­me­nės prob­le­mą: jei tie­sa yra ap­spren­džia­ma pa­gal žmo­nių no­rą ir tu­ri­mą ga­lią, kaip pri­im­ti mar­gi­na­li­zuo­toms gru­pėms svar­bius sprendimus?

Ir pa­tei­kia at­sa­ky­mą – me­mai. Juk me­mai pa­siū­lo al­ter­na­ty­vų na­ra­ty­vą, ku­riuo ga­li­ma ti­kė­ti ir su ku­riuo ga­li­ma juok­tis iš kar­tais per su­dė­tin­go pa­sau­lio. Nors leng­va ir sma­gu ma­ty­ti tik juo­kin­gą me­mų pu­sę, ta­čiau ne ką ma­žiau svar­bi me­mų po­li­ti­nė po­zi­ci­ja ir įžval­gos. Jos pri­ar­ti­na Z kar­tą prie po­li­ti­kos ir ku­ria pag­rin­dą bei bend­ruo­me­nę jo­je vė­liau da­ly­vau­ti „rim­tai“.

Aistė Brazdžiūnaitė

Aistė Brazdžiūnaitė baigė politikos mokslų bakalauro studijas Vilniaus universitete. Šiuo metu dirba Lietuvos Įvairovės chartijos asociacijoje. Domisi neutralia ir įtraukia komunikacija, interneto kultūra.

Taip pat skaityk

Svyruojanti demokratija

Indija – didžiausia pasaulio demokratija. Tačiau jos užsienio politika brėžia kiek kitokį šalies portretą.

Demokratais negimstama

Politinės jaunimo organizacijos neina į jaunimo savivaldas. Dėl naujo įstatymo jos pagaliau gali prisiimti atsakomybę už